Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  formaldehyde
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
EN Formaldehyde waste gas pollution is one of the important subjects in the environmental protection field. The treatment of formaldehyde with nonthermal plasma is described in this paper. The result of the experiment indicates that a dielectric with high dielectric constant is beneficial for removing [...]
2
100%
Acta Chromatographica
2012 Vol. 24, no. 4 519--528
EN Formaldehyde in aquatic products was determined by micellar electrokinetic capillary chromatography (MEKC) after derivatization with 2,4-dinitrophenylhydrazine. Separation was carried out at 25 °C and 25 kV, using a fused silica capillary (75 µ internal diameter; 50.5 cm effective length) and an ult[...]
3
100%
Przemysł Chemiczny
4
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2002 Vol. 36 nr 4 136-139
PL W artykule przedstawiono rezultaty badan stężenia formaldehydu w pomieszczeniach mieszkalnych. W przeprowadzonych badaniach zastosowano chromatograficzną. metodę oznaczania formaldehydu z pasywnym poborem próbek. Pomiary prowadzono w roku 1999 i 2000 w 17 obiektach mieszkalnych zlokalizowanych w Gli[...]
EN The article presents results of research of formaldehyde concentration investigations in residential space. A chromatographic method with passive sampling was used for formaldehyde detection in the studies. The measurements were carried out in 17 residential facilities located in Gliwice, By tom and[...]
5
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2002 Vol. 36 nr 6 217-220
PL Spośród wielkiej liczby zanieczyszczeń obecnych w pomieszczeniach, formaldehyd zasługuje na specjalną uwagę, m.in. ze względu na powszechność występowania. W artykule wymieniono najczęściej spotykane źródła emisji formaldehydu. a także wskaźniki emisji formaldehydu z materiałów budowlanych i element[...]
EN Among a number of contaminants that are present in closed spaces formaldehyde deserves a special attention due to the commonness of its occurrence. The article presents the most common sources of formaldehyde emission along with indicators of formaldehyde emission from construction materials, indoor[...]
6
100%
Polish Journal of Chemistry
2003 Vol. 77 / nr 10 1339-1350
EN The effect of methanol on partial oxidation of methane has been studied on standard molybdena and vanadia catalysts supported on silica. Prior to catalytic tests the catalysts were characterized by BET, SEM/EDAX and TPR/O methods. Three types of catalytic tests were performed giving temperature and [...]
7
89%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 2 (91) 96-101
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań nad zastosowaniem metody bioindykacji w ocenie toksyczności produktów włókienniczych. Jako bioindykator zastosowano Tetrahymenę pyriformis, natomiast badania toksyczności substancji chemicznych przeprowadzono na przykładzie formaldehydu, stosowanego powszechnie[...]
EN This article presents research results of the adaptation of the bioinducative measuring method to evaluate the toxicity of textiles. In the experiment, Tetrahymena pyriformis as a bioindicator and formaldehyde, a well known toxic substance used in some finishing processes, were used as a sample chem[...]
8
75%
Environmental Biotechnology
EN Glue, a formaldehyde (HCOH) based resin, is an indispensable constituent of wood-based boards. However, formaldehyde evaporates during the manufacturing process, during exposure (furniture), and also during waste disposal. Since it belongs to the group of carcinogenic compounds, restrictions on its [...]
9
75%
Przemysł Chemiczny
10
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Studies on the oxidation of methane by oxygen over a Mo-O/SiO2 catalyst were performed in a vertical tubular reactor. The process was carried out over a range of temperatures from 400 to 600°C at atmospheric pressure. Both the content of oxygen in the reaction mixture and the contact time were varie[...]
11
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The effect of boron or magnesium additive to the catalyst containing molybdenum oxide on the methane conversion and the selectivity of methane oxidation to the particular products have been investigated. It has been found that the boron used as an additive, elevated the selectivity of methane oxidat[...]
12
75%
Archives of Environmental Protection
PL Celem prowadzonych badań było określenie wpływu procesu pogłębionego utleniania z zastosowaniem reakcji Fentona na efektywność beztlenowego oczyszczania ścieków pochodzących z przemysłu drzewnego, które charakteryzowały się wysoką koncentracją formaldehydu. W eksperymentach analizowano zmiany wartoś[...]
