Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flight safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 1 177--186
EN The intended aim of the paper is to present principles that underlie the operation of the complex system to analyze and assess flying safety of military aircraft. The computer-based system “TURAWA” has been developed in the Air Force Institute of Technology and at present is prepared to be implement[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W bliskiej przyszłości, już obecnie bardzo zagęszczona przestrzeń powietrzna zostanie przepełniona bezpilotowymi aparatami latającymi (BAL). O ile operowanie tych aparatów jest ekonomicznie uzasadnione i społecznie możliwe do zaakceptowania, to krytycznym zadaniem jest znaczne podniesienie bezpiecze[...]
EN In the near future, the currently already high-density airspace will become crowded with unmanned aerial vehicles (UAVs). When operating these vehicles in an economically viable and socially acceptable fashion it is crucial that safety is improved considerably. The research presented in this paper a[...]
3
80%
Journal of KONBiN
2015 No. 3 (35) 23--34
PL Tematem publikacji jest analiza zdarzeń lotniczych związanych z bezpieczeństwem lotów w aspekcie kolizji statków powietrznych z ptakami zaistniałych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Przedmiotową analizę przeprowadzono na podstawie danych Sił Powietrznych RP. Ze względu na charakter opracowania ogranic[...]
EN The paper presents analysis of bird strikes, that occurred in Polish Air Force. Data of Polish Air Force were used to analysis. Mentioned analysis concern such problems as time of day, height, kind of flight operation, severity of bird strikes. It is considered, that the results of researches can be[...]
4
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2014 z. 103 35--45
PL Niniejszy artykuł zawiera wyniki badań i wnioski końcowe z projektu badawczego realizowanego na lotnisku wojskowym w Dęblinie. Był to pierwszy projekt w Polsce poświęcony problematyce kolizji statków powietrznych z ptakami. Lotnisko w Dęblinie zostało wybrane, ponieważ znajduje się w pobliżu ujścia [...]
EN The first project in Poland devoted to study on bird strikes at military airfields was conducted from 2007 to 2010. The studies were carried out at the Deblin airfield, Eastern Poland. This airfield was chosen since it is located close to the valley of the Vistula River, one of the most important pa[...]
5
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 2 129--136
EN The total cost of the aircraft maintenance was in 2012 about $ 80 billion, including maintenance, repair and overhaul, ie. MRO market (Maintenance, Repairs and Overhaul), the operators of these aircraft have spent about $ 60.7 billion – of which 40% were direct maintenance costs of the engines. It c[...]
6
80%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 327--334
EN A distress event i.e. loss of engine power, structural damage etc., creates a major emergency situation in General Aviation (GA) aircraft. It requires location of a safe-to-land runway within reach, and immediately planning and executing an effective flight path towards it. Currently, technological [...]
7
70%
Logistics and Transport
EN Using mathematical method of priorities arrangement, also known as problem “about leader”, air accidents frequency and hazard desirability coefficients were found. Those coefficients are proposed by ICAO for safety risk tolerability matrix solution. Integral index of mentioned parameters combination[...]
8
70%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2016 Nr 2 23--30
EN The article discusses the influence of human factor-related activities on flight safety. The term “human factor in aviation” is characterized in the first part of the article, which also includes the descriptions of threats for aviation caused by the human factor, including the risks associated with[...]
9
70%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 3 181--187
EN The article presents the current state of knowledge related to mathematical and graphical modelling of aircraft trajectories, particularly those of aerobatic flights. The first part of the article is an introduction to the subject of training and aerobatic flight. In the second chapter of this work,[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy przeprowadzono analizę i symulację numeryczną sterowanego lotu samolotu w sytuacji, związanej z awarią jednego z turbinowych silników odrzutowych, podczas wykonywania manewrów. Omówiono następstwa spowodowane daną sytuacją i wynikające z nich zagrożenia. Na skutek utraty osiągów samolotu (zu[...]
EN The paper deals with the modeling and numerical simulation of emergency conditions during an aeroplane's controlled flight when failure of one of the two turbojet engines occurs when maneuvering. The consequences and related threats are discussed. The aeroplane's flying ability due to loss of its pe[...]
11
61%
Journal of KONBiN
PL W artykule dokonano opisu problemów bezpieczeństwa lotów. Wymieniono zespół czynników kształtujących bezpieczeństwo lotów i działań niezbędnych do utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na potrzebę racjonalnego zarządzania bezpieczeństwem, a w tym ewidencji zdarzeń, oceny ryzyk[...]
EN The article describes the flight safety problems. It details a set of factors shaping the flight safety and activities required to maintain the requisite safety level. Attention has been paid to the need for rational safety management, including event history, risk assessment and risk cause investig[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Eksploatacja statków powietrznych wykazuje, że mimo wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów oraz dużej niezawodności i bezpieczeństwa konstrukcji lotniczych, nie udało się zbudować w pełni bezpiecznego statku powietrznego, ani dobrać takich załóg, które nie popełniałyby błędów (czynnik ludzki). W kon[...]
