Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 241
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foundation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Głównym wymaganiem stawianym hydroizolacjom budynków jest ich szczelność. Spełnienie tego wymogu powinno być głównym celem projektanta - od niego zależy wybór odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego - oraz wykonawcy, którego zadaniem jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną or[...]
2
100%
Izolacje
PL O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą przedstawiono szczegółowe rysunki detali oraz podano zalecenia będące w zasadzie warunkami tec[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 191-215
PL W artykule przedstawiono założenia do przygotowywanych w Politechnice Białostockiej badań nad wpływem technologicznego kształtowania otworów na śruby w podstawach stalowych słupów połączonych podatnie z fundamentem na nośność i sztywność tych połączeń. Zamocowane w fundamentach elementy próbne będą [...]
EN In this paper the assumptions of the research programmes which is prepared at the Bialystok Technical University are presented. It's applied to the flexible steel column connections with the foundations. The influence of the shapes of the holes for the bolts in the base plate, on the flexibility of[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 191-215
PL Od wielu lat w laboratoriach prowadzone są badania nad podatnością połączeń stalowych słupów z fundamentem i jej wpływem na zachowanie się słupów, a w niektórych przypadkach również nad zachowaniem się całych układów nośnych. Pomimo pracy wielu zespołów, zagadnienie to nie zostało dotychczas ostatec[...]
EN In this article the analysis of the world literature applied to the experiments of the steel columns connection with foundations was presented. The analysis was evaluated from the point of view of employed load procedures, the characteristics of the test models and the construction of the test stand[...]
5
88%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 279-288
PL Badanie metod konstrukcji budynku i detali konstrukcyjnych takich jak fundamenty i inne elementy związane z podłożem wielkie znaczenie dla interpretacji metod konstrukcji budynku i detali konstrukcyjnych na etapie oceny budynku. Projekt podbudowy by. również ważny dla starożytnych budowniczych do ce[...]
EN The study of building construction method and structural details, such as foundations and other related sub structure elements, has a great importance in the interpretation of the building construction methods and details during investigation. Substructure design was also an important consideration [...]
6
88%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2009 Nr 5 151-158
EN Paper presents own experience in constructing flexible supports under soil-steel structures. A special feature of these foundations are technological simplifications especially in difficult soil conditions near streams and roads. Possibilities of substantial reduction of size of foundations are rela[...]
7
88%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 2 52-54
8
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 29 139-148
PL Charakterystyka stanowiska badawczego, metodyki badań modelowych, zastosowanych rodzajów gruntu i zbrojenia. Jakościowe i ilościowe wyniki własnych badań modelowych wraz z ich analizą.
EN Description of test tank, model test's methodology, applied types of subsoil and reinforcement. Qualitative and quantitative results of own model tests and its analysis.
9
88%
Materiały Budowlane
2004 nr 10 47-51
PL Problem wpływu wykonawstwa na cechy gruntów jest bardzo złożony. W artykule przestawiono zagadnienia dotyczace wpływu robót geotechnicznych na cechy gruntów.
10
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The additional deformation of ground bases and foundations, which are located in the ground collectors of the heat pumps, has been identified. It is concluded that the values of these strains have the same order of their limit values which have been specified in the regulations.
11
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 3 44-46
PL Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na farmy wiatrowe oraz malejącą powierzchnię terenów pozwalających na posadowienia bezpośrednie, konieczne jest stosowanie różnorodnych metod. Niniejszy artykuł prezentuje przegląd zagadnień, na jakie należy zwracać uwagę przy projektowaniu fundamentów opisy[...]
EN Due to the growing demand for wind farms and decreasing volume of areas enabling their direct placement, it is necessary to apply various methods. This article presents a review of subjects to which one has to pay attention to while designing foundations of described structures. The correct design o[...]
12
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono sposoby realizacji i metody obliczeń statycznych wykopów i konstrukcji w przypadku głębokich posadowień budynków. Przedstawiono aktualnie stosowane metody oraz rysujące się kierunki ich dalszego rozwoju preferujące metodę elementów skończonych. Wskazano na podawane przez badac[...]
EN The paper presents execution methods of deep excavation. Computational methods currently in use, indicating specified by the researchers difficulties and problems in numerical analysis are presented. Directions of further development of the topic of deep foundation static analysis using the finit[...]
