Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 115
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forecast
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Instytutu Morskiego w Gdańsku
2001 Vol. 28, No. 2 109--118
EN The paper presents results of comparison of the numerical weather forecast data from two models (UMPL - ICM, Warsaw University and HIRLAM - SMHI Norrköping) with the measurements made in 2000 and 2001 at the open sea near the Hel Peninsula from the automatic buoy MIG-1. The agreement of both models [...]
2
80%
Journal of KONES
EN Discussed methodology of forecasting and forecast of demand for energy carriers have been presented in two parts. In first part has been given forecast of freight road transport volumes up to the year 2020. Estimated structure of the fleet in the initial period of the forecast. Variant forecast of t[...]
3
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono rolę odnawialnych źródeł energii w zaspokajaniu potrzeb energetycznych USA w perspektywie do 2020 roku.
EN The paper presents a role that renewable power sources will play in meeting USA power needs till 2020.
4
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2017 z. 75 17--18
EN This paper presents a simple algorithm used to forecast realization time of requests. It takes into account priorities of requests and maximum efficiency of deliveries with limited resources. The method is based on predicting future states based on hypothetical requests in some fixed time horizon. T[...]
5
80%
Oceanologia
2000 No. 42 (3) 285-303
EN This article discusses the formation and evolution of the coastal zone of the southern Baltic from the decay of the last Scandinavian ice-sheet, which took place some 14 ka BP. During the first 4 ka, the shores of the then southern Baltic basins were shaped under the dominant influence of considerab[...]
6
80%
Journal of KONES
EN Discussed methodology of forecasting and forecast of demand for energy carriers have been presented in two parts. In this part has been give forecast of freight road transport volumes up to the year 2020, estimated structure of the fleet in the initial period of the forecast and variant forecast of [...]
7
70%
Oceanological Studies
EN Water level 48-hour forecast data for the Pomeranian Bay, obtained from the operational model "HIROMB", have been compared with the coastal water level records. The gauges of Mrzeżyno, Dziwnów, Koserów and Sassnitz as well as 0-24 hours and 24-48 hours forecast for the appropriate grid nodes have be[...]
8
70%
Management Systems in Production Engineering
2019 nr 4 (27) 242--249
EN This article describes the design of a simple forecasting system and its practical application to predict the sporadic needs for a spare part. The article shows new approach already implemented in the special servicing and production company in Slovakia and its results during a short period of perfo[...]
9
61%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy sprawdzano przydatność modeli wywodzących się z teorii chaosu zdeterminowanego, a w szczególności modeli według Prigogine'a, modeli według Schustera, modeli krzyżowania heurystycznego oraz modeli opartych o wymiar Hausdorffa do lokalnego prognozowania zużycia energii elektrycznej na terenach[...]
EN The applicability of deterministic-chaos-based models, in particular the logistic models according to Prigogine, logistic models according to Schuster, heuristic crossing models and models basing on Hausdorff's dimension for local forecasting of energy consumption in the rural areas in the long time[...]
10
61%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy sprawdzano przydatność wybranych modeli wywodzących się z teorii chaosu zdeterminowanego do prognozowania rocznej sprzedaży energii elektrycznej na terenach wiejskich. Ze względu na zaburzenia procesu zapotrzebowania na energię, prognozy sporządzano na sumach kilkuletnich. Uzyskane w ten spo[...]
EN The work includes verification of usefulness of selected models derived from chaos theory determined for forecasting annual electric energy sale in rural areas. Due to disturbances of the energy consumption process, the forecasts were made based on several years' sums. The forecasts obtained this wa[...]
11
61%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy wykorzystano oparte na teorii zbiorów rozmytych modele relacyjne do prognozowania miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców wiejskich. Posłużono się przy tym danymi dotyczącymi sprzedaży energii elektrycznej przez wybraną spółkę dystrybucyjną odbiorcom wiejskim z obszaru [...]
EN In the work relational models based on the fuzzy set theory were used to forecast monthly demand for electric energy by rural consumers. The data regarding electric energy sold to rural consumers from the Małopolska province in the period of 1993-2002 by the selected distribution company was used. T[...]
12
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Analizowano model okresowej inwentaryzacji wraz z przewidywaniem nawodnienia w systemie wielu rezerwuarów. Wprowadzono programowanie dynamiczne uwzględniające wewnętrzne relacje między rezerwuarami w dywersyjnych projektach wodnych. Model sprawdzono na przykładzie chińskiego projektu systemu wodnego[...]
EN We consider a finite-horizon, periodic-review inventory model with inflow forecasting updates following the martingale model of forecast evolution (MMFE) in multiresevoirs. This model introduces a new method of determining an operating policy in which the policy is based on the dynamic programming ([...]
