Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  firma kurierska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2004 nr 3 30-32
PL Badanie satysfakcji klientów branży TSL (przeprowadzone po raz czwarty) pokazuje obszary, które są preferowane przez firmy przy wyborze partnera z branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.
2
100%
Logistyka
2004 nr 1 17-22
PL Latem 2003 r. zakończono w Messenger Service STOLICA SA trwające półtora roku wdrażanie nowatorskiego, unikatowego systemu zabezpieczenia przesyłek SCANPACK. Jak nam powiedział twórca i koordynator systemu, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Pełnomocnik Zarządu STOLICY Krzysztof Łazor, najważniejszym ele[...]
3
70%
Logistyka
2007 nr 1 67-68
4
61%
Logistyka
2014 nr 6 6828--6837
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono główne czynniki wpływające na rozwój outsourcingu oraz korzyści płynące z wykorzystania outsourcingu w firmach. Obecnie w Polsce branża usługowa jaką jest TLS stanowi tylko około 15% przedsiębiorstw korzystających z usług outcourcingowych. W drugiej części o[...]
EN In the first part of the article describes the main factors influencing the development of outsourcing and the benefits from the use of the outsourcing companies. Currently in Poland the services industry what is TLS represents only about 15% of the companies using the outsourcing services. In the s[...]
5
61%
Logistyka
2015 nr 3 5704--5708
PL Zmęczenie kierowców jest powszechnym problemem wpływającym na produktywność, bezpieczeństwo dostaw oraz bezpieczeństwo pracy kierowców. Celem pracy było zbadanie subiektywnego zmęczenia kierowców. Zbadano 57 kierowców samochodów dostawczych pracujących w firmach kurierskich. Do pomiaru zmęczenia prz[...]
EN Driver fatigue is a common problem that affects the productivity, security and safety of delivery drivers. The aim of the study was to investigate the subjective driver fatigue. The study group consisted of 57 drivers of vans working in courier companies. For the measurement of fatigue before and af[...]
6
61%
Logistyka
2015 nr 6 297--300, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy problemu niedostarczenia przesyłki do odbiorcy przez firmę kurierską. Wzięto pod uwagę trzy etapy realizacji usługi kurierskiej i przeanalizowano je pod kątem takich kryteriów jak: człowiek, materiał, metoda, maszyna oraz zarządzanie.
EN The article presents results the analysis of the problem of failure to deliver the consignment to the consignee by courier. Taken into account the three stages of the courier service and analyzed them in terms of criteria such as: man, material, method, machine and management.
7
61%
Logistyka
2015 nr 6 224--228, CD
PL Artykuł stanowi empiryczną ocenę obsługi klienta jako źródła przewagi konkurencyjnej, na przykładzie jednej z wiodących, światowych firm kurierskich. Dla potrzeb badania została dobrana grupa respondentów, będących instytucjonalnymi i indywidualnymi klientami badanej firmy. Celem przeprowadzonego ba[...]
EN The article is an empirical evaluation of customer service as a source of competitive advantage, on the example, of one of the world's leading courier companies. For the examination has been selected a group of respondents, who are institutional and individual clients audited company. The aim of the[...]
8
61%
Logistyka
2013 nr 5 112--116
PL Niniejszy artykuł przedstawia wyniki pionierskich badań jakie zostały przeprowadzone pod koniec 2012 roku wśród polskich sklepów internetowych na podstawie metody tajemniczego klienta przez Instytut Logistyki i Magazynowania wraz z firmą Opineo.pl. Celem głównym badania było sprawdzenia czy sklepy z[...]
EN The article presents the results of research into Polish e-shops conducted at the end of 2012 by the Institute of Logistics and Warehousing and Opineo.pl. Authors chose secret client methodology to check if e-shop knew and obeyed consumer law and the level of quality of service of Polish e-shops and[...]
DE Der Artikel präsentiert die Ergebnisse der Pionierstudie, die Ende 2012 unter polnischen Onlineshops mit Hilfe der Methode des geheimnisvollen Kunden vom Institut für Logistik und Lagerwirtschaft zusammen mit der Firma Opneo.pl durchgeführt wurden. Das Hauptziel der Forschung war die Überprüfung, ob[...]
9
61%
Logistyka
2015 nr 4 4422--4428, CD2
PL Zmęczenie kierowców jest powszechnym problemem, który wpływa na produktywność, bezpieczeństwo dostaw jak i bezpieczeństwo pracy kierowców. Celem pracy było zbadanie subiektywnego zmęczenia kierowców. Grupę badawczą stanowiło 29 kierowców samochodów ciężarowych pracujących w firmach kurierskich. Śred[...]
EN Driver fatigue is a common problem that affects the productivity, security and safety of delivery drivers. The aim of the study was to investigate the subjective drivers fatigue. The study group consisted of 29 drivers of trucks working in courier companies. The mean age was 36,1 years with a standa[...]
10
51%
Logistyka
EN This article presents organization of courier companies and consignments flows. The consignments flows can be optimized in order to reduce freight transportation quantity and operating costs. Some courier companies realized, that optimization of consignments flows is a competitive edge, whereas othe[...]
