Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  freight
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 5 43--46
PL Polityka Unii Europejskiej w zakresie transportu zmierza do równomiernego rozwoju gospodarczego poszczególnych gałęzi transportu, rozwoju jego ekologicznych form, liberalizacji rynku przewozów kolejowych oraz zniesienia barier technicznych utrudniających swobodny ruch kolejowy przez granice państw c[...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 3 2929--2937
PL W artykule przedstawiono ogólne założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Opisano współzależność funkcjonowania zrównoważonego rozwoju oraz realizacji projektów z zakresu dystrybucji ładunków w mieście. Zaprezentowano również rezultaty pierwszego etapu badań podjętych w ramach projektu GRASS obejm[...]
EN The paper presents the general assumptions of the concept of sustainable development. Describes the interdependence of the functioning of sustainable development and the implementation area of urban freight transport. Also the topic of this paper was introduction of the results of the first stage of[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 3 2404--2413
PL Miejski transport towarowy jest system dynamicznym o bardzo dużej złożoności, wynikającej między innymi ze znacznej liczby zróżnicowanych jego uczestników, licznych ograniczeń, fragmentacji przepływów dóbr a także ryzyka występowania konfliktów między oczekiwaniami poszczególnych interesariuszy. W r[...]
EN Urban freight transport is a dynamic system with very high complexity, resulting, inter alia, a significant number of different participants, a big number of limitations, the fragmentation of flows of goods and the risk of conflicts between the expectations of the various stakeholders’ groups. This [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 2 9--21
PL [...] Przedmiotem tego artykułu są zagadnienia liberalizacji rynku usług transportu lądowego, ten rynek bowiem ma szczególne znaczenie z punktu widzenia oczekiwanych efektów integracji. [...]
EN Process of creation free and uniform transport market in European Union is not finished yet in spite of common transport policy, defined in Rome Treaty in 1957. It should be underline that EU common transport market is not fully harmonized, so conditions of competition are not equalized. Paper pre[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 117--121
PL Niniejszy artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej przeanalizowano m.in. przyczyny powstawania hałasu z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych taboru i konstrukcji torowiska. W ramach części praktycznej zrealizowane zostały badania natężenia hałasu gener[...]
EN Paper discussed the reasons of noise produced during transit of cargo by rail. Autors alsoshow the results of survey done in selected point along railway line number 406 between Szczecin Główny and Police,where in the immediate vicinity railway infrastructure are residential buildings.
6
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 28 49--62
PL [...]Zmiany w sieci transportowej Rumunii uzależnione są od wielu czynników ekonomicznych, społecznych i geograficznych. Przede wszystkim od możliwości finansowania rozwoju sieci transportowej, w tym od stopnia wykorzystania środków unijnych przyznanych w procesie akcesji i po wstąpieniu do Unii Eur[...]
EN Changes in Romanian transport network are dependent on many economic, social and geographical factors. First of all, from the possibility of financing the development of the transport network including the degree of utilization of funds assigned during the process of accession and after it. The gene[...]
7
100%
Przegląd Komunikacyjny
2011 Nr 3-4 54-55
PL W artykule przedstawiono propozycje budowy trzech nowych linii kolejowych dla ruchu towarowego i osobowego: Malczyce Sokolniki Sadków Chrzanów, łączącą linię E30, poprzez linię 248 i linie 274 do linii 285; Jaworzyna Śląska Pastuchów Jaroszów Malczyce, łączącą 6km trasą linię 274 z linią E30 poprzez[...]
EN This paper presents proposals for the construction of three new railway lines for freight and passenger transport: Malczyce Sokolniki Sadków Chrzanów line connecting the line E30, via line 248 and line 274 to line 285; Jaworzyna Śląska Pastuchów Jaroszow Malczyce, 6 km route connecting line 274, lin[...]
8
84%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Transport is one of the most important branches of economy. It enables to exchange goods and services as well as determines economic growth. In Poland road and rail transport play a dominant role. In the last five years the positive trend of using road transport and systematic decrease in other mean[...]
9
84%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Transshipment as a logistic process has a great influence on the transportation system. Although the rate of failures while changing means of transport and time of process is low, transshipment should be taken into account during assessing systems factors, e.g. reliability. In the paper a five phase[...]
10
84%
Inżynieria Maszyn
PL Coraz silniejszy i szybszy rozwój miast powoduje przybliżanie się terenów mieszkaniowych do zakładów przemysłowych, które lokalizowane pierwotnie na granicy lub poza granicami miast, w sposób sztuczny znajdują się w okręgu śródmieścia. Powoduje to powstanie konfliktu ze społecznością miasta, powstał[...]
EN Strong and fast city expansion evoke closing habitations aerials lo industry factories, which primary have been located close or out the city border, now artificial are close to the city center. It makes conflict with the habitations, based on increasing the outer haulage of cargo and cabotage trans[...]
11
84%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie roli i znaczenia portów morskich Szczecin i Świnoujście w obsłudze logistycznej ładunków w eksporcie, imporcie i tranzycie. Ze względu na tak postawiony cel referatu zostaną w nim przedstawione następujące zagadnienia: krótka charakterystyka bałtyckieg[...]
