Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 107
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frost resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie analizowano zagadnienie porowatości betonów samozagęszczalnych. Szczególną uwagę poświęcono procesowi tworzenia się struktury porowatości powstającej w wyniku odpowietrzania się mieszanki betonowej. Określenie efektywnego stopnia napowietrzenia mieszanki betonowej jest kluczowym parametr[...]
EN Concrete mix of self-compacting concrete self-eliminates needless air bubbles. As a result freeze resistance of self-compacting concrete depends on structure of porosity. Freeze resistance of concrete will be explored directly and indirectly and the results of the porosity structure tests will give [...]
2
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 3 331--337
EN The work concerns test results of cement concrete and the use of similarity analysis of distance course. Research procedure was presented and the obtained laboratory tests results were discussed. Composition of concrete mixes was designed. The cement concrete composition includes cement, coarse aggr[...]
3
86%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 8-9 60--64
PL Nawierzchnie drenażowe to przykład nielicznych nawierzchni jezdni drogowych, dla których nawet łączna grupa zalet postawiona na szali ze standardem utrzymania dróg stanowi duże wyzwanie dla osób zobowiązanych podjąć decyzję o ich budowie. Ich ekologiczny charakter (redukują hałas), wyższy standard b[...]
EN One-fraction drainage concrete is designed in a similar way to conventional concrete, with increase in the pores amount and permeability taken into account. Such concretes is an example of the road surface, which poses a major challenge for the persons liable to make a decision about their construct[...]
4
86%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 3 156-158
PL Omówiono wyniki badań mrozoodporności napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów wysokowartościowych samozagęszczalnych. Wskazano, że betony wysokowartościowe nienapowietrzone, w tym samozagęszczalne, charakteryzują się "bardzo dobrą" mrozoodpornością.
EN The problem of the frost-resistance of high performance concrete and research results of frost-resistance of air-entrained and non air-entrained high performance self-compacting concrete are discussed. Research results proved, that the non air-entrained high-performance self-compacting concretes are[...]
5
86%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Przedstawiamy wyniki badań porównawczych cech fizycznych pięciu rodzajów kruszyw o zbliżonej nasiąkliwości i różnym pochodzeniu oraz próbę oceny ich mrozoodporności na podstawie przebiegu zamarzania wody w porach ziaren określonego metodą RAO.
EN Durability of coarse aggregates in concrete and road constructions exposed to water and frost reaction is connected with their physical property, first of all with is porosity, sizes, shapes and continuity of pores. The paper presents results of examination of physical property and water crystalliza[...]
6
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2009 Z. 15 (165) 97-106
PL W niniejszym opracowaniu omówiono metodę i algorytm modelowania współzależności pomiędzy głównymi czynnikami procesu uzyskania przez beton wytrzymałości na ściskanie, zapewniającej odporność mrozową w temperaturach obniżonych i zimowych za pomocą ciepła uwodnienia cementu.
RU V nastoasej stat'e rassmatrivaetsa metod modelirovania vzaimosvazi mezdu osnovnymi faktorami, vliausimi na nabor procnosti betona pri ponizennyh i otricatel'nih temperaturah naruznogo vozduha.
7
86%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2013 nr 1(11) 26--33
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu mikrokrzemionki i domieszki napowietrzającej na mrozoodporność, nasiąkliwość i wytrzymałość na ściskanie kompozytów betonowych. Badanie mrozoodporności wykonano dla 150 cykli zamrożeń i rozmrożeń. Dla wybranych serii betonów wykonano badanie struktury porowatości[...]
EN This paper presents the effects of addition of microsilica additives as well as frost resistance aeration and the characteristics of the studied concrete pores. The study was carried out for 150 frost cycles, freezing and thawing. The pore structure of concrete test was carried out using a device fo[...]
8
86%
Structure and Environment
EN The use of carbonate rocks in building industry as a raw material for the production of construction elements and aggregates has a long history. Yet, a stereotype approach to this group of materials orders to avoid using them in constructions exposed to moisture and frost. It applies to both element[...]
9
86%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 11 1738--1740
PL Określono wpływ dodatku dekstryny na mrozoodporność betonów cementowych. Zastosowano dekstryny żółte i białe w ilości 0,35% mas. w stosunku do masy cementu. Obserwacje prowadzono dla 25 i 50 cykli zamrażania i rozmnażania. Uzyskane wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek poddanych badaniom mr[...]
EN Yellow and white dextrins were added (0.35% by mass) to the cement mortar. After 25 and 50 cycles of freezing and reproduction, the compressive strength was significantly increased. The durability of the designed concretes was hence improved.
10
72%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
PL Wartykule przedstawiono wyniki badań właściwości betonów wykonanych z jedenastu cementów zawierających popiół lotny wapienny. Jako układ odniesienia przy ocenie ich właściwości przyjęto właściwości betonów o takich samych składach wyjściowych, lecz wykonanych na cemencie CEM I 42,5 R. Badaniami obję[...]
EN Results of an investigation concerning properties of concretes made of eleven cements containing calcareous fly ash are shown in the paper. Similar composition of concretes, but based on cement CEM I 42.5R, was used as a frame of reference for evaluation of their properties. The investigation includ[...]
11
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Zakres badań laboratoryjnych obejmował ocenę właściwości mechanicznych recyklowanych mieszanek oraz ich odporności na oddziaływanie wody i mrozu w zależności od rodzaju asfaltu poddanego spienieniu. W badaniach użyto dwa rodzaje asfaltów (85N, 50/70), których zawartość w recyklowanym materiale wynos[...]
