Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fractionation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2007 Vol. 25, No. 3 825--834
EN A set of narrow fractions of anatase TiO2 nanocrystals was isolated by the stepped coagulation of polydisperse hydrosols using strong acids as coagulators. The sols and gels prepared from the fractions were studied by LAXS, SAXS, turbidimetry, dynamic light scattering, and other methods. The shape o[...]
2
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Heavy metals determination in manures provides beneficial information to predict the availability and the potential contamination of environment. Therefore, a study was carried out to investigate heavy metals changes in livestock manure during a co-composting process. The metals were stepwise fracti[...]
3
86%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 12 1101-1105
EN In Poland, the average Zn contents in river sediments keep up the level 100 mg/kg. The largest accumulations of zinc (up to 10 000 mg/kg), found in river sediments in the Upper and Lower Silesia area, are the result of mining and industrial activity in these regions. In the remaining parts of the co[...]
4
86%
Nukleonika
EN Carbon-13 fractionation in the oxidation of sodium propionate of natural isotopic composition with permanganate in water solution and with manganate in alkaline solution has been investigated and compared with carbon-14 kinetic isotope effects in the oxidation of (3-14C) – and (2-14C) propionate wit[...]
5
86%
Ochrona Środowiska
PL Przedstawiono wyniki badań nad wpływem jakości substancji organicznych obecnych w ujmowanych wodach na potencjał tworzenia ubocznych produktów chlorowania. Przeanalizowano zawartość związków z grupy trójhalometanów (trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan), halogenoacet[...]
EN The main focus of the study is the influence of the organic matter quality on the potential of chlorination by-products formation. Water samples were analyzed for the content of trihalomethanes (trichloromethane, bromodichloromethane, dibromochloromethane, tribromomethane), halogenoacetonitriles (tr[...]
6
86%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN The Vistula is the second largest river in the Baltic Sea catchment area and provides one of the main inputs to the Baltic. The river and its tributaries flow through some of the major industrialized and urbanised regions of Poland, making it one of the most highly human-impacted rivers in Europe. A[...]
7
86%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2017 nr 167 (47) 18--33
PL W pracy dokonano oceny całkowitej zawartości oraz wymywalności i biodostępności metali: Fe, Zn, Cu, Cr, Cd, Pb, Ni, Co w popiele przemysłowym z biomasy. Stwierdzono, że wymywalność metali z popiołu zależy od pH roztworu wodnego i zmienia się od 1 mg/kg (Cu, Cd, Ni, Fe) do 4 – 5 mg/kg (Cr, Co). Pb ni[...]
EN The purpose of the study was to evaluate the total content, leachability and bioavailability of Fe, Zn, Cu, Cr, Cd, Pb, Ni, Co in industrial ashes obtained from biomass combustion. It was found that metals occur in the test material as: macronutrient - iron (0,67 %), micronutrients - zinc (335,0 mg/[...]
8
86%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 9 1489--1493
PL Odpadowy olej rybny poddano frakcjonowaniu z zastosowaniem przeciwprądowej ekstrakcji nadkrytycznej w temp. 60°C, pod ciśnieniem 150 i 200 bar. Zastosowano dwa stopnie separacji: S1 (80, 100 i 120 bar) oraz S2 (ok. 52 bar). Znaczące zmiany w zawartości kwasów tłuszczowych w porównaniu ze składem wyj[...]
EN Extn. of waste fish oil with supercrit. CO2 under pressure of 150 and 200 bar at 60°C was carried out. Two product sepn. stages were used: first one at 80, 100 or 120 bar and second one at approx. 52 bar. Significant changes in the fatty acid content compared to the raw material were obsd. in the pr[...]
9
72%
Archives of Environmental Protection
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem jakości materii organicznej na potencjał tworzenia się produktów ubocznych chlorowania wody z grupy trihalometanów, haloacetonitryli, haloketonów oraz wodzianu chloralu i chloropikryny. Badania przeprowadzono na próbkach wody rzecznej, pobranej w oko[...]
EN The paper presents the results of experiments on the influence of the organic matter’s characteristics on the formation potential of water chlorination by-products – representatives of the following groups: trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloral hydrate and chloropicrin. The produc[...]
10
72%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL W pracy porównano dwie procedury ekstrakcji stosowane do frakcjonowania osadów, gleby i pyłów grawitacyjnych. W badaniach wykorzystano trzy rodzaje próbek środowiskowych: próbki gleby z działki kontrolnej zanieczyszczonej metalami ciężkimi - doświadczenie polowe, próbki zanieczyszczonych osadów den[...]
EN The applicability and information content of two sequential extraction procedures for fractionation of element content of sediments, soils and gravitation dusts are compared. To this comparative study three typical samples were used: a Hungarian soil sample from the control plot of a heavy metal con[...]
11
72%
Archives of Environmental Protection
EN The contents of total P and its bioavailable forms, as well as of Fe, Al, Mn, Ca, and OM in the bottom sediments of the Solina-Myczkowce (S-E Poland) cascade of reservoirs, are presented. Notwithstanding a relatively low calcium content, it is the apatite fraction that accounts for the largest share[...]
12
72%
Archives of Environmental Protection
PL Celem badań było frakcjonowanie Zn, Cu, Ni i Pb w osadach dennych dwóch zbiorników małej retencji wodnej: w Krempnej na rzece Wisłoce oraz w Zesławicach na rzece Dłubni. Podział metali pomiędzy różne frakcje wykonano stosując ekstrakcję sekwencyjną wg Tessiera i in. Wyodrębniono 5 frakcji metali: wy[...]
