Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 246
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotogrametria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 T. 8, z. 2 281-294
PL W artykule przedstawiono ogólne zasady kilku podstawowych sposobów transferu danych na przykładzie wybranych protokołów i ich możliwości wykorzystania w konkretnych zastosowaniach. Dokonano porównania wydajności systemów Linux i Windows NT jako systemów dla serwera mającego spełniać funkcje zasobu o[...]
EN This paper presents common rules of basic methods for data transfer, according to chosen protocol examples and their usage in specific cases. There was made a throughput comparison between Linux and Windows NT as operating systems for server which should act as storage of digital images for workstat[...]
2
100%
Geodezja i Kartografia
PL Jednym z problemów w fotogrametrii cyfrowej jest pasowanie obrazów (Image Matching Technique) dla identyfikacji punktów homologicznych modelu utworzonego z pary stereogramów. Technika spasowania w obszarach danych rastrowych - ABM (Area-Based Matching) jest bardziej precyzyjna niż technika spasowani[...]
EN One of the major tasks in digital photogrammetry is image matching technique for finding corresponding points in a stereopair. Area-based matching has been acknowledged as being more precise than feature-based matching. Least squares multi-point matching (LSMM) is one of the Global Image Matching (G[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
PL Jednym z zastosowań fotogrametrii jest rejestracja zjawisk dynamicznych. W artykule przedstawiono przebieg badań nad pomiarem chwilowego kształtu zwierciadła wody. Badania laboratoryjne obejmowały rejestrację pięciu stanów chwilowych lustra wody napełnianego modelu śluzy, analityczno-numeryczne opra[...]
EN One from photogrammetry uses is registration of dynamic occurrences. In paper one presented course of investigations over measurement of temporary shape of water table. Laboratory investigations embraced registration of five temporary water table states of filled model of sluice, analytical-numeric [...]
4
100%
Geodezja i Kartografia
PL Jednym z podstawowych procesów w fotogrametrii jest identyfikacja wraz z wykonaniem pomiarów punktów homologicznych znajdujących się w pasie podwójnego pokrycia zdjęć. W fotogrametrii analitycznej proces ten jest rozwiązywany przez obserwatora, natomiast w fotogrametrii cyfrowej, automatycznie poprz[...]
EN One of the basic processes in photogrammetry consists of identification and measurements of conjugate (homologous) points located within image overlapping. In analytical photogrammetry this process is solved manually by an observer. In digital photogrammetry this process is solved automatically by s[...]
5
100%
Geodezja i Kartografia
2001 T. 50, z. 4 189-200
PL Ekstrakcja budynków jest głównym zadaniem trójwymiarowego modelu miasta dla urbanizacji i jednym z bardzo trudnych problemów w komputerowej wizji. Mimo dużego wysiłku aż do dzisiejszego dnia nie ma takiego algorytmu dopasowania obrazów {image matching}, który byłby kompletnie stabilny i satysfakcyjn[...]
EN Building extraction in the main task of 3D model city for urban planning and one of the most difficult problems in computer vision. In spite of more endeavours until now none of matching algorithm for urban areas have been completely satisfactory. For automatic building extraction the point matching[...]
6
100%
Geodezja i Kartografia
2001 T. 50, z. 4 177-188
PL W opracowaniach fotogrametrii cyfrowej są powszechnie wykorzystywane zdjęcia metrycznie i niemetryczne. Zdjęcia te wyrażają pewne rodzaje informacji opisującej zjawiska lub obiekty. Proces powstawania obrazu uznawany jest za jakościowo zasadniczy, i od niego zależy dokładność opracowania fotogrametr[...]
EN Aerial and non-metric images are widely applied in digital photgrammetry. They are certain kinds of information which describe phenomena and objects. The most important is the process of image creation, which influences elaboration accuracy. By means of a measuring camera, mutual relations between r[...]
7
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2000 Vol. 10 33-1--33-6
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca przedstawia przykład zastosowania fotogrametrii do inwentaryzacji wystroju sztukateryjnego sufitów w obiekcie zabytkowym. Sporządzona dokumentacja jest podstawą do rekonstrukcji sztukaterii, po wymianie stropów, w remontowanym obiekcie zabytkowym. Do wykonania i opracowania zdjęć posłużono się[...]
