Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 81
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forma architektoniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2002 Z. 53 168-178
PL Przygotowanie do zawodu architekta wymaga wszechstronnego kształcenia plastycznego: rysunek, kompozycja, fotografia, rzeźba. Doświadczenia wyniesione z tych ćwiczeń są niezwykle pomocne w świadomych a nie intuicyjnych poszukiwaniach twórczych. Artykuł mówi o zbieżności celów dydaktycznych wybranych [...]
EN A comprehensive, related to fine arts school training in drawing, compos- ing, pgotography and sculpting is necessary during the preparation to the profession of an architect. The experience gained in these exercises is very helpful in the making of not intuitive but conscious creative decisions. Th[...]
2
80%
Architectus
2006 Nr 2(20) 69--74
PL Odbiór sensualny architektury, wraz z rozwojem wysoko zaawansowanych technologii, przechodzi wyraźną transformację, wynikającąz ukonstytuowania się w ciągu ostatnich dziesięciu lat odmiennej koncepcji przestrzeni i percepcji otoczenia. Obiekt architektoniczny i kontekst miejsca sąpostrze-gane jako f[...]
EN The reception of sensual architecture together with the development of high-technology and use of the computer in the design process has been transformed in the last ten years. Its effect is the appearance of a different concept of space and perception of the environment. The architectural object, t[...]
3
80%
Świat Szkła
PL Zakładając, że zaprojektowane przeszklenia spełniają wszelkie wymagania techniczne i użytkowe dotyczące właściwości mechanicznych i izolacyjnych, należy pamiętać, że są one także istotnym elementem formy architektonicznej, w której tworzeniu architekt powinien wykorzystać odpowiednio efekty wizualne[...]
4
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL O formie konstrukcji cięgnowych decyduje stosowna gra sił wspierająca się na układzie słupów, pylonów, masztów, łuków oraz kabli i lin, które pospołu niosą pomosty i dachy i pozwalają rozwiązać problem ich rozpiętości, wysokości i szerokości... Forma konstrukcji cięgnowej, której celem samym w sobie[...]
EN The form of string constructions results from a suitable play of forces supported on a set of piles, pylons, masts, arches and cables and lines, which together carry gangways and roofs and at the same time allow to solve problems of span, height and width... The form of string construction which aim[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Opracowanie prezentuje analizę metodologiczną form dwóch wybranych budowli. Przedstawiana praca stanowi wprowadzenie do wielu możliwych analiz metodologicznych innych budowli architektonicznych prezentujących nieprzemijające wartości sztuki architektonicznej.
EN This work is methodological analysis selected two buildings. The cognitive purpose of the considerations undertaken in this article reflects the aim at recognizing - according to the nature of human activity - the unexplained methodical aspects of the creative process of architectural design. This w[...]
6
80%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 102--104
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2005 Z. 5 33-44
PL W artykule przedstawiono ideę budownictwa społecznego w Polsce oraz zobrazowano rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne zespołów mieszkaniowych zbudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego w ośmiu miastach. Dokonano analizy i identyfikacji cech związanych z lokalizacją, rodzajem budynk[...]
EN In the article the idea of the social housing in Poland has been presented. There have also been described the solutions of town planning and architectural solutions of housing completed by social building companionships in eight cities. There have been executed the analyses and identification of fe[...]
8
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2010 nr (7) 126--133
EN Every generation has his own definition of architecture. Contemporary theory of architecture calls it an art of forming space and gives us still actual and valuable concept but some recent events show that we rather have to face redefinition of architectural activity and architectural design. New ta[...]
9
70%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2012 nr 2 44-46
10
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Istnieją sposoby, aby obiekty budowlane fascynowały nas nadal, pomimo upływu czasu. Przykłady realizacji obiektów sportowych dowodzą, że wartość emocjonalna, techniczna, a w szczególności doskonałość architektury mogą zapewnić jej ponadczasowość.
EN There are ways to make the building works fascinate us over a time. The look of sports facilities prove that over temporality can be achieved by emotional, technical value, in particular however quality and beauty of architecture.
11
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2011 Z. 24 97-102
PL Podkreślanie lokalnej tożsamości opiera się na dbałości o dziedzictwo. To jednak tylko jedna strona zagadnienia. Nie należy zapominać o tworzeniu jedynych w swoim rodzaju wartości estetycznych dla teraźniejszości i przyszłości. Projektowanie ze świadomością kontekstu to wpisywanie się w zastany ukła[...]
