Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forecasts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Instytutu Morskiego w Gdańsku
EN This paper presents results of the investigation carried out in frame of research project of Institute of Meteorology and Water Management Maritime Branch in Gdynia (IWM-MB) in the y ear 2000. The goal of the project was to determine the conformity of the sea current forecasts for the layer 8 - I 2 [...]
2
100%
Biuletyn Instytutu Morskiego w Gdańsku
EN The paper presents results of development and verification of the automated water level forecasting system for the eastern part of the Gulf of Finland with advance time 36 hours, which is based on two-dimensional hydrodynamic model of the Baltic Sea BSM3. The model is driven by the regional highreso[...]
3
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 8 717-720
PL Prognozowanie zmian pewnej wielkości fizykalnej w funkcji czasu może się odbywać z wykorzystaniem znajomości jej aktualnego stanu (pomiar) i znajomości ogólnych praw, lub reguł, którym te zmiany podlegają, albo wyłącznie na podstawie wyników pomiarów i określonych algorytmów prognozowania. Zaprezent[...]
EN The forecast of variations of certain physical quantity can be done on the basis of its present state (result of measurement) and information on general rules describing possible state variations. Alternatively, one can design the forecast procedure using measurement results and dedicated algorithms[...]
4
75%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 231-248
PL W artykule przedstawiono zmiany cen węgla energetycznego na międzynarodowych rynkach spot w okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2011 r. Opisano ważniejsze zdarzenia o skutkach gospodarczych, które zaszły w tym czasie na świecie. Na tym tle omówiono wybrane prognozy odnoszące się do przyszłej pozyc[...]
EN Paper presents the changes of steam coal prices in the international spot markets in the period between June 2010 and June 2011. Most important events of economic consequences, which occurred in the world in this time have been described. On this background, selected forecasts have been discussed: l[...]
5
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2005 T. 5, z. 2 93-110
PL Materiał wyjściowy do badań stanowiły wyniki pomiarów wilgotności nieporośniętej gleby na głębokości: 10, 20, 30, 50, 70 i 100 cm z lat 1962-1991, ze Stacji Agrometeorologicznej w Lipkach, na podstawie których obliczono zapasy pozimowe wody użytecznej w glebie w warstwach: 0-50, 0- 70 i 0-100 cm na [...]
EN Starting material for the studies were the measurements of soil moisture at the depths of 10, 20, 30, 50, 70 and 100 cm in bare soil collected in the years 1962 to 1991 at the Agro-meteorological Station at Lipki. From these records the quantities of after-winter reserves of useful water at the end [...]
6
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono możliwości obliczania tras statku omijającego cyklon tropikalny z zastosowaniem różnych metod. Obliczenia wykonywano w środowisku algorytmów ewolucyjnych, bazując na cyklicznie otrzymywanych prognozach. W algorytmach obliczeniowych wykorzystano regułę 1-2-3, nakres antykoliz[...]
EN This article compares routes of a ship avoiding a tropical cyclone calculated by various methods. The calculations were done in the environment of evolutionary algorithms based on systematically received forecasts. The computational algorithms made use of the 1-2-3 rule, anti-collision plot, and the[...]
7
75%
Control and Cybernetics
EN This paper presents an approach to machine fault diagnosis and condition prognosis based on classification and regression trees (CART) and neuro-fuzzy inference systems (ANFIS). In case of diagnosis, CART is used as a feature selection tool to select pertinent features from data set, while ANFIS is [...]
8
75%
Energetyka
2012 nr 2 73-76
PL Międzynarodowa Agencja Energetyczna, wyspecjalizowana agenda OECD, w niedawno opublikowanym światowym przeglądzie sektora energii w roku 2011 przewiduje wzrost niemal we wszystkich podsektorach rynku energii w ciągu następnego ćwierćwiecza; istnieją jednak niepokojące sygnały dla przemysłu jądrowego[...]
EN The International Energy Agency, a specialized agency of the OECD, in its recently published 2011 World Energy Outlook forecasts the growth in almost all sectors of the global power market in the next 25 years. However there are worrying signals for nuclear and renewables industries. IEA report pres[...]
9
75%
Management
PL W pracy wykazano, że wybrane metody prognostyczne mogą być przydatne w rozwiązywaniu takich problemów decyzyjnych i prognostycznych, które z punktu widzenia klasycznego prognozowania wydają się być nietypowe ze względu na ograniczoność danych opisujących badane zjawisko czy wpływ czynników niemierza[...]
EN As it was improved, running of an agritourist business is a process depended on many measurable and non-measurable variables. That is why decision about transforming agricultural business into agritourist one depends on many variables, both measurable and non-measurable ones. That is why such decisi[...]
10
75%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono analizę produkcji i eksportu węgla energetycznego oraz podano informacje o bieżącej sytuacji na międzynarodowych rynkach. Przedstawiono także dane o przewidywanych poziomach zużycia i produkcji węgla w świecie oraz rozwoju światowego handlu węglem, zamieszczonych w opracowan[...]
EN Paper presents analysis of steam coal production and export, and gives information about current situation on international coal market. Data on forecast level of world coal consumption and production, and international coal trade development, was also presented, according to energy outlooks elabora[...]
11
75%
Management
PL Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców na prognozy ruchu przyjazdowego cudzoziemców do Polski. Artykuł jest kontynuacją wcześniej prowadzonych badań, w których, w oparciu o dane GUS, zbadano zjawisko sezonowości oraz postawiono prognozy na rok 2[...]
