Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  friction pair
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Tribologia
2009 nr 2 251-258
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia korozyjno-mechanicznego stali AISI 430 i AISI 321 w roztworze 0,5M H2SO4. Eksperymenty wykonano z wykorzystaniem specjalistycznego stanowiska z węzłem modelowym typu pin-on-disc. Stanowisko zaprojektowano i wykonano w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazd[...]
EN The paper presents tests results of corrosive and mechanical wear of steel AISI 430 and AISI 321 in solution of 0,5M H2SO4. The experiments were performed with the use of a technical stand with a model pair type pin-on-disc. The stand was designed and executed in Institute of Machines and Motor Vehi[...]
2
86%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 2 325--332
EN Parameters of friction systems decline in time by the process of wear. In friction brakes, the wear phenomenon is much more visible than in other friction systems. Wear itself is on one hand not desirable because of need for brake system parts replacement but sometimes is needed due to regeneration [...]
3
86%
Transport Problems
EN The article gives an account of the results of the analytical and numerical modeling of force action of friction pairs “truck bolster – frictional wedge” and “friction-al wedge – frictional plank”. There have been obtained formulas for determining con-straint reactions according to friction pairs ge[...]
4
86%
Logistyka
2014 nr 6 5066-5072
PL Zjawisko zużycia typu scuffing opisywane jest jako nagłe uszkodzenie powierzchni styku pary ciernej w ruchu ślizgowym, pracującej w warunkach smarowania płynnego. Towarzyszy mu m. in. nagły wzrost współczynnika tarcia i temperatury powierzchni elementów współpracujących. W konsekwencji dochodzi do z[...]
EN Scuffing is described as sudden failure of contact surfaces of friction pairs in sliding motion under lubricated conditions. It is accompanied by unexpected rise in friction coefficient and temperature. Scuffing propagation is concerned with influence of many factors simultaneously and there is no c[...]
5
86%
Tribologia
2018 nr 3 13--18
PL W pracy przedstawiono badania metalograficzne zużytych okładzin hamulcowych w różnych warunkach eksploatacji. Głównym celem niniejszej pracy jest określenie rodzajów zużycia par ciernych układów hamulcowych w określonych warunkach eksploatacji. Ma to istotne znaczenie dla pracowników serwisów samoch[...]
EN The work presents metallographic examinations of worn brake linings under various operating conditions. The main purpose of this work is to determine the types of friction pair wear of braking systems under specific operating conditions. This is important for car service employees and appraisers who[...]
6
72%
Tribologia
2008 nr 2 25-33
EN The work presents the preliminary test results concerning the texturing process for friction pairs with flat surfaces. The Nd:YAG laser was applied to treat SiC face seal rings with the following dimensions do = 35.3 mm, di= 25.1 mm and h = 8 mm. The series of homogeneous textures obtained during th[...]
7
72%
Tribologia
2000 nr 4 605-612
PL W artykule przedstawione zostały wynika badań współpracy polimerowo-metalowych par ślizgowych.Tworzywa sztuczne jako materiał konstrukcyjny posiadają niezadowalające właściwości cieplne araz małą wytrzymałość, dlatego poddaje się je procesowi modyfikacji.Zdaniem autora taki układ tribologiczny może [...]
EN The paper presents ways to solve wearing problems occuring during friction process sliding pair metal-polymer. The author' opinion this tribologic system can be most effective optymalised through putting steel friction element coat of suintable well-chosen material and correlation with this modifica[...]
8
72%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania technologii laserowych do wytwarzania powierzchni niejednorodnych użytecznych w ślizgowych węzłach tarcia. W szczególności wykazano przydatność do tego celu procesu miejscowego hartowania bezprzetopnieniowego. Innym aspektem pracy była ocena wpływu loka[...]
