Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotel katapultowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono dynamikę fotela katapultowego o nazwie SK odrzutowego szkolno-bojowego samolotu TS-11 "Iskra". Scharakteryzowano fotel katapultowy i zasadę jego działania. Opracowano model matematyczny oraz komputerowy obiektu przy wykorzystaniu programu MATLAB - Simulink i przeprowadzono s[...]
EN A dynamics of motion of an ejection seat of the jet training-combat aircraft TS-11 "Iskra" was considered. The ejection seat of the name SK and its working principle was described. The mathematical model was presented and computer model was simulated by the use of a MATLAB - Simulink software.
2
86%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Samoloty bojowe wyposażone są w fotele katapultowe, stanowiące główny element systemu bezpieczeństwa załogi. Silnik rakietowy fotela służy do szybkiej ewakuacji pilota z uszkodzonego samolotu. Prochowe ładunki napędowe charakteryzują się ściśle określonymi parametrami balistycznymi w szerokim zakres[...]
EN The ballistic parameters of propellant charges for rocket motors of ejection seats for different aircrafts are described. Some of charges have been modernized to improve their characteristics. Diagrams of pressure in ballistic chamber and thrust vs. time at wide range of temperatures for the tested [...]
3
86%
TTS Technika Transportu Szynowego
2012 R. 19, nr 9 247--257, CD
PL W artykule przedstawiono model matematyczny toru lotu fotela katapultowego w układzie symetrycznym. Metodą analityczną wyznaczono składowe prędkości i przemieszczenia w funkcji czasu. Opracowany model uwzględnia zmianę gęstości powietrza w funkcji wysokości oraz zmianę przyspieszenia ziemskiego w za[...]
EN This paper presents a mathematical model of the ejection seat trajectory in a symmetrical design. The component speeds and seat displacements in the function of time were determined by analytical method. The model takes into account the air density change in the function of the height and the change[...]
4
72%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL Każdy system ratowniczy statku powietrznego ma za zadanie uratować załogę (pilota) w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej podczas całego zakresu lotu z wykorzystaniem fotela katapultowego. Proces ten jest bardzo trudny i złożony, a wynika to z faktu, że ma on zazwyczaj miejsce w sytuacjach ekstr[...]
EN Each aircraft rescue system is designed to save the crew (pilot) in the event of an emergency over the entire range of flight using the ejector seat. This process is very difficult and complex, and this follows from the fact that it usually takes place in the extreme situations for the health and li[...]
5
72%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL Samoloty bojowe wyposażone są w fotele katapultowe stanowiące główny element systemu bezpieczeństwa załogi. Silnik rakietowy fotela służy do szybkiej ewakuacji pilota z uszkodzonego samolotu. Prochowe ładunki napędowe w silniku rakietowym fotela powinny charakteryzować się ściśle określonymi paramet[...]
EN Contemporary aircrafts are obligatory equipped with ejection seats - the main element of rescue systems. For quick evacuation of pilots out of aircraft in emergency situation, rocket motors are commonly used. Propelling charges in combustion chamber of rocket motors should characterize of strictly d[...]
6
72%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Artykuł dotyczy oceny trwałości fotela katapultowego i bezpieczeństwa załogi wojskowego statku powietrznego w warunkach wojny. Przyjęto, że bezpieczeństwo to głównie zależy of trwałości bojowej statku powietrznego oraz od niezawodności fotela katapultowego. Podstawową rolę w podanych modelach odgryw[...]
EN In this paper evaluation of ejection seat durability and pilot's safety of military aircraft in war conditions are presented. Established that arise threat in hostile environment require pilot's eject in single sortie is of great importance in presented models. For specific probability threat in k -[...]
7
72%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule podano w zarysie problemy związane z wyznaczeniem wskaźników trwałości fotela katapultowego i bezpieczeństwa załogi wojskowego statku powietrznego. Więcej uwagi poświęcono ocenie trwałości fotela katapultowego urządzenia do awaryjnego opuszczania samolotu przez pilota. Podstawą rozważany[...]
EN In this paper problems of calculating indexes durability of ejection seat and safety of military aircraft's crew are presented in broad outline. More attention was devoted to evaluation durability of ejection seat - device for emergency escape from aircraft. Presented models based at probability thr[...]
8
72%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono zarys metody szacowania prawdopodobieństwa ratowania życia pilota przy pomocy fotela katapultowego w przypadku awarii (uszkodzenia) statku powietrznego. Założono, że efektywne użycie fotela katapultowego zależy głównie od: 1) jakości stanu technicznego fotela katapultowego w[...]
EN The outline of the assessment of probability pilot life rescue with ejection seat used during aircraft failure (damage) has been presented in this paper. Author assumed that effective use of ejection seat depends on: 1) technical state of ejection seat at the instant of its use (readiness state); 2)[...]
