Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frakcjonowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 126 215--220
PL W pracy przedstawiono wpływ procesu kompostowania na zmianę zawartości wybranych jonów metali ciężkich w tworzącym się kompoście oraz oznaczenie procentowego udziału frakcji wybranych jonów metali ciężkich poprzez wykonanie frakcjonowania kompostu metodą sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej.
2
75%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 12 1101-1105
EN In Poland, the average Zn contents in river sediments keep up the level 100 mg/kg. The largest accumulations of zinc (up to 10 000 mg/kg), found in river sediments in the Upper and Lower Silesia area, are the result of mining and industrial activity in these regions. In the remaining parts of the co[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9b 108-112
PL Metoda frakcjonowania hydraulicznego jest stosowana do odzyskiwania związków węglowodorowych a więc na przykład w technologii odzyskiwania gazu łupkowego. W artykule zaprezentowano model matematyczny tej technologii.
EN Hydraulic fracturing is a significant stimulation technology and method to enhance hydrocarbon recovery from low-permeability reservoirs. Accurate prediction of initiation pressure is a crucial step to make sure the success of hydraulic fracturing. Currently, predictive calculation of initiation pre[...]
4
75%
Chemia Analityczna
2009 Vol. 54, No. 5 1009-1019
PL Celem pracy było wykazanie potrzeby włączenia do procedury frakcjonowania pierwiastków w wodach etapu wydzielenia frakcji cząstek o rozmiarze > 100 μm. Badaniami objęto zbiorniki wodne zlokalizowane w pobliżu Kombinatu Górniczo-Hutniczego w Bukownie, gdzie zapylenie terenu jest istotnym źródłemje[...]
EN The main objective of this work was to show the necessity of defining and separation of a dust fraction — physically defined as a fraction of particles larger than 100 |im in size — before the assessment of contamination of water reservoirs. Water samples from four reservoirs located in the vicinity[...]
5
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 47-48
PL W artykule zostały zaprezentowane wstępne rezultaty ekstrakcji frakcji lotnych z modelowej mieszaniny oleju. Proces jest oparty na frakcjonowaniu roztworu tymochinonu w oleju rzepakowym z nadkrytycznym CO2 w przeciwprądowej kolumnie z wypełnieniem. Podczas nadkrytycznej ekstrakcji olej za[...]
EN Preliminary results of isolation of volatile fraction from the model oil mixture are presented. The process is based on the fractionation of thymoquinone solution in rapeseed oil with supercritical CO2 in a continuous countercur-rent packed column. During extraction with supercritical CO<[...]
6
75%
Ochrona Środowiska
PL Przedstawiono wyniki badań nad wpływem jakości substancji organicznych obecnych w ujmowanych wodach na potencjał tworzenia ubocznych produktów chlorowania. Przeanalizowano zawartość związków z grupy trójhalometanów (trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan), halogenoacet[...]
EN The main focus of the study is the influence of the organic matter quality on the potential of chlorination by-products formation. Water samples were analyzed for the content of trihalomethanes (trichloromethane, bromodichloromethane, dibromochloromethane, tribromomethane), halogenoacetonitriles (tr[...]
7
75%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2009 nr 2 109-112
PL Większość olejów i tłuszczów występujących w przyrodzie w swojej naturalnej postaci, charakteryzuje się specyficznymi cechami fizykochemicznymi, co wpływa na ograniczenie ich stosowania. Dlatego też obecnie prowadzi się liczne badania w kierunku poszerzenia zakresu stosowania olejów i tłuszczów, pop[...]
EN Most of oils and fats occurred in nature in their native form, have a specific physicochemical features which influence on their limited application. Therefore numerous research into extend the scope of application of oils and fats via improvement their functional characteristics are conducted now. [...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2017 nr 167 (47) 18--33
PL W pracy dokonano oceny całkowitej zawartości oraz wymywalności i biodostępności metali: Fe, Zn, Cu, Cr, Cd, Pb, Ni, Co w popiele przemysłowym z biomasy. Stwierdzono, że wymywalność metali z popiołu zależy od pH roztworu wodnego i zmienia się od 1 mg/kg (Cu, Cd, Ni, Fe) do 4 – 5 mg/kg (Cr, Co). Pb ni[...]
