Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fruit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 177-183
PL Celem pracy było zbadanie przebiegu procesu oraz kinetyki ubytków wody w owocach jałowca w laboratoryjnej suszarce fontannowej przy temperaturze czynnika suszącego 40°C i jego prędkości 4,5 m*s-1. Wysokość statyczna złoża wynosiła 10 cm. Surowiec - owoce jałowca o wilgotności 52% suszono wg dwóch wa[...]
EN The purpose of the work was to examine the course of the process and kinetics of water loses in juniper fruit in a laboratory fountain drier at the temperature of drying factor at 40°C and its speed at 4.5 m*s-1. Static height of the bed was 10 cm. Raw material - juniper fruit of 52% moisture conten[...]
2
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy dokonano analizy potencjału produkcyjnego gospodarstw zrzeszonych w grupie producenckiej, ukierunkowanej na produkcję sadowniczą. Z cel pracy przyjęto również analizę posiadanej powierzchni magazynowej. Zakresem pracy objęto grupę zrzeszającą 6 gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 8 ha[...]
EN The paper presents analysis of production potential of farms organized in the fruit producers' group. Moreover, the analysis of the storage space was assumed as the purpose of the paper. The scope of work covered a group uniting 6 farms of average area of 8 ha of AL intended in 100% for planting fru[...]
3
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 117-123
PL Badano wpływ temperatury suszenia na dynamikę narastania temperatury wnętrza owoców bzu czarnego, szybkość ich wysychania a także ich skurcz suszarniczy i zdolność do rehydracji. Suszenie prowadzono w warunkach konwekcji naturalnej w temperaturach 50, 60, 70°C przy początkowej wilgotności surowca ok[...]
EN The research involved examination of drying temperature impact on the dynamics of temperature rise inside elder fruits, drying rate, and their drying shrinkage and ability to rehydration. Drying was carried out in natural convection conditions at temperatures: 50, 60, 70°C at initial material humidi[...]
4
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 187-192
PL Doświadczenie przeprowadzono w laboratoryjnej suszarce fontannowej przy temperaturze czynnika suszącego w zakresie 60-90°C. Prędkość przepływu czynnika suszącego na wlocie wynosiła ok. 1 m*s-1 (przemieszanie złoża v=4 m*-s-1), a początkowa grubość warstwy surowca 0,05 m. Wzrost temperatury czynnika [...]
EN The experiment was carried out in a laboratory fountain drier at drying medium temperature variable within range 60-90°C. Drying medium flow velocity at inlet was approximately 1m*s-1 (bed movement v=4 m*s-1), and initial material layer thickness: 0.05m. In experimental conditions, drying medium tem[...]
5
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 223-228
PL W pracy przedstawiono przebieg krzywych suszenia owoców dzikiej róży. Suszenie prowadzono w warunkach mikrofalowo-próżniowych. Zakres mocy mikrofal ustalono na poziomie 480W a ciśnienie na poziomie 2-4; 4-6; 6-8 kPa. W przebiegu suszenia wyróżniono dwa okresy, które opisano równaniami empirycznymi w[...]
EN The paper presents trajectories of drying curves for wild rose fruits. Drying was carried out in microwave-vacuum conditions. Power range for microwaves was set at the level of 480W, and pressure at 2-4; 4-6; 6-8 kPa. Two periods were distinguished during drying process. These periods were described[...]
6
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Znajomość procesu tłoczenia oraz czynników decydujących o jego przebiegu wynika przede wszystkim z doświadczeń i obserwacji przemysłowych, a w mniejszym stopniu z badań eksperymentalnych i prac teoretycznych. Celem pracy było zaprojektowanie i wykonanie uniwersalnej laboratoryjnej prasy koszowej ora[...]
EN Knowledge of the pressing process and its decisive factors results above all from experience and industrial observation and to a lesser extent from experimental studies and theoretical research. The objective of the work was to design and make a universal laboratory basket press and to perform test [...]
7
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono praktyczne użycie metody porównania przebiegów krzywych relaksacji naprężeń kilku warzyw i owoców. Przebiegi relaksacji naprężeń w walcowych próbkach jabłka, marchwi i ziemniaka przy różnych prędkościach deformacji wstępnej były normalizowane, a następnie aproksymowane równanie[...]