EN The paper is concerned with the applicability of laser technology to formation of heterogeneous surfaces in sliding friction pairs. The usability of local non-remelting hardening was emphasised. Another aim of the research was to evaluate the influence of local laser machining on the changes in stru[...]
9
72%
Tribologia
1999 nr 6 849-856
PL Opisuje się wyniki badań na przyrządzie 3 wałeczki - stożek, w którym zmieniano zarówno materiały wałeczków, jak i środek smarny. Badano następujące materiały: brąz krzemowy BK331, stop cynkowy ZnA130Cul, żeliwo ZL 25 oraz stal 45. Stożek był wykonany ze stali 45. Jako środka smarnego użyto kompozyc[...]
EN The results of testing upon different lubricant and materials carried out using a 3-roller-cone apparatus are presented. The following materials were tested: silicon bronze (BK 331), zinc alloy (ZnAU30Cul), cast iron (Zl 250) and steel (45). The cone was manufactured of 45 steel. A composition of gr[...]
10
72%
Tribologia
1999 nr 6 937-949
PL W referacie zaprezentowano wyniki badań wpływu technologicznych procesów kształtowania warstw wierzchnich wybranych par trących na minimalizacją ich zużycia. Jako skojarzenia trące wybrano: kompozyt cierny-metal, przy czym zabiegi technologiczne (typu dyfuzyjnych procesów azotujących) dotyczyły elem[...]
EN This paper present a results of investigation the influence of technological processes forming surface layers of selected friction pair for minimalization their wear. As a friction pair there were selected: frictional composite - metal, but technological operation (diffusion nitriding process type) [...]
11
72%
Tribologia
1999 nr 2 227-234
PL Artykuł dotyczy sposobów rozwiązywania problemów zużyciowych występujących w procesie tarcia par ślizgowych metal-pilimer. Eliminowanie niedostatków tworzyw sztucznych jako materiałów konstrukcyjnych, wynikających głównie z małej wytrzymałości oraz niezadowalających właściwości cieplnych, realizowan[...]
EN The article is about ways to solve wearing problems occuring during friction process sliding pair metal-polymer.Eliminate defects of plastics materials as constructional materials resulting mainly of low resistance and dissatisfied thermal property is realise till now mainly the way of polymer modif[...]
12
72%
Tribologia
2001 nr 4 821-831
PL Zaprezentowane wyniki wykazują, że możliwe jest poprawienie charakterystyk tarciowych skojarzenia stal-polimer poprzez skorelowane ze sobą pod względem materiałowym procesy pokrycia stali powłoką przeciwzużyciową oraz modyfikacji polimeru. Zaproponowana procedura badawcza umożliwia dobór modyfikator[...]
EN It is possible to improve friction characteristics obtained for steel-polymer friction pair through correlated selection of steel coating deposition process and polymer modification. The proposed procedure allows selection of polymer modification method and coating material to get low friction force[...]
13
72%
Journal of KONBiN
2015 No. 1 (33) 81--90
PL Temperatura w hamulcach ciernych, z powodu wpływu na działanie hamulców, jest przedmiotem wieloletnich badań i analiz. Metody pomiaru tego istotnego parametru pracy hamulca parametru podlegają ciągłemu rozwojowi. Jednym ze sposobów na poszerzenie możliwości pomiarowych w badaniach hamulców ciernych [...]
EN Friction brake temperature due to its influence on brakes’ operation is subject to many test and studies. Measurements methods of this important brake parameter are being continuously developed. In order to withstand difficulty in temperature evaluation in full brake system as well as in isolated fr[...]
14
72%
Journal of KONES
EN Piston – ring – cylinder assembly of combustion engine has many friction pairs examples, also one of them which decide about fastness to wear, it means first sealing ring – cylinder, called further very simply ring – cylinder unit. During work of this unit, we can observe wear of piston, precisely –[...]
