Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 222
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flood
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 7 280-285
PL W artykule zawarto streszczenie opisu powodzi, która, po opadzie nawalnym o wyjątkowym natężeniu (250-350 mm, czas trwania 31 godzin), wystąpiła w rejonie miasta uniwersyteckiego Fort Collins (USA, stan Colorado) w lipcu 1997 r. - niemal równocześnie z wielką powodzią w dorzeczu Odry. Streszczenie o[...]
EN The paper contains a brief description of the flood caused by driving rains of exceptionally high intensity (250-350 mm, duration 31 hours) which occurred in the region of university town Fort Collins (USA, Colorado) in July 1997 - almost simultaneously with the great flood in the catchment area of [...]
2
100%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 1 17-20
PL W artykule przedstawiono sytuację meteorologiczną w dniu 9 lipca 2001 r. na tle wielolecla wraz z analizą przyczyn i skutków powodzi. Szczegółowo omówiono zagrożenie powodziowe i skuteczność ochrony Gdańska.
EN The paper presents meteorogical situation on the 9"1 July 2001 on the background of many years observations together with an analysis of causes and effects of the flood. There have been in detail discussed the flood hazard and effectiveness of flood protection of Gdansk.
3
100%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 2 52-60
PL Przedstawiono syntetyczną charakterystykę opadów, stanów wody oraz przepływów podczas powodzi w lipcu 2001 r. Omówiono zmienność przestrzenną przepływów kulminacyjnych oraz ich relacje w stosunku do wezbrań z lat ubiegłych.
EN A brief characteristic of precipitations, water levels and flows at the time of the flood in July 2001 has been presented. There has been also discussed the spatial variability of culminant flows and their relation to the freshets in the last years.
4
100%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 1 29-32
PL Omówiono stan zabezpieczeń przed po-wodzią województwa lubelskiego oraz uszkodzenie obwałowań podczas powodzi lipiec/sierpień 2001 r. Przedstawiono propozycję odbudowy uszkodzonych obwałowań i wnioski na przyszłość.
EN The stale of flood protection measures in the Lublinia Province and the damages to river embankments from the flood July/August 2001 have been discussed. The proposals for reconstruction of damaged embankments and conclusions concerning the future have been presented.
5
100%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 1 21-23
PL Przedstawiono przyczyny, przebieg i skutki powodzi o typowo miejskim charakterze w rejonie Gdańska. Omówiono przerwanie wałów i zatopienie obszarów wzdłuż kanału Raduni, przebieg powodzi na potoku Strzy-ża we Wrzeszczu oraz zalanie terenów rolniczych w wyniku przerwania wału powodziowego Kłodawy. Za[...]
EN Gdansk is a city of a very high flood danger. It may from the Dead Vistula (Martwa Wisla), from the main channel of the Vistula or from the moraine hills and the Radunia river. On the 9"1 July 2001 as the result of storm rains over relatively large area including Gdansk and its close surroudnings th[...]
6
100%
Environment Protection Engineering
PL Niedawna powódź lipcowa (1997) i poważne straty spowodowane zalewami, szczególnie w dorzeczu Odry, skłaniają nas do podjęcia działań w celu ochrony przed tego rodzaju klęską żywiołową i prewencji umożliwiającej ograniczenie ryzyka powodzi. Można to osiągnąć dzięki racjonalnej polityce rozwoju i zago[...]
EN The recent flood of July 1997 and serious losses caused by inundation, specially in the catchment area of the Odra River, concentrated our attention on the flood control and prevention oriented to the reduction of flood risk. That may be achieved by rational policy of area development and by effecti[...]
7
100%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 7 280-285
PL W artykule omówiono zalanie północno--zachodniej części Wrocławia w wyniku utworzenia się cofki na Odrze. Została ona wywołana nałożeniem się fali powodziowej na Odrze z falami jej dopływów. Oławy, Ślęzy, Bystrzycy i Widawy. Zalewanie Przedmieścia Odrzańskiego dokonywało się w „górę" rzeki i przebie[...]
8
100%
Przegląd Geofizyczny
2005 Z. 1-2 73-76
EN As generally assumed a flood occurs when the river overtops and inundates the floodplain. The paper suggests extension of the definition and classification of floods. The flood should be defined as the phenomenon of inundation of the certain territory with the waters of various genesis affecting: th[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 33 (105) 40--45
EN This article presents the method of inventory of flood in the real-time GIS system. The method includes: obtaining data, sending data to the server of data base, their analysis in GIS environment and presentation of results. For this purpose the Open Source type of applications were used. The last s[...]
