Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fluid dynamics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper deals with a new formulation of Hamilton's principle for perfect fluids. The discussion is confined to the Lagrangian description of fluid motion that is based on the positions of fluid particles. The derivation of the principle is compared with earlier treatments of the problem existing i[...]
2
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
1998 Vol. 2, No 2 215-270
EN Research in fluid dynamics can be done on both an experimental and numerical basis, For the latter a computer code needs to be written in order to solve the governing fluid flow equations. The KAPPA code is a CFD simulation package serving as a platform to develop faster and more accurate numerical [...]
3
80%
Machine Graphics and Vision
EN Fluid flow can be realistically simulated by physical models. We present a method for simplifying the Navier-Stokes equations by relaxing the incompressibility constraint. Our method allows for low-cost real-time simulation of two-dimensional fluid flow with accuracy sufficient for computer graphics[...]
4
70%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki symulacji metodą obliczeniowej mechaniki płynów rozkładu prędkości cieczy i stężenia drobnych cząstek stałych rozpraszanych w cieczy za pomocą łapowego mieszadła turbinowego, pompującego ciecz w kierunku powierzchni swobodnej, umieszczonego acentrycznie w zbiorniku bez przegród,[...]
EN The results of the time-dependent computational fluid dynamics simulations, presenting the distribution of the fluid velocity and concentration of solid particles in a liquid agitated by means of an uppumping, eccentrically mounted pitched blade mixer in an unbaffled full-scale vessel are presented [...]
5
70%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) is a fully Lagrangian, particle-based technique for fluid-flow modeling. As a gridless method, it appears to be a natural approach to simulate multi-phase flow with complex geometries. Since SPH involves a large set of short-range particle-particle interactions,[...]
6
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 2b 266-269
PL W pracy porównano wartości współczynników konwekcyjnej wymiany ciepła wyznaczonych różnymi metodami. Współczynniki wyznaczono w oparciu o liczby kryterialne (5 wariantów) i bazując na symulacji numerycznej mechaniki płynów (4 warianty).Oprócz wartości współczynnika wymiany ciepła przez konwekcję kon[...]
EN This paper presents a comparison of convective heat transfer coefficients determined by use of different methods. The coefficients were estimated from dimensionless numbers (5 variants) and by numerical fluid dynamics simulation (4 variants). A computer simulation of induction heating process of a s[...]
7
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 8 332-337
PL W artykule poddano analizie dwie odmienne metody służące do prognozowania zapotrzebowania budynków na energię do ogrzewania i wentylacji. Przedstawiono dwa modele energetyczne budynku, wykorzystujące odmienne podejścia do modelowania przepływu powietrza w pomieszczeniach, Pierwszy model, nazwany mod[...]
EN Two different methods of ventilation heat demand prediction are analyzed. Two energetic models of air flow in buildings are presented. The first, simplified model has been applied in energetic calculations for buildings. The second one - advanced model- takes into account three-dimension, non-statio[...]
8
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 165-170
PL Praca dotyczy zagadnienia stabilności stanów stacjonarnych opisywanych równaniem geostroficznej dynamiki frontów. Rezultaty otrzymano w ramach Hamiltonowskiego sformułowania dynamiki cieczy wykorzystując nawiasy typu Lie-Poissona. W celu znalezienia dostatecznych warunków stabilności zastosowano ene[...]
EN This paper deals with the problem of the formal stability of steady states of frontal geostrophic equation. The results are obtained in the context of Hamiltonian fluid dynamics theory using noncanonical brackets of the Lie-Poisson type. The energy-Casimir method for finding equilibria and establish[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 179-184
PL Operacja uśredniania jest wykorzystywana w wielu zagadnieniach mechaniki cieczy, w szczególności, w problemie turbulencji oraz w zagadnieniach geofizycznej dynamiki płynów. Operator uśredniania (wygładzania) jest określany w różny sposób, często w zależności od rozważanego problemu. Celem niniejszej[...]
EN The averaging operation is used in almost all reas of fluid dynamics and in particular it finds very wide applications in turbulence theory and geophysical fluid dynamics. The smoothing operator can be defined in a variety of ways, each of which has some advantages and disadvantages. The aim of the [...]
10
61%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 6 323-328
PL W artykule omówiono rezultaty obliczeń procesu bezpośredniego dopalania gazów po redukcji miedzi w piecu anodowym PAO. Do symulacji wykorzystano oprogramowanie numeryczne CFD openFOAM w wersji 1.7.0. Skład atmosfery gazowej porównano dla pieca bez wprowadzonego układu dopalającego oraz po modyfikacj[...]
EN In modern metallurgical processes should be taken into account factors related to the negative impact of installation on the environment. Often, reducing the environmental impacts of lead to additional effects deteriorating the performance of the system. Proper modification of processes with high en[...]
