Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fosfor całkowity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia Analityczna
PL Opisano nową, jednościeżkową metodę kolorymetryczno-przepływową do oznaczania całkowitego fosforu w próbkach wody. Do tego celu skonstruowano pompy mieszające o stałym mikrostrumieniu oraz przemysłowy, programowany kontroler i inteligentny panel operacyjny do manipulacji i przeliczeń. Całkowity fosf[...]
EN A new colorimetric-FIA method for the determination of total phosphorus in water samples has been described. For the purpose of the above analysis the newly invented constant micro-flux mixing pumps, as well as the PLC (industrial programmable controller) manipulator and IOP (intelligent operation p[...]
2
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W pracy przedstawiono zmiany stężeń związków fosforu w rzekach pierwszego rzędu cechujących się różnym nasileniem antropopresji w zlewni (Krzemianka – zlewnia leoena, Jaroszówka – zlewnia w strefie podmiejskiej). Stężenia związków fosforu zmieniały się wzdłuż biegu rzek wraz ze wzrostem antropopresj[...]
EN Phosphorus compounds concentrations in surface and interstitial water as well as groundwater within river Krzemianka and river Jaroszowka catchments, that are characterized by various anthropopression levels, were analyzed in the study. These phosphorus compounds concentrations varied along with the[...]
3
84%
Architecture Civil Engineering Environment
2019 Vol. 12, no. 1 171--179
EN Total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP) get into surface waters from both natural and anthropogenic sources. Anthropogenic sources have been relatively well recognised but the natural emmission of nutrients into the rivers, in the case of many catchments, remains a mystery. The paper describes[...]
4
84%
Environment Protection Engineering
EN The paper presents a mathematical description of a module to determine the river absorption capacity (RAC), which is an extension of the Macromodel DNS/SWAT developed in IMGW-PIB. The balance equations of pollution loads are presented, as well as the mathematical description of the retention of poll[...]
5
67%
Environment Protection Engineering
EN The statistical analysis was performed to compare average contents of phosphorus fractions in the bottom sediments between the lacustrine zone and the riverine zone in the Solina Reservoir, between the main object and the retarding one as well as between all the research stations of the analysed res[...]
6
67%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL Nowelizacja normy PN-EN 450-1:2012 wprowadza liczne zmiany dotyczące częstotliwości oraz metod badań dla popiołów lotnych stosowanych do produkcji betonu. Zmiany te dotyczą m.in. oznaczenia całkowitej zawartości fosforu, który należy oznaczać według ISO 29581-2 – Cement-Test methods. Part 2: Chemica[...]
EN The amendment to the standard PN-EN 450-1:2012 introduces a number of changes in the frequency and test methods for fly ash used in concrete. These changes relate, among others to indication of the total phosphorus content, which should be measured according to ISO 29581-2 – Cement – Test methods. P[...]
7
67%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2016 T. 19, nr 1 127--140
PL Proces eutrofizacji zbiorników zaporowych jest bardzo istotnym problemem środowiskowym i ze względu na ich ważne funkcje gospodarcze musi być stale monitorowany. Trudności prognozowania stanu trofii wód oraz ograniczona możliwość sterowania procesem powodują potrzebę systematycznej kontroli przebieg[...]
EN The natural eutrophication process can be accelerated as the result of anthropogenic activity. The intensification of eutrophication process leads to destroying of the balance between synthesis and destruction of organic compounds that in turn results in the disturbance of ecological equilibrium of [...]
8
59%
Environment Protection Engineering
2015 Vol. 41, nr 2 107--117
EN Five wastewater treatment plants from the Świętokrzyskie Province have been briefly described, and a general analysis of the composition and quantity of sewage sludge from the data objects has been conducted. The paper also presents various ways of management of sewage sludge. The authors analyzed s[...]
9
59%
Chemia Analityczna
PL W pracy oznaczono spektrofotometrycznie całko witą za wartość azotu i fosforu, jak również ich chemiczne formy - azot azotanowy(V) i fosfor fosforanowy, w ekstraktach wodnych i kwaśnych (2% (v/v) roztwór kwasu octowego) z liści, korzeni i kłączy roślin leczniczych. Oznaczona, całkowita zawartość azo[...]
EN Total concentration of nitrogen and phosphorus, as well as of their chemical forms - nitrate nitrogen and phosphate phosphorus has been determined in aqueous and acidic (2%, v/v acetic acid solution) extracts from leaves, roots, and rhizomes of medicinal plants, using spectrophotometric method. Conc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last