Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fire test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 124--128
PL W artykule opisano próbę pożarową autobusu przeprowadzoną w pełnej skali. Opisano dynamikę rozwoju pożaru i przebieg akcji gaśniczej. Przedstawiono fotografie ilustrujące przebieg testowego pożaru. Zamieszczono wykresy przebiegu temperatury podczas procesu spalania w wybranych punktach pojazdu. Okre[...]
EN The article describes the full scale bus fire test. The dynamics of the development bus-fire was described Time to the evacuation was designated. The average value heat release rate was determined.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 282-289
PL Przyrost ilości pojazdów samochodowych powoduje coraz intensywniejszy ruch komunikacyjny wiążący się z zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Zwiększony stopień obciążenia środowiska hałasem drogowym wywołuje konieczność stosowania środków przeciwdziałających jego szkodliwym działaniom, między inny[...]
EN An increased number of automotive vehicles cause more and more intense traffic, posing a risk to the environment. The increased impact of the road noise on the environment implies a need to use the measures to prevent its harmful effects. This is among the others the equipment such as the one used n[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2008 Nr 37 5--25
PL W badaniach zastosowano testy statyczne badające następujące cechy: odporność na rozciąganie, wytrzymałość na ściskanie zarówno wzdłuż, jak i w poprzek włókien, jak również odporność na zginanie. Próbki poddano testom w temperaturach 50 °C , 100 °C, 150 °C, 200 °C oraz 230 °C. Wyniki pokazują, że pr[...]
EN Present research was dedicated to investigation of strength of timber structures in fire conditions. Two kinds of timber specimens were used: oak and pine. Investigation included the following static test: tensile strength, compressive strength along fibres, compressive strength across fibres and be[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W nowoczesnych budynkach bardzo często stosowane są dachy przeszklone zarówno nad atriami jak i nad niektórymi pomieszczeniami na ostatniej kondygnacji. W określonych w przepisach techniczno-budowlanych przypadkach, dachom, w tym przeszklonym, stawiane są wymagania w zakresie odporności ogniowej. Ko[...]
EN The field of direct application of fire resistance test results of glazed roofs, also of steel structures, defined in the standard PN-EN 1365-2:2002, limits the possibility of designing such elements. This standard requires conducting numerous very expensive fire resistance tests which, due to limit[...]
5
84%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2016 Vol. 16, no. 4 753--766
EN Specimens of reinforced concrete (RC) cantilever beams connected by a welded plate joint to an RC main beam were investigated. Load tests and fire tests were conducted to examine structural behavior and fire resistance of the joint. Under flexural load, the main failure modes of the joint were split[...]
6
84%
Materiały Budowlane
2016 nr 7 21--22
7
84%
Materiały Budowlane
2016 nr 7 32
8
84%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2008 Nr 4 157--168
PL Przegląd literatury został przeprowadzony po to, aby zebrać informacje odnoszące się do gaszenia obecnych pożarów zbiorników i zaproponowania testów pożarowych przeprowadzonych na dużą skalę. W sumie, 480 zdarzeń pożarowych zbiorników było zidentyfikowanych na całym świecie od lat pięćdziesiątych, a[...]
EN A literature review has been conducted to gather information related to the extinguishment of actual tank fires and relevant large-scale fire extinguishing tests. In total, 480 tank fire incidents have been identified worldwide since the 1950s and the information collected has been compiled into a d[...]
9
84%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 56--58
PL W artykule przedstawiono metody numeryczne wykorzystywane w kreowaniu bezpieczeństwa pożarowego. Szczególną uwagę poświęcono analizom CFD oraz ewakuacji osób. Zaprezentowano możliwości zastosowania tych analiz także na przykładzie prac realizowanych w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Bud[...]
EN The article presents numerical methods used in creating fire safety engineering. Special description has been focused on CFD methods and human evacuation analysis. Potential use of the methods was presented, with presentation of their use in practice by Fire Research Department of Building Research [...]
10
84%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Tunele stanowią obecnie istotną drogę komunikacji, nie tylko z uwagi na możliwość skrócenia czasu podróży, ale również na zagospodarowanie przestrzeni znajdującej się nad budowlą oraz ochronę środowiska. Jednakże ze względu na swą konstrukcję i usytuowanie, w przypadku wystąpienia pożaru mogą stwarz[...]
EN Nowadays tunnels and underground transports facilities are important means of communications, not only because of shorter journeys, but also increasingly out of consideration for the local population and the environment, as well as the local economy and industry. However fires in tunnels are a major[...]
11
84%
Wiadomości Elektrotechniczne
2018 R. 86, nr 8 21--33
PL Przedstawiono procedurę i sposób badania tworzyw sztucznych stosowanych w aparatach elektrycznych niskiego napięcia.
EN The procedure and method of testing plastics are presented.
12
84%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2007 Nr 2 65--74
PL Artykuł przedstawia wyniki testów ogniowych, jakim poddano materiały budowlane w związku z normami STN EN ISO 1716:2003.
EN The article describes our experience with determination of the heat of combustion of building products according to STN EN ISO 1716: 2003, in continuity with fire classification of construction products and building elements, Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests accordi[...]
