Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forest
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 1 14-14
PL Podczas polsko-niemieckiego seminarium w Brodach w odsłanianie osi widokowych zdziczałego parku zaangażowało się ponad 350 osób. Efekty wykonanych prac są zachwycające. Miejsce to ma szansę stać się interesującym punktem na mapie turystycznej zachodniej Polski.
2
100%
Polish Journal of Ecology
EN The results of the study carried out in areas that differed in soil moisture in two years differing in the amount of precipitation provide evidence that drained peatlands on segde-moss peat managed as meadows enhance a higher stabilization of Collembola communities than the adjacent areas subjected [...]
3
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/2 1545--1561
EN The research described in this article was conducted in the Tatra National Park in Poland, which is considered as one of the most-visited national parks in Europe. The exceptional popularity of this place is responsible for intensification of morphogenetic processes, resulting in the development of [...]
4
100%
Nukleonika
EN This work presents the distribution of radioactive caesium in several types of forest soil originating from the Lesisko reserve (Opole Province, Poland). Vertical distribution of 137Cs isotope was determined in the profiles related to physicochemical properties of different types of soils and their [...]
5
100%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 4 153--158
EN Earthworms play an important role in the soil quality, including forest soils. Their presence in zooedaphone, as well as their abundance and species diversity, indicate the state of the soil profile. The species diversity of the representatives of this group of macrofauna in a beech forest in the Bi[...]
6
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2011 Nr 4 99-111
PL W pracy przedstawiono symulację rozprzestrzeniania się pożaru roślinności w wybranym kompleksie leśnym w pobliżu Nowogrodu. Analiza rozwoju pożaru roślinności została przeprowadzona za pomocą oprogramowania FARSITE. Omówiono sposób kompletowania danych, zależności hipotetycznego rozwoju pożaru od ro[...]
EN The paper presents a simulation of the spread of fire vegetation in the selected forest complex near Novgorod. The analysis of fire development of vegetation was carried out using the software FARSITE. The data compilation, the hypothetical development fire from fuel type surface and weather conditi[...]
7
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych metali ciężkich (Cu, Co, Ni, Pb, Cr, Cd) w glebach autogenicznych na terenie Nadleśnictwa Supraśl i Dojlidy w Puszczy Knyszyńskiej. Celem badań było określenie stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi pochodzącymi z komunikacji. Na pods[...]
EN The paper presents the results of research concerning contents of the selected heavy metals (Cu, Co, Ni, Pb, Cr, Cd) in autogenic soils in the Supraśl and Dojlidy Forest Division in the Knyszyńska Forest. The aim of the studies was to determine the degree of soil pollution with heavy metals from mmu[...]
8
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2011 Nr 3 31-34
PL Artykuł związany jest z obowiązkami właścicieli i zarządców lasów wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a związanymi z przestrzeganiem zasad ochrony przeciwpożarowej na gruntach leśnych.
EN In the paper responsibilities of forests owners and managers have been discussed. This responsibilities are arising from the Act on fire protection, and are associated with the keeping of the fire protection on forest land.
9
75%
Roczniki Geomatyki
2009 T. 7, z. 2 127-132
PL Naturalną formą pokrycia terenu w Polsce są lasy, które zostały jednakże zastąpione w znacznym stopniu przez obszary użytkowane rolniczo - pola uprawne, łąki i pastwiska. Pozostałości lasów tworzą w krajobrazie wyspy, które są połączone siecią korytarzy. Rolę korytarzy pełnią najczęściej lasy i zaro[...]
EN The natural land cover class of Poland is almost entirely forest, but nowadays it is replaced by man-made ecosystems like arable, meadows, pastures and urban areas. The remaining forest forms islands, which are connected each other by corridors located mainly along rivers. Satellite images are an ef[...]
10
75%
Journal of Water and Land Development
2009 no. 13a 149-159
PL Wobec potrzeby racjonalizowania gospodarowania zasobami leśnymi podjęto próbę oceny i wyceny naturalnych retencyjnych właściwości terenów leśnych. Ocenę wpływu lasu na wielkość i czas spowolnienia odpływu wody przeprowadzono na podstawie wyników długoletnich badań w małych zlewniach rzecznych. W pro[...]
EN Based on results concerning the forest impact on water cycling an attempt was undertaken to evaluate water retention in forests. The economic value of water retention was established assuming the cost of water storage in small reservoirs built in forest areas. Calculations did not account for differ[...]
