Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 177
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fracture toughness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 38-40
EN In 1997 the ASTM Standard E 1921-97 was published. It was titled „Determination of Reference Temperature, T0, for Ferritic Steels in the Transition Range” [1]. It was several times updated [2] The application of ASTM E 1921-97 is restricted to ferritic steels from the yield strength range 275 MPa to[...]
2
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 2 173-178
PL Temat pracy stanowi analiza kołowych delaminacji umiejscowionych między warstwami kompozytu, różniącymi się grubością i kierunkiem zbrojenia. Rozkład energii pękania wyznaczono posługując się metodą pracy zamknięcia szczeliny. We wszystkich analizowanych przypadkach stwierdzono, że jednoosiowe obci[...]
EN The effect of polyurethane oligomers on the fracture resistance of epoxy based resins was investigated. The fracture resistance was estimated by means of the critical stress intensity factor and the Izod impact strength as function of modifier structure. The fracture energies displayed a strong impr[...]
3
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL Zaproponowano metodę wyznaczania krytycznego współczynnika intensywności naprężeń materiału na ściskanych próbkach o przekroju kołowym z centralnie umieszczonym otworem w postaci rombu. Proces zniszczenia próbki postępuje od wierzchołku karbu typu V. Znając wartość obciążenia niszczącego oraz stand[...]
EN The method of determination of critical SIF of brittle and quasi-brittle material is presented. For the splitting cylindrical specimen with central diamond-shaped hole the stress intensity factors were calculated for arbitral vertex angle. The values of critical SIF was obtained considering the [...]
4
80%
Journal of KONES
EN The subject considered are the theoretical dependences between parameters in a small scale yielding zone length, and a plastic zone at cave-in spherical indentor. The loadings of a spherical (D=5 mm) indenter in the range from 147 to 11875 N within absolute temperature range 77-293 K were applied. A[...]
5
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 2 327--337
PL W pracy przedstawiono rezultaty symulacji numerycznych wpływu szybkości zmian stanu naprężenia na interakcje pomiędzy szczeliną w osnowie i eliptycznym wtrąceniu w kompozycie granulkowym poddanym dynamicznemu obciążeniu rozciągającemu. Stwierdzono, że odkształcenie i (lub) penetracja szczeliny zależ[...]
EN The strain-rate effects on the interaction between a matrix crack and an elliptic inclusion in granule composites under dynamic tensile loadings are investigated numerically. It is found that the crack deflection/penetration behavior depends on the relative strength and local curvature of the interf[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 15-16
EN The effect hydrogen on short-term strength, low-cycle durability and plane- stress fracture toughness of 10Cr15Ni27 steel and 04Cr16Ni56 and 05Cr19Ni55 alloys at pressure up to 35 MPa and temperature 293…1073 K was investigated.
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 4 93-93
PL W niniejszym wykładzie podsumowano aktualny stan wiedzy na temat wpływu kształtu i wymiarów elementów konstrukcyjnych na odporność na pękanie. Pokazano jak silny wpływ mają geometryczne cechy elementu konstrukcyjnego na odporność na pękanie, wielkość którą wiele osób ciągle uznaje za własność materi[...]
EN In this lecture the up to date state of the art on the influence of shape and size of the structural element on fracture toughness is summarized. It was demonstrated how strong this influence is. Thus, the fracture toughness is not a material property as many people still thinks. Several theoretical[...]
8
80%
Engineering Transactions
EN A new technology of stake welding with the use of high power lasers was developed in the framework of EU research program "Advanced Welding for Closed Structures". This technology enable welding from outside of closed profiles due to high penetration of laser beam into the material. More than 650 st[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Żywice epoksydowe posiadają wiele interesujących właściwości chemicznych i mechanicznych. Jednakże ich zachowanie jest kruche, tj. mają one niewielkie wydłużenie przy zerwaniu i słabą udarność oraz odporność na propagację pęknięć. W tej pracy badano wpływ modyfikatorów nieorganicznych i polimerowych[...]
EN Epoxy resins have very interesting chemical and mechanical properties, however they exhibit a brittle behaviour, is they have a small elongation at break, poor impact strenght and resistance to crack propagation. This study investigates the effects of inorganic and polymeric modifiers on the fractur[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 78 123-130
PL W pracy przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa elementów rurociągów ciepłowniczych według metodyki SINTAP. Obliczenia wykonano dla prostoliniowych odcinków rurociągów, zawierających hipotetyczne powierzchniowe szczeliny dwóch typów: półeliptyczne i nieskończonej długości ulotkowane na wewnętrznej ścian[...]
EN In the paper the SINTAP procedure was to assess the influence of internal axial cracks of power pipeline made of 12H1MF steel. The analysis compares two stages: before exploitation and after 15600 hours of work.
