Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fluid mechanics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN This paper cites the original Murray’s law about optimal radii. Extensions to some class of non-Newtonian flows that are described by the Ostwald-de Waele model and the Newtonian flows for elliptical cross-sections. A generalisation of Murray’s law for multi-objective formulation is also given. It i[...]
2
80%
Archives of Acoustics
EN The system of hydrodynamic-type equations is derived by two-sided distribution function for a stratified gas in gravity field and applied to the problem of ultrasound. The theory is based on the generalized Gross-Jackson kinetic equation, the solution of which is built by means of locally equilibriu[...]
3
80%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 135-142
PL Praca dotyczy hamiltonowskiego sformułowania wybranych zagadnień mechaniki płynów. Krótko przedstawiono podstawowe fakty z zakresu mechaniki układów o skończonej liczbie stopni swobody w ujęciu lagranżowskim, hamiltonowskim i symplektycznym. Następnie uogólniono ten formalizm na przypadek układów ci[...]
EN The paper deals with hamiltonian formulation of selected problems of fluid mechanics. Some basie facts from finite dimensional mechanical systems in lagrangian, hamiltonian and symplectic approaches arę reviewed, Next, the transition from discrete to continuous is described and the hamiltonian form [...]
4
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN This paper presents a description of the method and results of rotor blade shape optimization. The rotor blading constitutes a part of a turbine’s flow path. The optimization consists in selecting a shape that minimizes the polytrophic loss ratio [1]. The shape of the blade is defined by the mean ca[...]
5
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Przeprowadzone porównanie dwóch modeli przepływu liniowo-logarytmiczny oraz potęgowy Prandtla w przewodzie kołowym pod kątem wykorzystania ich do określenia współrzędnej wystąpienia prędkości średniej w przekroju pomiarowym. Pomiar strumienia objętości bazujący na punktowym pomiarze prędkości średn[...]
EN Evaluation of two flow models: linear-logarithmic and Prandtl power function in a circular duct to determine the point in the cross-section corresponding to the average velocity was conducted. Flow measurement of the average velocity using this method was verified by use of a pitot-venturi tube as a[...]
6
80%
Pompy, Pompownie
PL Mechanika płynów - nauka o ruchu cieczy i gazów jest podstawą licznych dziedzin wiedzy i rozwoju techniki, między innymi maszyn przepływowych - turbin, sprężarek i pomp.
EN Fluid mechanics – science of liquids and gaseous media is the basis for many fields of knowledge and development of technology, amongst others flow machines – turbines, compressors and pumps.
7
80%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2002 nr 110 47-67
EN In the work presented have been fundamental equations of hydrodynamic theory of lubrication (the Reynolds equation and energy equation) as a specific case of classical equations of fluid-mechanics, i.e. Navier-Stokes equations. On such basis conducted has been an attempt to describe the phenomena of[...]
8
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In this paper a concept of chemical recognition dynamics is introduced. The concept is based on the definition of the molecular recognition. An element of this definition, the range of selection set indicates tasks for chemical recognition dynamics. Chemical dynamics accentuates dynamics of processe[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 29-44
PL Praca stanowi wycinek opracowania zagadnienia przepływomierzy laminarnych do pomiaru natężenia przepływu pulsacyjnego. W pracy rozwiązano analitycznie zagadnienie rozkładu prędkości płynu nieściśliwego w zamkniętych kanałach prostoosiowych o przekroju trójkątnym oraz wyznaczono zależność funkcyjną z[...]
EN This paper is a fragment of a work devoted to the problem of laminar flowmeters for measuring pulsation flow output. In the first part of the paper the author uses the variation method to reduce the problem, of a fixed laminar flow through a rectiaxial duct with a triangular cross-section to an ordi[...]
10
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN A modified Allen-Cahn equation is combined with the compressible Navier-Stokes system. After a physically motivated modification of the stress tensor, for the resulting equations the second law of thermodynamics is valid. The model can be used to describe the forming of gas phases in a flowing liqui[...]
11
80%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W artykule zostały omówione prace podjęte w celu poprawy jakości wzorcowania przyrządów do pomiaru prędkości powietrza, różnicy ciśnień i temperatury. Do pomiarów małych różnic ciśnień potrzebny jest precyzyjny zadajnik, który jest obecnie konstruowany. W artykule znajduje się opis prac konstrukcyjn[...]
