Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flight dynamics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL Symulacja numeryczna lotu samolotu po przejściu przez podmuch typu "microburst". W pracy przedstawiono fizyczne i matematyczne modelowanie wpływu podmuchu microburst na dynamikę samolotu. Dynamiczne równania ruchu obiektu wyprowadzono w układzie sztywno związanym z samolotem, stosując zapis Boltzman[...]
EN A physical and mathematical modelling of the microburst effect on aircraft behaviour is presented in the paper. Dynamics equations of the aircraft motion are derived in a plane-fixed co-ordinate system using the Boltzmann-Hamel formalism for material systems with holonomic constraints. The aircraft [...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL Modyfikacja numeryczna symulacji odwrotnej manewrów statków powietrznych. W pracy przedstawiono metodę numerycznej symulacji manewrów przestrzennych statków powietrznych. Metoda ta oparta jest rozwiązaniu zagadnienia odwrotnego. Bazuje ona na linearyzacji problemu wokół bieżącego położenia w przestr[...]
EN Method of spatial manoeuvres modelling based on solving the inverse problem of dynamics is presented in this paper. A detailed description of the inverse problem solution is shown. To illustrate the method, results of numerical simulations for two selected manoeuvres are also included.
3
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 4 819-832
PL W pracy przedstawiono ogólny model badań własności dynamicznych lotniczych środków kasetowych. Umiejscowiono doświadczalne badania w locie w cyklu prac badawczo-rozwojowych. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych, badań doświadczalnych w tunelu aerodynamicznym i w locie. Model matematyczny zweryf[...]
EN In the paper, a general model for investigations of dynamical properties of cluster air weapons is presented. Flight tests were carried out in a research-development cycle. Results of simulation studies, preliminary tests in aerodynamical tunnel and in flight examination are presented. The mathemati[...]
4
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL Problem szybkiej identyfikacji charakterystyk aerodynamicznych samolotu w oparciu o bieżącą rejestrację parametrów lotu. W pracy zostało przedstawione zagadnienie szybkiej identyfikacji charakterystyk aerodynamicznych samolotu w oparciu o bieżącą rejestrację parametrów lotu. Przedstawiono podstawy[...]
EN The problem of fast aircraft aerodynamic characteristics identification performed by means of current flight parameters recording is presented in the paper. Basic concepts of fast identification algorithms; e.g., Nonlinear Filtering (NF) (based on the Lipcer and Sziriajev theory) and Estimation Befo[...]
5
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 1 157-165
PL Wyznaczanie sterowania samolotu na podstawie zarejestrowanych przyspieszeń liniowych i kątowych. W pracy przedstawiono metodę wyznaczania kątów wychyleń powierzchni sterowych oraz sterowania zespołem napędowym na podstawie zarejestrowanych przyspieszeń liniowych i kątowych samolotu. Przyspieszenia[...]
EN A method for identification of the aircraft control based on the recorded linear and angular accelerations is presented in the paper. The aircraft accelerations have been calculated by means of numerical simulation of a flight for specified deflections of the control surfaces. these values have been[...]
6
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 1 107-120
PL Estymacja przed modelowaniem jako metoda identyfikacji charakterystyk aerodynamicznych samolotu w nieliniowych stanach lotu. W niniejszej pracy przedstawiono metodę estymacji przed modelowaniem (EBM), znaną również pod nazwą metody dwu etapowej identyfikacji charakterystyk aerodynamicznych (i ich p[...]
EN The paper presents a successful application of the Estimation Before Modelling (EBM) methodology, known also as the two-step method, to a broad spectrum of the identification problems of aircraft aerodynamic characteristics at high angles of attack and sideslip. The paper presents some of the basic [...]
7
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 4 1405--1415
EN In the paper, influence of control surface failures on UAV aircraft dynamics is investigated. A method for control loads determination for a nonlinear UAV aircraft model is presented. The model has been developed to analyse the influence of various control surface failures on aircraft controllabilit[...]
8
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
EN This paper is concerned with the designing of simultaneous flight control deflections for aircraft system identification. The elevator, ailerons and rudder are excited with harmonically related multisine signals. The optimal deflections are designed when there is no information about the stability a[...]
9
61%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL Przedmiotem badań jest pocisk moździerzowy kalibru 74 mm. Badania zostały wykonane na dostępnej kopii pocisku. Zbadano rozkład mas, doświadczalnie wyznaczono momenty bezwładności pocisku, w tunelu aerodynamicznym Zakładu Aerodynamiki Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki W[...]