9
72%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono sposób wyznaczenia charakterystyk masowych ukladu fotel-pilot. Obliczenia zostały wykonane dla dwóch rodzajów foteli przy różnych wartościach masy pilota. Analiza wyników pokazała, w jaki sposób zmienia się położenie środka masy oraz wartość momentów bezwładności i dewiacji [...]
EN A method of determination of mass characteristics of ejection seat-pilot system is presented. The calculations have been crried out for two kinds of the seats and different pilot masses. The results show how the location of the mass center, the interia and deviation depend on the pilot mass. For cal[...]
10
72%
TTS Technika Transportu Szynowego
2012 R. 19, nr 9 259--265, CD
PL W artykule przedstawiono wyznaczony analitycznie model matematyczny trajektorii lotu fotela katapultowego, który został zaimplementowany do pakietu MATLAB. Pozwoliło to na uzyskanie toru lotu fotela względem samolotu i względem powierzchni ziemi. Wyznaczono minimalną odległość w jakiej fotel przelat[...]
EN This paper presents a mathematical model 3-DoF of the ejection seat trajectory, which was used for the creation of a computer application with the use of the MATLAB software, owing to which it was possible to obtain the flight trajectory of the seat in relation to the aircraft and in relation to the[...]
11
72%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W artykule porównano cechy konstrukcyjne oraz parametry balistyczne silników rakietowych foteli katapultowych współczesnych samolotów bojowych. Autorzy dysponowali danymi z prowadzonych badań własnych oraz zebranymi danymi literaturowymi. Własne badania dotyczą foteli typu KM1M, K-36DM (produkcji ro[...]
EN A comparison of structural features and ballistic parameters of rocket motors of ejection seats has been made for contemporary combat aircrafts. The authors had the data obtained from their own researches and of collected literature data. The own investigations concerned KM1M, K-36D (Russian made), [...]
12
72%
Eksploatacja i Niezawodność
2017 Vol. 19, no. 3 441--446
PL W artykule przedstawiono zarys probabilistycznej metody oceny bezpieczeństwa załogi wojskowego statku powietrznego uwzględniającej niszczące działanie przeciwnika. Największą uwagę skupiono na szacowaniu trwałości fotela katapultowego jako środka do awaryjnego opuszczania samolotu przez pilota. Pods[...]
EN The presented paper consists outline of the probabilistic method of evaluation of military aircraft crew’s safety, which took into consideration enemy counteraction. The specific attention was focused on estimation of durability of ejection seat, which is a means of pilot’s emergency escape from air[...]
13
72%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono dynamikę fotela katapultowego o nazwie SK odrzutowego szkolno-bojowego samolotu TS-11 "Iskra". Scharakteryzowano fotel katapultowy i zasadę jego działania. Opracowano model matematyczny oraz komputerowy obiektu przy wykorzystaniu programu MATLAB - Simulink i przeprowadzono s[...]
EN The paper deals with modeling and simulation of motion trajectory of an ejection seat in the training-combat aircraft TS-11 "Iskra". The ejection seat and its operation are characterized. Mathematical and computer models are elaborated with the help of MATLAB-Simulink applications. Additionally, sim[...]
14
72%
Journal of KONBiN
2018 No. 48 515--541
PL W artykule przedstawiono model matematyczny procesu katapultowania, który można wykorzystać do analizy ruchu układu fotel-pilot w fazie lotu do momentu odstrzelenia zagłówka oraz do oceny ruchu fotela po oddzieleniu się pilota. Opracowując model bazowano na dostępnych informacjach dotyczących fotela[...]
EN The article presents a mathematical model of ejection process, which can be used to analyse the movement of the seat-pilot system in flight phase until ejecting the headrest and may also be utilised to assess the movement of the seat after the pilot has separated when the seat has been propelled out[...]
15
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 115-122
PL Artykuł przedstawia metodykę postępowania przy określaniu układów współrzędnych w procesie katapultowania. Poprzez właściwe i jednoznaczne stosowanie oznaczeń istnieje możliwość jasnego określania położenia fotela katapultowego względem samolotu i względem ziemi. O ile w przypadku układu symetryczne[...]
EN The paper presents the methodology followed for determination of coordinate systems in the ejection process. The using of appropriate and clear signs it is possible to clearly determining of the position of the ejection seat relativity the plane and the ground. While in the case of the symmetrical [...]
16
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 173-181
PL Artykuł przedstawia model matematyczny dynamiki statku powietrznego i fotela katapultowego. Przeprowadzono symulację wybranego typu fotela katapultowego z uwzględnieniem zmiany masy pilota i prędkości lotu statku powietrznego przy wykorzystaniu pakietu MATLAB ze szczególnym uwzględnieniem przelotu n[...]
EN Paper discussed the mathematical model of dynamics of the aircraft and ejection seat. The numerical simulation on the selected type of ejection seat in function of pilot mass and speed of aircraft by using MATLAB package with a particular focus on the vertical stabilizer plane was studied.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last