13
75%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W pracy przedstawiono i omówiono sześć metod zamiany kodu graficznego na dźwiękowy w autorskiej metodzie kartowania sonorycznego. Eksperyment polegał na wykorzystaniu rysunku konturów granic Polski, odrysowanych pięcioma grubościami linii, z atlasu geograficznego (Polska-Europa-Świat - "Mapy konturo[...]
EN The work presents and explains six exchange methods of graphical code into sound code in the author's method of sonic map plotting. The experiment has relied on the use of Polish borders draft copied from the geographical atlas by means of five line styles. Each method was described in accordance to[...]
14
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2013 Vol. 4, no. 3 225--236
PL W praktyce inżynierskiej występują przypadki, w których ze względów technicznych możliwe jest przyjęcie alternatywnych sposobów posadowienia. Wówczas o sposobie posadowienia decyduje koszt jego realizacji. W artykule przedstawiono zestawienie kosztów zaprojektowanego posadowienia bezpośredniego i po[...]
EN In engineering practice there are cases in which, for technical reasons, it is possible to adopt alternative ways of foundation. Then, the final decision on the type of foundation is taken based on the cost of its implementation. The paper presents a bill of costs for shallow and deep foundations de[...]
15
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy omówiono wyniki symulacji numerycznych, przedstawiających rozkład temperatury w kokilowych odlewach aluminiowych w momencie zalewania formy i we wczesnym okresie stygnięcia odlewu. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ zagazowania odlewu i obecności obcych wtrąceń na rozkład temperatury na pow[...]
EN The paper presents the results of numerical simulations showing temperature distribution in the mould aluminum casting during the pouring mould and in the early phase of self-cooling of the casting. Special attention was devoted to the influence of gas pores and inclusions on the temperature di[...]
16
75%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 276-276
EN The article presents the goals and accomplished results of the project entitled „Integrated Programme of Environmental Education in the District of Chojnice” carried out by the Environmental Foundation of the Chojnice and Zaborze Districts. The key components of the programme include: environmental [...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 137-142
PL Praca niniejsza dotyczy analizy cieplnej podłoża komory chłodniczej zarówno z działającym, jak i niedziałającym systemem ogrzewania podłoża. Podłoże komory chłodniczej jest wielowarstwowe, przy czym w niektórych warstwach mogą zachodzić przemiany fazowe wilgoci. Celem pracy jest ocena wpływu właściw[...]
EN In the paper the thermal analysis of the cold room foundation with healing pipes is presented. Multilayer cold store foundation has a thermal contact with cold air in the cold room located upper the foundation and with the ground below. It involves the unsteady temperature field in the system founda[...]
18
75%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 3 136-140
PL Omówione zostały sposoby posadowienia konstrukcji gruntowo powłokowych o tzw. przekroju zamkniętym, najczęściej posadawiane bezpośrednio na podsypce piaskowo -żwirowej oraz konstrukcje o tzw. przekroju otwartym, w których stosuje się posadowienie bezpośrednie na ścianach fundamentowych czy też pośre[...]
EN The authors present different types of foundations for so called close-shape corrugated steel structures which are mostly placed on soil foundations, and so called open-shape structures which can be placed on the concrete walls, piles (sheet wall pilings, reinforced concrete piles – precast or cast [...]
19
75%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 4 205-207
PL System żeliwnych pali wbijanych HLV, stosowany głównie w Austrii i Niemczech od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, jest szczególnie przydatny w przypadku niewielkich budynków, hal, obiektów mostowych, nasypów drogowych itp. Podano właściwości żeliwa sferoidalnego stosowanego do wykonania elementó[...]
EN Ductile cast-iron pile system used mainly in Austria and Germany since the eighties of last century, is especially useful for small buildings, halls, bridges, road embankments etc. Provides properties of spherical cast-iron used for elements of system, strength parameters, method of execution and ex[...]
20
75%
Izolacje
PL Pierwotną przyczyną przecieków i/lub procesów destrukcyjnych jest przyjęcie złego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego, co wynika z nieprzeanalizowania rzeczywistych warunków pracy hydroizolacji i chronionego nią elementu konstrukcyjnego. Łączy się z tym przede wszystkim niedostateczne Roz poznan[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last