EN The purpose of the study was to evaluate the total content, leachability and bioavailability of Fe, Zn, Cu, Cr, Cd, Pb, Ni, Co in industrial ashes obtained from biomass combustion. It was found that metals occur in the test material as: macronutrient - iron (0,67 %), micronutrients - zinc (335,0 mg/[...]
9
75%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 9 1489--1493
PL Odpadowy olej rybny poddano frakcjonowaniu z zastosowaniem przeciwprądowej ekstrakcji nadkrytycznej w temp. 60°C, pod ciśnieniem 150 i 200 bar. Zastosowano dwa stopnie separacji: S1 (80, 100 i 120 bar) oraz S2 (ok. 52 bar). Znaczące zmiany w zawartości kwasów tłuszczowych w porównaniu ze składem wyj[...]
EN Extn. of waste fish oil with supercrit. CO2 under pressure of 150 and 200 bar at 60°C was carried out. Two product sepn. stages were used: first one at 80, 100 or 120 bar and second one at approx. 52 bar. Significant changes in the fatty acid content compared to the raw material were obsd. in the pr[...]
10
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL W pracy porównano dwie procedury ekstrakcji stosowane do frakcjonowania osadów, gleby i pyłów grawitacyjnych. W badaniach wykorzystano trzy rodzaje próbek środowiskowych: próbki gleby z działki kontrolnej zanieczyszczonej metalami ciężkimi - doświadczenie polowe, próbki zanieczyszczonych osadów den[...]
EN The applicability and information content of two sequential extraction procedures for fractionation of element content of sediments, soils and gravitation dusts are compared. To this comparative study three typical samples were used: a Hungarian soil sample from the control plot of a heavy metal con[...]
11
63%
Archives of Environmental Protection
EN The contents of total P and its bioavailable forms, as well as of Fe, Al, Mn, Ca, and OM in the bottom sediments of the Solina-Myczkowce (S-E Poland) cascade of reservoirs, are presented. Notwithstanding a relatively low calcium content, it is the apatite fraction that accounts for the largest share[...]
12
63%
Archives of Environmental Protection
PL Celem badań było frakcjonowanie Zn, Cu, Ni i Pb w osadach dennych dwóch zbiorników małej retencji wodnej: w Krempnej na rzece Wisłoce oraz w Zesławicach na rzece Dłubni. Podział metali pomiędzy różne frakcje wykonano stosując ekstrakcję sekwencyjną wg Tessiera i in. Wyodrębniono 5 frakcji metali: wy[...]
EN The aim of the study was fractionation of Zn, Cu, Ni, Pb in the bottom sediments of two small reservoirs: at Krempna on the Wisłoka River and at Zesłwice on the Dłubnia River. The partitioning of metals for various fractions was performed with the use of Tessier's sequential chemical extraction meth[...]
13
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2007 T. 10, nr 4 249-267
PL Przedstawiono wyniki badań foulingu membran podczas oczyszczania wody za pomocą ultrafiltracji. Naturalne substancje organiczne (NOM) zawarte w wodzie odgrywają znaczną rolę w foulingu membran ultrafiltracyjnych. W badaniach zastosowano dwa rodzaje wód surowych: roztwór modelowy (sporządzony poprzez[...]
EN The paper presents the research results of membrane fouling during ultrafiltration water treatment Natural organic matter (NOM) plays a significant role in the fouling of ultrafiltration membranes. In the experiments, two kinds of raw water were used: model water (obtained by dissolving powdered hum[...]
14
63%
Przemysł Spożywczy
PL Omówiono modyfikacje właściwości funkcjonalnych i odżywczych tłuszczu mlecznego przez frakcjonowanie (w tym za pomocą CO2 w temperaturze nadkrytycznej) oraz reestryfikację. Omówiono również niekonwencjonalne możliwości utylizacji modyfikowanego tłuszczu mlecznego i metody redukcji poziomu cholestero[...]