EN Range of laboratory tests covered evaluation of mechanical properties of cold recycled mixes and their resistance to water and frost, depending on the type of foamed bitumen. The study used two types of bitumen (85N, 50/70), whose amounts were added to the recycled material in range between 2.0% and[...]
12
72%
Materiały Ceramiczne
2013 T. 65, nr 2 135--139
PL Beton cementowy jest materiałem heterogenicznym o złożonej mikrostrukturze, decydującej o jego praktycznych właściwościach fizycznych i mechanicznych. Zmiany w mikrostrukturze wywołane czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi wpływają na właściwości mechaniczne materiału oceniane przy zastosowaniu met[...]
EN Concrete is heterogeneous material with the complex microstructure determining its applicable physical and mechanical properties. Changes in the microstructure, caused by internal and external factors, have significant effects on material’s mechanical properties evaluated using the methods of fractu[...]
13
72%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 8-9 48--53
PL Niektóre rodzaje superplastyfikatorów (SP) powodują powstanie nadmiernej zawartości powietrza w samozagęszczalnej mieszance, pomimo tego, że zawierają już w swoim składzie domieszkę przeciwpieniącą (ang. anti-foaming admixtures).
EN In the paper, the influence of SP, AEA and temperature on air-content, workability and compressive strength, frost-resistance, durability coefficient (DF) and porosity characteristics according to PNEN 480-11 of hardened self-compacting concrete (SCC) was discussed. The research results proved that [...]
14
72%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 4 549-557
PL W artykule rozważany jest wpływ nowej generacji superplastyfikatorów (SP), domieszki stabilizującej (VMA) oraz domieszki przeciwpieniącej (AFA) na wartość parametrów porów powietrznych, mrozoodporność w obecności oraz bez obecności soli odladzających nienapowietrzonego i napowietrzonego betonu samoz[...]
EN The influence of a new generation of superplasticizers (SPs), viscosity modifying (VMA) and anti-foaming (AFA) admixtures on the internal frost resistance, frost resistance in the presence of deicing salts, durability coefficient (DF) and parameters of air-voids of both hardened non air-entrained an[...]
15
72%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 2 105--114
PL Przeprowadzono badania mrozoodporności betonu komórkowego na próbkach sześciennych o różnej wielkości. Warunki badań różniły się temperaturą i czasem zamrażania. W wyniku analizy statystycznej danych ustalono, że ubytek masy y1 zależy tylko od temperatury zamrażania. Ponadto wykazano, że największy [...]
EN The goal of research was to analyze the resistance of cellular concrete to freeze-thaw cycles. Cube samples of different size were used and freezing conditions differed in temperature and residence time of samples in the freezing chamber. Moreover, the number of freezing-thawing cycles was varied an[...]
16
72%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mrozoodporności betonów zgodnie z CEN/TS 12390-9 na wybranych cementach CEM I, CEM II i CEM III pochodzących w różnych krajów europejskich. Skład betonu przyjęto zgodnie z zasadami wykonywania betonów mrozoodpornych w poszczególnych krajach. Stwierdzono, że badając[...]
EN The paper presents the frost resistance test results of concretes, in accordance with CEN/TS 12390-9, produced on selected CEM I, CEM II and CEM III cements from different European countries. Concrete composition was designed in line with the concrete production specifications of individual country.[...]
17
72%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule przedstawiono odporność mrozową zwykłego betonu oraz modyfikowanego betonu superplastyfikatorem i mikrokrzemionką. Wpływ modyfikacji na mrozoodporność betonu przedstawiono dla betonów twardniejących w trzech różnych warunkach: laboratoryjnych, hydroizolowanych oraz nasączonych do stałej m[...]
EN In this paper, experimental studies of frost resistance of two types of basalt concrete are presented. The two concrete mixes were unmodified and modified by superplasticizer and silica fume. The influence of two cement matrix modification on the frost resistance of concrete in three kinds of curing[...]
18
72%
Materiały Ceramiczne
PL Właściwości dachówek ceramicznych w głównej mierze zależą od ich składu fazowego tj. rodzaju, ilości i rozmieszczenia składników krystalicznych i niekrystalicznych oraz porowatości tworzywa. Wspomniane czynniki są odpowiedzialne za takie cechy tworzywa jak: wytrzymałość, nasiąkliwość i mrozoodpornoś[...]
EN The properties of ceramic roofing tiles mainly depend on their phase composition i.e. kind, amount and distribution of the crystalline and amorphous components and also on the material porosity. The above mentioned factors are responsible for mechanical strength, water absorbability and frost resist[...]
19
72%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 6 338-340
PL Na podstawie wyników badania kinetyki procesu kumulowania uszkodzeń mrozowych w tworzywach ceramicznych wykazano, że moment przejścia procesu z etapu powolnego do lawinowego wyznacza poziom krytyczny, który może być przyjęty jako ocena mrozoodporności. Przedstawiono sposób wyznaczenia tego kryterium[...]
EN Based on experimental results of damages cumulation in ceramic material caused by cyclic freezing and thawing, it was shown that the time of transition the material degradation process from the first stage to the second one assigns the critical level of damages cumulation, which can be assumed for e[...]
20
72%
Materiały Ceramiczne
2010 T. 62, nr 2 156-160
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mrozoodporności betonów zawierających popiół lotny z elektrowni spalającej w kotłach konwencjonalnych paliwo składające się w 80% ze zrębków drzewnych i w 20% z węgla kamiennego. Omówiono również rezultaty badań wnikania w tak otrzymane betony jonów Cl. Znaczne róż[...]
EN The results of a frost resistance test of concrete with fly ash formed during co-combustion of the fuel mix containing 80% of biomass and 20% of bituminous coal were presented. The changes of concrete resistance to the chloride penetration were also discussed. Because of significant differences betw[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last