EN The intended aim of the paper is to discuss the concept of 'avionics' as one of the systems of the aircraft equipment. Functional classification of avionic systems has been presented with account taken of the hitherto used division between aviation specialities. Reliability of individual groups of o[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł przedstawia analizę ryzyka na potrzeby wdrożenia procedur podejścia precyzyjnego (Localizer Performance and Vertical Guidance — LPV) z użyciem sensora GNSS dla lotnisk w Warszawie i Katowicach. Szczegóły zostały zawarte w sprawozdaniu opracowanym w ramach międzynarodowego projektu SHERPA. Pr[...]
EN This article presents a risk analysis relating to the implementation of Localizer Performance and Vertical Guidance (LPV) procedures, using a GNSS sensor, for the airports in Warsaw and Katowice. Detailed information is included in a report worked out in the framework of an international project SHE[...]
14
61%
Journal of KONBiN
2016 No. 40 101--144
PL Główną i niezmienną zasadą lotniczej działalności jest zachowanie warunków bezpiecznego latania. W obecnych warunkach, stale rosnących zadań lotnictwo wymaga najwyższej jakości zabiegów organizacyjnych i metodologicznych. Artykuł poświęcony jest analizie informacji parametrycznych nagromadzonych za [...]
EN The main and unchangeable principle of aviation activities is to preserve the conditions for safe flying. In present conditions, in constantly growing tasks, aviation requires organizational and methodological treatments at the highest quality. Article is devoted to the analysis of parametric inform[...]
15
61%
Journal of KONBiN
2016 No. 2 (38) 245--270
PL Tematem publikacji jest wykorzystanie metody drzewa zdarzeń do analizy ryzyka w sytuacjach złożonych. Zbudowano model związany z wystąpieniem pożaru na pokładzie samolotu PZL Bryza z wykorzystaniem instrukcji użytkowania samolotu w locie. Określono prawdopodobieństwa zdarzeń spowodowanych przez zdar[...]
EN The paper presents application of the Event Tree Analysis method for analyzing risk in complex situations. A model associated with the occurrence of fire on PZL Bryza was developed using the aircraft flight manual. The probabilities of events caused by the initiating event and the losses caused by e[...]
16
61%
Journal of KONBiN
2015 No. 4 (36) 105--114
PL W artykule dokonano przeglądu metod mających zastosowanie w analizie danych i informacji o bezpieczeństwie lotów oraz przeglądu cech i przykładów zasobów systemu proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem lotów. Zaproponowano ogólną metodologię informatycznego wspomagania proaktywnego zarządzania bezp[...]
EN This article reviews methods that apply in data and information analysis on flight safety and also was made a review of the features and examples of system resources of proactive management of flight safety. It proposes a general methodology for IT support of proactive flight safety management in th[...]
17
61%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2010 nr 27 185-202
EN The paper has been intended to outline a method of determining fatigue life of a structural component of an aircraft for some assumed flight safety level. What has been used in the method in question are as follows: - Operation-effected spectrum of loading an aircraft's structural component, - The P[...]
18
61%
Prace Instytutu Lotnictwa
2016 Nr 2 (243) 142--153
PL W artykule przedstawiono wybrane wymagania stawiane małym statkom powietrznym, które są konieczne do uzyskania odpowiedniego certyfikatu. Przedstawiono najważniejsze różnice między wymaganiami CS-LSA, CS-YLA oraz CS-23. Porównano rozbieżności pomiędzy europejskimi i amerykańskimi przepisami dotycząc[...]
EN Selected requirements for small aircraft, which are necessary to obtain the relevant certificate are presented in this paper. The most important differences between the requirements of CS-LSA, CS-YLA and CS-23 are presented. Differences between European and American regulations for the construction [...]
19
61%
Aviation Advances & Maintenance
2017 Vol. 40, Issue 1 2--15; 16--25
PL W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące zderzeń wojskowych statków powietrznych (SP) z ptakami oraz dokonano ich analizy metodą kryteriów probabilistycznych. Zaprezentowane materiały analityczne mogą być wykorzystywane przy planowaniu przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpiecze[...]
EN The article describes statistical data regarding bird strikes with military aircraft (A/C) and analyses them applying the method of probabilistic criteria. The presented analytical materials can be used by planning undertakings aimed at ensuring flight safety in aviation organisations and at the air[...]
20
61%
Logistics and Transport
EN Taking into account the influence of human factor on flight safety one may say that ICAO flight safety main concept components mutually influence each other. This is based on the perspective of “aviation personnel attitude to safe actions and conditions” as the main factor of flight safety. This att[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last