EN The aim of the study was fractionation of Zn, Cu, Ni, Pb in the bottom sediments of two small reservoirs: at Krempna on the Wisłoka River and at Zesłwice on the Dłubnia River. The partitioning of metals for various fractions was performed with the use of Tessier's sequential chemical extraction meth[...]
13
72%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2007 T. 10, nr 4 249-267
PL Przedstawiono wyniki badań foulingu membran podczas oczyszczania wody za pomocą ultrafiltracji. Naturalne substancje organiczne (NOM) zawarte w wodzie odgrywają znaczną rolę w foulingu membran ultrafiltracyjnych. W badaniach zastosowano dwa rodzaje wód surowych: roztwór modelowy (sporządzony poprzez[...]
EN The paper presents the research results of membrane fouling during ultrafiltration water treatment Natural organic matter (NOM) plays a significant role in the fouling of ultrafiltration membranes. In the experiments, two kinds of raw water were used: model water (obtained by dissolving powdered hum[...]
14
72%
Przemysł Spożywczy
PL Omówiono modyfikacje właściwości funkcjonalnych i odżywczych tłuszczu mlecznego przez frakcjonowanie (w tym za pomocą CO2 w temperaturze nadkrytycznej) oraz reestryfikację. Omówiono również niekonwencjonalne możliwości utylizacji modyfikowanego tłuszczu mlecznego i metody redukcji poziomu cholestero[...]
EN Modification of functional and nutritional properties of milk fat by its fractionation (including extraction with supercritical carbon dioxide), reestrification, as well as, methods for reduction of cholesterol and nonconventional utilisation o milk fat are discussed.
15
72%
Polish Journal of Ecology
EN Ecological research using stable isotopes has progressed rapidly during the last 20 years and although more studies are including the addition of isotopically labelled compounds at tracer levels, the overwhelming majority rely on measurements of natural abundance ratios. Access to isotope ratio mass[...]
16
72%
Polimery
PL Odpadowy PET degradowano w reakcji aminoglikozy trie-tanoloaminą (TEA) (PET/TEA = 1:2 molowo), w temp. 180, 200 lub 220°C w ciągu 90-360 min. Produkt rozdzielano w 2-butanolu lub izopropanolu na dwie frakcje - rozpuszczalną i nierozpuszczalną w alkoholu. Określono lepkości i liczby hydroksylowe, wyk[...]
EN Chemical degradation of PET scrap was performed by amino-glycolysis with triethanoloamine (TEA) at 180-220°C for 90-360 min and PET/TEA mole ratio 1:2. The reaction products were separated with 2-buta-nol or isopropanol as solvent into the alcohol-soluble epiphase and the alcohol-insoluble hypophase[...]
17
72%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 7 1114-1119
PL Przedstawiono trzy sposoby uszlachetniania koncentratów mikrosferowych (MS): z użyciem wody, acetonu i heksanu. W wyniku rozdziału każdego koncentratu uzyskano frakcję unoszącą się na powierzchni cieczy podczas pierwszej separacji, frakcję unoszącą się na powierzchni wody podczas drugiej separacji o[...]
EN Microsphere concentrates were sepd. by treatment with water, Me₂CO and PrPr into fractions floating on the liq. surface in the 1st sepn. stage (yields 44–55, 30–40 and 11–13% by mass, resp.), the fractions floating on the water surface in the 2nd sepn. stage (yields 13–40, 39–54 and 60–84% by mass, [...]
18
72%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2013 T. 16, nr 1 103--112
PL Przedmiotem badań był ciekły odpad organiczny powstający przy wytwarzaniu izolacji kabli. Dokonano analizy odpadu pod kątem jego składu chemicznego. Analizę przeprowadzono metodą chromatografii gazowej przy zastosowaniu detektora płomieniowo- -jonizacyjnego (FID) i spektrometrii mas (MS). Stwierdzon[...]
EN The object of study was waste material from production of cable insulation. Analysis of waste in terms of its chemical composition was performed. Waste analysis was performed by gas chromatography using a flame ionization detector (FID) and mass spectrometer (MS). Qualitative and quantitative analys[...]
19
72%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 133 (13) 123-130
PL Przeprowadzone frakcjonowanie ilości (zawartości) Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb i Zn w próbkach osadów dennych pobranych wzdłuż 75-kilometrowego odcinka środkowej Odry, wykonane metodą ekstrakcji sekwencyjnej, według Tessiera, wykazało obecność Cu, Ni, Zn i Mn już we frakcji metali łatwo wymienialnych.[...]
EN Fractionation of Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn has been performed in bottom sediment samples collected along a 75 km section of the middle Odra River by a modified method of 5-step sequential extraction according to Tessier. The results have shown the presence of Cu, Ni, Zn and Mn already in exc[...]
20
72%
Przegląd Papierniczy
2016 R. 72, nr 4 243--247
PL Badanie właściwości nowych układów rozpuszczalnikowych stanowi duże wyzwanie w obrębie chemii ekologicznej. Wieloskładnikowe rozpuszczalniki o właściwościach eutektycznych (DES) wpisują się w zasady chemii przyjaznej środowisku („zielonej”) i stanowią względnie nowy temat badawczy. W artykule opisan[...]
EN Testing of new solvent systems is the great challenge in the field of green chemistry. Deep eutectic solvents (DESs) represent the principles of green chemistry and are relatively new topic in science. This article describes various deep eutectic solvents, which were used for pretreatment of biomass[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last