Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotokataliza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 460-462
2
100%
Czysta Energia
2004 Nr 9 28-29
3
100%
Czysta Energia
2004 Nr 7-8 36-38
4
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 10 20-22
PL Autorzy zbadali możliwość zastosowania dwutlenku tytanu Tytanpol A11 produkowanego w ZCh "Police" do fotokatalitycznego rozkładu Czerni helaktynowej B ( Reactive Black 5) pochodzącej z Zakładu "Boruta Kolor" w Zgierzu.
5
100%
Polish Journal of Chemical Technology
2006 Vol. 8, nr 2 109-111
EN Photocatalytic decomposition of water has been studied. Several types of semiconductor photocatalysts such as Pt-MeO3 Pt-XTiO3 (where Me: W, and X: Ca, Sr, Ba) have been reported.
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 211-214
PL W niniejszej pracy przedstawiono nową metodę oczyszczania ścieków olejowych opartą na zjawisku fotokatalizy. Jako katalizatora użyto tytanianów metali. Rozwinięto nową metodę preparatyki - kalcynację mieszaniny amorficznego TiO2 z wodorotlenkami potasu (baru lub wapnia). Wykorzystano przemysłowy dwu[...]
EN Oily wastewaters are one of the major pollutants of the aquatic environment. In this work a new method for oily wastewaters purification based on photocatalysis has been developed. Various titanates were used as photocatalysts which were prepared by calcination of a mixture of KOH (BaOH)2 or Ca(OH)2[...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 339-342
PL Przeprowadzono badania w celu całkowitego usunięcia oleju z wód zęzowych przez połączenie procesu ultrafiltracji (UF) z fotokatalizą. Ultrafiltrację prowadzono na instalacji pilotowej stosując membrany rurowe z PCV, PVC oraz z polifluorku winylidenu (PVDF). Określono własności transportowe i separac[...]
EN The investigations have been performed for the treatment of bilge water by a combination of ultrafiltration and photocatalytic processes. The separation of oil from bilge water obtained from Szczecin-Świnoujście harbour was performed on a laboratory-scale ultrafiltration pilot plant with tubular mem[...]
8
100%
Environment Protection Engineering
2016 Vol. 42, nr 4 151--159
EN Oxidative pretreatment methods such as the Fenton oxidation, ozonation, and photocatalytic treatment have been compared in reducing adsorbable organic halogens (AOX) and chlorophenolic compounds in untreated kraft pulp bleaching effluent. Their efficiency was also studied on effluent ultrafiltration[...]
9
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 5 37-40
10
75%
Technologia Wody
2011 Nr 4 (12) 18-33
PL Proces fotokatalizy należy do wysoko-zaawansowanych technik utleniania o możliwościach usuwania trwałych związków organicznych i mikroorganizmów z wody. Jest to technologia o dużym potencjale, niskich kosztach, przyjazna dla środowiska oraz o cechach zrównoważonego rozwoju i "zerowym" odprowadzaniu [...]
EN Photo-catalysis process belongs to a advanced oxidation technology for the removal of persistent organic compounds and microorganisms from water. It is the technology with a great potential, a low-cost, environmental friendly and sustainable treatment technology to align with the "zero" waste scheme[...]
11
75%
Świat Szkła
12
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2009 Vol. 43 21-30
PL TiO2 domieszkowany węglem otrzymano poprzez hydrolizę izopropanolanu tytanu(IV) i alcynację w 350st C w atmosferze powietrza przez 2h. Przeprowadzone badania wykazały, Se fenol (0.21 mM) jest efektywnie degradowany w fazie wodnej, w obecności otrzymanego fotokatalizatora oraz światła z zakre su[...]
EN Carbon-doped TiO2 was prepared by hydrolysis of titanium (IV) isopropoxide and calcina tion at 350stC for 2h in air. Phenol (0.21 mM) was successfully degraded in the aqueous suspension of the powder, under visible light (λ>400 nm). Characteristics of obtained photocatalyst [...]
13
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Photocatalysts based on titanium dioxide were used for purification of organic pollutants in water. The photo-catalytic decomposition of Reactive Black 5, a textile azo dye, has been investigated in aqueous heterogeneous solution containing semiconductor oxides as photocatalyst. Two types of photoca[...]
14
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 4 178--179
PL Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu znalezienia optymalnych warunków fotokatalitycznej produkcji wodoru w układzie gliceryna-woda. Badania miały na celu wybranie fotokatalizatora, który wykazuje wysoką wydajność i selektywność. W analizie stosowano katalizator TiO2 domieszkowany złote[...]
