Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forced convection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca zawiera sprawozdanie z implementacji dwu-równaniowego modelu turbulentnej wymiany ciepła autorstwa Abe et al. [13] do programu komputerowego 'Convert'. Praca zawiera weryfikację zarówno modelu turbulencji typu k-e autorstwa Abe et. Al. [9] jak i modelu wymiany ciepła t2-et. Odpowiedzi modeli n[...]
EN The work presents the implementation of the two-equation turbulent heat transfer model into the computer code 'Convert'. The work reports validation of the results of numerical simulations using both k e Turbulence model for velocity calculations and a two-equation t2 et turbulent heat transfer mod[...]
2
100%
Archives of Thermodynamics
EN This paper presents experimental results concerning the flow characteristics obtained in forced convection heat transfer for a turbulent flow in developing region through a smooth square duct. The duct is heated by passing alternating current. Velocity and temperature distributions across different [...]
3
100%
Archives of Mechanics
EN Laminar and turbulent convective heat transfer in a ventilated and non-ventilated cavity was analyzed by heatlines. Heatlines show that in non-ventilated cavities it is possible to estimate the energy path using the streamlines for turbulent flow regime. In ventilated cavities, heatlines allow to ob[...]
4
88%
Applied Mechanics and Engineering
1999 Vol. 4, no 2 271-290
EN This paper presents an analytical study of the fully developed forced convection in a parallel-plate channel. The central part of the channel is occupied by a porous core and the peripheral part of the channel is occupied by a clear fluid. A uniform heat flux is imposed at the walls of the channel. [...]
5
88%
Applied Mechanics and Engineering
EN An analysis is presented for the heat transfer in a micropolar fluid boundary layer over a flat plate with uniformly distributed vectored surface mass transfer. Numerical solutions for the governing nonsimilar boundary layer equations are presented for a range of values of the material properties an[...]
6
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2002 Vol. 7, no 2 565-590
EN This paper presents a new analytical solution to a problem of forced convection in a heterogeneous channel filled with two different layers of isotropic porous media. The Brinkman-Forchheimer-extended Darcy equation is utilized to describe the fluid flow in the porous layers, and the effect of trans[...]
7
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1999 Z. 67 97--111
EN Practical applications of forced-convection boiling encompass a wide spectrum of industrial systems, including but not limited to, thermal energy generation systems, because of the complexity of phenomena governing boiling heat transfer in general, and subcooled boiling in particular, a commonly use[...]
8
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 33--41
PL W pracy dokonano analizy warunków utraty trwałości frontu krystalizacji w odlewach krzepnących pod działaniem wirującego pola magnetycznego. Badania przeprowadzono na wlewkach walcowych ze stopu ZnAl0,2. Analizę przeprowadzono w oparciu o metodę perturbacyjną Mullinsa i Sekerki [1] oraz kryterium st[...]
9
75%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2013 Vol. 4, nr 4 221--229
PL W pracy przedstawiono algorytm metody elementów brzegowych przejmowania ciepła w przepływie laminarnym przez przewody prostoosiowe niezależnie od kształtu konturu przewodu. Weryfikacja metody elementów brzegowych została wykonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń MEB ze znanym rozwiązaniem anal[...]
EN The paper presents the numerical application Boundary Element Method to modelling the velocity field and the temperature distribution of forced convection a Boundary Element Method in a duct with arbitrary. The efficiency and the credibility of proposed algorithm were verified by numerical tests in [...]
10
75%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2015 Vol. 6, nr 3 203--213
PL W pracy przedstawiono algorytm MEB symulacji konwekcji wymuszonej przy przepływie w przewodach prostoosiowych o różnych od kołowego przekrojach poprzecznych przewodu. Weryfikacja metody elementów brzegowych została dokonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń z rozwiązaniami analitycznymi i wynik[...]
EN The paper presents the numerical algorithm of the Boundary Element Method employed to simulation and modelling forced convection in the cases of laminar flows through straight ducts of arbitrary cross section. The efficiency and the credibility of proposed algorithm were verified by numerical tests [...]
11
75%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 4 454--459
PL W pracy określono zmiany w rozkładzie stężenia miedzi w odlewach z Al-Cu krystalizujących pod wpływem wymuszonej konwekcji wirującym polem magnetycznym (WPM). Stwierdzono, że zmiany w rozkładzie miedzi wywołane wymuszonym ruchem ciekłej fazy są powodem przemiany struktury kolumnowej w równoosiową. S[...]
EN This work describes copper distribution changes in AlCu castings stirred by rotating magnetic field. It is claimed, that the changes in Cu distribution caused by forced movement of the liquid phase are the main reason of columnar to equiaxed transformation (CET). Movement of the liquid metal in fron[...]
12
75%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2015 Vol. 6, nr 4 229--239
PL W pracy przedstawiono algorytm MEB symulacji konwekcji wymuszonej w przewodach kolektorów słonecznych. Weryfikacja metody elementów brzegowych została dokonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń MEB ze znanym rozwiązaniem analitycznym. W opracowaniu przedstawiono graficzne rezultaty obliczeń sym[...]
