Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foreign trade
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 7-8 168-172
2
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL W artykule przedstawiono logistykę polskiego handlu zagranicznego w latach 1989-1995, głównie w kierunkach: wschodnim i zachodnim. Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie procesu reorientacji kierunku polskiego handlu zagranicznego o 180 stopni: ze wschodu za zachód. Była to niezwykła operacja logi[...]
EN The article presents logistics of the Polish foreign trade in 1989-1995, especially in the eastern and western directions. The main aim of the article is presentation of the reorientation processes of the direction of the Polish foreign trade by 180 degrees; from the East to the West. It was an unus[...]
3
80%
Przemysł Spożywczy
PL W wyniku łatwiejszego dostępu do rynków zbytu państw członkowskich i wyższych cen uzyskiwanych na tych rynkach nastąpił szybki wzrost wpływów z eksportu zwierząt oraz mięsa i jego przetworów. Jednocześnie wzrosła wartość importu, w tym głównie mięsa wieprzowego, ale rósł on wolniej niż eksport. Udzi[...]
EN Due to easier access to the EU market and transaction prices higher in the EU, the revenue on exports of livestock, meat and process meat rapidly grew. At the same time there was a bulk increase in imports (mainly pork) however it lagged much behind the growth of exports. The share of UE-27 was very[...]
4
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 3 28-30
PL Artykuł ten zainteresuje z pewnością wszystkich przedsiębiorców planujących inwestycje w Państwie Środka. Przedstawiono w nim ogólne informacje na temat chińskiej gospodarki, a ponadto omówiono zagadnienia: inwestycji zagranicznych, obrotów w handlu zagranicznym, tempa wzrostu gospodarki, wielkości [...]
5
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1999 nr 4 84-86
PL W artykule przedstawiono obroty wyrobami przemysłu elektromaszynowego z zagranicą, w tym z krajami Unii Europejskiej.
6
70%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 134-136
PL W artykule przeanalizowano handel zagraniczny usługami i wyrobami budowlanymi w 2003 roku. Z Monitoringu Budownictwa prowadzonego przez Polska Agencję Badawczą Budownictwa wynika wiele niekorzystnych tendencji w wymianie z zagranicą polskich usług budowlanych oraz wyrobów dla budownictwa. Uległy one[...]
7
61%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 6 305-312
8
61%
Przemysł Spożywczy
PL W ostatnich latach produkcja mrożonych warzyw w Polsce wyraźnie się stabilizuje. Istotny wzrost produkcji ma miejsce w latach stosunkowo wysokich zbiorów krajowych. Coraz większa konkurencja na rynku produktów świeżych i mniejszy popyt na rynkach zbytu decydują o tendencji spadkowej produkcji większ[...]
EN Over the last few years the production of frozen vegetables in Poland has been stabilised. Considerable increase in production is linked to high domestic crops. Growing competition on the market of fresh products along with a weak demand led to a downward tendency in the production of majority of fr[...]
9
61%
Przemysł Spożywczy
PL W warunkach globalizacji gospodarczej samowystarczalność żywnościowa kraju jest rozumiana jako zdolność całej gospodarki - a więc zarówno rolnictwa, przemysłu spożywczego, jak i innych sektorów (w tym handlu) - do pokrycia krajowego popytu na żywność. Analiza samowystarczalności żywnościowej Polski [...]
EN In conditions of the economic globalization the food self-sufficiency of the country is understood as the ability of the total economy, i.e. of agriculture, food industry, as well as of other sectors (including trade) to cover the domestic demand on the food. Analysis of the self-sufficiency of food[...]
10
61%
Przemysł Spożywczy
PL Już od kilku lat wymiana handlowa artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską a Rosją wypada korzystnie w porównaniu z innymi grupami produktów. Jednak niejasności w terminologii określającej ładunki o kontrolowanej temperaturze stwarzają dodatkowe bariery w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności w ł[...]
EN For several years the trade of agri-food products between Poland and Russia has run favorably in comparison to other product groups. However, the ambiguity in the terminology defining the temperature-controlled cargo circulating between the countries creates the additional barriers in the management[...]
11
61%
Przemysł Spożywczy
PL W pierwszym półroczu 2008 r. sektor mleczarski miał dużą nadwyżkę eksportu nad importem w ujęciu wartościowym. Zdecydowały o tym wysokie ceny uzyskiwane na rynkach zewnętrznych. Wolumen eksportu wykazywał niewielkie zmiany głównie z powodu systemu kwot mlecznych. Nastąpiły dalsze korzystne zmiany w [...]
