Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flickermeter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2007 R. 53, nr 5 117-119
PL W artykule przedstawiony został system złożony z kalibratora uniwersal-nego i komputera umożliwiający sprawdzanie mierników migotania światła. W komputerze uruchamiane jest przygotowane oprogramowanie, które pozwala użytkownikowi programować parametry modulacji sygnału wyjściowy kalibratora. W celu [...]
EN In article is presented a measurement system which consists of a multifunction calibrator and a computer. This system is assigned to checking the power quality meters by modulating the alternating output signal. In the computer is used the special application. When the application is running, a user[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przeanalizowano wykorzystanie czterech różnych przetworników napięci do skalowania sygnału pomiarowego w mirniku migotania światła. Zamieszczono wyniki pomiarów oraz uzyskane błędy. Do testów użyto komputerowy system pomiarowy zbudowany w środowisku LabView, który realizuje funkcje genera[...]
EN In this paper the use of four different voltage transducers for scaling the measuring signal in the flickermeter have been analyzed. The obtained results and errors have been described. The tests were done with a computer measurement system, which was built using LabView. The system realizes functio[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przeanalizowano pracę układów odpowiedzialnych za skalowanie wejściowego sygnału napięcia sieciowego oraz jego przetwarzanie do postaci cyfrowej. Analizę wykonano uwzględniając zalecane przez normy częstotliwościowe pasmo wejściowe miernika oraz biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się [...]
EN In this paper functioning of scaling and analog to digital conversion systems have been analyzed. The analysis has been done taking into consideration the frequency band given in the standard and the influence of harmonics and interharmonics of network voltage on appearing voltage fluctuations and f[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2011 z. 66 69-70
EN The new edition of IEC 61000-4-15 has brought some changes in the implementation and testing requirements of flicker meters as a part of power quality analyzers. This article describes the software which was made to test the flicker parameter at the power quality analyzers according to updated IEC 6[...]
5
89%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Normatywną miarą uciążliwości wahań napięcia są wskaźniki długookresowego Plt i krótkookresowego Pst migotania światła. Wartości wskaźników określane są na podstawie sygnału wyjściowego otrzymywanego z układu "Flickermetru". Tor sygnałowy tego układu jest na tyle złożony, że wyznaczenie wartości wy[...]
EN Normalized measures of disturbances caused by light flickers resulting fromvoltage fluctuations are factors of the long-term and short-term light flickers, respectively, determinated by the flickermeter output signal. Because the signal circuit of this device is very complex, the following steps of [...]
6
89%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1999 z. 93 65--74
PL Przedstawiono przyczyny i mechanizmy migotania światła i urządzeń oświetleniowych zasilanych z sieci niskiego napięcia 50 Hz. Omówiono sposoby jednoznacznego, przyjętego w dokumentach - normalizacyjnych, określania wskaźników migotania światła. Podano definicje tych wskaźników wraz z warunkami jakie[...]
EN Mechanism and causes of the light flicker in lighting devices connected to low-voltage 50Hz power system network are presented. Methodology of estimating of flicker severity coefficients based on rules included in normalisation documents is discussed. Definitions of these coefficients and conditions[...]
7
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 280-283
PL W referacie przedstawiono opracowane i wykonane stanowisko do testowania mierników migotania światła oraz przykładowe wyniki uzyskane przy jego wykorzystaniu. W odróżnieniu od znanych dotychczas stanowisk testowych, w stanowisku prezentowanym w artykule do wytwarzania sygnałów testujących wykorzysta[...]
EN In this paper a measuring set for testing of flickermeters as well as obtained results have been described. In the measuring set, generation of the test signals is done by a virtual generator, which is made in LabView. The generator generates all kind of the test signals given in the standards.
8
88%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN Phase disturbances in electric power signals are neglected and only amplitude (envelope) distortions are discussed in a literature. Amplitude disturbances are interpreted as Amplitude Modulation (AM) of main 50 Hz frequency. Detailed analysis of all disturbances and their sources are presented in th[...]
9
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 6 487-490
PL Omówiono specyfikę testowania flikermetrów. Zaprezentowano dwie koncepcje budowy testera flikermetrów: pierwszą z zastosowaniem nieregulowanego źródła napięcia i przełączanego dzielnika napięcia oraz drugą z zastosowaniem regulowanego źródła napięcia. Przedstawiono wyniki badań czasu odpowiedzi opra[...]
EN The problems of flickermeter testing are discussed. This paper presents two concepts of tester design: the first with an unregulated voltage source and a switchable voltage divider and the second with a regulated voltage source. The investigation results of the response time of a new power calibrato[...]
10
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 7 636--639
PL Sygnałem wejściowym dla miernika migotania światła jest napięcie sieci o częstotliwości 50 Hz, zmodulowane amplitudowo przez zakłócenia niskoczęstotliwościowe. Minimalna głębokość modulacji powodująca irytację człowieka może w zależności od częstotliwości modulacji wynosić ułamki procenta, co daje r[...]
EN Input signal to the flicker meter is a voltage of frequency 50 Hz, and amplitude modulated by a low-frequency disturbances. The minimum depth of modulation which causes human irritation, depending on the modulation frequency, can take out the fractions of a percent, which gives also the small change[...]
11
75%
Elektrotechnika i Elektronika
2003 T. 22, z. 1 36--46
PL W artykule przedstawiono szczegółowy opis budowy modelu miernika migotania światła w środowisku Matlab-Simulink. Zbudowany model poddano testom sprawdzającym poprawność funkcjonowania zgodnie z normą PN-EN 61000-4-15. Przeprowadzono także dziewięć testów dodatkowych opisujących odpowiedzi modelu na [...]