11
80%
Materials Science Poland
2005 Vol. 23, No. 3 803--812
EN The present study was concerned with multilayer composites of the .../Al2O3/Al2O3 + x vol. % Mo/Al2O3 type produced by tape casting. Molybdenum content in individual layers of the composites varied from 4 to 28 vol. %. The densities, porosities, Young moduli, bending strengths, and fracture toughnes[...]
12
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN In the paper are presented the results of strength analysis for the two types of the welded joints made according to conventional and laser technologies of high-strength steel S960QC. The hardness distributions, tensile properties and fracture toughness were determined for the weld material and heat[...]
13
80%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The article presents the results of tests carried out on S355JR steel of ferrite-pearlite and ferrite-bainite microstructures. The strength properties and fracture toughness were determined. The critical value of fracture toughness was determined at the moment of crack initiation by measuring of the[...]
14
80%
Advances in Materials Science
EN The paper summarizes the determination of tensile properties (Yield Stress, Tensile Strength) and fracture characteristics (FATT, fracture toughness JIC) by Small Punch (SP) tests of material samples taken from regulation stage No1 and regula-tion stage Nol9 of steam turbine rotor of 13UCK60 w Ec IV[...]
15
80%
Polimery
2015 T. 60, nr 4 258--263
PL Zbadano odporność na kruche pękanie (KIC) dziewięciu rodzajów powłok epoksydowych w zakresie temperatury -40—20 °C. Wyniki badań wskazują, że wartość KIC powłok epoksydowych bez udziału modyfikatora (polimeru uretanowego DESMOCAP 11) zmniejsza się gwałtownie wraz z obniżeniem temperatury. Dodatek mo[...]
EN The fracture toughness KIC of nine kinds of epoxy coating specimens was tested in the temperature range from 20 to -40 °C, and the influence of temperature on KIC was discussed. The results showed that KIC decreases sharply in unmodified systems but increases for some specimens with 20—50 portions o[...]
16
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki badania liny urządzenia wyciągowego. Była to lina stalowa wycofana z eksploatacji z powodu uszkodzeń. Zewnętrzne druty splotek ulegały wydłużeniu oraz pękaniu. Przełomy powinny mieć charakter zmęczeniowy z odkształceniem strefy przełomu lecz obserwowano przełomy doraźne [...]
EN The results of testing of lift rope are shown in the paper. The rope was from steel wire and was not operated because of damages. The outer wires of strand ropes were pushed by internal wires and elongated or even broken. However the cracks should be ductile with displacement in the fracture area, t[...]
17
70%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Artykuł ma charakter obliczeniowy i dotyczy wyznaczania stałej materiałowej K[I] charakteryzującej odporność na pękanie przy rozciąganiu określanej dla wybranej klasy materiałów komórkowych. Struktura szkieletu tworząca materiał efektywny o ujemnym współczynniku Poissona może mieć wpływ na koncentra[...]
EN The parametric study of the fracture toughness for auxetic cellular materials with respect to geometric microstructural parameters is performed. For given microstructure with brittle skeleton, cellular material toughness is represented by structural coefficient W[str]. Numerical solutions leading to[...]
18
70%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 2 429-445
PL Analiza wybranych zagadnień doświadczalnej mechaniki i biomechaniki za pomocą neuro-rozmytego systemu ANFIS. Adaptacyjny neuro-rozmyty system ANFIS został zastosowany do analizy trzech problemów: określenie podstawowych okresów drgań 5-piętrowych budynków prefabrykowanych, określenie wytrzymałości g[...]
EN The Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) has been applied to the analysis of three problems: prediction of fundamental periods of vibrations of 5-storey prefabricated buildings, estimation of proximal femur strength, estimation of fracture toughness of dense concret. The results obtained by[...]
19
70%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przeanalizowano problematykę odporności na pękanie. Pokazano, że odporność na pękanie nie jest stałą materiałową. Zależy ona także od kształtu i wymiarów elementów konstrukcyjnych. Zdefiniowano miary wiezów płaskich i w kierunku grubości oraz pokazano ich wpływ na odporność na pękanie. Idea [...]
EN In this paper the problem of fracture toughness is reanalyzed. It is shown that fracture toughness is not a material property. It depends on a shape and size of structural elements. The measures of in- and out-of-plane constraint are defined and their influence on fracture toughness is demonstrated.[...]
20
70%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN A device was designed and constructed for direct observations of crack growth from notch or form Vickers indent made on the beam bent in a typical testing machine. The device, consisting of horizontal light microscope coupled with CCD camera, is fitted to ZWICK 1446 testing machine by the system of [...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last