11
75%
Problemy Ekologii
2007 R. 11, nr 6 328-330
PL Przykładem muzeum przyrodniczego, które doskonale spełnia funkcje edukacyjne jest Fińskie Muzeum Lasu Lusto. Instytucja ta, nazywana "centrum wiedzy o lesie", zajmuje się gromadzeniem i naukowym opracowywaniem wszelkich danych o lesie i leśnictwie w Finlandii oraz kultywowaniem i podtrzymywaniem kul[...]
EN Finnish Forest Museum Lusto is a great example of an educational institution. Lusto is called "the centre of the forest knowledge". Its task is to gather and analyse all data on forest-related issues in Finland. It is also a cultural institution, as it sustains the forest culture and tradition. Fore[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1b 111-114
PL Rozważano częściowo odwrotny najbardziej niezrównoważony problem drzewa rozpinającego, czyli jak modyfikować wagi brzegów niebezpośrednio ważonego grafu. Rozpatrzono dwa modele: ważonego dystansu Hamminga i ważonej normy I1.
EN In this paper, we consider the partial inverse most unbalanced spanning tree problem, which is how to modify the weights of the edges in a simple undirected weighted graph with minimum cost such that the partially given forest is contained in a new most unbalanced spanning tree. Two models are studi[...]
13
75%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 377--382
EN The paper discusses the issue of relation between the accuracy and precision of GNSS/RTK measurements conducted at points with limited visibility of satellites. Field experiments were conducted from 2005 until 2010 on forest points characterised with different intensities of obstructions. The resu[...]
14
75%
Zieleń Miejska
2015 Nr 2 20--22
PL W leśnym przedszkolu wychodzi się z założenia, że nie ma czegoś takiego jak zła pogoda – są tylko nieodpowiednie ubrania. Dlatego też dzieci spędzają praktycznie całe dnie na świeżym powietrzu, eksplorując otaczającą je przyrodę – las, polanę, łąkę. Głównym celem przedszkoli jest rozbudzenie wrażliw[...]
15
75%
Roczniki Geomatyki
2012 T. 10, z. 5 37--45
PL Przyroda, zarówno naturalna jak i ta urządzona ręką ludzką, winna być traktowana jako bogactwo danego terytorium i objęta odpowiednią ochroną. Taką ochronę umożliwia właściwie skonstruowany system prawny, w ramach którego funkcjonuje społeczeństwo. W głównej mierze na stan i wygląd przestrzeni ma wp[...]
EN Both natural environment and green areas should be treated as a real value and properly protected. It is strictly connected with adequately constructed legal system. In practice, the condition and appearance of the landscape depends on the human factor. One of the reasons of inferior environmental s[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1155-1160
PL W artykule zostały opisane hydrauliczne systemy załadowczo-rozładowcze środków transportu bliskiego eksploatowanego w lesie. Mają one znaczący wpływ na zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz koszty eksploatacji maszyn w przedsiębiorstwie świadczącym różne usługi leśne. W opracowaniu przedstawiono cha[...]
EN The hydraulic loading systems of land transportation vehicles realize many functions influencing safety of vehicles’ exploitation. It has the influence on threat of the men's life as well as the costs of these devices’ exploitation. It the profile of this study the construction, functionality, relia[...]
17
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2003 T. 8, nr 2 194--198
PL W dużym kompleksie leśnym: Puszcza Zielonka, przeprowadzono doświadczenie nad sposobami pomiaru sieci przesmyków (ścieżek) wydeptanych przez jeleniowate (Cervidae). Stwierdzono, że możliwe jest odtworzenie i kartowanie przesmyków przy użyciu ciągów busolowych i odległościomierza nitkowego. Zasięg i [...]
EN The experiment of measurement of forest paths net beat out by members of the Cervidae family was carried out in a big forest complex — Puszcza Zielonka. It was found that needle traverses and needle range finder could be used to convey measurements in situ to the map. The range and concentration of [...]
18
75%
Studia Quaternaria
2009 Vol. 26 25-39
EN Białowieża in Poland is a very famous region in Europe (because of its primeval forest and bison population), but its environmental history is poorly known. This article shows the results of palynological analysis, macrofossil analysis and geological settings of two mires in the Białowieża Forest. T[...]
19
75%
Ekonomia i Środowisko
2017 nr 2 190--203
EN Humans are a part of nature and society. They tend to satisfy their needs that guarantee the existence by using natural and social richness. Forests represent a reservoir of the natural richness. They perform economic, ecological and social functions. The paper presents characterization of the socia[...]
20
75%
Ekonomia i Środowisko
2018 nr 2 216--230
EN The research objective was to present social and economic functions of forests in Lublin Province against the background of other Polish provinces, at the same time pointing at the most important functions performed by the forests of the studied region. The research was conducted with the use of the[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last