11
61%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2014 R. 52, nr 5 49--55
PL W artykule przedstawiono możliwości i sposób obliczania przepływu medium przez zawory przelewowe stosowane w układzie hydraulicznym sekcji obudowy zmechanizowanej. Dla przykładowego zaworu DN10/ø4,5 zostały wykonane obliczenia natężenia przepływu medium za pomocą programu AUTODESK SIMULATION CFD 201[...]
EN The article features the possibilities and method to calculate the dynamics of fluids passing through by-pass valves used in a hydraulic system of power supports. For a sample DN10/ø4,5 valve the dynamics of the passing fluid was calculated with the use of the AUTODESK SIMULATION CFD 2013 program. T[...]
12
61%
Nukleonika
2016 Vol. 61, No. 2 131--138
EN The availability of reliable modeling tools and input data required for the prediction of surface removal rate from the lithium fluoridetargets irradiated by the intense photon beams is essential for many practical aspects. This study is motivated by the practical implementation of soft X-ray (SXR) [...]
13
61%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The purpose of the work was to develop two-phase non-Newtonian blood models for medium-sized vessels with stenosis using power law and Herschel–Bulkley models. Methods: The blood flow was simulated in 3D models of blood vessels with 60% stenosis. The Ansys Fluent software was applied to implement th[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2001 nr 119 61-68
PL Przedstawiono techniki badania parametrów lokalnych cieczy stosowane w Zespole Pomp Przepływowych IMP PŁ bazujące głównie na sondach ciśnienia różnych typów. Opisano budowę specjalnej dwuotworkowej sondy dla przepływów przestrzennych oraz jednootworkowej sondy do pomiarów w pobliżu ścianki. Możliwoś[...]
EN Techniques of the local liquids parameters investigation used in Group of Turbopumps of Institute of Turbomachinery based on the different types of pressure probes are described. The construction and the way of measurement with special two-hole probe and the one-hole wall probe are presented. Exampl[...]
15
51%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki symulacji numerycznej parametrów hydrodynamicznych reaktora trójfazowego ze stałym złożem, pracującego w warunkach ciągłego przepływu gazu i periodycznie zmiennego zasilania złoża cieczą. Analizowano wolno- i szybkozmienne cykle zmian zraszania, prowadzone metodą baza.impuls. W [...]
EN The results of computational fluid dynamics simulations of the hydrodynamic parameters of a trickle-bed reactor operating in the gas continuous flow regime at a periodically changing feeding of the bed with liquid were presented in the study. Slow- and fast-changing cycles of the liquid feeding carr[...]
16
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 1-M 209--222
PL W inżynierii procesowej piana może powodować poważne problemy w wieżach destylacji i absorpcji, czego skutkiem bywają komplikacje natury operacyjnej, ograniczona pojemność oraz zmniejszona wydajność procesu oddzielania. Zachowań piany nie można jak na razie opisywać metodą analityczną lub termodynam[...]
EN Foam in process engineering can cause severe problems in distillation and absorption towers which may result in heavy operation problems, reduced capacity and reduced separation efficiency. Foaming behavior cannot be described yet analytically or thermodynamically based on physical properties (densi[...]
17
51%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono ogólną koncepcję wieloaspektowego i wieloskalowego podejścia do modelowania reaktorów. Omówiono metody numeryczne wykorzystywane w projektowaniu reaktorów, oparte na numerycznej mechanice płynów, komputerowo wspomaganej inżynierii procesowej i chemii obliczeniowej. Omówiono sposoby int[...]
EN A general framework of the concept of multi-aspect and multi-scale approach to reactor modelling has been presented. Numerical methods employed in reactor design, based on computational fluid dynamics, computer aided process engineering and computational chemistry have been described. The published [...]
18
51%
Vibrations in Physical Systems
2006 Vol. 22 331--336
19
51%
Journal of Polish CIMAC
2014 Vol. 9, no 2 197--205
EN This study covers the assessment of driver’s exposure on the contact with hydrocarbons emitted by the diesel engine, which enter into the interior of vehicle through a ventilation system, using the methods of computational fluid dynamics.
20
51%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2017 T. 7, nr 4 57--61
PL W pracy przedstawiono wyniki wizualizacji opływów wybranych profili sond spiętrzających przepływ. Określono częstotliwość odrywania się wirów za sondą. Przeprowadzono szereg badań eksperymentalnych mających na celu określenie oraz analizę zjawisk zachodzących w rozpatrywanym obszarze badawczym. Dzię[...]
EN The paper presents results of flow around visualization in selected sensors profiles of the pitot probe. Vortices detachment frequency from the probe was defined. A series of experimental research to identifying and determining analysis the phenomena occurring in the area of research were done. By u[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last