Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 9 56-57
PL W obecnym stanie prawnym zakres podstaw prawnych pozwalających na umorzenie odroczonej opłaty albo kary uległ znacznemu poszerzeniu. Każdy przypadek dewastacji zieleni powinien być jednak poddawany indywidualnej ocenie.
2
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 7-8 72-73
PL Z problematyką kar pieniężnych za zniszczenie drzew na skutek ich wadliwej pielęgnacji łączą się rozwiązania pozwalające zmniejszyć wymiar zespolonej kary pieniężnej względem sprawcy.
3
75%
Recykling
2007 nr 5 10-12
PL Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowelizacją ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, zwaną ustawą o opakowaniach, a także ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, zwaną ustawą o obowiązkach przeds[...]
4
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
PL Koncesjonowanie w energetyce stanowi wyjątek od zasady swobody działalności gospodarczej z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Koncesja jest publicznoprawnym uprawnieniem podmiotowym przyznanym decyzją właściwego organu administracji indywidualnie oznaczonej osobi[...]
5
63%
Recykling
2013 nr 3 16-18
PL Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wskazał, że podmiotem właściwym do wydania interpretacji dotyczącej możliwego nałożenia kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o odpadach jest właściwy do jej wymierzenia inspektor ochrony środowiska.
6
63%
Zieleń Miejska
2009 Nr 5 48-49
PL Prawidłowe ustalenie kręgu podmiotów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym w sprawach wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie lub usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia ma charakter bardzo złożony. Jednocześnie błędy popełnione w tym zakresie mogą rzutować na prawidł[...]
7
63%
Zieleń Miejska
2009 Nr 3 50-50
PL Ustawa z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do rozdziału 4 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczącego ochrony terenów zieleni i zadrzewień, kilka zmian, z których dwie odnoszą się do wymierzania administracyjnych ka[...]
8
63%
Zieleń Miejska
2014 Nr 12 40--41
PL Jak wspomniano w sierpniowym wydaniu „Zieleni Miejskiej” Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 1 lipca 2014 r., sygn. akt SK 6/12 wskazał, że art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wskutek tego, że nakładają obowiązek zarządzenia przez właściwy organ administracyjnej kary[...]
9
63%
Zieleń Miejska
2014 Nr 4 47--48
PL Drzewa i krzewy bardzo często kolidują z urządzeniami służącymi do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz z innymi urządzeniami, w tym nienależącymi do części składowych nieruchomości, lecz wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa (dalej zwanymi urządzeniami przesy[...]
10
63%
Komunikacja Publiczna
2014 nr 4 20--25
PL Kara grzywny za każde oddalenie się podróżnego z miejsca kontroli biletów przed przybyciem policji jest niezgodna z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Przepis ten odnosi się do każdego podróżnego, to jest strony umowy przewozu, zawartej z przewoźnikiem przez fakt nabycia biletu na przejazd przed [...]
11
63%
Zieleń Miejska
2016 Nr 3 48--49
PL Jednym z instrumentów prawnych mających reglamentować korzystanie z zasobów jest określenie granic dozwolonych zabiegów pielęgnacyjnych. Powinno to gwarantować odpowiednią kondycję oraz walory estetyczne drzew. Niestety, prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych uregulowano w sposób daleki od doskonałośc[...]
12
51%
Zieleń Miejska
2009 Nr 2 48-49
PL Z punktu widzenia procesowego bardzo ważnym zagadnieniem związanym z wymierzaniem kar pieniężnych za niszczenie lub usuwanie drzew i krzewów jest ustalenie podstaw, w oparciu o które będzie określona wysokość należnej kary.
13
51%
Zieleń Miejska
2009 Nr 2 50-50
PL Ustawa z 3 października 2008 r o zmianie ustaw; ochronie przyrody oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 201 poz, 1237) wprowadziła liczne zmiany, w tym związaną z mechanizmem naliczania i pobierania opłat za usuwanie drzew lub krzewów na podstawie zezwolenia.
14
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2022--2038
EN The influence of the aerosols particles on the lung function was investigated by the measurements of lung function parameters in children at secondary school located in the centre of city Wroclaw (south – west of Poland). Simultaneous daily indoor and outdoor measurements of PM1, PM2,5, PM10 have be[...]
15
51%
Zieleń Miejska
2014 Nr 7-8 62--64
PL Ochrona zieleni w sposób nierozerwalny wiąże się z przestrzenią, w której przychodzi jej funkcjonować. Dlatego też, tak ważną rolę w tym procesie odgrywają rozwiązania stanowiące podstawę zagospodarowania przestrzennego.
16
51%
Budownictwo i Prawo
2019 R. 22, nr 2 12--16
PL Przedmiotem niniejszej pracy jest wyjaśnienie, na czym polegają czyny zabronione wynikające z rozdziału 9 ustawy Prawo budowlane oraz wskazanie, jakie konsekwencje prawne zachodzą w przypadku ich popełnienia. Zdefiniowano przestępstwa i wykroczenia oraz przedstawiono kary, jakie grożą za nieprzestrz[...]
EN The subject of this work is to explain what prohibited acts result from Chapter 9 of the Building Law Act and to indicate what legal consequences occur when they are committed. Crimes and offenses have been defined and punishments that threaten not to comply with the commented provisions are present[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last