EN This article is an answer for asking by enterprises for research and forecasts of inbound tourism to Poland. It is continuation previous research. Being based on GUS data, the authors created own forecasts with usage Holt - Winters Multiplicative Algorithm, Holt - Winters Additive Algorithm, Indicat[...]
12
75%
Management
PL Niniejszy artykuł podejmuje problem budowania prognoz ruchu przyjazdowego cudzoziemców do Polski. Jest on kontynuacją wcześniej prowadzonych i opublikowanych badań, w których, w oparciu o dane GUS ujęte w szeregi czasowe, zbadano zjawisko sezonowości występujące w turystyce stosując metodę wskaźnikó[...]
EN Thi article is about the problem of forecasting the inbound tourism to Poland. It is continuation previous published research. Being based on GUS data, the author made research about seasons fluctuation by using multiplicative indicators model and created their own forecasts being based Multiplicati[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 47 (119) 163--169
EN The aim of this article is to point to the phenomenon of increasing concentration of tourism in the Polish seaside regions. The study involved four port cities, located in two seaside voivodeships: West Pomeranian (Szczecin, Świnoujście) and Pomeranian (Gdańsk, Gdynia). They are cities where seaport[...]
14
75%
Management
2004 Vol. 8, no 1 155-160
PL W referacie dyskutuje się o możliwości zastosowania rozmytych metod probabilistycznych dla utworzenia narzędzi wyrażania wiedzy eksperckiej. Wykorzystane zostały dane numeryczne generowane w pewnym procesie ekonomicznym.
EN In this paper we discusse a possbility of applications of the fuzzy probabilistic methods for creating tools to express the experts knowledge. Numerical data generated by a ccertain economic process have been applied.
15
75%
Przegląd Górniczy
PL Obowiązujące przepisy Prawa geologicznego i górniczego wymagają określania skłonności do tąpań zarówno skał, jak i górotworu. Opierając się na analizie własności geomechanicznych układów .skały otaczające-poktad", w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, w rejonach gdzie występują i nie występują tąpania, [...]
EN The regulations of the Geologie and Mining Laws in force require determination of liability to rock-bumps of both roeks and rock mass. Basing on the analysis of geo-mechanical properties of systems "surrounding roeks-seam" in the Upper Silesian Coal Basin, in the regions where the rock bumps occur a[...]
16
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu scenariuszy stanów otoczenia na przewidywaną wielkość produkcji stali w Polsce. Praca powstała na podstawie połączenia metod ilościowych i jakościowych. Dane statystyczne o wielości produkcji stali (jednowymiarowy szereg czasowy t = 2000, 2001…, 2016) zostały [...]
EN The article presents analysis of the effect of scenarios of the environment states on forecasted volume of steel production in Poland. The work was based on a combination of quantitative and qualitative methods. Statistics on figures of steel production (one-dimensional time series t = 2000, 2001 ..[...]
17
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2018 Vol. 85, nr 5 171--176
PL W artykule przedstawiono rezultaty prognozowania wielkości produkcji stali w Polsce na podstawie wybranych metod ekonometrycznych. Weryfikacji statystycznej poddano prognozy otrzymane na podstawie metod i modeli dla szeregu czasowego kształtującego się wokół wartości stałej (przeciętnej). Prognozy o[...]
EN The article presents the results of forecasting the volume of steel production in Poland based on selected econometric methods. Statistical verification has been subjected to forecasts obtained on the basis of methods and models for a time series around the fixed (average) value. Forecasts were prep[...]
18
75%
Przegląd Górniczy
PL Prawidłowo wykonana prognoza wpływów projektowanej eksploatacji górniczej na obiekty budowlane na powierzchni terenu powinna uwzględniać także wartości wskaźników deformacji w stanie nieustalonym. W ramach artykułu przedstawiono przykład praktyczny takiej prognozy dokonanej na podstawie własnej prop[...]
EN Properly done forecast of planned mining influence on building objects on the surface should also take into consideration the values of deformation indices in the transient state. Within the confines of the paper a practical example of such a forecast carried out basing on the own proposal of transi[...]
19
63%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono analizę sytuacji na międzynarodowych rynkach węgla energetycznego w 2008 roku oraz w pierwszych siedmiu miesiącach 2009 r. Opisano przyczyny wzrostów i spadków cen węgla w tym okresie, a na wykresach zilustrowano skalę zmian. Zwrócono uwagę na rosnącą rolę banków w kształtow[...]
EN Paper presents an analysis of international steam coal market conditions in 2008 and in firs seven months of 2009. Reasons for coal price increases and decreases during this period has been described and price movements have been illustrated on the graphs. Attention has been paid to the increasing r[...]
20
63%
Przemysł Spożywczy
PL Intensywne morskie połowy ryb w ostatnich dekadach XX w. doprowadziły do zmian w ekosystemie morskim i przełowienia łowisk najcenniejszych gatunków. Mimo znacznych wysiłków instytucji i organizacji międzynarodowych dotychczas nie udało się zahamować tego niekorzystnego procesu. Wydaje się, że popraw[...]
EN The intensive fishing during the recent decades of the twentieth century has led to changes in the sea ecosystem and overfishing in the grounds of the most valuable species. Despite the intensive efforts undertaken by international institutions and organizations, the inhibition of the mentioned nega[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last