Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frequency control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1b 290-293
PL Przedstawiono praktyczny układ kontroli prędkości silnika indukcyjnego bazujący na stosunku V/f. Zastosowano wizualny interfejs użytkownika umożliwiający ocenę prędkości w czasie rzeczywistym. Układ może być zastosowany do celów edukacyjnych jak i w praktyce.
EN In this study, speed control of an induction motor by V/f ratio is presented visually in order to figure out the relation between the frequency and the speed of the motor. By the use of the system, transient and steady state behaviours of the motor under different frequencies can be analysed success[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN A technique for calculation of characteristics of an induction motor operating under conditions: the constant load torque or constant load power at frequencies higher than rated ones and the rated stator voltage is presented. For the mode of constant load power the analytical solution of frequency-c[...]
3
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 314-316
PL W artykule opisano opracowane modele matematyczne maszyn indukcyjnych zastosowanych w układzie ekstremalnego sterowania częstotliwościowego. Uwzględniono procesy spowodowane nasyceniem się rdzeni magnetycznych silników, sprzężeń magnetycznych skrośnych, oraz zjawiska wypierania prądu w wirniku silni[...]
EN This paper describes mathematical models of the induction machines used in the extreme frequency control system. The processes due to motor magnetic core saturation, magnetic cross-coupling and current displacement in the motor rotor are taken into account . Test results for a system with a 2.2 kW i[...]
4
86%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Odpowiednie wykorzystanie zasobników energii może poprawiać stabilność pracy przyszłych systemów elektroenergetycznych ze znaczący udział odnawialnych źródeł energii. W artykule przedstawiono wyniki rozważań dotyczących możliwości wykorzystania zasobników energii do świadczenia usług źródeł sztuczne[...]
EN Appropriate use of energy storages can enhance the stability of the future power systems with a significant share of renewable energy sources. The paper presents the results of considerations relating to the possibility of energy storage usage in order to provide the service of artificial sources of[...]
5
86%
Elektrotechnika i Elektronika
2006 T. 25, z. 2 182-186
PL Przeprowadzono optymalizację statyczną wektorowego układu sterowania częstotliwościowego silnikiem indukcyjnym klatkowym. Celem optymalizacji jest określenie wartości modułu strumienia skojarzonego z wirnikiem, zapewniającego maksymalną graniczną wartość momentu elektromagnetycznego silnika. Wyznacz[...]
EN In the paper optimal value of rotor flux, which ensures the maximum value of electromagnetic torque of the motor, was calculated. The permissible rate of electromagnetic moment change for the case when follow-up stator current regulation systems operating in the sliding motion are employed was deter[...]
6
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 5 43--46
PL W artykule przedstawiono metodę kontroli odporności na uszkodzenia silnika indukcyjnego przy uszkodzeniach w obwodzie elektrycznym stojana. Metoda opiera się na zmniejszeniu uszkodzonego połączenia fazowego, co umożliwia obniżenie poziomu zużytej zmiennej składowej mocy. Badania dotyczyły uszkodzeń [...]
EN The paper deals with a method of fault-tolerant control of an induction motor at damages in the stator power electrical circuit. The method bases on the decrease of the damaged phase flux linkage, which enables the reduction of the level of the consumed power variable component. The research concern[...]
7
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 2 325-328
PL W artykule opisano nieliniowe regulatory prądów wyjściowych trójfazowych trójpoziomowych falowników napięcia. Układ służy do zasilania silnika indukcyjnego pracującego w warunkach ekstremalnego sterowania momentem elektromagnetycznym. Przedstawiono wyniki obliczeń dla układu z silnikiem indukcyjnym [...]
EN This paper describes nonlinear current controllers for three-level voltage source inverter. The system applied in extreme electromagnetic torque control with induction motor used in the extreme frequency control system. Test results for a system with a 2.2 kW induction motor, powered by a three-leve[...]
8
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1a 122-126
PL W artykule zaprezentowano system monitorowania częstotliwości i napięcia w systemie dystrybucji energii w Turcji. Zaproponowano model odniesienia umożliwiający porównanie wartości rzeczywistych z wymaganymi. Wprowadzono miary umożliwiające ocenę parametrów każdej jednostki w sieci.
EN This paper proposes a central monitoring system of frequency and voltage control of the Turkish Power System, consisting of a reference model that compares the real operation of the generating units with the desired behaviour established by the technical requirements of the Turkish grid code. A numb[...]
9
72%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł dotyczy problemu dynamicznego skalowania częstotliwości sygnału zegarowego w zależności od temperatury układu scalonego. Przedstawione zostały behawioralne modele różnych rozwiązań układowych stworzone w środowisku MATLAB przed fabrykacją prototypowego układu ASIC. Dodatkowo przedstawiona i [...]
EN The paper deals with the problem of dynamic control of clock signal frequency in dependence of chip temperature. Some behavioural thermal models dedicated for high frequency circuits were created in MATLAB environment and tested before fabrication of prototype ASIC. Additionally idea of prediction o[...]
10
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 6 141-144
PL W artykule przedstawiono elektryczny układ napędowy ze sterowaniem częstotliwościowym silnikiem indukcyjnym klatkowym pracujący w warunkach osiągania granicznych (maksymalnych) wartości momentu elektromagnetycznego. W warunkach pracy granicznej parametry silnika ulegają znacznym zmianom spowodowanym[...]