EN The paper presents the numerical application of Boundary Element Method for simulations of forced convection in a solar thermal collector duct. The efficiency and the credibility of proposed algorithm were verified by numerical tests. A numerical examples presented in the article describe fully deve[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 169-174
PL W pracy przedstawiono fizyczny i matematyczny model propagacji ciepła w układzie tranzystora mocy i radiatora chłodzonego wentylatorem. Istotnym elementem modelu było oszacowanie współczynnika przejmowania ciepła z układu w warunkach wymuszonej konwekcji i promieniowania. Nieustalone pole termiczne [...]
EN A physical and mathematical model of heat transfer in a system of a power transistor and forced air stream cooled radiator was presented. An important part of the model was the estimation of the heat transfer coefficient for forced convection and radiation. Transient thermal field was determined wit[...]
14
63%
Modelowanie Inżynierskie
2013 T. 17, nr 48 143--149
PL W publikacji przedstawiono algorytm metody elementów brzegowych wyznaczania pól temperatur w przejmowaniu ciepła przy przepływie laminarnym w przewodach prosto osiowych niezależnie od kształtu przekroju poprzecznego przewodu z uwzględnieniem dyssypacji lepkości. Algorytm stanowi alternatywę wobec na[...]
EN The paper presents the numerical application Boundary Element Method to calculate the temperature distribution effects of viscous dissipation on the heat transfer in forced straight pipes of arbitrary cross-section shapes. The BEM algorithm is an alternative to mesh method: Finite Difference Method,[...]
15
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono wyniki pomiarów kinetyki suszenia krajanki dyni w konwekcji wymuszonej, które posłużyły do obliczeń wartości strumienia wody. Pomiary przedstawiono w pięciu temperaturach suszenia: 40 stopni C, 50 stopni C, 60 stopni C, 70 stopni C i 80 stopni C i trzech prędkościach przepływu czynnika[...]
EN Paper described the study on the kinetics of drying sliced pumpkin under forced convection. On the basis of measurement results the calues of moisture flux were calculated. The investigations were conducted at five drying temperature (40, 50, 60, 70, 80 degree), three velocities of drying agent flow[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Elementy posiadające zdolność zmiany struktury przepływu (przewężenia, dysze, zawory, kolanka) mają wiele zastosowań w przemyśle i medycynie. Zdolność ta prowadzi do modyfikacji pól temperatury oraz prędkości i może być przyczyną negatywnych efektów, takich jak straty ciśnienia. Te negatywne efekty [...]
EN The elements that possess the ability of changing the flow structure (neckings, nozzles, valves, elbows) can be found in numerous industrial and medical applications. This ability leads to the velocity and temperature fields modification and can be a reason of negative effects like pressure loss. Th[...]
17
63%
Chemical and Process Engineering
EN A passive autocatalytic hydrogen recombiner (PAR) is a self-starting device, without operator action or external power input, installed in nuclear power plants to remove hydrogen from the containment building of a nuclear reactor. A new mechanistic model of PAR has been presented and validated by ex[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2014 nr 153 (33) 117--127
PL W pracy przedstawiono algorytm symulacji konwekcji wymuszonej MEB przy przepływie laminarnym w przewodach prostoosiowych niezależnie od kształtu poprzecznego przewodu. Weryfikacja algorytmu została wykonana poprzez porównanie rezultatów MEB z rozwiązaniem analitycznym. W publikacji wyznaczono zależn[...]
EN The paper presents the numerical algorithm Boundary Element Method to simulation modelling forced convection in a duct. The efficiency and the credibility of proposed algorithm were verified by numerical tests in theoretical solution. A numerical examples are presented fully developed forced convect[...]
19
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2017 T. 48, nr 7 296--300
PL Wodne pompy ciepła są w Polsce najrzadziej stosowanymi pompami ciepła. Jest to spowodowane wysokimi kosztami inwestycyjnymi oraz skomplikowanymi uwarunkowaniami prawnymi. Cechują się one jednak wysokim współczynnikiem efektywności energetycznej w stosunku do innych rozwiązań. Prace takiego urządzeni[...]
EN Water source heat pumps are the least frequently used heat pumps in Poland. It follows high investment costs and the increasingly complex legal conditions. However, they are characterized by a high rate of energy efficiency compared to other solutions. The work of such a device may be viewed in two [...]
20
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2014 Vol. 5, nr 2 143--153
PL W pracy przedstawiono algorytm MEB do analizy pól temperatury i gęstości strumienia ciepła przy przepływie laminamym z wymianą ciepła w przewodach prostoosiowych o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego. Zaprezentowano sformułowanie zagadnienia przy użyciu metody elementów brzegowych do opisu prz[...]
EN The paper presents the numerical application Boundary Element Method to analyze the temperature and heat flux density distribution of forced convection laminar flows through straight pipes with arbitrary cross-section shapes. Integral formulations the problems of the fluid flow and heat exchange for[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last