13
67%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Omówiono metodę badania odporności ogniowej uszczelnień przejść rur metalowych przez ściany i stropy zgodnie z PN-EN 1366:2006. Przedstawiono wartości temperatury na rurach stalowych i miedzianych oraz na ich izolacji, uzyskane w badaniach odporności ogniowej. Podano wartości temperatury w zależnośc[...]
EN The article describes fire resistance test method of metallic pipe penetration seals in accordance with PN-EN 1366-3:2006. The values of temperature on steel and copper pipes and on pipe insulation in fire resistance test are given. The values of temperature depending on: pipe diameters and thicknes[...]
14
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 62--64
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności ogniowej belek stalowych i porównano je z uzyskanymi z analizy numerycznej oraz uproszczonej metody obliczeniowej wg PN-EN 1993-1-2. Czas osiągnięcia kryteriów nośności ogniowej w każdej z zastosowanych metod był podobny, przy czym najdłuższy w badani[...]
EN The work presents results of fire tests conducted on steel beams, compared with numerical analysis and simplified calculation methods given in PN-EN 1993-1-2. The resulting fire resistance time in each method was comparable, wherein it was the longest in the experimental tests, which confirms effect[...]
15
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 6 31--33
PL W artykule omówiono wpływ zmiany kryterium nośności ogniowej wprowadzonej w normie PN-EN 1363-1:2012 na klasyfikacje wybranych dachów w zakresie odporności ogniowej. Przedstawiono przykłady wyników badań odporności ogniowej wybranych dachów. Ich analiza wskazuje, że zmiana kryterium nośności ogniowe[...]
EN In the paper the influence of the change in loadbearing capacity criterion introduced in PN-EN 1363-1:2012 on fire resistance classification of chosen roofs is discussed. The examples of fire resistance test results of chosen roofs are presented. Analysis of fire resistance test results of chosen ro[...]
16
67%
Polimery
2013 T. 58, nr 5 403-412
PL Badano potencjalne synergetyki, działające w układzie z handlowo dostępnymi opóźniaczami palenia (FR), stosowane do uniepalniania kompozytu poli(1,4-tereftalanu butylenu) napełnionego włóknem szklanym (GF-PBT). Palność wytworzonych materiałów (FR GF-PBT) oceniano na podstawie testu palności UL-94, w[...]
EN Poly(1,4-butylene terephthalate) (PBT) is an important engineering thermoplastic polymer which is very often reinforced by glass fibers (GF) to improve its mechanical properties. Applications of GF-PBT could be limited due to its high flammability and flame retardants (FRs) must be incorporated into[...]
17
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 7 4--7
PL W artykule omówiono właściwości stropów z płyt kanałowych sprężonych w warunkach pożarowych. Scharakteryzowano obserwowane w badaniach ogniowych i pożarach rzeczywistych zjawiska prowadzące do utraty nośności stropów oraz dokonano ich porównania z postanowieniami EN 1168. Wskazano i omówiono te aspe[...]
EN The paper discusses properties of floors comprising hollow core slabs in fire conditions. Phenomena observed in fire tests and real fires, leading to loss of load-bearing capacity of floors, are described and compared with the provisions of the EN 1168. Indicated and discussed are the aspects and de[...]
18
67%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
PL Przedmiotem artykułu są badania pożarowe wyrobów z kompozytu FRP (polimeru zbrojonego włóknem szklanym), zabudowanych na wiadukcie kolejowym o konstrukcji stalowej. Na obiekcie o konstrukcji zbudowanej z dwóch głównych dźwigarów stalowych o rozpiętości 9,9 m z torowiskiem na podkładach drewnianych z[...]
EN The paper outlines the on-site fire tests of FRP (fibre-reinforced polymer) products applied to a steel railway bridge. The bridge consisting of two main steel girders with a span of 9.9 m, and with timber sleepers was mounted with four different FRP floor panels on sleepers, consoles and railing sy[...]
19
67%
Materiały Budowlane
2018 nr 7 14--16
PL W polskich przepisach przeciwpożarowych pomijane jest niebezpieczeństwo wynikające z procesu tlenia. Z pewnością temu zjawisku należy się uwaga, ponieważ pożary poprzedzone tleniem należą do najbardziej zdradliwych i niebezpiecznych w skutkach. W przypadku, gdy materiał składa się w całości lub w cz[...]
EN In the Polish legislation fire hazards arising from smouldering process is skipped. Certainly this phenomenon should be greater attention, because fires preceded by smouldering are among the most treacherous and dangerous consequences. When the material is as a whole or in a part from organic ingred[...]
20
67%
Materiały Budowlane
2018 nr 7 30--32
PL W artykule przedstawiono opis metody badań dymotwórczości kabli oraz wyniki badań kilku rodzajów kabli o różnych cechach, takich jak średnica, masa, liczba żył przewodzących itp. Ponadto podano propozycje możliwej oceny kabli pod względem dymotwórczości.
EN The article presents a description of the cable smoke production testing method. The results of tests for several types of cables with various features such as diameter, mass, number of conductive conductors, etc. have been presented. Suggestions for a possible assessment of smoke-producing cable we[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last