EN The subject of the research is constituted by the mortar bomb of the calibre 74 mm. The research was executed upon the available copy of the bomb. What has been examined was the distribution of masses, inertia moments were determined with the application of the experimental method researched when co[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy podjęto próbę dokonania analizy wpływu uproszczeń modelowych na symulację procesu samonaprowadzania (dokładność i czas trwania obliczeń) na przykładzie rakiet przeciwlotniczych sterowanych jednokanałowo. Uzyskano komputerowe wyniki obliczeń w oparciu o dwa — o różnym stopniu uproszczenia — m[...]
EN An attempt was made to analyze the effect of the model simplifications on homing process simulation (accuracy and computation time) based on the example of anti-aircraft one-canal controlled missiles. The computer-based calculation results were obtained on the basis of two differently approximated m[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 299-304
PL Współczesne samoloty wojskowe mogą wykonywać manewry na dużych okołokrytycznych i nadkrytycznych kątach natarcia. Klasyczne metody badania stateczności ruchu w tym zakresie kątów natarcia zawodzą. Teoria bifurkacji jest interesującym narzędziem pozwalającym na analizę osobliwości dynamiki lotu w tym[...]
EN The aim of this study is to prove the practical worth of results from dynamical systems theory (DST) and bifurcation theory in highlights some of the features of non-linear dynamics of an agile combat aircraft flight in extreme conditions. Those results were used to predict the nature of the instabi[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy przeprowadzono analizę i symulację numeryczną sterowanego lotu samolotu w sytuacji, związanej z awarią jednego z turbinowych silników odrzutowych, podczas wykonywania manewrów. Omówiono następstwa spowodowane daną sytuacją i wynikające z nich zagrożenia. Na skutek utraty osiągów samolotu (zu[...]
EN The paper deals with the modeling and numerical simulation of emergency conditions during an aeroplane's controlled flight when failure of one of the two turbojet engines occurs when maneuvering. The consequences and related threats are discussed. The aeroplane's flying ability due to loss of its pe[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Metodę automatycznego sterowania lotem wzdłuż zaplanowanej trajektorii omówiono w oparciu o schemat jej struktury. Proponowane sterowanie funkcjonuje w czterech kanałach : zgodnie z zamieszczonymi prawami sterowania. Istotnymi elementami prezentowanej metody jest sposób wyliczania współczynników wzm[...]
EN A method of flight control along the planned trajectory is discussed on the basis of the diagram illustrating its structure. Proposed control operates in four channels accordingly with presented control laws. The essential feature of the presented method is the algorithm used for computation of gain[...]
14
61%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
2001 nr 11 1-6
EN The results of experimental investigations into supercritical airfoil aerodynamics are presented. The airfoil has cross-sectional bulkheads of different heights fitted to the airfoil. The bulkheads were mounted for an active control of flow separation. The tests were carried out at the free-stream [...]
15
61%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
2000 nr 10 113-120
EN The Eater flow model for in viscid, compressible gas and the aircraft flight dynamics model were coupled to analyse rapid pull-up manoeuvre. The Euler flow equations were used to obtain aerodynamic forces and moments acting on a simplified aircraft configuration, considered as a rigid body. The McCo[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
1999 z. 52 [174] 379-384
EN In this production, a model of short range rocket rotating around its longitudinal axis is presented. Occurrence of the rotating motion made it possible to use single channel apparatus to control a missile in space. The executive system comprises of a co-ordinator and automatic pilot. An influence o[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 409-414
PL W artykule podano model matematyczny uskrzydlonego zestawu zwiększajacego donośność klasycznych bomb lotniczych. Przedstawiono także przykładowe wyniki badań symulacyjnych.
EN This paper present the mathematical model describing flight dynamics of wing adapter kit for smart bomb range extension. The examplare results of numerical simulations are presented.
18
61%
Engineering Transactions
EN On the basis of numerical results and theoretical considerations, a general from of the (unsteady) linear, discretized aerodynamic operator in the Laplace- and in the time-domain, for two- and three-dimensional subsonic flow is proposed. It corresponds to the classical Theodorsen solution for an air[...]
19
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zamieszczono wyniki numerycznych badań wpływu parametrów modelu fizycznego ruchu pocisku artyleryjskiego na jego właściwości dynamiczne i podstawowe czynniki toru lotu. Badania przeprowadzono w oparciu o modele matematyczne i komputerowe lotu pocisku artyleryjskiego OF-462. Obliczenia uzyska[...]
EN Presented are the results of numerical studies of influence of physical model parameters of artillery missile motion on the dynamical properties and the basic factors of flight trajectory. The studies have been carried out on the basis of mathematical and computer models of the OF-462 artillery miss[...]
20
61%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2017 Vol. 55 nr 4 1193--1203
EN In this paper, two sets of multisine signals are designed for system identification purposes. The first one is obtained without any information about system dynamics. In the second case, the a priori information is given in terms of dimensional stability and control derivatives. Magnitude Bode plots[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last