Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fizjoterapia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2008 Vol. 14, nr 4 284--285
PL Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) jest najczęstszą przyczyną przewlekłych chorób układu oddechowego. Podstawową formą terapii POCHP jest leczenifarmakologiczne. Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia leczeniausprawniającego. Głównym zadaniem rehabilitacji jest złagodzenie objawów choro[...]
EN The chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is the most frequent reason of the chronic diseases respiratory system. The main form of therapy of COPD is pharmacological treatment. The aim of this paper is to highlight the place of rehabilitation within the therapy course. The main objectives of [...]
2
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Terapia pozaustrojową zogniskowaną falą uderzeniową (ESWT - Extracorporeal Shock Wave Therapy) stosowana jest z powodzeniem w ortopedii i fizjoterapii od kilkunastu lat. Korzystne efekty oddziaływania zogniskowanej fali uderzeniowej obserwuje się między innymi w leczeniu zwapnień okołobarkowycli, os[...]
3
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest postępującym wielostawowym procesem zapalnym prowadzącym do destrukcji i deformacji stawów, a w konsekwencji do niepełnosprawności. Bardzo ważnym elementem w terapii jest stałe monitorowanie leczenia, a kompleksowa opieka powinna obejmować farmakoterapię, fi[...]
EN Rheumatoid arthritis is a progressive inflammatory process with a variety of states leading to destruction and deformation of joints and consequently to disability. A very important element of therapy is permanent monitoring of treatment. The complex care should comprise drug therapy, physiotherapy,[...]
4
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Głównym celem pracy była ocean efektywności różnych rodzajów zabiegów fizjoterapeutycznych u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Badania przeprowadzono od czerwca do sierpnia 2004r. 40-osobowej grupie pacjentek w wieku od 40 do 70 lat (średnia wieku 52 lata). Wszystkie pacjentki podd[...]
EN The main objective of this study was to evaluate the efficacy of various physiotherapy forms for trestment of gonarthrosis. 40 female patients, mean age 52 (40-70) were enrolled in this study in the period of June to August 2004. All of the patients were subjected to kinesitherapy, additionally they[...]
5
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W pracy przedstawiono własne, wstępne doświadczenia kompleksowego leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego: operacja z zastosowaniem implantów wchłanialnych wraz z fizjoterapią okołooperacyjną. Materiał i metody. Badaniem objęto 52 pacjentów, u których wykonano przednią szyjną discektomi[...]
EN Preliminary results of complex treatment of cervical spondylosis: surgical treatment with resorbable implants and physiotherapy, are reported in this paper. Material and methods. Fifty two patients underwent an anterior cervical discectomy and fusion (ACDF) using Cornerstone ™ HSR in which BCP space[...]
6
75%
Journal of Ecology and Health
PL W pracy przedstawiono przypadek 15-letniej dziewczynki, która zgłosiła się do Gabinetu Fizjoterapii w celu poprawy funkcji motorycznych, upośledzonych po wypadku. Trudności diagnostyczne wynikające ze znacznej liczby zróżnicowanych nie powiązanych ze sobą symptomów neurologicznych nie pozwoliły na o[...]
EN The thesis presents the case of a 15 year old girl who reported to a physiotherapy clinic in order to improve her motor functions after becoming disabled in an accident. The diagnostic difficulties stemming from numerous diversified neurological symptoms, which were not inter-related, did not allow [...]
7
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 4 (48) 47--50
PL W Instytucie Włókiennictwa w Łodzi (Polska) opracowano sposób wytwarzania włókien elektroprzewodzących objęty ochroną patentową w Europie i USA. Włókniny wytworzone z tych włókien metodą igłowania i przeszywania, różniły się właściwościami elektrycznymi. Pomiary skuteczności ekranowania tych wyrobów[...]
EN The technology of electrically conductive fibre production has been devised at the Textile Research Institute (Łódź, Poland), and has patent protection in Europe and the USA. Electrically conductive nonwovens (stitch-bonded and needled) made from these fibres differ from each other not only in produ[...]
8
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The objective of this paper was to evaluate maximal muscular strength moments of knee joint extensors and flexors in males subjected to physiotherapeutic procedures. 120 males were selected for the study. The first group consisted of 54 patients who underwent a 6 month physiotherapy programme follow[...]
9
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2008 Vol. 14, nr 4 280--281
PL Staw biodrowy człowieka oprócz funkcji dynamicznych spełnia także zadanie podporowe. Dzięki charakterystycznej budowie elementów kostnych, silnym mięśniom i więzadłom doskonale znosi duże obciążenia. Zaburzenia w pracy stawu biodrowego, wywołane zmianami zwyrodnieniowymi, prowadzą do wielu nieprawid[...]
EN Human hip joint besides the supportive function, plays also a dynamic role. Due to the special structure of osseous elements, strong muscles and ligaments, it reveals very good features in loading conditions. Degenerative changes lead to many abnormalities disturbing normal functioning. Material and[...]
10
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania i wykorzystania kinesiotapingu jako metody wspomagającej fizjoterapię pacjentów z uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego. W Polsce kinesiotaping jest jak na razie techniką rzadko stosowaną w leczeniu usprawniającym. W pracy opisano przypadek[...]
EN The aim of the presented work is to examine the possibility of using kinesiotaping as a method of supporting physiotherapy of the patients with neural system damage. So far, kinesiotaping is not popular therapeutic method in Poland. The 39 year-old patent suffering from a right peroneus nerve injury[...]
11
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Fizjoterapia odgrywa dużą rolę w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Celem badań była ocena leczenia prądami interferencyjnymi, z jednoczesnym prowadzeniem ćwiczeń czynnych w odciążeniu stawów kolanowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwie[...]
