Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 481
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  finanse
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekotechnika
1999 nr 2 27-29
PL Rynek finansowania inwestycji proekologicznych, których przegląd daje niniejszy artykuł, staje sie coraz bardziej zróżnicowany, powszechny i ogólnie dostępny. Jest to niezmiernie istotne, biorąc pod uwagę proces integracji Polski z Unią Europejską.
2
63%
Przemysł Spożywczy
PL Finansowanie nauki można rozpatrywać na trzech poziomach: budżetu państwa, Komitetu Badań Naukowych i budżetu poszczególnych Zespołów KBN. W uchwalonym przez Sejm budżecie państwa na rok 2001 na badania naukowe przeznaczono ok. 0,42% PKB. Dla porównania kraje najbogatsze, np. USA, na badania naukowe[...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Wskazano na celowość nieco innego spojrzenia na problematykę zarządzania kapitałem obrotowym, przy wykorzystaniu kategorii określonej mianem IHN. Zdefiniowano to pojęcie i przedstawiono prostą wersję rachunku IHN i rozliczenia przyrostu ABN. Przedyskutowano dylematy związane z tym rachunkiem. Na pod[...]
EN The article deals with the topic of the working capital management, with the use of IHN. The term has been defined and a simple calculation of IHN and accrual of ABN provided. Additionally, possible issues regarding the calculation have been discussed. It has also been presented how important the ca[...]
4
63%
Przegląd Komunalny
2007 nr 3 54-55
PL Badając ofertę, zamawiający może w niej znaleźć dwojakiego rodzaju błędy: językowe i dotyczące obliczeń ceny. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku jest on zobowiązany podjąć określone działania.
5
63%
Przegląd Komunalny
2006 nr 6 50-50
PL W codziennej walce o rynek i rozwój firmy pracodawca zyska kolejnego sojusznika. Będzie nim nieistniejący do tej pory twór - rada pracowników. W zapomnienie odchodzi zatem pracodawca - jedyny pan i władca, a zastępuje go przedsiębiorca dialogu pracowniczego.
6
63%
Ekotechnika
2001 nr 1 30-31
PL Aytor prezentuje ekonomiczne aspekty oceny inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
7
51%
Przegląd Komunalny
2014 nr 1 60--61
PL W ramach przewidywanych zmian w systemie zamówień publicznych omawiamy projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publicznym, której sprawne funkcjonowanie jest niezbędne dla realizacji nowych wyzwań, jakie niesie za sobą unijna perspektywa finansowa na lata 2014-2020. O tym, że ustawa o partnerstwie[...]
8
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 12 72--73
PL Koniec roku skłania do refleksji. W niespełna sześć miesięcy od wystartowania „rewolucji śmieciowej” w gminach czas na pierwsze podsumowania. Jak ukształtowały się wyniki przetargów? Kto zdecydowanie zarobi na usługach odbioru i zagospodarowania odpadów? Dla kogo przegrany przetarg to finansowe być [...]
9
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 12 71
PL Wejście w życie przepisów ustawy „śmieciowej” było punktem zwrotnym nie tylko dla samorządów, ale także dla dostawców sprzętu i technologii niezbędnych do zgodnego z prawem gospodarowania odpadami. Opinie przedstawicieli poszczególnych sektorów, dotyczące korzyści wynikających z nowego prawa, są wyw[...]
10
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 12 68--70
PL Kontynuując rozważania poświęcone gminnym działaniom mającym na celu zwiększenie strumienia środków pieniężnych zasilających komunalną kasę, nie sposób nie odnieść się do kwestii opłat za wody opadowe lub roztopowe. Budzi ona spore kontrowersje – zarówno prawne, jak i społeczne.
11
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 12 59
PL Zgodnie z art. 2 pkt 11 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r. poz. 907 – P.z.p.), wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub za[...]
12
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 12 64--67
PL Od 1 lipca 2013 r., na mocy Ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897), w Polsce funkcjonuje system gospodarki odpadami, w którym władztwo nad strumieniem odpadów zostało przekazane samorządom.
13
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 6 72--74
PL W odpowiedzi na fundamentalne pytanie - w jakim celu samorządy organizują przedsięwzięcia w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP)? - można usłyszeć różne opinie, w zależności od kraju, w którym je zadamy. Wydawałoby się, że w państwach członkowskich Unii Europejskiej te odpowiedzi p[...]
14
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 6 70--71
PL Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) budzi wśród samorządów zarówno nadzieje na sfinansowanie wielu projektów, jak i strach, że podjęte w tym obszarze działania mogą zostać uznane za niegospodarne lub nawet nielegalne. Swoiste asekuranctwo oraz często niewiedza w tej mierze powodują, że wciąż nie ma[...]
15
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 2 74-74
PL Uchwalona 12 października 2012 r. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2012 r. poz. 1271) wprowadza nowe przepisy. Zmiany dotyczą m.in. przesłanek wykluczenia wykonawców.
16
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 4 68-68
PL Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2012 r. poz. 1271), która weszła życie 20 lutego br., poszerzyła uprawnienia zamawiających w zakresie konstruowania warunków udziału w postępowaniu. Kontrowersj[...]
17
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 3 66-66
PL Czy miejski zakład wodociągów i kanalizacji powinien informować osoby, które zapisały się do jego newslettera, o celu zbierania danych oraz o prawie dostępu do swoich danych i do ich poprawiania?
18
51%
Przegląd Komunalny
2014 nr 2 60--62
PL Kumulacja zmian w zakresie gospodarki odpadami w ostatnim roku wymusiła nowe podejście do zarządzania firmami. W dostosowaniu się do przekształceń, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności działania, szczególnie pomocny może okazać się system EMAS.
19
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 11 75--77
PL Na gruncie przepisów o podatku VAT jednostki samorządu terytorialnego (JST) mają taki sam status jak przedsiębiorcy. Oznacza to, że – dokonując odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących działalności opodatkowanej VAT-em (także przyszłej) – realizują one przede wszystkim założenie konstruk[...]
20
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 7 58--59
PL W przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 z pewnością nie będzie powtórki z okresu poprzedniego, kiedy to nasz kraj stał się beneficjentem grantów na niespotykaną w polskiej historii skalę. Teraz mamy czas, aby zapoznać się z metodami, jakie stosuje UE dla wspierania sp[...]
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last