Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotoliza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 234 5-22
PL Zbadano fotochemiczny rozkład dodecylobenzenosulfonianu sodu (SDBS), anionowego związku powierzchniowo czynnego w roztworach wodnych. Wydajność procesu fotolizy SDBS zależała zarówno od rodzaju i mocy źródła światła jak i od początkowego stężenia SDBS. Największą kwantową wydajność rozkładu SDBS wyn[...]
EN The photochemical decomposition of sodium dodecylbenzenesulfonate (SDBS), the anionic surfactant, in aqueous solutions was investigated. The yield of SDBS photolysis was depended on as well kind and power of light source as the initial concentration of SDBS. The highest quantum yield of SDBS deco[...]
2
75%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 7 389-391
3
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 3 67--68
PL W pracy zaproponowano zastosowanie testu Microtox® do oceny toksykologicznej wody zawierającej wybrane substancje priorytetowe i związki farmaceutyczne, poddanej procesowi fotolizy. Wykazano, że w trakcie napromieniowania UV dochodzi do generowania toksycznych ubocznych produktów rozkładu związków p[...]
EN The use of the Microtox® test for toxicological evaluation of water samples containing selected priority substances and pharmaceutical compounds subjected to the photolysis process is proposed in the paper. The results indicated that during UV irradiation toxic byproducts of their reduction were gen[...]
4
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 167-183
PL Zbadano i porównano proces fotolizy, jak i fotoutleniania dwu środków powierzchniowo czynnych: SDBS (dodecylobenzenosulfonian sodu) i Triton X-100 (produkt kondensacji tlenku etylenu z p-(1,1,3,3 tetrametylobutylo)fenolem w roztworze wodnym. Wydajność fotolizy była badana w zależności od stężenia su[...]
EN Photolysis and photooxidation of two detergents: SBDS (sodium dodecylbenzenesulfonate) and Triton X-100 (polyoxyethylene(10)isooctylphenyl ether) in aqueous solutions were examined and compared. Photolysis efficiency was studied depending on surfactant concentration, power of UV lamp, and light wave[...]
5
63%
Instal
2012 nr 12 70-78
PL W pracy przedstawiono wyniki badań usuwania kwasów fulwowych i humusowych z wody w procesie fotoutleniania (fotoliza, fotokataliza) oraz w układzie zintegrowanym fotoutlenianie - mikrofiltracja lub ultrafiltracja. Badano wpływ stężenia kwasów fulwowych i humusowych w wodzie, temperatury, odczynu wod[...]
EN The paper presents the results of fulvic and humic acids removal from water using photooxidation (photolysis, photocatalysis) process and integrated process photooxidation - microfiltration and ultrafiltration. The influence of the fulvic and humic acids concentration, the time of the exposure and t[...]
6
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL W pracy przedstawiono badania degradacji n-butyloparabenu, ksenobiotyku zakłócającego pracę gruczołów wydzielania wewnętrznego w roztworach wody destylowanej i w wodzie naturalnej, pochodzącej z Zalewu Sulejowskiego. Reakcję rozkładu prowadzono metodami fotochemicznymi na drodze fotolizy promieniowa[...]
EN Removal of n-butylparaben (BP) - a compound which disrupts the endocrine system - from pure water and natural water taken from Sulejow Reservoir was investigated. Target compound degradation was performed using photochemical methods: direct photolysis by UVC irradiation, advanced oxidation in an H2O[...]
7
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 119-122
PL Niniejsza praca prezentuje wyniki badań degradacji biocydu o-fenylofenolu środowisku wodnym przy zastosowaniu promieniowania UVC i widzial-go, pogłębionego utleniania w układzie H202/UV i fotosensybilizowanego utleniania. Najlepsze efekty rozkładu obiektu badań uzyskano podczas[...]
EN The degradation of biocide ortho-phenylphenol in water solution using photolysis, advanced oxidation in the H202/UV system and photosensitized oxidation was studied. The advanced oxidation process in the H2022/UV system was the most effective and quick met[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 28-29
PL W pracy przestawiono wyniki badań nad fotodegradacją 4-tert-oktylofenolu (OP). Celem przeprowadzonych eksperymentów było porównanie efektywności metod unieszkodliwiania tego związku w homogenicznym roztworze wodnym. Degradację OP zbadano przy użyciu następujących metod: fotolizy bezpośredniej przy w[...]
EN Results of the study on photodegradation of 4-tert-octylphenol (OP) are presented with the aim to compare its removal efficiency from aqueous solution. Various methods of OP degradation were tested: direct photolysis with the use of three different radiation sources, H2O2 UV ad[...]
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 4 191--193
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań rozkładu izomerów fenylolofenolu w środowisku wodnym w polu promieniowania UVC i w układzie H2O2/UVC. Szczególną uwagę poświęcono analizie toksyczności roztworów przed i po procesie degradacji. Zanik izomerów fenylofenolu zachodził zarówno przy zastosowaniu promie[...]
EN This work presents the experimental results of phenylphenol isomers degradation using UVC radiation and advanced oxidation processes in H2O2/UV system. An important step of this research was the toxicity determination of reaction mixtures before and after degradation processes. The highest PP isomer[...]
10
63%
Ochrona Środowiska
PL Badania naukowe wskazują na obecność w ściekach związków cieniujących, które w diagnostyce medycznej wykorzystywane są do wizualizacji zmian w tkankach miękkich. Wykazano, że niezmetabolizowane leki, a także produkty ich przemian metabolicznych, trafiają do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a następni[...]