EN The paper presents a detailed description of a flickermeter model developed in Matlab - Simulink environment. The model has been tested for its adequate operation and compliance with IEC 61000-4-15 standard. Nine further tests have been carried out for the model response to various combinations of i[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zjawisko uciążliwości migotania światła spowodowane jest wahaniem napięcia zasilającego źródła światła. Zastosowanie sieci trójfazowej do zasilania źródeł światła w większych obiektach powoduje, że zjawisko uciążliwości migotania może się kumulować. Zaproponowana struktura miernika służy do pomiaru [...]
EN Flicker phenomenon is caused by fluctuations of voltage powering light sources. Using three-phase network to power light sources (e.g. in large buildings) may cause accumulation of flicker phenomenon. Proposed meter can be used for flicker measurement with three-phase power. It can be observed that [...]
13
75%
Metrology and Measurement Systems
PL Jedną z głównych przyczyn niekontrolowanej zmienności w czasie parametrów sygnału napięcia sieci elektroenergetycznej jest zmienność w czasie mocy i prądu obciążenia sieci, tj. zmienność parametrów odbiorników energii elektrycznej. Zmienność sygnału napięcia sieci obniża jakość energii elektrycznej [...]
EN Variability of power network voltage degrades the quality of power supplied to customers. Several power quality measures connected with voltage variability have been agreed on international scale. However, it turns out that the measures of electric power quality determined by the instruments which m[...]
14
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 7 640--643
PL W artykule przedstawiono problematykę wzorcowania urządzeń umożliwiających pomiar wskaźnika krótkookresowego migotania światła - Pst. W szczególności zaproponowano metodę zachowania spójności pomiarowej przy odtwarzaniu wielkości odniesienia. Przedstawiono referencyjne stanowisko do odtwarzania sygn[...]
EN A method of flickermeter calibration is presented in the paper. Also the importance of the short-term flicker indicator is discussed. The method of traceability of the reference values is analyzed. A signal source reproducing the reference value of the Pst parameter is also discussed in the paper. T[...]
15
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule opisano parametry jakościowe napięcia sieci energetycznej. Przedstawiono model cyfrowego miernika migotania światła, który umożliwia ocenę poziomu wahań napięcia pod kątem komfortu użytkownika energii elektrycznej oraz zaproponowano wzór aproksymacyjny, który pozwala na wyznaczenie wartoś[...]
EN Electrical power quality parameters have been described in the paper. A model of a digital flick-ermeter for evaluation of voltage fluctuations, basing on the degree of human irritation, was presented as well as an approximation formula, which allows us to evaluate the short term flicker Pst values,[...]
16
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 10 1217-1220
PL W pracy przedstawiono analizę działania toru sygnałowego flickermetru dla napięcia wejściowego składającego się z trzech składowych: o częstotliwości podstawowej oraz dwóch sub/interharmonicznych. Dla takiego napięcia wejściowego zbudowano matematyczny model flickermetru Za pomocą tego modelu wyznac[...]
EN An analysis of the flickermeter signal chain for the input voltage consisting of three components: the fundamental frequency fc, and the two sub/interharmonics of the frequency fm, and fn, respectively, are presented in the paper. For the purpose of model tests a simplification of the flickermeter b[...]
17
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano w uproszczony sposób proces odczuwania przez człowieka migotania światła. Zamieszczono wyniki przeprowadzonych laboratoryjnych badań widzenia migotania. Stwierdzono, że zależność widzenia migotania światła od częstotliwości jest przedziałami niemonotoniczna, a częstotliwości najba[...]
EN In the paper, a simplified description of the process of flicker observing by people is presented. The results of the author's own laboratory studies are discussed. A relationship between flicker observing and frequency is nonmonotonic, and frequency values of the most visible flicker do not depend [...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Wskaźnik krótkookresowego migotania światła Pst jest sygnałem wyjściowym układu pomiarowego zwanego flickermetrem służącego ocenie uciążliwości odczuwania migotania światła wywołanego zmianami napięcia. Charakterystyka przetwarzania flickermetru jest tworzona na podstawie ograniczonego zestawu punkt[...]
EN The short-term light flickering measure Pst is the output signal of a so-called flickermeter system that makes it possible to estimate the noxiousness of receiving light flickering caused by changes of voltage. Processing characteristics of the flickermeter is made from a limited set of normative po[...]
19
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Flickermetr jest potoczną nazwą układu do pomiaru uciążliwości odczuwania migotania światła wywołanego wahaniami napięcia. Przetwarzanie toru sygnałowego tego układu jest na tyle złożone, że analityczne wyznaczenie wartości wyjściowych nie jest proste. Założonym celem prac opisanych w artykule jest [...]
EN The aim of studies presented in the paper is a structure of the simple model for FM frequency modulation of the input signal. There is a lack of the flickermeter standard specification in this subject. Based on results of numerical simulations, evaluation of approximation correctness of characterist[...]
20
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Flickermetr jest potoczną nazwą układu pomiarowego przeznaczonego do oceny odczuwania migotania światła wywołanego wahaniami napięcia. Normatywna charakterystyka przetwarzania flickermetru jest określona mało licznym zestawem par wartości głębokości modulacji i częstotliwości harmonicznego lub prost[...]
EN Flickermeter is a measurement system for estimation of the disturbances coming from flickering of light caused by the fluctuations of voltage. The disturbances are described on the basis of values of short-term coefficient Pst and long-term coefficient Plt of light flickers. The flickermeter system [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last