Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotometria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1999 Z. 19 67-81
PL W niniejszej pracy zaprezentowano algorytm obliczania rozkładu natężenia oświetlenia na danej powierzchni ograniczającej obszar zamknięty. Umożliwia on określenie dokładności wyznaczonego rozkładu natężenia oświetlenia na danej powierzchni.
EN This paper presents the algorithm of calculating the distribution of the illumination intensity over the given surface limiting a closed area. It enables the indication of the accurateness of the designated distribution of the illumination intensity over the given surface.
2
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1999 Z. 19 113-119
PL W pracy omówiono podstawowe parametry optyczne krzemowych fotoogniw pomiarowych. Przedstawiono także metody badania jakości przetworników oraz wyniki pomiarów dla przykładowo wybranego fotoogniwa BPYP 07.
EN In the paper of the basic parameters of measuring photovoltaic cell BPYP 07 discused. The method of testing the quality of the cell and the results of measurement made on the silicon cell are given.
3
70%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Referat przedstawia rozważania poświęcone zastosowaniu scalonych przetworników obrazu w fotometrii i kolorymetrii. Przedstawiono zarówno metrologiczne jak i oświetleniowe spojrzenie na to zagadnienie. Punktem ciężkości rozważań jest kwestia możliwości metrologicznych w zakresie pomiaru luminancji i [...]
EN In this paper considerations dedicated to the use of integrated image transducers in photometry and colorimetry are presented. Both metrology and lighting perspectives are introduced. The central point of considerations are metrological opportunities of luminance and colour measurements as well as [...]
4
70%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 237 233-243
PL Znaki drogowe to bardzo ważne źródło informacji w ruchu drogowym. Ich dostrzeżenie i rozpoznanie w odpowiednim czasie ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu. Znaczenie to wzrasta w warunkach nocnych ze względu na znacznie gorsze warunki oświetlenia za pomocą reflektorów samochodowych. Z[...]
EN Road signs are important source of information for road traffic users. To see and recognize road signs at the right moment are fundamental safety issues in road traffic. Importance of see road signs increase during night-time driving, due to limited visibility delivered by headlamps. Approval requir[...]
5
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono analizę zjawisk zachodzących w torze optycznym kamery astronomicznej podczas oraz po uruchamianiu jej chłodzenia. Badania przeprowadzono na kamerze ATIK 383L+ wyposażonej w czujnik CCD firmy Kodak KAF-8300. Przy współpracy z obserwatorium PTMA im. Jana Śniadeckiego w Kamieńc[...]
EN Analysis of thermal effects in astronomical camera optical path was presented in the article. Experiments used ATIK 383L+ camera equipped with Kodak KAF-8300 CCD sensor. In collaboration with PTMA Society and Observatory in Kamieniec it was proven that thermal effects lead to errors in astronomical [...]
6
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 341--344
PL W artykule porównano rozsyły światłości diod świecących, mierzone w różnych odległościach fotometrowania. Również porównano skuteczności świetlne, luminancje i natężenia oświetlenia uzyskane od źródeł LED w odniesieniu do wyników uzyskanych dla świetlówek. Również porównano charakterystyki energetyc[...]
EN In this article each luminous intensity curve of LED sources, measured in different photometric distances were compared. It also compares the luminous efficacy, luminance and illuminance provided with LED sources compared to fluorescent sources. It also compares the energy demands of different sourc[...]
7
61%
Nowa Elektrotechnika
8
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 1 300--302
PL W artykule przedstawiono różne rozwiązania konstrukcji głowicy fotometrycznej luksomierza. Wykazano istnienie wpływu rodzaju tej konstrukcji, na jakość korekcji uchybu spowodowanego skośnym padaniem światła na jego głowicę pomiarową. Przedstawiono model matematyczny elementu w optymalny sposób koryg[...]
EN The article presents various designs of photometric head of luxmeters. It also showed the influence of designing parameters of luxmenter on quality of its correction. The mathematical model of this correction element is shown also.
9
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie omówiono w jaki sposób zostały zrealizowane wymagania norm w części dotyczącej pomiarów parametrów fotometrycznych materiałów fosforescencyjnych. Przedstawiono wymagane przez normy: rodzaje źródeł światła wzbudzenia, wartości natężenia oświetlenia wzbudzenia oraz czasy wzbudzenia. Szczeg[...]
EN In this paper we present the way we have realized requirements of standards in part related to measurements of the phosphorescent materials. The kinds of light sources used for excitation, the values of excitation illuminance and times of excitation are discussed. Special attention is paid to excita[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2006 z. 40 [229] 167-172
PL W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania metody fotografii cyfrowej do wyznaczania chwilowych rozkładów luminacji sfery niebieskiej, Proponowana metoda daje możliwości uzyskania dokładnych obrazów sfery niebieskiej w dowolnym okresie dnia, zas po odpowiedniej obróbce graficznej zestaw informac[...]
EN The paper presents digital sky scanning method applied for estimation of sky luminance distribution. The advantages of proposed method were pointed out and the obtained sky models were compared with standard ClE sky distribution. The results of initial outdoor measurements done in Lodz during select[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1999 Z. 19 105-111
PL W pracy omówiono sposoby korekcji kątowej głowicy fotometrycznej luksomierza. Poddano także analizie obecnie obowiązujące zalecenia dotyczące jakości tej korekcji. Analiza ta pozwala wyciągnąć wniosek, że przepisy normalizacyjne z tego zakresu, zarówno krajowe, jak i zagraniczne wymagają aktualizacj[...]
