Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fleet management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2015 nr 4 4586--4591, CD2
PL Celem artykułu jest prezentacja wybranych aspektów dotyczących optymalnego wspomagania zarządzania flotą transportową. W pierwszej części przedstawiono zadania jakie należy spełnić, aby zarządzać taborem w sposób jak najbardziej efektywny. Druga część ukazuje obszary działań mające istotny wpływ na [...]
EN The goal of the article is the presentation of the chosen aspects as optimal help in transport fleet management. The first part presents tasks which should be complited to manage fleet in the most effective way. The second part shows the operation areas that have important influence on means of tran[...]
2
88%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 4 489--500
EN The paper presents a certain approach to fleet management in the company, taking into account the mobility of employees and the selection of vehicles for tasks. The main objective is to indicate the factors that significantly affect the proper selection of vehicles for the task, as well as concurren[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 35 43-51
PL Celem tego opracowania jest przedstawienie możliwości usprawnienia procesu zarządzania przedsiębiorstwem, zajmującym się wynajmem długoterminowym samochodów i zarządzaniem flotą, poprzez opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego. Niniejszy dokument uzasadnia potrzebę stosowanie systemu informa[...]
EN The aim of this work is to present the ways of improvement the process of management in company, by developing and implementing Management Information System. Those system has been projected by the author for fleet management and car rental company. In this paper are presented the importance of usag[...]
4
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2015 nr 2 (37) 85--92
PL Systemy monitoringu oraz zarządzania flotą pojazdów, pomimo swoich niewielkich rozmiarów, są złożonymi urządzeniami, wyposażonymi w wiele interfejsów, pozwalających komunikować się zarówno z urządzeniami peryferyjnymi wewnątrz systemu, jak również gromadzić informacje z sieci pojazdu oraz zainstalow[...]
EN Fleet monitoring and management systems, despite their small size, are complex devices equipped with multiple interfaces allowing both to communicate with peripheral devices within the system as well as to gather information from the vehicle network and additional installed measuring devices. The de[...]
5
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 119 477--492
PL Problem badawczy rozpatrywany w niniejszym artykule dotyczy zagadnienia wyboru formy finansowania pojazdów firmowych oraz ustalania okresu ich eksploatacji. Problemy te są kluczowymi elementami polityki wymiany pojazdów. Na podstawie wykonanego przeglądu literatury zidentyfikowana lukę badawczą w za[...]
EN The research problem addressed in the article below deals with selecting the method of financing company vehicles as well as determining their service life. These problems are key elements in the vehicle replacement policy. Based on the review of literature, a research gap was identified in the fiel[...]
6
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 10 XV--XX
PL Międzynarodowy transport drogowy towarów jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki, a wzrost podaży usług i coraz większa konkurencja na rynku determinują firmy spedycyjne i transportowe do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań systemowych. Kompleksowe i efektywnie zarządzanie flotą pojazdó[...]
EN International road transport of goods is a rapidly growing sector of the economy and the growth in the supply of road transport services and fiercer competition in the market determine the forwarding and transport companies to seek innovative system solutions. Comprehensive and effective fleet manag[...]
7
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 111 511--519
PL Dokładna analiza procesów transportowych jest źródłem informacji determinującym zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym. Jakość analizyjest warunkowanajakością i ilością danych rejestrowanych podczas procesu. Systemy zarządzania flotą stanowią źródło cennych informacji do innych dedy[...]
EN A precise analysis of transport processes is a source of information determining process management in a transport company. The quality of the analysis is conditioned by the quality and quantity of data recorded during the process. Fleet management systems are a source of valuable information to oth[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 1196--1199, CD
PL W artykule zostały opisane główne elementy informatycznego systemu wsparcia eksploatacji samolotów, ze szczególnym uwzględnieniem roli funkcjonalnego modelu cyfrowego statku powietrznego oraz wpływu jego składników na jakość zarządzania flotą. Omówiono i zobrazowano: 1) budowę struktury funkcjonalne[...]
EN The article describes the main elements of IT system supporting the maintenance of aircraft with special consideration of functional digital model of the aircraft and its components and influence on the quality of fleet management. Discussed and illustrated: 1) the construction of the functional str[...]
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 605--610, CD
PL W artykule przedstawiono analizę rozwoju systemów telematyki w polskich firmach transportowych. Zawarto w nim wybrane systemy z zakresu obsługi transportu wykorzystywane w działalności gospodarczej. Analizie poddano skuteczność oraz zasadność zastosowania systemów telematycznych w aspekcie rywalizac[...]
EN The paper presents an analysis of the development of telematics systems in selected transport companies. It includes the selected transport systems used in business. The effectiveness and validity of telematics systems in terms of competition and future development were analyzed.
10
51%
Logistyka
2014 nr 3 6215--6223
PL W artykule opisano projekt i implementację prostego systemu wspomagającego kontrolowanie położenia i zarządzanie zamówieniami samochodowej floty handlowej. W odróżnieniu do drogich komercyjnych rozwiązań w aplikacji wykorzystano powszechnie używane telefony typu smartfonu działające pod kontrolą sys[...]
EN In this paper the design and implementation of a simple position control system supporting order management and trade fleet were described. In contrast to expensive commercial solutions there were used in applications commonly used type of mobile smartphone running the Android operating system. The [...]
11
51%
Transport Problems
PL Globalny Satelitarny System Nawigacyjny (GNSS) w połączeniu z innymi technologiami, takimi jak telefonia komórkowa GSM, będzie wpływał na usprawnienie zarządzania łańcuchem zamówień oraz zarządzania flotą we wszystkich typach transportu. Referat opisuje istniejące nawigacyjne systemy satelitarne (NA[...]
EN Global Navigation Satellite System (GNSS) in connection with other technologies, such as mobile telephone GSM will improve management of chains of orders and fleet management in all types of transport. The paper describes existing navigation satellite systems (NAVSTAR GPS, GLONASS, EGNOS). It also p[...]
12
51%
Transport Problems
EN The introduction of digital tachographs does not bring much novelty in terms of time limits for drivers involved in road transport, but rather narrows the space for workload restrictions abuse. Combined with the telematic systems (GNSS - Global Navigation Satellite System), which in addition to trac[...]
13
45%
Archives of Transport System Telematics
EN FleetEye-Rail is the system serving for monitoring of diesel-electric locomotive fleet. It locates locomotive position by the GPS technology, communicates with driver and acquires and processes various operational parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last