EN The work presents practical use of the method allowing to compare characteristics of stress relaxation curves for several vegetables and fruit. Stress relaxation characteristics in cylindrical samples of apple, carrot and potato at various initial distortion rates were normalised, and then approxima[...]
8
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono sposoby ekspandowania takich surowców pochodzenia roślinnego jak nasiona oraz warzywa i owoce. Analiza tych sposobów świadczy o dużym ich wpływie na stopień ekspansji surowców.
EN The paper presents expansion ways for plant products including seeds and vegetables and fruit. Completed analysis of these expanding ways proves their substantial impact on the products expansion degree.
9
84%
Przemysł Spożywczy
PL System Wspomagania Doboru Opakowań (SWDO) został opracowany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) w ramach realizacji projektu PL 0015 "Opakowanie jako czynnik gospodarczego rozwoju regionu i poprawy ochrony zasobów naturalnych", przy współpracy z partnerem norweskim - Ostfoldf[...]
EN Packaging Selection Support System (PSSS)/Packaging Selection Platform (PSP) was prepared by Polish Packaging Research and Development Center (COBRO) in the framework of Project PL 0015: "Packaging as a stimulus for economic growth of the region and improvement of the environment protection on the r[...]
10
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Badano kinetykę suszenia jabłek, gruszek i nashi w formie plastrów o grubości 0,2-0,6 cm w strumieniu powietrza w złożu fontannowym w zakresie temperatury 32-54 stopnia C. Każdą próbę suszono cztery razy po 15 minut, uzyskując po 1 godzinie suszenia zmniejszenie masy próby średnio o 85% masy początk[...]
EN Drying kinetics of the apples, pears and nashi cut into slices 0.2-0.6 cm thick, was investigated. Material was dried in a fountain bed by air stream of the temperature ranging from 32 to 54 C degree. Each sample was dried four times for 15 minuts; after 1 hour drying the mass of sample was reduced [...]
11
84%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 10 83--90
PL Celem pracy było zbadanie jednostkowego zużycia energii elektrycznej oraz różnych paliw przy suszeniu śliwek i jabłek w suszarce „Leśniczanka” oraz określenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej przy użyciu różnych paliw w latach 1992-2002.
EN The goal of the study was to analyse quantity of consumption of electricity and various fuels during drying process of plums and apples in „Leśniczanka” dryer and determination of electricity and heat costs using different fuels in 1992-2002.
12
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Badano właściwości mechaniczne owoców śliwy i jadalnych części warzyw. Przeprowadzono próbę doraźną i test pełzania śliwek, rzepy, kalarepy, cebuli oraz rzodkiewki. Na podstawie nakładów pracy odkształcenia obliczano chwilowe wartości współczynnika EC oraz naprężenia σobl. Określano podatność na peł[...]
EN Mechanical properties of plum fruit and edible parts of vegetables were investigated. An interim test and creep test of plums, turnip, kohlrabi and radish were carried out. Based on the work inputs of strain, temporary values of coefficient EC and stress σobl were calculated. Susceptibility to creep[...]
13
84%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono kształtowanie się pozycji konkurencyjnej sektora ogrodniczego oraz wybranych grup i produktów tego sektora na rynku światowym. Oceny dokonano na podstawie analizy kształtowania się poziomu mierników zewnętrznej konkurencyjności (saldo handlu zagranicznego, wskaźnik pokrycia [...]
EN The paper shows competitive position of horticultural sector and the selected groups of horticultural products on the world market. The study is based on an analysis of indicators of external competitiveness (balance of trade, trade coverage (TC), import penetration, real comparative advantage and s[...]
14
84%
Agricultural Engineering
2016 Vol. 20, No. 3 135--143
PL Celem pracy było określenie wpływu obniżonego ciśnienia na przebieg odwadniania osmotycznego jabłek. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu ciśnień 8 kPa, 67 kPa, 80 kPa oraz ciśnienia atmosferycznego (100 kPa). Próbki odwadniane były w roztworach sacharozy o stężeniu 30ºBx, 50ºBx i 70ºBx. Wykazan[...]