10
80%
Gospodarka Wodna
2007 Nr 7 301-305
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2001 Z. 39 213-220
PL W pracy przeanalizowano problemy remontowe budynków mieszkalnych związane z usuwaniem skutków powodzi. Przedstawiono problemy techniczne, począwszy od usuwania wody powodziowej, szacowania i oceny oraz zabezpieczenia konstrukcji budynków, poprzez osuszanie i odtworzenie istniejącego stanu infrastru[...]
EN This paper deals with the technical and administrative problems connected with resoring damage in building caused by the flood. The paper presents an analysis of the problems of dampness of buildings, estimation of damages, reconstruction of buildings and drying up the buildings and restoring the bu[...]
12
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 10 416-421
EN The paper treats in detail and in a very interesting way on the old-time flood marks and signboards. The conclusions are worthy of dissemination.
13
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 2 74-78
PL Omówiono sposób zaregulowania przez wybrane zbiorniki retencyjne dorzecza górnej Wisły fali powodziowej z lipca 2001 roku. Opisano czasy i wielkości fal doprowadzających do poszczególnych obiektów oraz przebieg gospodarki powodziowej na każdym zbiorniku. W szczególny sposób przeanalizowano gospodar[...]
EN The paper discusses the way of regulation of the flood wave in July 2001 by means of retention reservoirs in the basin of the upper Vistula. It describes the time and the size of waves flowing into particular objects, as well as the course of the flood management on each of the reservoirs. The manag[...]
14
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 2 79-81
PL Przedstawiono wstępną ocenę stanu budowli hydrotechnicznych przeprowadzoną przez OTKZ IMGW w czasie powodzi w lipcu 2001r.
EN The preliminary evaluation of the state of hydrotechnical buildings made by the OTKZ IMGW during the flood in July 2001 has been presented.
15
80%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 8 292-295
EN The Author presents the project ..Effective management under the flood circumstances" which is based on the Danish hydraulic modelling packages MIKE11. Realization of the project will make it possible for the Institute of Meteorology and Water Management and for the regional water boards in southern[...]
16
80%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 7 254-260
PL Przedstawiono zmiany zwierciadła płytkich wód gruntowych w wybranych posterunkach sieci obserwacyjnej IMGW na obszarze województw południowo-zachodniej części kraju. Analizowano wzrost stanów wód gruntowych w czasie letniej powodzi w 1997 r. oraz przebieg opadania stanów po jej zakończeniu. Stwierdz[...]
EN There have been presented in the paper the changes in the water table level of shallow underground waters in selected points of the IMGW observation network on the area of the south-western provinces of the country. The increase in ground water level during the summer flood in 1997 and the course of[...]
17
80%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 6 234-235
PL Na podstawie zebranych danych statystycznych o szkodach i stratach z powodzi czerwcowo-lipcowej 1999 r. opracowano ogólną charakterystykę strat powodziowych w kraju i szczegółową charakterystykę strat w woj. świętokrzyskim, w tym ich analizę obiektową i resortową. Ponadto przeanalizowano wskaźniki s[...]
EN On the basis of statistical data on damages and losses, caused by the flood of June/July 1999 there has been presented in the paper a general characteristic of flood losses in the whole country and a detailed characteristic of losses in the Swi^tokrzyski province. Besides of it there have been analy[...]
18
80%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 10 368-373
PL Przedstawiono uproszczoną metodę szacowania przewidywanych strat powodziowych w terenach zurbanizowanych za pomocą klasyfikacji zagospodarowania obszarów zagrożonych. Rozwiązanie metodyczne zawarte w pracy stwarza możliwości bardziej wiarygodnych ocen w zakresie zagrożenia terenów miejskich. Określo[...]
EN There has been presented in the paper a simplified method for evaluation of anticipated flood damages on the urbanized grounds by classification of the types of management of endangered areas. The contained in the paper methodical solution of the problem makes it possible to get a more reliable eval[...]
19
80%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 7 265-269
PL Omówioni wyniki badań stanu czystości wód w Odrze i ujściach jej dopływów w hydrowięźle wrocławskim wykonanych w okresie powodzi w lipcu 1997 r. Przedstawiono ocenę wpływu tej powodzi na tle zanieczyszczenia wód.
EN Results of measurements of quality of water in the Oder and in the estuaries of its tributaries in the Wroclaw hydrotechnical system carried out during the flood in July 1997 have been discussed. There has been also presented the assessment of the impact of that flood on the state of water pollution[...]
20
80%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 8 333-335
PL Artykuł pokazuje w jaki sposób i do jakich celów należy budować systemy wsparcia decyzyjnego. Skrótowo przedstawiona została „filozofia" opracowania tego typu rozwiązań wraz ze wskazaniem jej użyteczności na przykładzie zadań z zakresu opieki medycznej.
EN The paper points the way for organization and purposes of the decision assistance system. There has been presented in short the ..philosophy" of elaboration of such a type of solution and its usefulness with indication as the example of it the tasks of the medical care system.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last