EN In the paper of the errors of angular correction of a luxmeter photometric hea is discused
12
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki alternatywnej metody pomiaru stężenia glukozy. Obecne komercyjne optyczne czujniki glukozy bazują na pomiarze reflektancji. Proponowane rozwiązanie opiera się na pomiarze transmisji promieniowania przez pasek. Prototyp czujnika został zbadany pod kątem zastos[...]
EN The results for an method of measuring the concentration of glucose are presented in this paper. Currently used commercial optical glucose sensors are based on the reflectance measurement. The proposed in this paper solution is based on the measurement of radiation transmission through the strip. Th[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
1999 Z.15 209-232
PL Przedstawiono analizę czynników wpływających na dokładność pomiaru rozkładu luminancji powierzchni rozpraszających, oświetlonych źródłem światła (reflektorem sa-mochodu) o promieniowaniu ukierunkowanym w specyficzny sposób, tzn. konstrukcyjnie zapewniającym odpowiedni rozkład natężenia oświetlenia o[...]
EN The factors, influencing the luminance distribution measurement accuracy of the surfaces illuminated with automobile reflectors are presented. The influence of the measurement conditions, the CCDTV camera and detector properties are discussed. Recommendations for the measurement realization with nec[...]
14
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy dokonano przeglądu metod pomiarowych stosowanych do wyznaczania funkcji skuteczności świetlnej widmowej względnej w zakresie mezopowym. Opisano praktyczną metodę pomiaru luminancji w tym zakresie, opracowaną na podstawie modelu systemu fotometrycznego bazującego na wynikach doświadczeń wykor[...]
EN In the paper various methods for measuring luminous efficiency functions in the mesopic region are reviewed. Practical measuring method of luminance in this region is described. The method is based on the model of mesopic photometric system using reaction time measurements.
15
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W publikacji przedstawiono wyniki pomiarów światłości światła mijania dwóch reflektorów samochodowych popularnych typów, po 10 latach normalnej eksploatacji. Wyniki te odniesiono do obowiązujących wymagań homologacyjnych i porównano z wartościami światłości reflektorów fabrycznie nowych tego samego [...]
EN These article presents measurement results of passing lights luminous intensity of two popular vehicle headlamps, after 10 years of their normal exploitation. Results was compared with current type approval requirements and with luminous intensity measured for brand new headlamps of the same type.
16
61%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2018 Nr 5 (121) 25--26
PL Artykuł powstał na podstawie projektu inżynierskiego pt. Goniometr fotometryczny, który otrzymał I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z elektryki zorganizowanym przez Oddział Gliwicki SEP w 2017 r. Promotorem projektu był dr inż. Adam Pilśniak. W pierwszej części zostały przedstawione [...]
EN The article was based on the diploma project, which won the first prize in the competition for the best diploma thesis in the field of electrics, organized by Gliwice Division of SEP in 2017. The promoter of the project was PhD. Eng. Adam Pilśniak. The article contains definitions regarding lighting[...]
17
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W niniejszym artykule autorzy opisują możliwości użycia superkondensatorów do podłączania oświetlenia awaryjnego. Omówiona jest analiza użycia kondensatorów do podłączania awaryjnego oświetlenia, jak również odpowiedniego oświetlenia typu LED. Pod tym kątem autorzy dokonali kalkulacji pod względem ż[...]
EN In this article, the authors are describing possibility of supercapacitor usage for supplying emergency luminaires. Basic facts about modern supercapacitors and fundamental characteristics are provided initially. Analysis of usage of these supercapacitors in emergency lighting and suitable LED lumin[...]
18
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2009 Vol. 19 363--372
PL Automatyzacja produkcji oraz stosunkowo niskie koszty opracowania powodują, że ortofotomapa stała się jednym z ważniejszych a być może najpopularniejszym produktem geoinformatycznym. W sytuacji masowego wykorzystywania ortofotomapy, co widać zwłaszcza w geoportalach internetowych, coraz większej wag[...]
EN The automation of the production and relatively low costs of development imply that the orthophotomap is one of the more important and probably the most popular geo-information technology product. Due to the global application of the orthophotomap as it is particularly evident in case of web geoport[...]
19
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2013 Vol. 15, no. 4 369--375
PL Artykuł zawiera analizę budowy lampy samochodowej typu CHMSL, (ang. Centre High-Mounted Stop Lamp) oraz badania wpływu poszczególnych jej elementów konstrukcyjnych na parametry fotometryczne (natężenie światła). Autorzy przeprowadzili szczegółowe badania w zakresie wpływu konstrukcji poszczególnych [...]
EN The article presents an analysis of the construction of CHMSL (Centre High-Mounted Stop Lamp) car lamps and a study of the influence of individual components on the photometric parameters (light intensity). The authors have conducted a detailed study of the various design elements and the impact of [...]
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 10 222-224
PL W artykule poruszono zagadnienie modyfikacji sposobów przeprowadzania pomiarów fotometrycznych niektórych opraw oświetleniowych. Szczególnie dotyczy to opraw z wieloma źródłami elektroluminescencyjnymi (LED). Także klasyczne oprawy ale wykorzystywane w asymetrycznych sytuacjach oświetleniowych wymag[...]
EN The issues of photometric measurement modification of some luminaires were discussed in this paper. The matter applies for multisource LED luminaires particularly. Typical luminaires, but used in asymmetric lighting situations, need another way of photometric data registering as well. New opportunit[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last