EN The paper presents the results of study that was performed in order to find the optimal conditions of hydrogen photocatalytic production in the glycerol-water system. The research aimed at the selection of photocatalyst, with the high yield and selectivity. Ti02 doped by gold or palladium (0.1, 0.5%[...]
15
75%
Materiały Ceramiczne
2015 T. 67, nr 2 177-181
PL Nanokompozyty CdS/TiO2 otrzymano poprzez zmieszanie komercyjnego nanoproszku TiO2 P25 z proszkiem CdS, który zsyntezowano metodą strącania osadu. Z przeprowadzonych badań wynika, że powierzchnia właściwa proszków (SSA) zmienia się w szerokim zakresie od 49,5 m2•g-1 dla TiO2 aż do 145,4 m2•g-1 dla Cd[...]
EN CdS/TiO2 nanocomposites were prepared as a mixture of commercially available TiO2 P25 nanopowder with CdS nanopowder which has been synthesised with the use of the precipitation method. Based on the measurements it has been found that the specific surface area (SSA) changed in a wide range from 49.5[...]
16
75%
Proceedings of ECOpole
2015 Vol. 9, No. 1 111--116
PL Efektywna produkcja energii oparta na biomasie/biopaliwach powinna uwzględniać wiele aspektów, w szczególności możliwość powstania dodatkowych produktów ubocznych. W przypadku produkcji biodiesla takim problemem może być zagospodarowanie dużych ilości odpadowej gliceryny powstającej w tym procesie. [...]
EN Concern for the environment and the use of renewable energy sources are the two main priorities of energy policy combined with the environmental policy based on the principles of sustainable development. Many aspects should be taken into account in the case of energy production based on biomass/biof[...]
17
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Otrzymano dwie serie filmów TiO[2], osadzonych na szkle Pyrex i kalcynowanych w temperaturach 400.560°C. Katalizatory scharakteryzowano za pomocą refleksyjnej spektroskopii UV-vis, skaningowej mikroskopii elektronowej oraz badań ex situ i in situ XRD. Wszystkie otrzymane katalizatory okazały się akt[...]
EN A series of TiO[2] thin films deposited on Pyrex glass was obtained by two sol-gel methods and calcined at various temperatures. The catalysts were characterized by SEM, UV-Vis reflectance spectroscopy, XRD for samples calcined in situ and ex situ, and tested in the photocatalytic oxidation of octan[...]
18
75%
Proceedings of ECOpole
PL Sulfonamidy są lekami przeciwbakteryjnymi najczęściej używanymi w profilaktyce weterynaryjnej. Do środowiska leki te dostają się różnymi drogami. Sulfonamidy mają zdolność kumulowania się w różnorodnych organizmach, wobec których mogą okazać się toksyczne. Nawet małe stężenie tych leków może prowadz[...]
EN Sulfonamides are antibacterial drugs, the most commonly used in veterinary prophylaxis. To the environment, these drugs are being introduced in several ways. Sulfonamides have the capacity to accumulate in various organisms, for which they may be toxic. Even low concentrations of these drugs may lea[...]
19
75%
Proceedings of ECOpole
2012 Vol. 6, No. 2 451--458
PL Jedną z metod zagospodarowania energii słonecznej jest jej wykorzystanie w technologiach oczyszczania środowiska. W inicjowanych światłem słonecznym procesach fotokatalitycznych mogą być skutecznie degradowane zanieczyszczenia, niezależnie od swojej toksyczności i odporności na biodegradację. Fotoka[...]
EN One of the methods allowing the use of solar energy being a renewable, alternative form of energy is the environmental cleaning technology. It was stated that many types of pollutants, regardless of their toxicity and resistance to biodegradation, can be effectively degraded in photocatalytic proces[...]
20
75%
Inżynieria Ekologiczna
PL W pracy przedstawiono ocenę stopnia usunięcia wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (antracen, benzo(a)piren), ksenoestrogenów (oktylofenol, pentachlorofenol) oraz związków farmaceutycznych (diklofenak) w procesie heterogenicznej fotokatalizy z ich roztworów wodnych sporządzonych[...]
EN The paper presents an assessment of the removal degree of selected polycyclic aromatic hydrocarbons (anthracene, benzo(a)pyrene), xenoestrogens (octylphenol, pentachlorophenol) and pharmaceutical compounds (diclofenac) in the process of heterogeneous photocatalysis of their water solutions, which we[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last