Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 324
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  founding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W dniach 11-14. czerwca 2007 roku odbyły się Międzynarodowe Targi Poznańskie, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Targi te odbyły się pod hasłem: "Innowacje, Maszyny, Technologie", a w tym roku uczestniczyło w nich 1300 wystawców niemal z całego świata. Polskie odlewnictwo przedstawiło s[...]
EN The International Poznań Fairs, which for years arouse great interests, took place in June 11-14. 2007. The motto of this year Fairs was: "Innovations, Machines, Technologies". Nearly 1300 exhibitors from all over the world participated in the event. Polish founding presented itself within the METAL[...]
2
100%
Przegląd Odlewnictwa
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono współczesne odlewnie wchodzące do grupy kapitałowej "Odlewnie Polskie" S.A., a także opis przebiegu obchodów jubileuszowych w Starachowicach.
EN In the article modern foundries coming into the capital group "Odlewnie Polskie" S.A. are presented and the jubilee celebrations in Starachowice are described.
4
100%
Przegląd Odlewnictwa
5
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono niezbędne kierunki inwestowania w zakresie maszynowego wyposażenia polskich odlewni, zmierzające do produkcji odlewów o najwyższej jakości, przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Na tle rozwiązań i środków technicznych będących aktualnie do dyspozycji odlewni, przedstawiono te[...]
EN Necessary trends of investing of Polish foundries in machine equipment which aim at the production of top quality castings maintaining at the same time competitive prices, are presented. Against the background of solutions and technical means which are at the disposal of foundries, trends concerning[...]
6
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono udział polskiego odlewnictwa w światowej produkcji odlewów oraz w handlu zagranicznym. Scharakteryzowano polskie odlewnictwo pod względem tworzyw, przeznaczenia odlewów oraz struktury własnościowej krajowych odlewni. Przedstawiono aktualne warunki produkcji odlewów w Polsce [...]
EN The share of Polish foundry practice in the world production of castings and in the foreign trade has been given. Polish foundry practice has been characterized with regard to materials, destination of castings and the ownership structure of home foundries. The present conditions of castings product[...]
7
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych odlewanych kompozytów na bazie stopu magnezu z aluminium (5%).
EN The results of the research of mechanical properties of cast composites on the base of magnesium alloy with aluminium (5%) were presented.
8
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Omówiono i przedstawiono podejmowane decyzje prowadzące do modernizacji wyposażenia odlewni produkujących wysokiej jakości odlewy staliwne.
EN Decisions taken in order to modernize the equipment in foundries producing high quality steel castings have been presented and discussed.
9
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Włoska odlewnia, zamknięta po 35 latach produkcji odlewów stosowanych w budowie pojazdów szynowych, została całkowicie przebudowana. Nowa odlewnia, powstała w ciągu 13 miesięcy kosztem 45 mln DM, zaopatruje koncern BREMBO w zwykłe i wentylowane tarcze hamulcowe z żeliwa szarego GG-25. Gniazdo formow[...]
EN An Italian foundry, closed after 35 years of producing castings for rail vehicles, has been completely rebuilt. The new foundry built in 13 months at the cost of 45 million DM, supplies the BREMBO concern with normal and ventilated brake disks made in GG-25 grey cast iron. The moulding plant is equi[...]
10
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Z okacji jubileuszu dziesięciolecia firmy FERRO-TERM przedstawiono paletę ofertową niemieckiej firmy SKW Giessereitechnik GmbH.
EN On the occasion of the 10th Jubilee of the firm FERRO-TERM, the offer pallet of the German firm SKW GIESSEREITECHNIK GmbH has been presented.
11
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono akcjonariuszy Odlewni Żeliwa S A ZAWIERCIE, program produkcyjny oraz aktualną strategię Odlewni. Głównym celem Odlewni jest umocnienie pozycji na rynkach zagranicznych i krajowym, w znacznym stopniu drogą unowocześnienia procesów produkcji i rozszerzenia oferty asortymentowe[...]
EN Joint-stock holders ODLEWNIA ZELIWA SA ZAWIERCIE are presented together with the production programme and the Foundry's current strategy. The main target of the Foundry is strengthening of its position on the foreign and local markets, mostly by means of modernizing the production processes and exte[...]
12
100%
Przegląd Odlewnictwa
13
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W latach 1835-1842 w Starachowicach k. Kielc realizowano opracowany przez Stanisława Staszica plan budowy "fabryk żelaznych nad rzeką Kamienną". W stulecie uruchomienia w Zakładach Starachowickich wielkiego pieca na paliwo koksowe, a także dalszych wydziałów stalowni, walcowni, odlewni i warsztatów [...]
EN In the years 1835-1842 in Starachowice near Kielce the plan of building "iron factories at the Kamienna riverside", elaborated by Stanisław Staszic was carried out. On the hundredth anniversary of putting in motion the first coke blast-furnace as well as further departements: steel melting shop, rol[...]
14
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Dokonano zestawienia informacji zamieszczanych w okresie 60 lat w zeszytach "Przeglądu Odlewnictwa", a dotyczących Zakładów Starachowickich, unowocześnionych 100 lat temu.
EN A setting-up of the notes of information published in the period of 60 years in the issues of "Przegląd Odlewnictwa" which concerned the Starachowice Plants, modernized 100 years ago, is given.
15
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono środki podejmowane w ostatnim dziesięcioleciu w Odlewni CENTROZAP w Kutnie w celu spełnienia nakreślonej przez firmę misji wyrażonej hasłem: "Wszechstronne zadowolenie klienta ze współpracy z nami". Należą do nich: a) wprowadzenie Systemu Zapewnienia Jakości zgodnie z normą [...]
EN In the article the measures taken in the last decade at the CENTROZAP Foundry at Kutno in order to fulfil the outlined mission of the firm described in the motto "Our customers must be fully satisfied when cooperating with us" are presented. These measures include: a) indroduction of the Quality Ass[...]
16
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Cała przedwojenna działalność odlewnicza w AG wiąże się z osobą J. Buzka, profesora i działacza gospodarczego, pioniera badań procesu żeliwiakowego. Dzieje odlewnictwa w AG (od 1949 r. AGH) w początkowym okresie powojennym wiążą się z osobą profesora M. Czyżewskiego, kierownika pierwszej polskiej Ka[...]
EN In the article the activities of three professors are presented. The names of the staff of the Foundry Department are given as well as some examples of the scientific and research works which were carried aut by the Department in cooperation with industry.
17
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Prezentacja Zakładów Automatyki POLNA S.A.
18
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Szczegółowo opisano konstrukcję nowych automatów GFD DISA 230 wskazując na wynikającą stąd wyższą jakość odlewów.
EN The design of the new GFD DISA 230 automatic machines is described in detail, pointing out to thus resulting higher quality of castings.
19
100%
Przegląd Odlewnictwa
20
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono hasło Forum Technicznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Odlewników Niemieckich (VDG) i Międzynarodowy Komitet Technicznych Stowarzyszeń Odlewniczych (CIATF) przy okazji GIFA '99, oraz przebieg jego otwarcia. Zestawiono streszczenia 61 referatów wygłoszonych w czasie tego Forum, a[...]
EN The motto of the Technical Forum organized by the German Foundrymen's Association (VDG) and the International Committee of the Foundry Technical Associations (CIATF) on the occasion of GIFA '99, an the course of its opening are presented. The summeries of 61 lectures delivered during this Forum and [...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last