Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 837
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  friction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 229-236
EN This contribution is oriented to study of friction ratios on contact surfaces of stamping dies. To simulate the friction states the universal friction simulator was applied. Friction ratios on contact surfaces were simulated between flat parallel surfaces and also on curved surface. For experiments [...]
2
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 3 48-50
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 70 101-107
PL W pracy przedstawiono wyniki wyznaczania rozkładów nacisków kontaktowych w przegubach sworzniowych ze sworzniem jendnociętym. Uwzględniono wpływ poosiowych sił tarcia na wielkość i charakter nacisków kontaktowych. Stwierdzono, że wpływ ten jest niewielki i w obliczeniach uproszczonych można go pomin[...]
EN Results of contact pressure calculations concerning a pin joint with a single shearing cross-section is presented in the paper. Influence of axial friction on character and values of contact forces was taken into account. It was proved that this effect was small and could be neglected during enginee[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 33 (105) 96--99
EN The paper studied the behavior of the composition and structure of the diffusion of chromium coatings in sliding. It was found that the strain in friction generates the secondary structure of chromium coatings and as a result of the deformation effect wear is accelerated due to separation of the coa[...]
5
80%
Journal of KONES
EN The resistance to motion that accompany the combustion engine run affects its technical and economical indices. Appropriate modifications in design of constitutive parts as well as proper selection of kinematic pairs' collaboration data might lead to the minimization of resistance, above all the fri[...]
6
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN This article is devoted to research of the influence of an oil additive "serpentinite” on to roller bearings friction behavior. In this article the influence of the additive Ťserpentiniteť on the roller bearings (208 series) friction behaviour is considered. It has been established that the serpe[...]
7
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2009 Vol. 47 nr 2 275-293
PL W pracy omówiono zjawiska dynamiczne związane z toczniem się koła z poślizgiem bocznym po drodze (szynie, torze). Mają one miejsce przy toczeniu się kół lub zestawów kołowych po torze prostym, w przypadku bocznego obciążenia oraz na łukach. Różne promienie krzywizn oraz drgania skrętne zestawów koł[...]
EN The paper deals with the dynamic phenomena accompanying the wheel rolling over a road (rail, track), with lateral slip effects. They occur in rolling of a wheel and wheelset on a straight track in the case of lateral load and especially on curves. Different curvature radii and rotary oscillations of[...]
8
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The results of studies show the deposition conditions of the titanium-nitride based coatings and their structure influence on the tribological characteristics of the dry friction and in the diesel fuel. Tribological characteristics of multilayered systems on the basis of diamond-like coatings (DLC) [...]
9
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL Zastosowanie metody wizualnej obserwacji i zapisu wielu parametrów, wspomaganej komputerowo, dla materiałów konstrukcyjnych, pozwala na porównanie i prawidłową analizę zachodzących zmian przy przejściu od tarcia normalnego do sczepiania. Ma to również istotne znaczenie dla prognozowania warunków pow[...]
EN The application of computer aided multi-parameter visual observation and recording method for the analysis of construction materials makes it possible to compare and investigate the transition phenomena from normal friction to scuffing. The method is also very essential to predict actual conditions [...]
10
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 4 753-771
PL Rozpatrzono dwuwymiarowe zagadnienie kontaktowe teorii sprężystości dotyczące wciskania nieodkształcalnego walca w półprzestrzeń sprężystą pokrytą sprężystą warstwą. Przeprowadzono szczegółową analizę rozkładu naprężeń wywołanego naciskami kontaktowymi i powiązanymi z nimi siłami tarcia. Otrzymane w[...]
EN The two-dimensional contact problem of elasticity connected with an indentation of a rigid cylinder in an elastic semi-space covered by an elastic layer is considered. The detailed analysis of the stress distribution produced by contact pressures and tangential forces is presented. The obtained resu[...]
11
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL Otrzymano analityczne rozwiązanie zagadnienia przewodnictwa cieplnego i odpowiedniego zagadnienia quasi-statycznej termosprężystości dla układu tarciowego, złożonego z podłoża (półprzestrzeni) i ślizgającej się po jego powierzchni ze stałą prędkością warstwy. Dla pary tarciowej aluminium-stal zbadan[...]
EN The analytical solution of a boundary-value problem of heat conductivity and corresponding boundary problem of thermoelasticity for tribosystem, consisting of semi-infinity substrate and sliding on its surface a layer is obtained. For materials of frictional pair aluminum-steel it is studied evoluti[...]