EN The aim of the study was to determine the effect of reduced pressure on the osmotic dehydration of apples. Tests were performed under vacuum of 8 kPa, 67 kPa, 80 kPa and under the atmospheric pressure (100 kPa). The samples were dehydrated in a sucrose solution with a concentration of 30°Bx, 50°Bx a[...]
15
84%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 7 25--27
PL Branża owocowo-warzywna wciąż poszukuje rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie trwałości oraz uatrakcyjnienie oferty produktów. Szczególnie ważne są technologie, które przyniosą korzyści producentom, a jednocześnie będą w pełni akceptowane przez konsumentów. Dotyczy to zarówno sfery produkcji, jak [...]
EN Fruit- and- vegetable branch is still searching for the solutions which enable to prolong the shelf life and to enhance the attractiveness of the offered products. Technologies which will benefit producers being simultaneously completely acceptable by consumers are especially desired. It relates not[...]
16
84%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr I/1 33--40
PL W pracy przedstawiono ocenę wpływu nawadniania podkoronowego na plonowanie jabłoni Fuji Kiku, w trzecim roku owocowania w okresie wegetacyjnym 2014 roku. W okresie wegetacyjnym 2014 roku, charakteryzującym się sumą opadów wyższą od średniej z wielolecia o 90 mm, wystąpiły dłuższe okresy bezopadowe, [...]
EN The paper presents an assessment of the effect of under-crown irrigation on the yield of Fuji Kiki apple trees, in the third year of fruiting in the vegetation period of 2014. Sum of rainfalls during the vegetation period of 2014 was higher than mean rainfalls in the period of 90 mm. Dry spells in t[...]
17
84%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2016 Nr 2 103--107
PL Przemysł spożywczy charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju. Z uwagi na zmieniające się wymagania i preferencje konsumentów istnieje potrzeba kreowania nowych produktów spożywczych, a także wprowadzania innowacji. Na rynku istnieje również zapotrzebowanie na produkty o wysokim potencjale odżywczym. [...]
EN The food industry is characterised by high dynamics of development. Due to the changing expectations and preferences of consumers, there is a need to create new food products, as well as innovation. On the market there is also a demand for products with high nutritional potential. The answer may be [...]
18
84%
Przemysł Spożywczy
PL Spożycie owoców i warzyw w Polsce jest niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej, różni się także od zaleceń żywieniowców. Odzwierciedleniem znaczącej roli owoców i warzyw w diecie jest usytuowanie ich w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej zaproponowanej w 2016 r. przez Instytut [...]
EN Consumption of fruits and vegetables in Poland is lower than in other countries of the European Union, it also differs from the recommendations of nutrition experts. The importance of fruits and vegetables in everyday diet is reflected by their position in the Pyramid of Healthy Nutrition and Physic[...]
19
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2016 Vol. 61, nr 3 139--143
PL W doświadczeniu oceniano możliwość ekologicznej produkcji owoców trzech odmian wiśni. Wśród ocenianych odmian były dwie odmiany hodowli węgierskiej: ‘Debreceni Bötermö’ i ‘Erdi Bötermö’ oraz jedna odmiana hodowli polskiej - ‘Sokówka Nr 6’. Drzewa szczepione na siewkach antypki posadzono wiosną 2005 [...]
EN The experiment assessed the possibility of organic production of fruit of three sour cherry cultivars. Among the cultivars under evaluation were two cultivars of Hungarian breeding: ‘Debreceni Bötermö’ and ‘Erdi Bötermö’, and one cultivar of Polish breeding - ‘Sokówka Nr 6’. Trees grafted onto Prunu[...]
20
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Produkcje owoców metodami ekologicznymi w Polsce ogranicza m.in. niedostatek środków produkcji, a zwłaszcza preparatów do ochrony roślin przed groźnymi chorobami i szkodnikami oraz bionawozów, niezbędnych do szybkiego uzupełnienia deficytu składników pokarmowych występującego często w sadach ekologi[...]
EN Ecological fruit production in Poland is limited by, among other things, a shortage of biological preparations for the protection of fruit trees and shrubs from diseases and pests as well as a lack of bio-fertilizers needed to supplement periodic nutrient deficiencies, especially of nitrogen. In the[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last