13
61%
Rynek Energii
2011 nr 1 103-107
PL Powstała stosunkowo niedawno teoria fraktalna ukazała odmienne od klasycznego podejście do opisu otaczającego nas świata. Zostały wykształcone nowe narzędzia pozwalające opisywać procesy dotąd trudne do zbadania. Analiza fraktalna jest wykorzystywana w wielu dziedzinach naukowych od biologii i medyc[...]
EN The relatively recent fractal theory has disclosed a description of the Word surrounding us different from the classical owe. New tools to describe processes difficult to be examined so far, have been developed. Fractal analysis is used in many areas of science, from biology and medicine to geograph[...]
14
61%
Inżynieria Maszyn
2001 R. 6, z. 1 114-134
PL Omówiono podstawowe problemy budowy maszyn i wskazano potrzebą ich uwzględnienia we wczesnych fazach procesu projektowania. Opisano trendy rozwojowe środków wspomagania projektowania, ze szczególnym uwzględnieniem systemów komputerowych. Przedstawiono konsekwencje żywiołowego wzrostu produkcji przem[...]
EN Fundamental issues of mechanical engineering have been discussed and the need for accounting them in the early stages of the design process has been shown. Trends for developing of the design process supporting means with particular consideration of computer systems have been described. Consequences[...]
15
61%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2010 T. 62, nr 1 233-239
PL Druga połowa lat 90. XX wieku i lata 2000 - 2005 to okres intensywnej restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce. Kierunki i zakres restrukturyzacji w znacznym stopniu wyznaczane były przez zmiany, jakie dokonywały się w wielkości i strukturze rynku stalowych wyrobów hutniczych. St[...]
EN The second half of the nineties of XX century and the years 2000-2005 were the period of intense restructuring of the steel sector in Poland. The directions and scope of restructuring were determined mainly by changes in volume and structure of the steel market. Hence, forecasts of apparent consumpt[...]
16
61%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono możliwości wydobywcze kopalń węgla brunatnego w obecnie czynnych regionach i charakterystykę perspektywicznych złóż węgla brunatnego w Polsce, oraz zaprezentowano możliwość ich zagospodarowania na potrzeby energetyki, przedstawiając jej rozwój w oparciu o to paliwo na okres [...]
EN The paper presents the production possibilities pf brown coal mines in currently operating mining regions. The characteristic of perspective reserves of brown coal as well the possibilities of their opening for the purpose of energy sector are described. The analysis concerns the perspective reserve[...]
17
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaproponowano metodę prognozowania popytu na podstawie analizy widma Singular (SSA).Metoda ma być wykorzystywane przez duże koncerny energetyczne i klientów do realizacji w czasie rzeczywistym i zapobiega piki przekroczenie zapotrzebowania mocy umownej za pomocą tego programu. Można ją st[...]
EN This paper proposes a method for demand forecasting based on the Singular Spectrum Analysis (SSA). The method is to be used by large power utility's customers and to be implemented in real-time and prevents peaks from surpassing the contracted power demand with the utility. It can be applied as an a[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 71 35-42
PL W artykule skupiono się na analizie metod prognostycznych, które mogą zostać użyte do predykcji wielkości przewozów transportowych. W szczególności zwrócono uwagę na zagadnienie prognozowania z perspektywy ich różnorodności. Przedstawiono cztery metody prognozowania i zbadano ich efektywność. Rezult[...]
EN The paper is focused on the analysis of forecasting methods that can be used in forecasting the volume of road freight. Draws attention to the issue of forecasting from the perspective of methods diversity. In the article four methods of prediction were selected, their effectiveness was researched. [...]
19
61%
Journal of Sustainable Mining
EN The research includes geodetic measurements carried out along eight observation lines located in the area of Upper Silesian Coal Basin in order to determine the possible usage of the bimodal method in subsidence prediction. The article contains information about principles of the proposed method, de[...]
20
61%
Polish Journal of Management Studies
2014 Vol. 10, No. 1 169--176
PL Artykuł podejmuje kwestie kształcenia - zwłaszcza na poziomie wyższym - jako formy podnoszenia kwalifikacji pracowników w Polsce. Jako punkt odniesienia przyjęto pozostałe państwa Unii Europejskiej i z nią stowarzyszone. Celem opracowania jest ocena prawidłowości zmian w Polsce w odniesieniu do prow[...]
EN Article takes up the issues of education, especially at a tertiary level - of up-skilling of workers in Poland. The other countries in the European Union and countries associated with it as a point of reference was adopted. The aim of this study is to assess the accuracy of the changes in Poland in [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last