EN This paper presents an electric drive frequency-control system with inductions squirrel-cage motor, working in the conditions of achieving maximal electromagnetic torque values. In the conditions of a limiting work the parameters of the motor are changed by the saturation of the magnetic circuits of[...]
11
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano wzmacniacz mocy używany w technice bio-implantów. Wzmacniacz klasy E z operacją ZVS przekształca stałe napięcie na napięcia AC. Kontrola częstotliwości tego napięcia ma ważne znaczenie ponieważ częstotliwość może się zmieniać przy obecności elementów L, C w układzie. W pracy opisa[...]
EN Switch mode power amplifier is used in biomedical devices widely. The power amplifier supplies the required operating power to the implanted devices. Zero voltage switching (ZVS) operation of class-E power amplifier leads to convert DC voltage to AC with high efficiency and workings frequency. Frequ[...]
12
72%
Archive of Mechanical Engineering
PL W artykule przedstawiono opracowanie modelu zespołu wielostopniowej elektrycznej pompy odśrodkowej składającego się z dwu czterostopniowych pomp ze stali nierdzewnej, z których każda jest napędzana trójfazowym silnikiem indukcyjnym o mocy 4 kW i połączona z odbiorczym urządzeniem hydraulicznym. W st[...]
EN This paper presents a development of a model of a set of multistage centrifugal electro pumps including two 4 stage stainless steel centrifugal pumps, each coupled to a 4 kW three-phase induction motor, connected to a hydraulic application running under two control strategies including constant spee[...]
13
72%
Acta Energetica
2019 nr 2 42--46
PL Artykuł przybliża praktyczne aspekty związane z projektowaniem, instalacją i uruchomieniem bateryjnych magazynów energii, które są nowymi, mało znanymi elementami systemu elektroenergetycznego. Doświadczenia zebrane podczas uruchamiania pierwszego w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) magaz[...]
14
72%
Acta Energetica
2019 nr 2 36--41
EN The article discusses practical aspects related to the design, installation, and commissioning of battery energy storage, which are new, little-known elements of the power system. The experience gathered in Puck during the launch of the first battery energy storage in the National Power System imple[...]
15
58%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 11 256-262
PL W artykule omówiono bateryjny system gromadzenia energii BESS zintegrowany w mikrosiecią. W celu poprawy jakości energii łączy się systemy BESS z układami kondycjonowania PCS. System BESS działający jako układ zabezpieczający przed chwilowymi zanikami energii musi cechować się niezawodnością. Zaprez[...]
EN This paper focuses on different-rating battery energy storage system (BESS) integrated into a microgrid. To improve the power quality and satisfy the requirements of power system, it is necessary to integrate different-rating BESS composed battery modules (BM) and power conditioning system (PCS) int[...]
16
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2004 z. 26 [214] 115-122
PL Rozważono współpracę przetwornicy częstotliwości opartej na falowniku napięcia z indukcyjnym układem grzejnym. W analizie tej uwzględniono zmianę parametrów obciążenia spowodowaną różniącymi się właściwościami elektromagnetycznymi nagrzewanego wsadu magnetycznego i niemagnetycznego. Podano porównawc[...]
EN The mating of frequency converters, based on voltage source inverter with the induction heating system was considered. In the analysis the change of load parameters, due to different electromagnetic properties of the heated magnetic and non-magnetic charges were taken into consideration. The compara[...]
17
58%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 10 148-153
PL W artykule analizowano inteligentne sterowanie mikrosiecią z wykorzystaniem przekształtnika sterowanego metodą modulacji szerokości impulsu. Jako sterownik wykorzystano proporcjonalno całkujący układ z logika rozmytą. Zbadano pracę układu w sieci z zakłóceniami. Stwierdzono znaczące przewagi kontrol[...]
EN A power distribution system with distributed generations can operate as a microgrid under specific conditions. A microgrid can be operated under grid-connected and islanded modes seamlessly without disrupting the loads within the microgrid. This study analyzes the intelligent control of a microgrid [...]
18
58%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Niniejszy artykuł przedstawia zaawansowaną kontrolę systemu fotowoltaicznego z systemem baterii i pokazuje koordynację badanego systemu w celu zwiększenia wykorzystania energii słonecznej. W opracowaniu zaproponowano podejście polegające na skoordynowanym i zintegrowanym sterowaniu generatorami foto[...]
EN This paper presents an advanced control of photovoltaic system with battery storage system and shows the coordination of the studied system in order to enhance solar energy utilization. This study proposes an approach of coordinated and integrated control of solar PV generators with battery storage[...]
19
58%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2017 Nr 3 (115) 83--89
PL W artykule przedstawiono analizę pracy przetwornicy DC/DC z transformatorem wysokiej częstotliwości dla wybranych strategii sterowania. Przetwornica taka stanowi część układu ładowania pojazdów elektrycznych. Konieczne jest ograniczenie strat mocy podczas ładowania pojazdów jak również ograniczanie [...]
EN This paper presents analysis of DC/DC converter with high frequency transformer for selected control strategies. Such converter is part of an electric vehicle charger. Because of high power being transferred during charging process it is imperative to provide highest efficiency possible. It is also [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last