Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 366
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forecasting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistics and Transport
2018 Vol. 40, No. 4 103--110
EN This paper includes the forecasts of the volume of transport performance (in tonne-kilometres) of Polish international truck transport up to 2030.
2
80%
Journal of Polish CIMAC
2011 Vol. 6, no 2 191-200
EN The publication describes Grey System Theory (GST) and takes into account the Grey differential model (GM) and Grey Generating Space (GS). Grey System Theory shows to which extent the vibration signals (deriving from tested objects) influence the evaluation and analysis of condition of the machine. [...]
3
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 795-799
EN In the paper, as the proposal to discussion, the ways of forecasting of indicators of gas production at final stages of the development are estimated. Objects of study are 3 gas fields of the West-Ukrainian gas region. In the course of long exploitation, recovering culling more than 80% of reserves,[...]
4
80%
Management
PL Artykuł prezentuje trudności, na jakie napotyka prognosta w sytuacji, gdy osiąga wysokie miary podobieństwa podczas stosowania metody analogii przestrzenno – czasowych, a w rzeczywistości rodzi to problemy z określeniem rzędu przesunięcia w czasie przedziałów podobieństwa między obiektami. Autorka u[...]
EN This article presents the difficulties which a forecaster has when very high results of the measure of similarity are achieved in time – area analogy method, but in fact it is very difficult to choose the best range of delay in time between similar objects. The author shows this decision problem and[...]
5
80%
Metrology and Measurement Systems
EN The irregularity profiles of steel samples after vapour blasting were measured. A correlation analysis of profile parameters was then carried out. As the result, the following parameters were selected: Pq, Pt, PΔq, Pp/Pt and Pku. Surface profiles after vapour blasting were modeled. The modeled[...]
6
80%
Management
EN The article discusses a possibility to build forecasts in an enterprises on the basis of experts' opinions. Capacities of a point forecast and a forecast interval are presented. The way a forecast interval may be built is suggested in case when a point forecast is set as the most probable (modal) va[...]
7
80%
Polska Energetyka Słoneczna
2006 nr 3-4 18-27
PL Prognozowanie lokalnych zasobów energii należy do kluczowych elementów przygotowania inwestycji, często przesądzających o ich powodzeniu. Jest to zadanie złożone i może być obciążone względnie dużym błędem. Stąd ogromna waga jaką przywiązuje się do starannego prognozowania. Powszechnie stosowane są [...]
8
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN By calculating the energy-saving benefits of a variable-speed pump, the relation between back pressure and energy-saving benefits is analyzed. Based on the energy-saving benefit calculation for four different pump types using a non-dimensional method, it is shown that when the non-dimensional back p[...]
9
80%
Management
PL W pracy omówiono możliwość użycia prawdopodobieństwa subiektywnego w prognozowaniu w przedsiębiorstwach. Przedstawiono wybrane rozkłady prawdopodobieństwa subiektywnego: prostokątny, trójkątny, beta, normalny, Weibulla, warunki ich stosowania oraz sposoby budowy i oceny dopuszczalności prognoz.
EN A possibility of using the subjective probability in forecasting for enterprises was discussed in this article. Chosen distributions of the subjective probability such as rectangular distribution, triangular one, beta one, normal one and Weibull one were presented as well as conditions of applying t[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2000 Z.5 207-222
PL Niezbędnym elementem efektywnego planowania rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych jest znajomość prognozy wielkości i geograficznej lokalizacji popytu na moc elektryczną, dla różnych prawdopodobnych scenariuszy. Przygotowania do budowy nowych lub rozbudowy istniejących urządzeń zajmują z[...]
EN A necessary elements of effective power system planning is the knowledge of forecast of scale and geographic location power demand, under different possible scenarios. Arrangements for new or expanded facilities normally require several years, meaning that investments must be plan several years - fi[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 23--26
PL W artykule została przedstawiona propozycja algorytmu prognozowania potencjału rozwoju różnych rodzajów generacji, w tym odnawialnej, w sieci dystrybucyjnej w różnych horyzontach czasowych. Algorytm jest oparty na identyfikacji czynników wpływu determinujących możliwość rozwoju danego rodzaju genera[...]
EN The paper presents a novel method of forecasting the potential for the development of various types of generation, including renewable, connecting to the distribution grid. The proposed algorithm is based on the idea of identifying different factors influencing the possibility of developing various [...]
12
80%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2012 nr 2 63-73
EN The paper presents analysis of the domain name reservation process for the polish .pl domain. Two models of various time scale are constructed and finally combined to build long range high resolution model. The results of prediction are verified using real data.
13
80%
Logistics and Transport
EN The paper discusses the problem of forecasting lumpy demand which is typical for spare parts. Several prediction methods are presented in the article – traditional techniques based on time series and advanced methods that use Artificial Intelligence tools. The research conducted in the paper focuses[...]
14
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 6 257--260
PL Referat przedstawia propozycję aktualizacji "klasycznego" modelu rocznej zmienności obciążeń wg szkoły Kopeckiego-Dobrzańskiej. Uzupełnienie dotyczy obserwowanego od kilku lat i cechującego się wysoką istotnością względnego zwiększenia obciążeń w miesiącach letnich.
EN The paper presents a proposal updates "classical" model of the annual variation of loads for school Kopecki-Dobrzańska. Addendum applies to that observed for several years and characterized by the high significance of the relative increase in loads during the summer months.
15
80%
Managerial Economics
2014 Vol. 15, no. 1 107--131
EN By means of wavelet transform, an ARIMA time series can be split into different frequency components. In doing so, one is able to identify relevant patters within this time series, and there are different ways to utilize this feature to improve existing time series forecasting methods. However, desp[...]
16
80%
Journal of Machine Engineering
2015 Vol. 15, No. 4 103--112
EN The publication describes the methodology and results of the studies on stereometric characteristics of the diamond surface of microfinishing films. This methodology is used in different treatments of precise finishing of very high smoothness and accuracy. One presented the results of analysis of ve[...]
17
80%
Journal of Ecological Engineering
EN Reservoir inflow forecasting with high reliability plays an important role in the operation and management of the reservoir for power generation, irrigation, flood prevention as well as ensuring the safety of the dam. However, the level of forecast accuracy is limited, since its performance depends [...]
18
80%
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications
EN The synoptic analyses of two different tornado cases, observed in Latvia and Poland in the summer of 2012, are examined in this paper. The first of them, the tornado in Latvia seemed to be a “textbook example” of tornado occurrence. Its development took place in the contact zone of the warm, tropica[...]
19
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł przedstawia metodę opracowania prognoz dla sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce oraz porusza najistotniejsze problemy dotyczące przyjmowanych założeń. Na początku przytoczono metody wykorzystywane w krajach takich jak Japonia, Francja, Hiszpania oraz zaprezentowano przykładowe wytyczne z do[...]
EN The traffic forecast methodology designed for High Speed Trains in Poland and the main problems as regards validation of assumptions have been presented in the paper. In the beginning the methodology applied in countries such as Japan, France and Spain have been described and than some sample guidel[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2004 Z. 9 37-52
PL W artykule przedstawiono analizę wartości sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym z sektora MSP za pomocą metody ARIMA. Opracowując model ARIMA wykorzystano inne niż zaproponowane przez Boxa i Jenkinsa podejście do modelowania szeregów czasowych - jednoczesną analizę porównawczą kilku modeli. Celem [...]
EN This article presents an analysis of sales figures in a small trade enterprise using ARIMA methodology. In construction the ARIMA model different than the Box and Jenkins approach was used to time series modelling - simultaneous comparison of a few models. The purpose of the analysis was to check wh[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last