Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forest soils
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
EN Activities of radioisotopes were measured in samples of forest soil. The samples were collected in forests situated along the roads from Złoty Stok (Poland) to Hradec Králové (Czech Republic). Each soil profile was separated into individual horizons and subhorizons. Activities of radioisotopes were [...]
2
100%
Proceedings of ECOpole
PL Celem pracy była ewaluacja odporności gleb leśnych miasta na degradację związaną z intensywną antropopresją poprzez oznaczenie ich buforowości. Badaniami objęto sześć profili glebowych zlokalizowanych w dwóch kompleksach leśnych położonych w obrębie miasta Lublina, w nawiązaniu do profili reperowych[...]
EN The aim of this work was the evaluation of the resistance of urban forest soils on degradation connected with intensive anthropopressure, through the assessment of their buffering properties. The investigation embraced six soil profiles located in two forest complexes within the borders of the city [...]
3
88%
Polish Journal of Ecology
2004 Vol. 52, nr 4 5553-561
EN Soil chemistry, soil microbial biomass and mineralization rate of organic matter (OM) were estimated on plots, which were set up in Scots pine and Norway spruce forests in southern Poland. The aim of the study was to assess the relations between soil microbial biomass and chemical parameters associa[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Obszary europejskie są w znacznym stopniu zantropogenizowane, nawet na obszarach użytkowanych przyrodniczo. Jednym z wszechobecnych elementów są w tym zakresie sieci przesyłowe. Jednymi z groźniejszych są rurociqgi przesyłające ciecze nieobojętne dla środowiska przyrodniczego. Do takich należą linie[...]
EN European areas are in high level antropogenic transformed, even on covered with green areas. The nets are in this range one of ubiquitous elements. One from more dangerous pipelines are these sending not indifferent for natural environment liquids. To such pipelines belong these transported salted m[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Zbadano aktywność enzymatyczną gleb w strefie oddziaływania Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. na terenie poleśnym, przyległym do Zakładów oraz na obszarach leśnych usytuowanych w Nadleśnictwie Puławy. Przeprowadzono jednoczesne badania aktywności dehydrogenaz, fosfataz, ureazy i proteazy. Aktywność d[...]
EN The enzymatic activity of soils was tested in the zone of influence of Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. [Nitric Works], in a deforested area adjacent to the Works and in forest areas of the Puławy Forest Inspectorate. At the same time, tests of the activity of dehydrogenases, phosphatases, urease and p[...]
6
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W celu oceny stopnia w jakim ekosystemy leśne na terenie Nadleśnictwa Puławy są w stanie włączyć do obiegu biologicznego lub zatrzymać w glebie związki azotu emitowane przez Zakłady Azotowe "Puławy" SA zbadano aktywność ureazy i proteazy oraz zawartość różnych form azotu (N, NH4+-N-NO3-) w glebach. [...]
EN Activities of dehydrogenases, urease, protease, and concentrations of various forms of nitrogen (Ntot., NH4+-N, N03--N) in soils were investigated in order to assess a degree to which forest ecosystems in the area of Puławy Forest District are able to introduce to biological circulation or to bind i[...]
7
63%
Proceedings of ECOpole
2008 Vol. 2, No. 2 269--279
PL Celem pracy było określenie zawartości związków fenolowych w ekstraktach kwasów fulwowych i hydrolizatach kwasów huminowych w zależności od właściwości opadu roślinnego. Do badań pobrano próbki z poziomów organicznych i mineralnych gleb leśnych zlokalizowanych na terenie Arboretum w Mlynianach naSło[...]
EN The aim of the present paper was to determine the content of phenolic compounds in the extracts of fulvic acids and hydrolysates of humic acids depending on the properties of plant litter. The research involved sampling from organic and mineral horizons of forest soils located in the area of the Arb[...]
8
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2007 T. 7, z. 2a 245-256
PL Myksobakterie są jedną z grup drobnoustrojów, które powszechnie występują w glebie, na rozkładającym się materiale roślinnym, korze oraz odchodach dzikich zwierząt roślinożernych. Mają one szczególnie interesujące cechy, m.in. zdolność do ruchu ślizgowego, wykazują pewną formę życia społecznego opar[...]
EN The aim of the present paper was to establish the size of myxobacterial population and species composition of myxobacteria in selected forest soils (pseudogley and gley-podzol) of Puszcza Biała. The number of myxobacteria was determined by the plate method using appropriate microbiological media. Is[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W rezultacie niekontrolowanego wypływu słonych wód kopalnianych z rurociągów je transportujących następuje degradacja, a nawet dewastacja gleb. Tym samym, z mocy prawa, podlegają one rekultywacji - szeregowi działań przywracających im funkcjonalność. Działania rekultywacyjne są zróżnicowane przy ró[...]
EN In result of uncontrolled outflow of salty mine waters from pipelines it transporting follows the degradation, and even the devastation of soils. These situations are subject, with power of law, of the soils reclamation - the row of workings restoring them the functionality. The granulometric compou[...]
10
63%
Environment Protection Engineering
EN Ionic liquids (ILs) attract growing attention and the range of their potential application is constantly expanding. To meet not only the technological but also environmental requirements for their implementation to wide-scale use, we undertook an extensive literature study into ILs interaction and s[...]
11
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem badań była ocena zawartości miedzi, niklu i cynku w glebach 12 leśnych uroczysk należących do miasta Krakowa. Średnie zawartości metali śladowych w poziomach powierzchniowych wynosiły: 25.56 mg Cu o kg-' (zakres 2.30-261.53 mg o kg-'), 13.31 mg Ni o kg-' (zakres 1.32-36.93 mg o kg-') i 122.03 [...]