EN Local identify emphasizing found on care about antecedents heritage. But it's only one side of problem. We should not forget about creating unique esthetic values for present and future time. Design or creation with knowledge and wisdom of context provides to infix in existing space as a harmony or [...]
12
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL We współczesnej architekturze ważną częścią kształtowania zewnętrznej formy budynku są jej zewnętrzne powierzchnie. Te powierzchnie mogą być kształtowane za pomocą różnych nowoczesnych materiałów, a zwłaszcza przy użyciu ścian osłonowych zapewniających zaawansowane rozwiązania techniczne. Wyzwania, [...]
EN In the shaping of the outer forms of buildings in modern architecture, an important part is played by the exterior surface of the architectural form. This surface can be modeled with the use of various modern materials, and especially with the use of curtain walls utilizing advanced technologies and[...]
13
61%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Ekrany akustyczne pojawiły się na europejskich drogach z początkiem lat siedemdziesiątych. Prekursorami w ich budowie były Francja, Holandia, Niemcy i Austria. Od samego początku starano się połączyć ich skuteczność związaną z kształtem i wymiarami, estetyką oraz wkomponowaniem w środowisko.
EN The paper is about colouring and the aesthetics of noise barriers in Poland and Europe. The author presents some basic rules for selecting design of noise barriers. There are a lot of visual to support the talk.
14
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł poświęcony jest architekturze dzisiejszych budynków muzealnych na tle ich dziejowej ewolucji. Obecnie powstające i projektowane muzea wyróżniają się atrakcyjną, oryginalną formą. Muzea stają się symbolami przestrzennymi miast.
EN The paper is devoted to the architecture of today's museums on the background of it's evolution. Today's museums often have very attractive and original architectural form. Museums become the landmarks of numerous towns.
15
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Zmiany w formie architektonicznej budynku mają racjonalne przyczyny. Może nią być wpływ postępu w dziedzinie technologiczno- materiałowej na efekty i modyfikacje formalne. Znaczenie mają także wymagania legislacyjne, np. związane z ochroną cieplną budynku. Uwzględnienie w projekcie wykorzystania bie[...]
EN Modifications in an architectural form are caused by several reasons. These may be an impact of a progress in technological and material area. Also the legal requirements, e.g. those connected with the building thermal protection. Compliance of the design with a passive and active solar energy utili[...]
16
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W związku ze znaczną ilością nowych inwestycji drogowych w Polsce powstają obiekty inżynierskie jakimi są mosty, nierzadko o konstrukcji cięgnowej. Stanowią one istotny element krajobrazu i winny być przedmiotem badań zmierzających do określenia zasad ich projektowania architektonicznego.
EN Due to significant number of road investments in Poland, new engineering objects are built, including bridges and some of them are with string construction. They constitute important element of environment and should be the subject of research aiming at determination of rules of their architectural [...]
17
61%
Materiały Budowlane
2000 nr 5 150-151
18
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł dotyczy relacji pomiędzy formą architektoniczną a kontekstem. Autor podkreśla, iż forma jest pierwszoplanowym czynnikiem wartościującym architekturę. Związki formy architektonicznej z kontekstem i ich współzależności przedstawione zostały na wybranych dziewięciu przykładach twórczości projek[...]
EN The article concerns the ralationship between an architectural form and a context. The author emphasizes that a form is a crucial factor which evaluates architecture. Relationships between an architectural form and a context and their interrelationships have been presented on nine examples of the au[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono sposób kształtowania architektury wież widokowych na terenie Sudetów. Określono typologię budowli o wspólnych cechach oraz przyczyny gospodarcze i kulturowe powstawania takich inwestycji. Powyższe informacje zobrazowano ilustracjami przedstawiającymi charakterystyczne przyk[...]
EN The article presents a method of shaping the architecture of viewing towers in Sudety mountains. A typology of buildings with common characteristics and economic and cultural causes of formation such investments was identified. All information is illustrated with pictures of typical examples.
20
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN Steven Holl, whose methods of searching for the form are here presented by the three examples, brings together the two contradictions: pragmatism and poetry. The latter is useful, when the reality seems not to be perfect, or when there are too many possibilities when it comes to choosing the way. Ho[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last