Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 283
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  finansowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2006 nr 2 71-83
PL W latach międzywojennych w Polsce drogi finansowano z różnych źródeł jak budżet państwa, budżety samorządów, kredyty zagraniczne, obligacje, przedsiębiorstwa korzystające z dróg. W gospodarce socjalistycznej na drogi przeznaczano środki z budżetu państwa i państwowych budżetów terenowych. Ostatnio z[...]
EN During interwar period in Poland roads are financed from various sources such as state budget, local budgets, foreign loans, obligations, companies using the roads. In socialist economy, the roads are financed from state and local budgets only. Presently, the funds for roads come from state budgets,[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
PL Finansowanie każdej działalności gospodarczej wymaga poniesienia określonych kosztów, których poziom uzależniony jest od struktury oraz kosztów poszczególnych źródeł finansowania. Bez wątpienia, poziom tych kosztów jest istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki ekonomiczne każdego przedsiębiorstwa. [...]
EN The business financing requirements include the costs, which level depends on the structure and individual acquisition costs. Undoubtedly, the level of acquisition costs is an essential factor influencing financial results of economic operations. This paper presents economic connections between the [...]
3
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 58-62
EN Implementation of eurostrategic projects related with use in European Union (EU) energy resources on the terrain of the Commonwealth of Independent States (CIS) meets many obstacles. However, the main problem seems to be lack of clear definition of common interests for all participants in a project.[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 237-244
PL Przedsiębiorcy zobowiązani są do podejmowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska, jeżelii działalność przyczynia się do degradacji środowiska. Inwestycje te finansowane są zarówno ze środkówwl snych, jak i obcych. Prócz zysku i wpływów ze sprzedaży akcji, dodatkowym źródłem finansowania sąsi s[...]
EN Entrepreneurs are obligated to invest in the environmental protection field if their activity leads to a vironment degradation. These investments are financed both from own and foreign sources. Apart fromprofi and incomes from shares sale, additional sources of financing the environmental protection[...]
5
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 10 20-21
PL By strategia rozwoju gminy nie była dokumentem martwym, należy ją dobrze przygotować. W pierwszej częsci artykułu omówiono poszczególne etapy programowania takiego dokumentu - od diagnozy i waloryzacji, poprzez zbieranie informacji, do przetwarzania ich w decyzje. Trzeba jednak znacznie więcej, by s[...]
6
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 2 70-72
PL Formułując definicję celu publicznego, ustawodawca dał stosunkowo dużą dowolność w kwestiach rodzaju podmiotu prowadzącego inwestycję, zasięgu jej oddziaływania czy sposobu finansowania. Jednak warunkiem uznania przedsięwzięcia za inwestycję celu publicznego jest precyzyjne określenie celu planowane[...]
7
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 2 52-54
PL Różne decyzje podejmowane na poziomie gminy w odniesieniu do infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej są często oparte na czynniku politycznym i nie liczą się z realiami ekonomicznymi, co nie pozostaje bez wpływu na przedsiębiorstwo wodociagowe. W efekcie to ono będzie musiało poradzić sobie z kons[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 591-607
PL Wskaźnik innowacyjności polskiej gospodarki jest jednym z najniższych w Europie. Niniejsze opracowanie prezentuje możliwości wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych, przy wykorzystaniu różnych źródeł finansowania. Uzyskanie dostępu do nich wymaga posiadania odpowiednich pomysłów oraz właściwego przygo[...]
EN The study presents actual level of creativity of polish economy, comparing with other European Union countries. There were also presented current directons of pro-innovative policy in Poland and possiblities of implementation of innovative enterprises, using various sources of financing. The effecti[...]
9
80%
Problemy Jakości
PL W artykule autor analizuje: 1) rolę innowacji w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, 2) wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród kierowników przedsiębiorstw krajów członkowskich Unii Europejskiej. Główny akcent położono na analizę powszechności wzrostu finansowania działań wspomagając[...]
EN In this article the author analyses: 1) the role of innovations in development of contemporary enterprises, 2) the results of the empirical researches conducted among the managers of the European Union enterprises. The main accent is placed on analysis the commoness of the growth of the financing th[...]
10
80%
Zieleń Miejska
2011 Nr 7-8 58-59
PL Największą ułomnością polskiego prawa przetargowego jest uznawanie kryterium najniższej ceny za decydujące. Do niedawna dla przeciętnego obywatela sprawa była dość prosta: prace wykonane za niższą cenę - więcej pieniędzy zostaje w publicznej kasie.
11
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 14 dod. 128-129
PL O tym, że polski system finansowania ekologii jest oryginalny w skali Europy, a może i świata napisano już wielokrotnie. Jego podstawową zaletą jest skuteczność. Wystarczy powiedzieć, że dzięki niemu w Polsce oddaje się rocznie więcej oczyszczalni ścieków niż we wszystkich byłych europejskich krajac[...]
12
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 9 76-79
PL Biorąc pod uwagę liczbę pasażerów oraz czynione nakłady finansowe, transport zbiorowy w Polsce to w dużej mierze transport o charakterze lokalnym, organizowany przede wszystkim na szczeblu gminnym. Artykuł 7 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż kwestia zapewnienia [...]
13
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 9 54-54
PL Wiele europejskich i azjatyckich krajów wzoruje się na polskim systemie finansowania ochrony środowiska. Od roku interesuje się nim także Iran, który - w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego - zamierza skorzystać z naszych doświadczeń. Wstępne rozmowy w tej sprawie prowadzono podczas ubiegło[...]
14
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 3 92-94
PL Istnieje kilka możliwości finansowania inwestycji ciepłowniczych. Można na przykład wykorzystać środki własne przedsiębiorstwa. Źródłem środków przeznaczonych na realizację zamierzonych przedsięwzięć może być też gmina. W niektórych wypadkach można liczyć na pomoc funduszy ochrony środowiska. Istnie[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 9 48-49
PL Czy po wyeliminowaniu nadmiernej prędkości, alkoholu i zmęczenia zza kierownicy oraz złego stanu technicznego pojazdów, możemy zaryzykować stwierdzenie, że nasze drogi są już bezpieczne? Niestety nie. Pozostały jeszcze dwa istotne elementy: zniszczone nawierzchnie dróg i ich niewłaściwe oświetlenie.
16
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
2001 nr 1 7-23
17
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
1999 nr 2 97-105
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Praca jest kontynuacją rozważań ([Lubicz 2004], [Lubicz 2005]) na temat modelowania regionalnego systemu finansowania opieki zdrowotnej. Poddano analizie wybrane kwestie metodologiczne, występujące w pierwszych dwóch etapach standardowej metodyki modelowania symulacyjnego, konieczne do rozważenia w [...]
19
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 7 46-47
PL Programy Funduszu Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) czy Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Unii Europejskiej dają duże możliwości uzyskania dodatkowych środków do współfinansowania remontów budynków, których funkcje są związane z rozwojem regionalnym i lokalny[...]
20
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 7 37-39
PL System wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych to pomoc państwa dla właścicieli podejmujących modernizację budynków, mającą na celu obniżenie kosztów eksploatacyjnych przez zmniejszenie zużycia energii na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody. Termomodernizacja obiektów jes[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last