EN Physiotherapy plays an important role in the treatment of rheumatoid arthritis. The aim of the study was to estimate the effects of therapy by means of interference currents with simultaneous exercises relieving knee joint in the patients suffering from rheumatoid arthritis. We found that this strat[...]
12
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2017 Vol. 23, nr 4 270--277
PL Mięśnie w obrębie kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego pełnią rolę podtrzymującą dla narządów miednicy mniejszej, odpowiadają za kontyngencję pęcherza oraz pełnią funkcję mięśni oddechowych. Mięśnie dna miednicy są również uważane za ważną część mechanizmu stabilizacji głębokiej kręgosłupa. U p[...]
EN The muscles of the lumbopelvic region play a significant role in musculoskeletal function as well as continence and respiration. The pelvic floor muscles also provide trunk stability. In patients with failure of pelvic floor muscles function we observe low back pain, incontinence and breathing disor[...]
13
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Dokonano oceny zmian parametrów prędkościowo-siłowych mięśni tułowia osób z przewlekłymi schorzeniami kręgosłupa poddanych ogólnoustrojowej krioterapii. Oczekiwano poprawy czynności tych mięśni, przejawiającą się wzrostem momentu ich siły, pracy całkowitej, mocy i wytrzymałości. Krioterapia ogólnous[...]
EN Evaluation of speed and force of trunk muscles under an influence of cryotherapy of whole body was the aim of the study. It was assumed that strength, total work, power and endurance of trunk muscles will increase. Cryotherapy of whole body decreasing pain and neuromuscular conductivity improves con[...]
14
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Na dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa cierpi blisko połowa dorosłej populacji. Według danych statystycznych, u ok. 80% dorosłych ludzi taki incydent bólowy może się pojawić przynajmniej raz w życiu. U wielu osób obserwuje się zaostrzenia i remisje, a każdy nawrót choroby zwiększa prawdop[...]
EN Almost 50% of adults suffer from chronic low back pain. According to statistical data, about 80% of adults will have such accidents at least once in their life. Many patients will experience aggravations and remissions of the disease with probability of repeated pain occurrence. As so far, no unifor[...]
15
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Spastyczność to hiperaktywność mięśniowa spowodowana uszkodzeniem ośrodkowego neuronu ruchowego. Może ona wystąpić w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego, uszkodzenia rdzenia kręgowego, udaru mózgu, mózgowego porażenia dziecięcego, w przebiegu stwardnienia rozsianego. Przyczyną mogą być także inne choro[...]
EN Baclofen causes the reduction of spasticity and lowers the number of muscular spasms. The pain level is decreased and the quality of life improved, so as the patient’s selfdetermination possibilities. Therefore, the physiotherapy is facilitated. The paper presents clinical experiences in the treatme[...]
16
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2014 nr 8 15-18
PL Urazy czaszkowo-mózgowe są uważane za główną przyczynę Śmiertelności w krajach Europy Zachodniej i USA. Istnieje ciągła potrzeba poszukiwania nowych, bardziej efektywnych metod terapeutycznych. W artykule przedstawiono stan aktualnej wiedzy na temat urazów czaszkowo-mózgowych związanych z pracą. Omó[...]
EN Traumatic brain injury (TBI) is regarded a major cause of mortality in Western Europe and the USA. There is need for novel, more efficient therapeutic methods. This paper presents an overview of current knowledge on work-related traumatic brain injuries. It show the need to evaluate the incidence of[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 2 162-165
PL Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe budził od dawna zainteresowanie wielu naukowców. Przeprowadzone badania nad wykorzystaniem terapeutycznym wolnozmiennych pól magnetycznych obejmują różne doświadczenia, począwszy od badań submolekularnych do eksperymentów na zwierzętach doświadczalny[...]
EN The influence of electromagnetic field on living organisms has been of interest to scientists for centuries. The researches on the therapeutic effect of low-frequency magnetic fields cover various experiments: from submolecular mechanisms analyses to laboratory experiments on animals. However, the c[...]
18
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose : Exerting axial pressure on the affected lower limb remains one of the most crucial elements of Ilizarov method . Objective was to determine the effects of an early intrahospital rehabilitation on weight bearing during lower extremity lengthening with Ilizarov`s Method. Methods: Study inclu[...]
19
63%
Inżynieria Biomateriałów
PL Mimo stosowania wielu materiałów pochodzenia naturalnego i syntetycznego w rekonstrukcji ścięgna, żaden ze sposobów leczenia nie prowadzi do pełnego odtworzenia jego funkcji. Celem badania była ocena wybranych parametrów lokomocyjnych i efektów fizjoterapeutycznych pacjenta po rekonstrukcji uszkodz[...]
EN Despite the variety of natural and synthetic materials used in tendon reconstruction, no treatment restores its functions to normal conditions. The purpose of this study was to assess selected locomotion parameters and physiotherapy effects of patient following reconstruction of injured Achilles ten[...]
20
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2008 Vol. 14, nr 4 287--291
PL Celem pracy jest ocena stabilności strukturalnej osób z układowymi zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi na podstawie obrazu wychwiań postawy ciała w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Badaniom poddano 20 osób (17 kobiet, 3 mężczyzn), w wieku od 25 do 60 lat (50,61±16,12) z układowymi zawrotami[...]
EN The aim of the study was to evaluate the structural stability in people with systemic vertigo and balance disturbances on the basis of body sway in frontal and sagittal plane. The examinations involved 20 subjects (17 females, 3 males) aged from 25 to 60 years (50.61±16.12) with systemic vertigo. Th[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last