Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 192
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  finite elements method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transactions on Environment and Electrical Engineering
EN This work study the influence of concrete, plaster, clay and others buried structures in grounding systems. Comparison of soil characteristics between dry and rainy seasons on different grounding systems. The study includes comparison of six different grounding system on dry season and wet season. S[...]
2
80%
Journal of KONES
EN Nowadays, many of the designed roads are located through the densely built-up residential areas, and even the areas where there are historic buildings. Therefore, already at the stage of preliminary road design one should take into account the effects of vibration wave propagation caused by movement[...]
3
80%
Journal of KONES
EN Recent operations of Polish troops within the framework of peacemaking missions' uncovered weak points of the equipment used there. It turned out that one of the most significant threats is a shell equipped with a main shaped charge warhead used by partisan detachments. These can break even 900mm of[...]
4
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 2 329--334
EN The situations which our forces faced during various stabilization military missions showed that light armored vehicles are not secure enough in the case of the mine or improvised explosive devices explosion. Nowadays, the primary way of protection against this type of threat is application of a V-s[...]
5
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 319--325
EN The aim of the paper is to presents one of the possible approaches to the numerical analysis of the behaviour of directed fragmentation war heads. These kinds of warheads consists of: metallic or composite cover, explosive material and a driven and fragmentation liner. The explosives are initiated b[...]
6
80%
Computer Methods in Materials Science
PL W pracy przedstawiony jest sposób wykorzystania analizy wrażliwości do wyznaczenia dopuszczalnych przedziałów nie-pewności parametrów badanego modelu. Wykorzystywaną metodą jest metoda bazująca na metodzie Morrisa ze zmodyfikowanym wskaźnikiem wrażliwości. Badanym modelem jest solwer systemu NuscaS,[...]
EN A method of sensitivity analysis for determining acceptable ranges of uncertainty of tested model's parameters was presented in this paper. Our approach is based on Morris method with modified sensitivity indicator. Solver from NuscaS system, which enables making simulation of casts solidification m[...]
7
80%
Przegląd Geologiczny
2001 Vol. 49 nr 11 1060-1066
PL Odkształcenia podłoża gruntowego, występujące ze szczególnym nasileniem podczas wykonania oraz początkowej eksploatacji nowych obiektów, mogą stanowić dla nich poważne zagrożenie. Zastosowanie, do prognozy osiadania podłoża gruntowego pod projektowanym składowiskiem odpadów komunalnych, programów ko[...]
EN Subsoil deformations affected by building and preliminary exploitation of new constructions can be a source of serious threats. A numerical model of the municipal landfill was based on a finite-elements method. The purpose of investigations was obtained with multivariate simulation. The modeling ana[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 81 85--92
PL Ze względu na rosnące wymagania stawiane pojazdom szynowym, dotyczące komfortu podróży pasażerów, a w szczególności wymagania dotyczące emisji hałasu w nowoczesnych pojazdach szynowych coraz częściej stosowane są zamiast klasycznych kół monoblokowych lub obręczowanych koła elastyczne. Przykładem poj[...]
EN In this article been identified impact loads of flexible tram`s wheel used in the tram Konstal 105 Na on the deformation rubber – elastic elements. In order to obtain this results we use analysis of the maximum displacement values relative to the rim of the hub during wheel operation. This analysis [...]
9
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 1 263--270
EN The article presents results of the numerical analyses of the fragmentation warhead, which is one of the key elements of the missile used to combat anti-tank missiles. The fragmentation warhead is composed of such elements as outer casing, inner casing, explosive material and fragmentation liner. Th[...]
10
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 389--394
EN Bimetallic elements consist of at least two, connected together, material layers. The materials have different coefficients of thermal expansion. An active layer of bimetallic elements has a greater thermal expansion coefficient, whereas a passive layer has a lower one. Therefore, deformation of bim[...]
11
80%
Maszyny Górnicze
2013 R. 31, nr 4 20--26
PL W opracowaniu przedstawiono metodykę wyznaczania nacisku na powierzchni styku wargowego pierścienia uszczelniającego z wałem za pomocą metody elementów skończonych. Omówiono budowę modelu MES węzła uszczelniającego. Przedstawiono przykładowe wyniki analizy z uwzględnieniem stanu naprężenia spowodowa[...]
EN Methodology for determination of pressure on the contact surface of sealing ring with shaft using the Finite Elements Method (FEM) is presented. FEM model of the sealing node is discussed. Some results of analysis, including stress caused by installation of sealing ring on the shaft, oil pressure an[...]