EN The aim of the paper was to evaluate content of copper, nickel and zinc in the soils of the 12 communal forests of Krakow city. Average content of Cu, Ni and Zn in studied soils amounted to: 25.56 mg o kg-1 (range 2.30-261.53 mg o kg-1), 13.31 mg o kg-1 (range 1.32-36.93 mg o kg-1) and 122.03 mg o k[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 133 (13) 439-445
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości Cu, Zn, Ni, Pb, Mn i Co w glebach rdzawych. Próbki gleby pobrano z poziomów genetycznych profili gleb leśnych, z obszaru Wału Zielonogórskiego. Stwierdzono, że badane gleby można zaliczyć do gleb o naturalnej zawartości metali ciężkich, o nieznacznie wzb[...]
EN The paper presents results of studies on content of Cu, Zn, Ni, Pb, Mn and Co in rusty soils. Soil samples were collected from the genetic levels of soils located within the Zielona Góra Moraine Bar. It has been concluded that the soils can be classified to ones of normal content of heavy metals wit[...]
13
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1937--1951
EN The purpose of the work was to assess the results of simulation of soil water content (SWC) and the simulated crop yield quantity using a module LandscapeDNDC model which belongs to the family of DNDC models. The assessment was conducted on the outcome data gathered during the simulation carried out[...]
14
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań była próba określenia wpływu zawartości ogólnej ołowiu na liczebność wybranych grup drobnoustrojów w glebach lekkich położonych w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Badania przeprowadzono w okresie wiosennym na terenie lasu sosnowego Leśnictwa Senderki. Ogółem w terenie wykonano [...]
EN The aim of the study was to determine the influence of the contents of total forms of lead on the number of selected microorganisms in the light soils situated in the protected zone in the Roztocze National Park. The experiment was carried out in spring in pine forest that belongs to Senderki Forest[...]
15
63%
Polish Journal of Ecology
2015 Vol. 63, nr 3 414--423
EN The aim of the study was to compare the feeding activity of soil fauna in seven temperate forests with the application of the bait-lamina method. Seven types of temperate forests located throughout Poland (East-Central Europe) were tested, ranging from dry pine forest with a typical poor quality soi[...]
16
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem pracy było określenie zawartości związków fenolowych w ekstraktach kwasów fulwowych i hydrolizatach kwasów huminowych w zależności od właściwości opadu roślinnego. Do badań pobrano próbki z poziomów organicznych i mineralnych gleb leśnych zlokalizowanych na terenie Arboretum w Mlynianach na Sł[...]
EN The aim of the present paper was to determine the content of phenolic compounds in the extracts of fulvic acids and hydrolysates of humic acids depending on the properties of plant litter. The research involved sampling from organic and mineral horizons of forest soils located in the area of the Arb[...]
17
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem pracy było określenie wpływu czynników fizykochemicznych, tj. pH, zawartości węgla j i azotu oraz terminu pobrania próbek i głębokości profilu glebowego wybranych gleb leśnych Puszczy Białej (marszowa, gruntowo-glejowa) na liczebność oraz skład gatunkowy myksobakterii. Liczebność myksobakterii[...]
EN The aim of present paper was to establish the effect of some physical and chemical factors on the number and species composition of myxobacteria. The following chemical and physical factors were studied: pH, carbon and nitrogen content as well as terms of samples collection and depth of soil profile[...]
18
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2017 Tom 19 511--526
PL Jednym z czynników stresogennych poważnie zakłócającym równowagę biologiczną gleby jest pożar. Charakter zaburzeń powodowanych przez pożar zależy od siły, czasu trwania, sezonu i częstotliwości jego pojawiania się. Pożary wpływają na fizyczne, chemiczne i biologiczne własności gleby. Przyczyniają si[...]
EN One of the stressors that seriously disturbs the biological balance of soil is fire. The nature of disorder caused by the fire depends on the strength, duration, season and the frequency of occurrence. Fires affect physical, chemical and biological properties of soil. They contribute to reducing the[...]
19
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2018 Tom 20, cz. 2 1776--1792
PL Pożary w lasach, poza stratami dla gospodarki człowieka, zmieniają drastycznie właściwości abiotyczne i biotyczne środowiska leśnego zarówno w czasie jak i przestrzeni. W wyniku pożaru obserwuje się spadek liczebności oraz różnorodności taksonomicznej mikro- i mezofauny glebowej co ma niebagatelny w[...]
EN Fires in forests apart from human losses for the economy, drastically change the properties of abiotic and biotic forest environment in both time and space. As a result of the fire, there is a decrease in the number and taxonomic diversity of soil microorganisms and mesofauna, which has a significan[...]
20
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W 2006 r. na terenie gminy Mielnik (woj. podlaskie), graniczącej z Białorusią, badano zawartość radioizotopów cezu-137 i potasu-40 w glebach lasów liściastych, iglastych, nieużytków oraz gruntów ornych. Kumulacja radiocezu w glebach w zależności od sposobu użytkowania gruntów przedstawiała się nastę[...]
EN In 2006 the contents of cesium-137 and potassium-40 in the soils of leafy and coniferous forests, wastelands and ploughlands lying in the area of the Mielnik district situated next to the Belarus border (Podlaskie province) were measured. The cumulation of radiocesium in soils depended on the method[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last