EN The aim of his paper is a presentation of the role and importance of seaports Szczecin and Świnoujscie in logistics service of freight in export, import and transit. Considering the aim of this paper will be presented following problems: a short characteristic of the Baltic shipping market, the rol[...]
12
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 60 47-53
PL W artykule przedstawiono metodę wyznaczania górnego ograniczenia całkowitej liczby odbiorców możliwych do obsłużenia daną ograniczoną liczbą pojazdów w problemach trasowania pojazdów z ograniczeniami czasowymi oraz ograniczoną liczbą pojazdów.
EN This paper introduces a variant of the vehicle routing problem with time windows where a limited number of vehicles is given. There is also presented the method of determining an upper bound for the total number of customers that can be served by a given fixed number of vehicles.
13
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 60 13-22
PL Referat dotyczy problemu obsługi transportowej klientów przedsiębiorstwa. W referacie przedstawiono w sposób sformalizowany działalność firmy o zakresie lokalnej z dostawą jej wyrobów do klienta, następnie rozważono zagadnienie konkurencyjności rynkowej producenta przy równomiernej gęstości klientów[...]
EN Speech presents problem of transportation services for company customers. The company local activity consisting in delivering finished goods to customers was formally specified. In the next step author consider the problem of market competition and transportation costs for uniform density of clients[...]
14
84%
Logistyka
2014 nr 3 3915--3920
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, które służyły określeniu wiedzy związanej z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju transportu towarowego. Wiedza t[...]
EN The article presents the results of surveys conducted among students of the Faculty of Economics and Transport Engineering in Maritime University of Szczecin, which were done to specify their knowledge related to basic issues pertaining to the sustainable freight transport development. Knowledge of [...]
15
84%
Logistyka
2014 nr 3 2294--2303
PL W Białej Księdze Transportu wydanej w 2011 roku przez Komisję Europejską, odnaleźć można zapis mówiący o optymalizacji działania multimodalnych łańcuchów logistycznych, m.in. poprzez większe wykorzystanie bardziej energooszczędnych środków transportu. W księdze tej między innymi stwierdzono, że do 2[...]
EN In the White Paper of transport which was published in 2011 by the European Commission, can be find a clause to optimize the performance of multimodal logistic chains, through greater use of more energy-efficient means of transport. In this book o can be find that by 2030 about 30% of road freight o[...]
16
84%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 6 97--105
PL [...]W opracowaniu tym autorzy zajmują się zagadnieniem funkcjonowania bocznic zakładów nie mających licencji na wykonywanie kolejowych przewozów towarowych i korzystających z usług przewoźników z zewnątrz. Jak wspomniano wcześniej, przewoźnicy są zainteresowani współpracą z takimi klientami; tym ba[...]
FR La création des nouveaux transporteurs ferroviaires était la conséquence de la libération de marché des transports ferroviaires de marchandises. En effet, les conditions de fonctionnement ont aussi changé pour les usagers du transport. Ces changements ont touché les enterprises qui possédaient des v[...]
17
84%
Transport Problems
PT O caminho-de-ferro e um dos meios de transporte de mercadorias mais subaproveitado na União Europeia. A maioria da carga transportada é distribuída recorrendo ao transporte rodoviário. A entrada em vigor de novos regulamentos em conjunto com o aumento das preocupações sociais e ambientais, levam a q[...]
EN Rail is the one of the highly underused form of freight transportation in the European Union. Majority of the freightage are distributed by trucks and HGVs. With new regulations and socio-environmental concerns urban logistics is facing a new challenge which can be tackled using innovative transport[...]
18
84%
Polityka Energetyczna
2005 T. 8, spec. 283-296
PL W 2004 r. na świecie przewieziono drogą morską około 6,5 mld ton ładunków, z czego przewozy węgla stanowiły ponad 10% (666 mln ton). Węgiel jest najważniejszym suchym ładunkiem masowym w handlu morskim, zarówno w świecie, jak i w Polsce. W międzynarodowym handlu węglem aż 95% obrotów realizowanych j[...]
EN In 2004, total cargo of 6 500 million tons was transported by see and in this amount the share of coal was over 10% (666 Mt). Coal is the most important dry bulk cargo of sea-borne trade, both in the world and in Poland. As much as 95% of coal traded internationally is transported by sea. Paper pres[...]
19
84%
Logistyka
2014 nr 3 4128--4136
PL Rosnące wciąż zapotrzebowanie na przewozy sprawia, że szczególnego znaczenia nabierają systemy pozwalające sprawnie zarządzać potokami ruchu i funkcjonowaniem całego systemu transportowego. Z uwagi na złożoność procesów zachodzących w ich obrębie władze samorządowe miast coraz częściej sięgają po ro[...]
EN The increasing demand for transport services makes it particularly important systems which could help to manage traffic flows and functioning of the transport system . Due to the complexity of the processes occurring within these, municipalities are increasingly turning to solutions of intelligent t[...]
20
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Przewozy ładunków transportem kolejowym w Polsce wynoszą w ciągu roku ok. 300 min ton, co stanowi ok. 25% przewozu ładunków wszystkimi środkami transportu, natomiast praca przewozowa w transporcie towarowym wynosi ok. 55 000 min tkm, co stanowi ok. 23% całej pracy przewozowej wykonanej wszystkimi śr[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last