11
51%
Logistyka
PL Aby wybrać odpowiednie kierunki działania, ważne jest najpierw określenie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa, w tym pozycji technologicznej. Bardzo pomocnym narzędziem do tego działania jest matryca 3x3. Matryca ta pokazuje zależność pomiędzy możliwościami technologicznymi przedsiębiorstwa a jeg[...]
EN To choose good strategy it is important to check first the strategic position of the company, including the technological position. The 3x3 matrix is very useful tool to do so. This matrix shows the relation between technological possibilities of the company and its position in the market However, c[...]
12
51%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Data Envelopment Analysis (DEA) is a well-established, popular, and often used method for efficiency evaluation of units from all sector, both commercial and nonprofit organisations, of any scale of operations. Network DEA models are a relatively recent approach used to examine the efficiency of dec[...]
13
51%
LogForum
PL W ostatnich latach Internet będący nowoczesną formą obiegu informacji znacząco zmienił oblicze gałęzi gospodarki dotyczącej przepływu towarów detalicznych. Niesie to ze sobą znaczną redukcję kosztów ponoszonych przez sprzedawców, czego efektem jest niższa końcowa cena detaliczna w porównaniu do ceny[...]
EN In recent years internet, a modern form of information flow, has meaningfully changed how the branch of economy concerning retail goods exchange looks like. It caused significant reduction of the costs being spent by web retailers which effected in lower retail end price in comparison with the price[...]
14
51%
Logistyka
PL Liczbę e-sklepów w Polsce wzrasta z roku na rok wzrasta a Polacy coraz częściej korzystają z Internetu w celu dokonania zakupów on-line. Zakupione w sieci towary muszą zostać w jakiś sposób dostarczone do osób, które je nabyły. Zadanie to spełniają firmy kurierskie. Współpracując ze sklepami interne[...]
EN The number of e-shops in Poland is growing every year and the Poles are increasingly using the Internet to make purchases on-line. The goods purchased on the Web must somehow be delivered to the person who purchased them. This task belong to the courier companies. Their working with internet shops s[...]
15
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1540--1543, CD
PL Celem przeprowadzonych badań była analiza problemów występujących w obsłudze przesyłek niestandardowych w obrocie kurierskim diagnozowanych przez pracowników na poziomie terminala ekspresowego wybranego oddziału firmy kurierskiej. Badano grupy pracowników magazynu mających w swoich obowiązkach zadan[...]
EN The purpose of the research was to analyze the problems encountered in handling non-standard consignment diagnosed by employees at the express terminal of a selected courier branch. The group of warehouse employees was responsible for the task of sorting and loading consignments. It has been proven [...]
16
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1610--1613, CD
PL W artykule przedstawiono rynek usług kurierskich, który stanowi znaczącą część globalnego rynku usług logistycznych. Dodatkowo, przeprowadzono analizę otoczenia konkurencyjnego i ocenę jakości obsługi logistycznej klienta oraz podsumowano całość opracowania.
EN In the article, the market of courier services was presented, which is a significant part of the global logistics market. In addition, the analysis of the competitive environment and the assessment of customer logistics quality were conducted and the whole research was summarized.
17
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1561--1566
PL W artykule omówiony został wpływ opinii konsumenckich na działalność przedsiębiorstw z branży kurierskiej. Analiza opinii konsumenckich jest obszarem badań, który może mieć znaczący wpływ na rozwój ich działalności. Jest też narzędziem, które może dostarczyć istotnych informacji mających wpływ na wi[...]
EN The article discussed was the effect of opinion mining on the activities of courier companies. The analysis of opinion mining is an area of research that can have a significant impact on the development of their business. It is also a tool that can provide important information affecting the company[...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 931--935
PL Artykuł przedstawia aktualną sytuację handlu elektronicznego w Polsce oraz zagadnienia związane z najczęściej spotykanymi problemami sklepów internetowych zarówno w aspektach związanych z zarządzaniem logistyką, jak i implementacją aplikacji. Zaprezentowane zostały modele logistyczne, organizacja do[...]
EN The article presents current environment of e-commerce in Poland and issues related to the most common problems of an online store both in the field of logistics and application implementation. What is more, logistic models are presented, as well as the organization of delivery and subject of usabil[...]
19
51%
Archives of Transport
EN Recent years have seen a dynamic growth of ecommerce. This links to technological developments, an increase in the number of people who have access to and actively use the Internet, and the use of mobile devices. The aim of the paper is to present the results of a questionnaire survey of the factors[...]
20
41%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2010 nr 6 18-27
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono charakterystykę rynku usług pocztowych i kurierskich w Polsce, jego segmentację oraz regulacje prawne jakim podlega. W drugiej części zaprezentowano wyniki badań dotyczących jakości współpracy sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą P[...]
EN The first part of this article presents characteristics of the market of postal and courier services in Poland, its segmentation and regulations to which they are subject to. The following chapter introduces results of the research concerning the quality of cooperation of the online shops with posta[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last