12
80%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 1 183--187
EN Military vehicles active protection systems against cumulative missiles are designed to destroy the attacking missile before it hits the vehicle armour. The article presents the results of numerical studies of one of the elements of active protection system, which is the fragmentation destructor. A [...]
13
70%
Journal of KONES
EN Bumping is one of the natural hazards that occur in Polish collieries. It is a common phenomenon but difficult to predict and very often it causes huge losses in mining equipment and roadway structure. Death of miners working underground is most severe result of bumping. To reduce or even to elimina[...]
14
70%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2017 Vol. 55 nr 4 1235--1244
EN Recommendations for the optimal thickness of the cement mantle in cemented hip arthroplasty are outlined based on the results obtained with the finite element method. The investigations show that distal femur cement thickness higher than 2 mm positively affects mechanical behaviour of the cement man[...]
15
61%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2010 nr 1 117-120
PL W artykule opisano przyjęte założenia oraz podjęte kroki w celu wyznaczenia naprężeń i odkształceń w elementach nośnych naczepy skrzyniowej, poddanej obciążeniu zgodnemu ze specyfikacją produktu (ładowność użyteczna). Model przygotowano na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej przy użyciu pakietu NX[...]
EN The paper describes all assumptions and steps taken in order to obtain stress and deformation values in critical elements of a semi-trailer box, loaded according to recommendations found in the trailers technical datasheet (useful load capacity). The 3D model was prepared in Siemens NX5 software. Th[...]
16
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2009 nr 1 67-80
PL W artykule przedstawiono próby odwzorowania, za pomocą modelowania numerycznego, strefy zniszczenia górotworu wokół chodnika przyścianowego znajdującego się w rejonie oddziaływania przesuwającego się frontu eksploatacyjnego. Próby te zostały przeprowadzone na podstawie uzyskanych wyników badań stref[...]
EN It the paper, trials were presented of mapping, with the help of numerical modelling, of the rockmass destruction zone around longwall entry located in an impact area of moving working front. These trials were undertaken on a basis of results obtained from investigations of fractured zone around the[...]
17
61%
Przegląd Mechaniczny
2013 nr 2 18--24
PL Posługując się licencjonowanymi programami komputerowymi, opartymi na metodzie elementów skończonych, przeprowadzono symulacje numeryczne procesu wnikania sztywnego pocisku w pancerze o różnych grubościach. Przyjęto sprężysto-plastyczny model materiału według równania Johnsona-Cooka. Na podstawie po[...]
EN Using a licensed computer programs, based on the finite element method, numerical simulations of the process of penetration of a rigid projectile shells of different thicknesses, constructed of elastic-plastic material according to the Johnson-Cook model were carried out. Based on measurements of ve[...]
18
61%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 463-468
PL Niniejsza praca dotyczy badań doświadczalnych i nieliniowej (fizycznie i geometrycznie) analizy numerycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych, nośności granicznej belek trójwarstwowych z rdzeniem z pianki metalicznej poddanych zginaniu. Opisano i poddano analizie, oparty na metodzie elem[...]
EN The paper deals with experimental and numerical investigations on limit load of sandwich beams under bending. The finite element method model of the beam-plate is formulated and critical and limit loads are calculated. The experimental tests have been carried out in the laboratory using especially d[...]
19
61%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Symulacje numeryczne stają się obecnie nowym źródłem informacji o badanych obiektach. Numeryczne modelowanie węzłów tarcia jest zagadnieniem trudnym i złożonym, lecz dającym informacje o różnorakim charakterze. W pracy przedstawiono model numeryczny Testera T-05. węzeł tarcia zamodelowano za pomocą [...]
EN Nowadays numerical simulations are becoming a new source of information about the tested objects. Numerical modelling of the friction kinematical pairs is a difficult and complicated problem but giving varied information. In the paper a mechanical model of the T-05 tester has been presented. The fri[...]
20
61%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 13, nr 44 285-292
PL Obecność dyskretyzacji w klasycznej MES oraz MEB jest dość istotnym mankamentem. Alternatywą pozwalającą na uniknięcie wspomnianego problemu są parametryczne układy równań całkowych (PURC) niewymagające klasycznej dyskretyzacji podczas ich numerycznego rozwiązywania. Celem niniejszej pracy jest uogó[...]
EN The occurrence of discretization in classical FEM and BEM is a quite essential disadvantage. An alternative to avoid the problem are parametrical integral equations systems (PIES) that do not require the classical discretization while solving them numerically. The purpose of this paper is to general[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last