EN Scientific studies indicate presence of contrast agents, used for X-ray imaging of soft tissues, in wastewater. Unmetabolized drugs as well as their metabolites enter municipal sewage system and then are discharged into the wastewater treatment plant. Contrast agents are not fully mineralized in con[...]
11
63%
Nowa Elektrotechnika
2006 nr 1 (17) 24--26
12
51%
Polimery
2001 T. 46, nr 6 406-413
PL Otrzymano nowe azydki organiczne - pochodne ksantonu i fluorami [wzory (I) i (II)] - oraz scharakteryzowano ich właściwości spektroskopowe i fotochemiczne (schemat A, rys. 1-4); fotolizę otrzymanych związków przeprowadzono w etanolu i DMF promieniowaniem o długości fali X = 365 nm. Fotopolimeryzację[...]
EN Novel organic azides were prepared, viz., derivatives of xanthone and fluorane (formulas I and II), and their photolysis initiated by radiation (X = 365 nm) was studied in ethanol and dimethylformamide (DMF) solutions in terms of IR and UV spectra (Scheme A, Figs. 1-4). A 15% methyl methacylate (MMA[...]
13
51%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2011 T. 14, nr 2 101-110
PL Przedstawiono wyniki badań usunięcia kwasów fulwowych (KF) z wody w procesie fotolizy, katalizy i fotokatalizy oraz w procesach zintegrowanych fotolizy-ultrafiltracji, fotokatalizy-ultrafiltracji. Badania prowadzone były w reaktorze HERAEUS, w którym oczyszczano wodę modelową, zawierającą kwasy fulw[...]
EN The paper presents the results of fulvic acids removal (FA) from water using photolysis, catalysis, photocatalysis processes and integrated processes photolysis-ultrafiltration and photocatalysis-ultrafiltration. Experiments were carried out at constant temperature in the HERAEUS reactor, in which m[...]
14
51%
Ochrona Środowiska
PL Przedstawiono wyniki badań skuteczności usuwania kwasów fulwowych z modelowych roztworów wodnych w procesach katalizy, fotolizy i fotokatalizy oraz w procesie zintegrowanym fotokataliza-ultrafiltracja. Badania przeprowadzono w reaktorze Heraeus, w którym oczyszczano wodę zawierającą kwasy fulwowe w [...]
EN In this study, fulvic acids were removed from model solutions by catalysis, photolysis and photocatalysis, as well as in the integrated process of photocatalysis and ultrafiltration. Experiments were carried out in the Heraeus reactor, where model water of an approximately 10 g/m3 content of fulvic [...]
15
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2014 Vol. 21, nr 2 189--198
PL Obecność mikrozanieczyszczeń organicznych, a szczególnie substancji zakłócających procesy hormonalne z ang. Endocrine Disrupters Compounds EDCs w wodach powierzchniowych stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia organizmów żywych, w tym również dla człowieka. Niebezpieczna aktywność biologi[...]
EN The presence of organic micropollutants, especially the substances interfering with hormonal processes termed as endocrine disrupting chemicals EDCs, in surface waters is a potential threat to life and living organisms, including humans. Hazardous biological activity of these compounds (including to[...]
16
51%
Proceedings of ECOpole
2015 Vol. 9, No. 2 589--595
PL Obecność mikrozanieczyszczeń organicznych, a szczególnie substancji zakłócających procesy hormonalne (Endocrine Disrupters Compounds EDCs) w wodach powierzchniowych stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia organizmów żywych, w tym również dla człowieka. Niebezpieczna aktywność biologiczna [...]
EN The presence of organic micropollutants, especially endocrine disrupting compounds (EDCs) in surface waters is a potential threat to the health and life of living organisms, including humans. Dangerous biological activity of these compounds (including their toxicity) and high biodegradation resistan[...]
17
51%
Archives of Environmental Protection
PL Surfaktanty, podobnie jak większość tego typu substancji chemicznych, po wykorzystaniu trafi ają do środowiska wodnego. Związki te mogą stwarzać zagrożenie dla fl ory i fauny zasiedlającej wody powierzchniowe, jak również mogą działać toksycznie na mikroorganizmy znajdujące się w osadzie czynnym w o[...]
EN Surfactants after their use are discharged into aquatic ecosystems. These compounds may be harmful to fauna and flora in surface waters or can be toxic for microorganisms of the activated sludge or biofilm in WWTP. In order to determine effectiveness of different advanced oxidation processes on the [...]
18
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2001 Vol. 8, nr 1 115-120
PL Opisano urządzenie do automatycznego wstrzykiwania strumienia pozwalające na proste i szybkie oznaczanie azotanów w wodzie. Metoda ta korzysta z fotolitycznej przemiany azotanów do azotynów, które są następnie oznaczane jako peroksyazotyny dzięki reakcji chemiluminescencyjnej z luminolem. Metoda ta [...]
EN An automatic flow-injection system for simple and rapid determination of nitrate in water is described. The method is based on a photolytic conversion of nitrate to nitrite that is subsequently determined as peroxynitrite by the chemiluminescence reaction with luminol. The method can be applied for [...]
19
32%
Rocznik Ochrona Środowiska
PL W artykule przedstawiono szeroki zakres zagadnień dotyczących mikrozanieczyszczeń w środowisku naturalnym i antropogenicznym. Do omówionych zagadnień należą: źródła i występowanie mikrozanieczyszczeń w środowisku (w wodzie, glebie i powietrzu), ich los w środowisku, ekotoksyczność, sposoby ogranicza[...]
EN The article presents a broad range of issues concerning micropollutants in the natural and anthropogenic environment. The issues discussed are: the source and occurrence of micropollutants in the environment (water, soil and air), their environmental fate, ecotoxicity, measures to reduce the produce[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last