Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 253
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fire safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2001 nr 21 47-61
PL W artykule omówiono zasadnicze elementy zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w kopalniach rud miedzi, a mianowicie: identyfikację źródeł zagrożenia pożarowego, identyfikację ludzi mogących znaleźć się w strefie zagrożonej, możliwość liczbowej oceny ryzyka pożarowego oraz dobór odpowiednich środków [...]
EN The fundamental aspects of fire safety management in copper mines, especially an identification of fire hazard sources, an identification of people, which can be present in a hazard zone, a possibility of quantitative fire hazard evaluation and a selection of appropriate fire safety agents and manag[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 61-63
PL W artykule omówiono funkcję nośności ogniowej prętowych elementów konstrukcji drewnianych. Drewno jako materiał palny ulega zwęglaniu. Trzeba to uwzględniać na wszystkich powierzchniach drewna i płyt drewnopochodnych wystawionych na bezpośrednie działanie ognia. W celu opóźnienia czasu początku zwę[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 6 34-35
4
100%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
EN During firefighting and rescue operations there is a high probability that rescuers will come into contact with ionizing radiation and radiation contamination. The firemen of the State Fire Service and the Volunteer Fire Service perform a number of tasks during the action [Obwieszczenie Marszałka Se[...]
5
80%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2012 Nr 3 35-38
EN It were developed and tested methods of experimental determination of resistance to aging of fire protective coatings for wood, wood materials and metal, and retention time determination of fire-resistance rating of impregnating compositions for wood and strength of fire-resistant wood. Developments[...]
6
80%
Elektro Info
2002 nr 8 30--32
PL Napęd urządzeń mechanicznych i maszyn roboczych, takich jak obrabiarki, pompu, wentylatory itp., wymaga zastosowania silnika elektrycznego, który przetwarza pobieraną moc elektryczną na moc mechaniczną. Moc elektryczną pobiera silnik z sieci zasilającej, do której jest przyłączony, a moc mechaniczną[...]
7
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 57-60
PL W celu zharmonizowania w krajach Unii Europejskiej zasad dotyczących projektowania konstrukcji, opracowano program Eurokodów Konstrukcyjnych. Podstawowe zasady projektowania z uwagi na oporność ogniową są jednakowe dla wszystkich typów konstrukcji ujętych w normach EN 1992-1996 i EN 1999. Procedura [...]
8
80%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 201--207
EN This article presents a fire protection system on board ships staying in ports. The author attempts to show the possibilities of creating a model of procedures relating to the rescue-firefighting operation. This systemic approach allows to build a comprehensive rescue-firefighting system in Polish p[...]
9
80%
Napędy i Sterowanie
PL Systemy przeciwpożarowe, które są wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach, instytucjach, fabrykach oraz w gospodarstwach domowych, zapobiegają powstawaniu strat finansowych, a bardzo często ratują ludzkie życie.
10
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 50-51
PL Artykuł dotyczy klasyfikacji materiałów budowlanych, pod względem reakcji na ogień. Wyroby budowlane klasyfikuje się w Polsce wg nastepujących cech: niepalność, stopień palności, stopień rozprzestrzeniania ognia. Badania i klasyfikację wyrobów budowlanych przeprowadzono w oparciu o normy badawcze i[...]
11
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 70-71
PL Zamki i okucia budowlane do elementów otworowych przeciwpożarowych i ewakuacyjnych podlegają ocenie zgodności z udziałem notyfikowanej jednostki dokonującej certyfikacji wyrobu. Producent jest zobowiązany wdrożyć system zakładowej kontroli produkcji, który podlega ciągłemu nadzorowi, ocenie i akcept[...]
12
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 76-78
PL Zasady zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego określają w sposób podstawowy 2 ustawy: O ochronie przeciwpożarowej i Prawo budowlane. W przypadku obiektów typowych obowiązujące przepisy techniczno-budowlane są wystarczającą podstawą ich projektowania. Coraz powszechniejsze nietypowe formy architektoni[...]
13
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 79-82
PL W artykule omówiono gazy gaśnicze , stosowane w stałych urządzeniach gaśniczych. Charakterystyce poddano: dwutlenek wegla, chlorowcopochodne węglowodorów oraz gazy obojętne.
14
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 40-43
PL Artykuł dotyczy bazpieczeństwa pożarowego w budynkach o różnych rozwiązaniach przestrzennych. Podczas pożaru budynek powinien mieć pewne właściwości użytkowe, które umożliwiają ewakuację i ograniczają rozmiary strat materialnych. Nadrzędnym wymaganiem jest zapewnienie w określonym czasie nośności ko[...]
15
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 64-64
PL Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa w końcu 2002 r. rozpoczęło prace nad wdrożeniem w Polsce systemu dobrowolnej oceny jakości usług ochrony przeciwpożarowej. Certyfikacja usług jest dobrowolna. System dobrowolnej certyfikacji jest tworzony zgodnie z prawem polskim i standardami obowią[...]
16
80%
Energetyka
2002 nr 3 165-168
EN There are mentioned fires of electrostatic precipitators, which occurred in the power industry in last thirty years. Two kinds of fires are separated and their causes are analysed. Proposed are preventive means.
17
80%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2015 Nr 1 17--21
PL W artykule omowiono specyfikę wymagań i związanych z nimi rozwiązań w zakresie systemow zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach użyteczności publicznej, takich jak specjalne placowki szkolno-wychowawcze dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Charakter ośrodka sprawia, że bezpieczeństwo pożaro[...]
EN The article discusses the specifics of the requirements and related solutions for fire protection systems in public buildings, such as special school and educational institutions for the blind and visually impaired. The nature center makes fire safety is of particular importance and is one of the ma[...]
18
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule zamieszczono podstawowe informacje o wymaganiach bezpieczeństwa pożarowego stawianych konstrukcjom żelbetowym wg Eurocode 2, a sformułowanych w Dyrektywie Ogólnej 89/106/EWG. Przedstawiono wybrane szczegółowe wymagania podane w Eurocode 2 dotyczące betonu i elementów konstrukcyjnych (słup[...]
EN The paper presents the Basic information as to the fire safety requirements formulated by EC 2 on the background of Construction Products Directive 89/106/EEC for the limitation of fire risks. There are presented some selected detailed information on EC 2 requirements for concrete and structural ele[...]
19
80%
Elektro Info
2010 nr 10 36-38
PL Bezpieczeństwo pożarowe traktowane jest na co dzień jako kolejna branża budowlana, w odróżnieniu od innych – jako niespecjalnie użyteczna. Podejście to, wobec braku ogólnie dostępnej wiedzy zarówno na uczelniach technicznych, jak i w literaturze, skutkuje brakiem należytego zainteresowania ochroną p[...]
20
80%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: Celem artykułu jest zaprezentowanie zasad weryfikacji bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu zgodnie z eurokodami (normami PN-EN). Wprowadzenie tych norm do polskiej praktyki projektowej w przypadku analizy konstrukcji w warunkach pożarowych ustanowiło nową jakość w treści i zakresie do[...]
EN Aim: The purpose of this paper is to present the principles of fire safety verification for concrete structures in accordance with Eurocodes (PN-EN norms). Introduction of these codes into Polish design practice, for analysis of structures exposed to fire conditions, set a new dimension in the conte[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last