EN In the paper an example of photogrammetry application for inventory of ceiling stucco works geometry in monumental object is presented. Documentation is the base for reconstruction of the stucco works after ceilings have been replaced in monumental object under repair the following instruments have [...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
10
80%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2013 no. 2 37--44
EN Nowadays, the photogrammetric methods have become the most popular way of surveying and documenting historic objects. These tasks are very difficult, complex, laborious, and multi-detailed. Often they require hours of work and are sometimes barely visible for the average recipients. Precision, compl[...]
11
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 3 171-173
PL Przedstawiono sposób rejestrowania ugięć i stanu zarysowania belek żelbetowych. Zastosowano metodę fotogrametryczną kamerami niemetrycznymi. Otrzymane wyniki porównano z uzyskanymi z pomiarów tensometrycznych.
EN The method applied for recording of deflection and cracking process occuring in reinforced concrete elements is presented. Photogrammetric method using cameras without measuring system has been applied. Results obtained have been compared with the tensometric measurements.
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł poświęcony jest realizacji projektu informatycznego, mającego na celu budowę internetowego systemu udostępniania obrazów fotogrametiycznych. Autorzy przedstawili w nim wstępne założenia, jakie zostały przyjęte w czasie planowania oraz projektowania W publikacji można znaleźć informacje na te[...]
EN The article concerns realisation of an informatics project, aimed at developing an Internet systemo( accessing photogrammetric images. The authors have presented the preliminary outlines adopted during the planning and designing stages of the system development. The publication also contains infomal[...]
13
80%
Reports on Geodesy
1999 z. 5/46 47-51
14
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 84 201--206
PL Podczas uruchomienia i rozruchu bloku energetycznego występują znaczne zmiany geometrii zarówno kotła jak i całej infrastruktury z nim połączonej m.in. pyłoprzewodów, w których aby zminimalizować naprężenia w pyłoprzewodach, wywołane przemieszczeniem kotła, montuje się kompensatory. Autorzy wykorzys[...]
EN During start-up and commissioning of the power unit there are significant changes in the geometry of both the boiler and the entire infrastructure connected with it, among others, dust ducts in which to minimize stresses in the dust ducts’, due to movement of the boiler, mounted compensators. The au[...]
15
80%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2000 Vol. 10 8-1--8-6
PL Początek rozwoju fotogrametrii na Politechnice Lwowskiej przypada, podobnie jak na innych uczelniach Europy, na przełom XIX i XX wieku. We Lwowie rozwój metod fotogrametrycznych jest ściśle związany przede wszystkim nazwiskami profesorów W. Laski i K. Weigla. W latach 1898-1899 wydano we Lwowie ksią[...]
16
80%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
1999 Vol. 9 137--145
PL Automatyzacja procesu wyznaczania elementów orientacji zdjęć jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej fotogrametrii. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania elementów transformacji z układu współrzędnych obiektu do układu współrzędnych tłowych, gdy znane są pewne szczególne geometryczne [...]
17
80%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
1999 Vol. 9 69--72
PL Przeprowadzone analizy wykazały, że w terenie równinnym (0÷6°) z powodu wpływu chropowatości jego powierzchni, głównym parametrem determinującym dokładność aproksymacji powierzchni terenu przy pomocy siatki punktów NMT jest odległość punktów tej siatki, przy odpowiednio mniejszym wpływie dokładności[...]
18
80%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
1998 Vol. 8 14-1--14-9
19
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 9-10 140--143
PL Współcześnie w przemyśle obok tradycyjnej inżynierii powszechnie stosowana jest inżynieria odwrotna. W dwóch częściach artykułu opisano inżynierię odwrotną, przybliżając Czytelnikowi jej definicję oraz możliwości zastosowania. Podjęto też próbę udzielenia odpowiedzi na nurtujące pytanie, kiedy powst[...]
20
70%
Geodezja i Kartografia
PL Artykuł dotyczy procesu kalibracji semi-metrycznych kamer cyfrowych. Stosując takie kamery do pomiaru małych obiektów, zdjęcia muszą być wykonane w bardzo dużej skali, w zakresie od około 1:20 do 1:50. W celu zapewnienia dokładności pomiaru fotogrametrycznego na poziomie poniżej pół milimetra, należ[...]
EN The paper discusses the problems of the calibration process of very close range semi-metric digital cameras. Using such cameras for precise measurement of small objects, the photographs have to be taken at a very large scale, ranging from 1 :20 to 1 :50. To ensure the submillimetre accuracy of the p[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last