EN The paper summarises the attempts made to improve the quality of calibration of equipment used for measurements of pressure difference, flow velocity and temperature. Measurements of small pressure differences require a high-precision sensor, which is currently being fabricated. The paper details on[...]
12
80%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W artykule zostały omówione problemy pomiarów prędkości gazów termoanemometrem stałotemperaturowym przy zmieniających się wartościach temperatury, wilgotności i ciśnienia. Przedstawione zostały przykładowe szacunki dla pomiarów prędkości powietrza.
EN The article discusses problems connected with measuring velocity of gases by means of a constant-temperature thermoanemometer, under changing temperatures, humidities, and pressures. It also presents examples of estimations for air velocity measurements.
13
80%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W pracy zostały przedstawione dwa układy sterowania. Jeden z nich służy do synchronicznego sterowania dwoma pompami ze zmiennymi w czasie strumieniami za pomocą komputera i programu służącego do sterowania jedną pompą. Drugi służy do sterowania urządzeniem służącym do wytwarzania elastycznych modeli[...]
EN The article describes two computer controlled systems. First was designed to synchronously control two pumps, producing variable in time fluxes. It was realized by computer and a program which was controlling one of pumps. Second system was used to control a mechanism to producing the elastic latex [...]
14
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Omówiono pomiary niestacjonarnych ciśnień za pomocą elektropneumatycznego toru pomiarowego. Część pneumatyczna tego układu pomiarowego jest głównym źródłem zniekształceń sygnału wyjściowego. Przedstawiono stanowisko badawcze oraz wyniki badań eksperymentalnych transmisji sygnału w prostej pojedyncze[...]
EN Measurements of unsteady pressures by means of the electro-pneumatic measurement line are discussed. A pneumatic part of the measurement system is the main source of the inlet signal deformation. The test rig and the results of experimental investigations of the signal transmission in the straight s[...]
15
80%
Machine Dynamics Problems
EN Mechatronics is a result of a union of electronics and mechanics. Success in this field requires an understanding of robotics, pneumatics, hydraulics, and artificial intelligence. That problem is more interesting, when the task of mechatronik we relate to function of a lively organism. In the paper [...]
16
80%
Maszyny Górnicze
PL W pracy została przedstawiona metoda modelowania wymiany ciepła i masy w chłodnicy układu intensywnego chłodzenia ramienia kombajnu dużej mocy. Metodą numerycznej mechaniki płynów wyznaczono pola prędkości czynników roboczych, rozkład temperatur na powierzchni elementów konstrukcyjnych, temperatury [...]
EN The method of modelling heat and fluid flow in heat exchanger of cooling system for high power cutting longwall shearers was presented in the paper. The Computational Fluid Dynamics method was used to simulate the flow and temperature fields. Temperature of oil and cooling water at outlet and power [...]
17
80%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Zazwyczaj opisując rozpływ płynów w sieci przewodów przyjmuje się, iż w każdej początkowej części gałęzi, rozwidlenia ciśnienia mają takie same wartości. Ponieważ w węźle następuje zmiana pędu, która może być wywołana tylko przez występujące tam siły, nie jest możliwa wspomniana poprzednio równość c[...]
EN In describing the fluid flow in junction pipes, it is generally assumed that the pressure in the region where branching takes place is constant. The above assumption is not valid, however, because at the junction momentum of the flow undergoes change due to forces acting upon the fluid. The experime[...]
18
80%
Journal of KONES
EN In this article I investigate the issues related to the motion stability of a crewed autonomous underwater vehicle of the 'wet' type. In vehicles of this kind, the necessity to perform decompression imposes certain requirements relating to the parameters of the motion. In particular it requires main[...]
19
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2003 Vol. 7, No 3 449-457
EN The paper describes a numerical attempt to model the operation of an air-air ejector by means of a commercial numerical code. The obtained results are compared with the results of a laboratory experiment - particularly in relation to the diffuser of the modelled ejector. The substantial discrepancie[...]
20
80%
Diagnostyka
2004 Vol. 32 37--42
PL W artykule przedstawiony jest schemat budowy stanowiska do badania zjawiska kawitacji w oparciu o metodę wibroakustyczną. Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod wykrywania kawitacji oraz oceny jej intensywności w różnego typu układach przepływowych. Metoda ta stosowana jest również w diagnost[...]
EN The paper presents a design of a stand for testing cavitation by the vibroacoustic method, which is one of the most commonly applied methods for detecting cavitation and estimating its intensity in various types of fluid-flow systems. It is also employed in the diagnostics of fluid-flow machines, an[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last