Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 287
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fire
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Composites structures are widely using in varied fields of industry, where it has to take into account changes of temperature or it is possibility of fire hazards. Heat transfer and fire conditions in composites are very often analysis issues nowadays. A large amount of research in area of modelling[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL Systemy przeciwpożarowe, które są wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach, instytucjach, fabrykach oraz w gospodarstwach domowych, zapobiegają powstawaniu strat finansowych, a bardzo często ratują ludzkie życie.
3
100%
Elektro Info
2009 nr 10 22-25
PL Największe pożary, które powstały w energetyce, nie tylko w Polsce, głównie dotyczyły takich urządzeń jak transformatory olejowe, turbogeneratory, urządzenia elektryczne w rozdzielniach otwartych i wnętrzowych, tunelach i kanałach kablowych, itp.
4
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 123-123
PL W artykule przeprowadzono analizę pożarów obiektów mostowych. Stwierdzono, że konstrukcja obiektu mostowego powinna być zaprojektowana i wykonana z materiałów niepalnych, zapewniających odporność ogniową .
5
100%
Elektro Info
2005 nr 7-8 40-42
6
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The aim of this paper is to present the application of Computational Fluid Dynamics (CFD) to the assessment of conditions inside construction works during a fire. The CFD method is now commonly used to support the design process of fire safety in construction works. This method is very useful at the[...]
7
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 4 20-22
PL W trzeciej części publikacji na temat gaśnic omówiono najważniejsze dane techniczno-użytkowe, które zamieszczają w swoich materiałach reklamowych ich producenci. Wyjaśniono między innymi, co to jest minimalna skuteczność gaśnicza, zakres temperatur działania, ciśnienie maksymalne, minimalny czas dzi[...]
EN The third part of this series on fire extinguishers discusses the most important technical data manufacturers list in their promotional materials. The following concepts are explained: minimal fire-fighting efficiency, range of temperatures of operation, maximum pressure, minimal time of operation, [...]
8
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2011 Vol. 2, No. 1 163--170
EN It is state-of-the-art that a Level 1 PSA also includes a fire PSA for all plant operational states. In performing Fire PSA not only the malfunction of the components has to be assessed but also all supply systems and cables have to be traced for a given component. In the past it was assumed in the [...]
9
88%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
EN This article aims at presenting the basic principles of designing steel structures according to Eurocode PN-EN 1993-1-2, i.e. with respect to ensuring the appropriate level of safety for such structures in case of a fire developing into flashover. The load-carrying capacity of a steel structure, ser[...]
10
88%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2018 z. 65, nr 2 25--34
EN Temperature distribution usually observed in steel beam-to-column end-plate joint after 15 minutes of its standard fire exposure is presented and discussed in detail. Two types of joints are analysed for comparative purposes. The first one is a pure steel connection while the other is covered by a r[...]
11
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2011 Nr 4 99-111
PL W pracy przedstawiono symulację rozprzestrzeniania się pożaru roślinności w wybranym kompleksie leśnym w pobliżu Nowogrodu. Analiza rozwoju pożaru roślinności została przeprowadzona za pomocą oprogramowania FARSITE. Omówiono sposób kompletowania danych, zależności hipotetycznego rozwoju pożaru od ro[...]
EN The paper presents a simulation of the spread of fire vegetation in the selected forest complex near Novgorod. The analysis of fire development of vegetation was carried out using the software FARSITE. The data compilation, the hypothetical development fire from fuel type surface and weather conditi[...]
12
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2011 Nr 3 31-34
PL Artykuł związany jest z obowiązkami właścicieli i zarządców lasów wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a związanymi z przestrzeganiem zasad ochrony przeciwpożarowej na gruntach leśnych.
EN In the paper responsibilities of forests owners and managers have been discussed. This responsibilities are arising from the Act on fire protection, and are associated with the keeping of the fire protection on forest land.
13
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2013 Nr 1 35-42
PL Omówiona została działalność Ukraińskiego Naukowo Badawczego Instytutu Obrony Cywilnej na współczesnym etapie rozwoju. Omówiono zasady działalności instytutu i uzyskanych efektów. Określono kierunki priorytetowe rozwoju instytutu, jako centrum nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.
EN The article describes activities of the Ukrainian Civil Protection Research Institute in its current stage of development. Additionally, it identifies the Institute's operating parameters and results achieved to date. Directions for the future include developing the Institute as a centre for new tec[...]
14
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2013 Nr 1 43-46
EN The Research Institute of Fire Safety and Emergencies of the Ministry for Emergency Situations, Republic of Belarus, is a leading research facility and falls under the jurisdiction of the Ministry for Emergency Situations (MCzS). In compliance with Belarus law, its purpose is to address scientific a[...]
15
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono próbę oszacowania zagrożenia piorunowego dla mieszkańców Polski w oparciu o dane statystyczne o pożarach spowodowanych wyładowaniami piorunowymi w roku 2010.
EN The paper presents an attempt to estimate lightning discharge risk for residents of Poland, based on statistical data concerning fires caused by lightning discharges in 2010.
16
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2011 Nr 42 207--215
PL W artykule opisano sposoby wykorzystania kamer termowizyjnych w działaniach ratowniczo- gaśniczych jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiono wybrane zastosowania termowizji w inżynierii bezpieczeństwa.
EN The document presents the types of the r mal imagers in which units in the State Fire Service are equipped. It was discussed how to use them in re s cue and fire fighting operations. The possibilities of using infrared cameras to emergency measures, infectious disease epidemic were also discussed. I[...]
17
75%
Elektro Info
2002 nr 4 12--14
PL Z danych statystycznych, które są w posiadaniu KG PS~ a dotyczą źródeł powstania pożarów wynika, że ok. 5% wszystkich pożarów wywołanych jest przez nie prawidłową pracę urządzeń i instalacji elektrycznych lub przez ich niewłaściwą eksploatację.
18
75%
Management Systems in Production Engineering
2013 nr 4 (12) 39--43
PL Przedstawiony raport jest wynikiem przeprowadzonych badań ankietowych wśród studentów Politechniki Śląskiej. Respondenci udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące przepisów przeciw pożarowych oraz zasad postępowania w wyniku zaistnienia pożaru. Zaprojektowana ankieta sprawdzała wiedzę studentów odno[...]
EN The following report is the result of the surveys conducted among students of Silesian University of Technology. Respondents provided answers to questions about fire regulations and how to react in case of fire. The questionnaire was meant to check students' knowledge in these particular areas. Ever[...]
19
75%
Elektro Info
2012 nr 1-2 76-83
PL Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia si[...]
20
75%
Izolacje
PL Norma PN-EN 1 3707:2006 "Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby as-faltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości" [1] przewiduje, że papy w zakresie reakcji na ogień powinny być badane zgodnie z normą PN-EN ISO 1 1925-2:2004 [2] w warunkach powierzchniowego ataku płomienia. Wprowadz[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last