12
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu przesuwania się dociskanego stempla po powierzchni półprzestrzeni sprężystej, osłabionej pojedynczym pęknięciem. Zaprezentowano układ algebraicznych równań liniowych, do którego można sprowadzić układu równań całkowych reprezentujący zagadnienie ogólne (Sa[...]
EN The paper is concerned on effects produced by moving of punch pressed down to semi-space surface including single crack. Integral equations system represents general problem described by Savruk and Yevtushenko (2005) has been reduced to system of linear algebraic equations. Influence of friction coe[...]
13
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN The research showed in this paper lead to presentation of hydrodynamic HDD micro-bearing with orthogonal curvilinear profile of journal for example for conical, hyperbolic and other cooperating micro-bearing surfaces. Pressure distributions and load carrying capacity values on the conical micro-bear[...]
14
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Artykuł przedstawia analizę numeryczną wpływu tarcia na rozkład odkształceń w próbie tłoczności metodą Nakazimy. Symulacje numeryczne zostały przeprowadzone w autorskim programie metody elementów skończonych z jawnym całkowaniem ruchu względem czasu. Wyniki numeryczne porównano z danymi eksperymenta[...]
EN This paper presents numerical investigations of the influence of friction on sheet deformation in Nakazima type formability tests. Numerical simulations have been performed using the authors’ own explicit dynamic finite element program. Numerical results have been compared with experimental data. Lo[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN In this paper, a Nd:YAG laser was used to generate micropores on SiC surface and the structure and morphology features of surface micropores were observed. Tribological experiments were conducted with pin-on-disc tester under various loads and speeds. The article concentrates on identification of fr[...]
16
80%
Materials Science Poland
2013 Vol. 31, No. 3 415--423
EN The unusual combination of high hardness and very low friction coefficient are the most attractive tribological parameters of DLC (diamond-like carbon) layers. However, their usability is strongly restricted by the limited thickness due to high residual stress. The main goal of the presented work wa[...]
17
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2006 Vol. 44 nr 2 219-253
PL Zużycie jest to stopniowe usuwanie materiału z powierzchni stykających i ślizgających się ciał stałych. Następstwem zużycia są uszkodzenia powierzchni styku. Mogą one przyjmować różną formę (ścierania, zmęczenia, bruzdowania, korugacji, erozji i kawitacji ) Konsekwencjami procesu zużycia ściernego s[...]
EN Wear is a process of gradual removal of a material from surfaces of solids subject to contact and sliding. Damages of contact surfaces are results of wear. They can have various patterns (abrasion, fatigue, ploughing, corrugation, erosion and cavitation). The results of abrasive wear are identified [...]
18
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2006 Vol. 44 nr 2 255-277
PL W artykule przedstawia się ideę i zastosowanie nowej metody modelowania układów mechanicznych z tarciem. Opracowana metoda bazuje na przedziałami liniowych odwzorowaniach luz ( ... ) i tar ( ... ) oraz ich oryginalnym aparacie matematycznym. Dzięki zastosowaniu odwzorowań luz ( ... ) i tar ( ... ) m[...]
EN The paper presents an idea and application of a new method of the modeling of mechanical systems with friction. This method is based on the piecewise linear luz(...) and tar(...) projections and their original mathematical apparatus. The presented models of systems with friction describe the stick-s[...]
19
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 3 655-677
PL Zagadnienia kontaktowe z tarciem, adhezją i zużyciem w biomachanice ortopedycznej. Część I - Rozważania ogólne. Niniejsza praca stanowi kontynuację wcześniejszej pracy autorów, por. Rojek i Telega (1999). Zastosowano alternatywny model adhezji dla opisu interfazy kość-implant. Przedyskutowano równie[...]
EN The present paper is a continuation of the contribution by Rojek and Telega (1999). An alternative adhesion law is used to the study of the bone-implant interface. Various problems related to the bone-implant interface are discussed.
20
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 3 475-505
PL Modelowanie zagadnień kontaktowych z tarciem w mechanice uskoków geologicznych. Cel pracy jest dwojaki. Po pierwsze, omówiono modeletarcia stosowane w geofizyce. Modele te obejmują tarcie zależne od strun, prędkości i poślizgu. Po drugie, zaproponowano nowy opis tarcia w języku nowoczesnej mechaniki[...]
EN The aim of this contribution is two-fold. First, we review the friction models applied in geophysics. These models cover: state- and rate-dependent friction, rate-dependent friction and slip-dependent friction. Second, we propose a new description in the spirit of modern contact mechanics, introduci[...]
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last