EN Modification of functional and nutritional properties of milk fat by its fractionation (including extraction with supercritical carbon dioxide), reestrification, as well as, methods for reduction of cholesterol and nonconventional utilisation o milk fat are discussed.
15
63%
Polish Journal of Ecology
EN Ecological research using stable isotopes has progressed rapidly during the last 20 years and although more studies are including the addition of isotopically labelled compounds at tracer levels, the overwhelming majority rely on measurements of natural abundance ratios. Access to isotope ratio mass[...]
16
63%
Polimery
PL Odpadowy PET degradowano w reakcji aminoglikozy trie-tanoloaminą (TEA) (PET/TEA = 1:2 molowo), w temp. 180, 200 lub 220°C w ciągu 90-360 min. Produkt rozdzielano w 2-butanolu lub izopropanolu na dwie frakcje - rozpuszczalną i nierozpuszczalną w alkoholu. Określono lepkości i liczby hydroksylowe, wyk[...]
EN Chemical degradation of PET scrap was performed by amino-glycolysis with triethanoloamine (TEA) at 180-220°C for 90-360 min and PET/TEA mole ratio 1:2. The reaction products were separated with 2-buta-nol or isopropanol as solvent into the alcohol-soluble epiphase and the alcohol-insoluble hypophase[...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 7 1114-1119
PL Przedstawiono trzy sposoby uszlachetniania koncentratów mikrosferowych (MS): z użyciem wody, acetonu i heksanu. W wyniku rozdziału każdego koncentratu uzyskano frakcję unoszącą się na powierzchni cieczy podczas pierwszej separacji, frakcję unoszącą się na powierzchni wody podczas drugiej separacji o[...]
EN Microsphere concentrates were sepd. by treatment with water, Me₂CO and PrPr into fractions floating on the liq. surface in the 1st sepn. stage (yields 44–55, 30–40 and 11–13% by mass, resp.), the fractions floating on the water surface in the 2nd sepn. stage (yields 13–40, 39–54 and 60–84% by mass, [...]
18
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2013 T. 16, nr 1 103--112
PL Przedmiotem badań był ciekły odpad organiczny powstający przy wytwarzaniu izolacji kabli. Dokonano analizy odpadu pod kątem jego składu chemicznego. Analizę przeprowadzono metodą chromatografii gazowej przy zastosowaniu detektora płomieniowo- -jonizacyjnego (FID) i spektrometrii mas (MS). Stwierdzon[...]
EN The object of study was waste material from production of cable insulation. Analysis of waste in terms of its chemical composition was performed. Waste analysis was performed by gas chromatography using a flame ionization detector (FID) and mass spectrometer (MS). Qualitative and quantitative analys[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 133 (13) 123-130
PL Przeprowadzone frakcjonowanie ilości (zawartości) Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb i Zn w próbkach osadów dennych pobranych wzdłuż 75-kilometrowego odcinka środkowej Odry, wykonane metodą ekstrakcji sekwencyjnej, według Tessiera, wykazało obecność Cu, Ni, Zn i Mn już we frakcji metali łatwo wymienialnych.[...]
EN Fractionation of Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn has been performed in bottom sediment samples collected along a 75 km section of the middle Odra River by a modified method of 5-step sequential extraction according to Tessier. The results have shown the presence of Cu, Ni, Zn and Mn already in exc[...]
20
63%
Przegląd Papierniczy
2016 R. 72, nr 4 243--247
PL Badanie właściwości nowych układów rozpuszczalnikowych stanowi duże wyzwanie w obrębie chemii ekologicznej. Wieloskładnikowe rozpuszczalniki o właściwościach eutektycznych (DES) wpisują się w zasady chemii przyjaznej środowisku („zielonej”) i stanowią względnie nowy temat badawczy. W artykule opisan[...]
EN Testing of new solvent systems is the great challenge in the field of green chemistry. Deep eutectic solvents (DESs) represent the principles of green chemistry and are relatively new topic in science. This article describes various deep eutectic solvents, which were used for pretreatment of biomass[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last