15
72%
Tribologia
2005 nr 3 267-274
PL W pracy przedstawiono wyniki wpływu zawartości dwusiarczku molibdenu na charakterystyki tribologiczne kompozycji PA 6.6 w skojarzeniu tarciowym ze stalą ŁH15 i z nałożonymi na nią powłokami WC/C i CrN. W przypadku współpracy stosowanych układów materiałowych polimerowo-metalowych węzłów tarcia, czyl[...]
EN In this work was finding an effect of the content of disulphide of molybdenum (M0S2) on sliding properties of PA 6.6 composites in the contact with tool steel covered WC/C and CrN layers. Sliding properties were characterised by friction force and wear. Friction coefficient values and wear were plot[...]
16
72%
Transport Samochodowy
2011 z. 3 51--63
PL W artykule przedstawiono jakościowe i ilościowe badania metalograficzne z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej materiałów stosowanych w tradycyjnych samochodowych tarczach hamulcowych. Parametry geometryczne wydzieleń grafitu sferoidalnego i płatkowego wyznaczono metodą komputerowej analizy obrazu. [...]
EN In the paper the comparative metallographic investigations (qualitative and quantitative) of materials used in traditional brake discs for vehicles have been presented. The investigations were carried out in the range of light microscopy. Geometrical parameters of spheroidal graphite and flaky graph[...]
17
72%
Archiwum Motoryzacji
2013 Nr 4 77--88, 171--182
PL W materiałach ciernych stosowanych na nakładki hamulców tarczowych występuje przeszło 15 komponentów. Miedź w postaci proszku lub włókien zaliczana jest do grupy wzmacniaczy i spełnia w procesie hamowania istotną rolę. Nakładki cierne wzmocnione włóknem i proszkiem miedzi w ilości 2% (wagowo), wykon[...]
EN More than 15 components occur in the friction materials for disc brake pads. Copper in the form of powder or fibres is counted among reinforcers and it plays an important role in the braking process. The brake pads tested, reinforced with a 2% admixture (by weight) of copper powder or fibres, were m[...]
18
72%
Transport Samochodowy
2017 z. 3 97--105
PL W artykule przedstawiono stanowiska tribologiczne: T-05 typu rolka-klocek i T-11 typu tarcza-trzpień. Przedyskutowano i porównano wyniki badań prowadzonych na obu testerach mając na uwadze ich ewentualną zamienność. Przedstawiono wyniki badań tribologicznych kompozytów o osnowie stopów aluminium zbr[...]
EN The article presents the tribological test stands: T-05 of the “roller-block” type and T-11 “pin on disc” type. The results of the investigations carried out using both testers were discussed in detail and then the results were compared in view of their possible interchangeability. The results of tr[...]
19
58%
Tribologia
2007 nr 3-4 133-142
PL Wykorzystanie polimerowo-metalowych węzłów tarcia w budowie maszyn, dzięki możliwości pracy bez udziału środka smarowego w warunkach tarcia techniczne suchego oraz pracy przez cały okres eksploatacji, jest powodem wzmożonych badań mających na celu opracowanie coraz lepszych i trwalszych rozwiązań uw[...]
EN The application of metal-polymer friction contacts in machine engineerig, thanks to the possibility of operating without presence of lubricants (i.e. it can operate in dry friction regime for the whole life of machinery) is the reason of intensive research in this area. Currently extended study of t[...]
20
58%
Logistyka
2015 nr 3 4420--4429, CD 1
PL Hamulce są jednym z kluczowych układów bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach mechanicznych. Stanowią standardowe a także wymagane warunkami prawa wyposażenie w pojazdach samochodowych, jednośladach oraz samolotach. Podczas działania hamulca ciernego energia kinetyczna ruchu pojazdu jest przetwarzan[...]
EN Brakes are the one of the most important safety system in all of the moving vehicles. Having a brake system in vehicle such as motorcars, airplanes or motorbikes is nowadays an industry standard, which is also required by law. During friction brake operation, kinetic energy of vehicle movement is co[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last