Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frozen storage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Analizowano stabilność oksydacyjną pieczonego, mrożonego karczku wieprzowego o walorach prozdrowotnych, wyprodukowanego bez dodatku azotanów (III i V). Do mięsa dodane były tylko ziołowe przyprawy smakowe, sól kuchenna oraz pochodne kwasów spożywczych (E316 i E331). Porcje zapakowane w odpowietrzone[...]
EN Oxygenation stability of frozen, roasted, pork yoke, prepared without nitrite addition, was analyzed. Taste herbal species, the table salt and derivative of food acids (E316 and E331) only were added to the meat. Portions packed into PE-bags were stored in three different temperatures: t1 = -12°C, t[...]
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy postanowiono określić zmiany fizyczne i reologiczne zachodzące w trakcie trzymiesięcznego zamrażalniczego przechowywania w czterech wybranych produktach drobno rozdrobnionych typu mortadela (trzech wieprzowo-drobiowych i jednej wieprzowej, pochodzących od różnych producentów). Próby przechow[...]
EN In the article the author tried to analyse physical and rheological changes that take place during three months of frozen storage in four selected finely minced sausages (three pork and poultry and one pork, coming from three different producers). Samples were stored in packages from polythene foil [...]
3
88%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Celem badan było określenie aktywności antyoksydacyjnej szyszek chmielu i czerwonej herbaty Pu-erh dodanych do zmielonej tkanki mięśniowej śledzi bałtyckich w czasie przechowywania w temperaturze - 18°C. Zastosowano dodatki roślinne do mięsa rybnego w stężeniu 0,50 i 0,75% i porównywano ich efektywn[...]
EN The aim of this study was to determine the antioxidative activity of hop cones and red tea Puerh (dry weight) added to minced meat of Baltic herring during storage at - 18°C. The fish meat was supplemented with the above-mentioned additives at the concentrations of 0.50 and 0.75% and their effective[...]
4
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2013 R. 48, nr 8 44--47
PL Badano wpływ dodatku preparatu transglutaminazy POLSELVIA ® (P.M.T. TRADING Co. Ltd., Lodz, Poland) na właściwości ciasta pszennego oraz upieczonych bulek pszennych typu „wrocławska" z dodatkiem wody w ilości 10% i 20%. W badaniach wykorzystano transglutaminazę o aktywności enzymatycznej 100 U g-1 b[...]
EN The effect of addition of transglutaminase preparation POLSELVIA ® (P.M.T. TRADING Co. Ltd., Lodz, Poland) on the properties of wheat dough and baked wheat rolls a "Breslau" and adding water in an amount of 10% and 20% was investigated. In this research transgluta- minase preparation with an enzymat[...]
5
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Warunki przechowywania warzyw nie pozostają bez wpływu na trwałość barwników chlorofilowych, dlatego podjęto badania mające na celu określenie parametrów kinetycznych degradacji tych barwników podczas zamrażalniczego przechowywania warzyw. Materiał badawczy stanowiły: cukinia, groszek zielony oraz p[...]
EN For storage conditions of vegetables are not without influence on the stability of chlorophyll pigments, which is why studies were undertaken to determine the kinetic parameters of degradation of these dyes during frozen storage of vegetables. Research material consisted of zucchini, green peas and [...]
6
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Celem pracy było określenie wpływu rozmrażania na wybrane właściwości fizyczne tkanki mięsnej szynki i ligawy w czasie zamrażalniczego przechowywania. Przeanalizowano wpływ parametrów rozmrażania tradycyjnego i zamrażalniczego przechowywania na wyróżniki fizycznej jakości dwóch rodzajów tkanki mięsn[...]
EN The aim of this study was to determine the impact of thawing on some physical properties of meat muscle tissue of ham and silverside (beef) during frozen storage. The influence of traditional parameters of thawing and frozen storage on the physical quality of distinguishing the two types of meat tis[...]
7
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Badano wpływ temperatury przechowywania na zmiany oksydacyjne lipidów w mrożonym boczku wędzonym przechowywanym w -15, -30 i -50°C. Określono kinetykę zmian liczb: nadtlenkowej (LOO), anizydynowej (LAN), tiobarbiturowej (TBA) i kwasowej (LK). Ponadto określono stopień utleniania tłuszczu (liczba Tot[...]
EN The influence the temperature storage on the oxidative change of lipids in frozen smoked bacon keeps in -15, -30 and -50°C was studied. The kinetics changes: peroxide (LOO), anisidine (LAN), thiobarbituric (TBA) and acidic (LK) values was evaluated. Moreover, the degree of the oxygenation of the fat[...]
8
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2013 R. 48, nr 6 40--42
PL Celem pracy było kreślenie wpływu czasu przechowywania zamrażalniczego na wybrane właściwości fizykochemiczne mięsa z królika. Badaniom poddano comber z królika, który zamrażano owiewowo w temperaturze powietrza -30,0 C°. Zamrożone próby pakowane w woreczki PE przechowywano w temperaturze -30.0°C pr[...]