EN In the first half of 2008 the Polish dairy sector achieved a large surplus in foreign trade in dairy products. It reflected high transaction prices obtained on the foreign markets. The volume of exports showed which was strictly linked to the milk quota system. The structure of exported products wa[...]
12
61%
Rynek Energii
2003 nr 1 37-38
PL Przedstawiono ewolucję znaczenia słowa offset w kontekście dużych wartościowo zakupów wojskowych oraz rozwoju innych sektorów, w tym sektora energetycznego. Omówiono reguły obowiązujące przy zawieraniu umów offsetowych oraz określono ich wpływ na rozwój gospodarczy kraju i handlu zagranicznego.
EN An evolution of the meaning and usage range of the word "offset" has been presented in the context of value-wise significant military purchases and a development of other economy sectors incluadin a power industry sector. Operative regulations concerning offset agreemenes have been discussed and the[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2015 z. 62 107--117
PL Celem opracowania jest analiza warunków wymiany handlowej powstałych w wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenie empiryczne wskazuje, iż znaczna część dotychczasowych eksporterów w okresie dekoniunktury bardzo dobrze wykorzystało szanse wejścia na rynki zagraniczne i zwiększenia doty[...]
EN This article attempts to verify the hypothesis that the new trading conditions have a significant impact on the dynamics and structure of the Polish trade turnover.
14
61%
Zeszyty Naukowe AON
1999 nr 1(34) 145-150
EN The article presents the reasons and conditions of economic integration in the European Economic Community and a general characteristic of respective integration stages beginning with a free trade zone, customs union, common market and economic union concluding. Due to the lack of theories explainin[...]
15
61%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Ocenę obecnych potrzeb surowcowych gospodarki krajowej oraz możliwości ich zaspokojenia przeprowadzono dla okresu 2011–2015 na podstawie analizy wielkości i wartości zużycia, a także wskaźnika udziału importu w zapotrzebowaniu oraz odsetka produkcji przeznaczanej na eksport. Poszczególne surowce min[...]
EN An assessment of current demand for mineral raw materials in the domestic economy as well possibilities to satisfy the needs of the industry has been performed for the period 2011–2015 on the basis of estimated values and volumes of their consumption, as well as indices of the share of importation i[...]
16
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2157-2162
PL Branża odzieżowa i jej rynek zbytu jeszcze nie tak dawno była zdominowana przez bardzo podobne ubiory. Producenci kierowali się założeniem, że nie będzie problemu ze zbytem przez funkcjonowanie chłonnego, wschodniego rynku, który był w stanie przyjąć każdą ilość produktów. Gdy nastąpił przełom gospo[...]
EN Not so long ago, the market in the clothing industry was dominated by a very similar clothing. Manufacturers were guided by the assumption that there will be no problem with selling the functioning of the lymphatic, eastern market, which was able to accommodate any number of products. When economic [...]
17
61%
Przemysł Spożywczy
PL Bardzo dobre wyniki handlu zagranicznego oraz poprawa wskaźników konkurencyjności w latach 2003-2014 świadczą o wyraźnym wzroście specjalizacji eksportowej przemysłu spożywczego oraz jego rosnącej międzynarodowej konkurencyjności. Postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie w okresie członkostwa Polsk[...]
EN Very good results of foreign trade and an improvement in competitiveness indices in the years 2003-2014 prove that the international competitiveness of the Polish food industry is growing. The progress that has been made in this area in the period of Polish membership in the European Union, i.e. str[...]
18
61%
Logistyka
2000 nr 2 67-68
19
61%
Management
PL W artykule przedstawiono przemiany jakie zachodziły w handlu produktami rolno-spożywczymi. Scharakteryzowano przekształcenia w polityce handlowej i ich wpływ na kształtowanie zewnętrznych warunków wymiany. Omówiono podstawowe tendencje w handlu zagranicznym towarami spożywczymi. Wskazano, iż gwałtow[...]
EN In the article were presented transitions in agr-food trade. There were described changes in trade policy and their influence on creating external condition of trade. The author discussed major trends in foreign agri-food trade. There were showed that sudden changes which have been observed since ac[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2005 Z. 10 293-305
PL Ryzyko kursowe w handlu zagranicznym ma szczególne znaczenie, ponieważ towarzyszy praktycznie każdej transakcji. Niekorzystna zmiana kursu walutowego może diametralnie zmienić opłacalność zawartego kontraktu. W wypadku eksporterów, negatywne tendencje na rynku walutowym mogą spowodować spadek wartoś[...]
EN Exchange risk in foreign trade has special meaning and, what is more, practically it accompanies every transaction. The unfavorable change of exchange rate can change profitability of contain contract entirely. In case of exporters negative tendencies on exchange market can cause fall of value of th[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last