EN The objective of this study was to determine the effect of advanced oxidation process with the use of Fenton’s reaction on the effectiveness of anaerobic treatment of wastewaters originating from the wood industry that were characterized by a high concentration of formaldehyde. Experiments were esta[...]
13
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
1999 Nr 22 96--100
EN The method is based on the chemisorption of formaldehyde on the silica gel coated with 2,4-dinitrophenylhydrazine, desorption of created 2,4-dinitrophenylhydrazone of formaldehyde with acetonitrile and its determination in the obtained solution by high performance liquid chromatography. The determin[...]
14
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 2 181-185
15
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2000 Nr 3 (25) 87--92
PL Formaldehyd (metanal, aldehyd mrówkowy) jest palnym, bezbarwnym gazem o duszącej woni i masie cząsteczkowej 30,03. Temperatura wrzenia formaldehydu wynosi 19,5 °C, a rozpuszczalność w wodzie sięga 55%. Formaldehyd jest bardzo reaktywny i łatwo ulega polimeryzacji, z tego względu jego roztwory wodne,[...]
EN The method combines passive sampling and gas chromatography for the determination of formaldehyde in workplace area. After adsorption in a passive sampler formaldehyde reacts with 2,4-dinitrofenylhydrazine producing 2,4-dinitrofenylhydrazone which is determined chromatographically. Both 8-hour and 3[...]
16
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 5 234--237
PL Próbki ścieków zawierających formaldehyd: z produkcji płyt wiórowych (A) i ścieki ogólnozakładowe (B) pobrane z zakładu produkcji płyt wiórowych poddano oczyszczaniu z wykorzystaniem procesu Fentona. Ścieki znacznie różniły się między sobą zawartością formaldehydu (0.1-2108 mg/1) i wartością ChZT (2[...]
EN Formaldehyde containing wastewater: chipboard production (A) and general-purpose (B) were collected from the chipboard production plant and subjected to the Fenton process treatment. The concentrations of formaldehyde (0.1 2108 mg/1) and COD (2025-9288 mg/1) varied considerably between the samples. [...]
17
75%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 7 648--653
PL Reakcja utleniania z zastosowaniem odczynnika Fentona jest jedną z najbardziej efektywnych i powszechnych metod usuwania zanieczyszczeń organicznych ze ścieków przemysłowych. Odczynnik Fentona to mieszanina jonów Fe2+ i H2O2, która jest źródłem rodników hydroksylowyc[...]
EN Oxidation reaction with use of Fenton’s reagent is one of the most efficient and common methods of removing organic compounds from industrial wastewater. Fenton’s reagent is a mixture of Fe2+ and H2O2 ions and a source of hydroxyl radicals (OH) with a high oxidizing [...]
18
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2008 Nr 3 (57) 51--125
PL Formaldehyd jest bezbarwnym gazem o specyficznym, ostrym, drażniącym zapachu. Około 50% całkowitej produkcji formaldehydu stanowi produkcja żywic formaldehydowych. Związek jest stosowany także w produkcji: klejów, barwników, farb i lakierów. Narażenie na formaldehyd występuje również w przemyśle włó[...]
EN Formaldehyde is a colourless gas with a pungent odour. Its widest use is in the production of resins with urea, phenol and melamine and, to a small extent, their derivatives. It is also used in the production of adhesives and binders for the wood, plastics, textiles, leather and related industries. [...]
19
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 2 (61) 93--96
PL Cyklodekstryny (CDs) mogą tworzyć kompleksy cząsteczkowe z bardzo dużą ilością związków, dzięki ich hydrofobowemu, pustemu wnętrzu. Ta cecha pozwala im na wnikanie do tkanin (dzianin), jak również przechwytywanie i maskowanie bardzo różnorodnych cząstek ciał stałych, cieczy i gazów. Jedną z dobrze z[...]
EN Cyclodextrins (CDs) can form molecular complexes with a very wide range of compounds thanks to their hydrophobic internal cavity. This feature enables them to be incorporated into fabrics, to entrap and mask a very wide range of solid, liquid and gaseous odours. One well-known disadvantage of classi[...]
20
63%
Environment Protection Engineering
EN The effects of modification and calcination conditions on the performance of red mud (RM) to absorb low-concentration formaldehyde in air were investigated using a fixed-bed flow reactor. The results show that the adsorption of RM for formaldehyde increases upon decreasing calcination temperature, w[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last