EN The objective of the work was to determine the effect of frozen storage on selected physical and chemical properties of rabbit meat. The study involved saddle of rabbit frozen in air at -30,0*C. Frozen samples, packaged into PE bags were kept at -30,0°C for up to 360 days. The samples were tested fo[...]
9
75%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2015 nr 2 29--33
PL W pracy prezentowanej w artykule badano wpływ zamrażalniczego przechowywania (20 tygodni) na właściwości reologiczne bułek pszennych (kajzerek). Analiza krzywych ściskania i relaksacji oraz wyznaczone na ich podstawie parametry reologiczne, umożliwiły ocenę tekstury miękiszu bułek. Badania wykazały,[...]
EN It was studied in the work presented in the article the effect of frozen storage (20 weeks) on rheological properties of wheat rolls. The analysis of stress–relaxation curves and appointed on their basis rheological parameters, they made possible the assessment of the texture of rolls crumb. Study s[...]
10
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Pieczywo charakteryzuje się krótkim okresem trwałości i przydatności do spożycia, co jest związane z jego szybkim procesem czerstwienia. Celem pracy było określenie wpływu dodatku sera topionego na zmiany fizykochemiczne i sensoryczne chleba pszenno-żytniego w czasie zamrażalniczego przechowywania. [...]
EN Generally, bakery products are characterized by a short-term stability and shelf life as a result of a fast running staling process. The aim of the study was to define the influence of addition of melted cheese on physical chemis-try and sensory changes of sour wheat-rye bread during frozen storage.[...]
11
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Celem badań było określenie wpływu dodatku pektyny i lecytyny w stężeniu 0,25, 0,50 i 0,75% do zmielonej tkanki mięśniowej drobiu na zwiększenie zdolności wiązania soków komórkowych i zmiany konsystencji mięsa w czasie przechowywania w temperaturze -18°C. Określano wyciek cieplny, wyciek wymuszony i[...]
EN The aim of this study was to determine the effect of pectin and lecithin addition in 0.25, 0.50 and 0.75% concentration to minced chicken meat tissue on increasing of water holding capacity and consistence changes of meat during storage at - 18°C. The analysis included: thermal and forced exudes as [...]
12
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Problem wydłużenia trwałości pieczywa i dostarczenia konsumentom produktu najwyższej jakości pozostaje wciąż nierozwiązany. Stąd, podstawowym celem badań było określenie przemian tekstury, jak i zmian jakości pieczywa wynikających z ogółu procesów składających się na czerstwienie podczas zamrażalnic[...]
EN The problem of extending wheat bread shelf life to provide consumers with the highest quality product is still unresolved. Hence, the primary objective of the research was to determine the texture changes and quality deterioration of wheat bread resulting from the general processes involved in stali[...]
13
63%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2017 Nr 2 5--10
PL W pracy prezentowanej w artykule badano wpływ zamrażalniczego przechowywania (21 tygodni) i rozmrażania mikrofalowego na właściwości reologiczne chleba baltonowskiego. Analiza krzywych ściskania i relaksacji oraz wyznaczone na ich podstawie parametry reologiczne, umożliwiły ocenę tekstury miękiszu c[...]
EN It was studied in the work presented in the article the effect of frozen storage (21 weeks) and microwave thawing on rheological properties of baltonowski bread. The analysis of stress-relaxation curves and appointed on their basis rheological properties, the made possible the assessment of the text[...]
14
63%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2016 Nr 1 9--13
PL W pracy prezentowanej w artykule badano wpływ zamrażalniczego przechowywania (21 tygodni) i rozmrażania mikrofalowego na właściwości reologiczne chleba orkiszowego na zakwasie żytnim. Analiza krzywych ściskania i relaksacji oraz wyznaczone na ich podstawie parametry reologiczne, umożliwiły ocenę tek[...]
EN It was studied in the work presented in the article the effect of frozen storage (21 weeks) and microwave thawing on rheological properties of spelled bread sourdough rye. The analysis of stress-relaxation curves and appointed on their basis rheological properties, the made possible the assessment o[...]
15
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2017 T. 22, nr 4 253--259
PL Celem pracy była ocena wpływu czasu zamrażalniczego przechowywania i metody rozmrażania na jakość mięśni piersiowych kurcząt brojlerów. Surowcem do badań były mięśnie piersiowe pozyskane bez- pośrednio po uboju od 36-dniowych kurcząt brojlerów ROSS 308, które poddano zamrożeniu w temperaturze -20oC [...]
EN The objective of the study was to assess the influence of frozen storage duration and thawing methods on the breast meat quality of broiler chickens. The study material consisted of breast muscles obtained directly after slaughtering of 36-day old ROSS 308 broiler chickens, subjected to freezing at [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last