Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 172
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  financing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
PL Finansowanie każdej działalności gospodarczej wymaga poniesienia określonych kosztów, których poziom uzależniony jest od struktury oraz kosztów poszczególnych źródeł finansowania. Bez wątpienia, poziom tych kosztów jest istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki ekonomiczne każdego przedsiębiorstwa. [...]
EN The business financing requirements include the costs, which level depends on the structure and individual acquisition costs. Undoubtedly, the level of acquisition costs is an essential factor influencing financial results of economic operations. This paper presents economic connections between the [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 237-244
PL Przedsiębiorcy zobowiązani są do podejmowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska, jeżelii działalność przyczynia się do degradacji środowiska. Inwestycje te finansowane są zarówno ze środkówwl snych, jak i obcych. Prócz zysku i wpływów ze sprzedaży akcji, dodatkowym źródłem finansowania sąsi s[...]
EN Entrepreneurs are obligated to invest in the environmental protection field if their activity leads to a vironment degradation. These investments are financed both from own and foreign sources. Apart fromprofi and incomes from shares sale, additional sources of financing the environmental protection[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 591-607
PL Wskaźnik innowacyjności polskiej gospodarki jest jednym z najniższych w Europie. Niniejsze opracowanie prezentuje możliwości wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych, przy wykorzystaniu różnych źródeł finansowania. Uzyskanie dostępu do nich wymaga posiadania odpowiednich pomysłów oraz właściwego przygo[...]
EN The study presents actual level of creativity of polish economy, comparing with other European Union countries. There were also presented current directons of pro-innovative policy in Poland and possiblities of implementation of innovative enterprises, using various sources of financing. The effecti[...]
4
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 7-8 58-59
PL Największą ułomnością polskiego prawa przetargowego jest uznawanie kryterium najniższej ceny za decydujące. Do niedawna dla przeciętnego obywatela sprawa była dość prosta: prace wykonane za niższą cenę - więcej pieniędzy zostaje w publicznej kasie.
5
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 1 231-240
EN This paper describes factoring as a source of business activities financing. Th considers the three main aspects of the issue: the pace of the factoring mark* opment, its main participants and advantages and disadvantages of factoring entrepreneur point of view. Additionally the way of correct cost [...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 7 91-114
PL Przypadające samorządom źródła dochodów służą finansowaniu zadań publicznych nałożonych na nie przez ustawy. Nałożenie, zwłaszcza na podstawowe jednostki samorządu terytorialnego, nowych zdań powoduje, że zaczynają one coraz częściej poszukiwać zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, aby wywiąz[...]
EN In the paper the authors described the outer financing sources of community activity. The basic tasks and incomes of the local authority unit were presented. The authors characterised such outer sources of capital as: stock emission, credits, foreign funds, Polish institution's funds, leasing. It is[...]
7
100%
Gospodarka Wodna
2005 Nr 6 240-245
PL W artykule przedstawiono próbę analizy stanu finansowania gospodarki wodnej w latach 1996-2003, celowo pomijając 2004 r. (ze względu na brak ostatecznych danych) i wskazano kierunki niezbędnych działań zmierzających do poprawy sytuacji.
EN In the paper there is presented an attempt to analyse the state of water management financing in the years 1996-2003 as well as directions for indispensable actions to be undertaken in order to improve the situation. The year 2004 has been omitted because of lack of final data.
8
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Znaczenie dobrze rozwiniętej i należycie utrzymywanej infrastruktury dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Nakłady na infrastrukturę drogową i kolejową przewidziane w projekcie Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2007-2013 z uwzględnieniem środków unijnych i prywatnych. Trudności z wykorzyst[...]
EN The meaning of well developed and properly affirm infrastructure for social and economical country development. The outlays on road and railway infrastructure predicted for the project of National Development Plan for years 2007-2013 including union and private resources. The difficulty with using o[...]
9
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Krytyczna ocena obecnego stanu infrastruktury zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i przyczyny tego stanu. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych (modernizacji linii) i bieżącego utrzymania infrastruktury kolejowej - potrzeby a rzeczywistość. Porównanie źródeł finansowania w Polsce[...]
EN A critical opinion of present condition of the infrastructure administered by PKP Polish Railway Lines S.A. and causes of this condition. Financing of the infrastructural investments (the modernization of lines) and the current maintenance of railway infrastructure - needs and reality. Comparison of[...]
10
88%
Chemik
11
88%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 7 19-26
PL W artykule scharakteryzowano podstawowe zagadnienia związane z analizą finansową, a następnie na podstawie bilansów siedmiu spółek węglowych za lata 1994-1999 dokonano analizy struktury kapitałów finansujących ich działalność, ustalono podstawowe wskaźniki struktury pasywów i oceniono kierunki zmian[...]
EN In the paper the authors characterised basic problems concerning the financial analysis. On the base of the balance sheet of seven coal companies in the years 1994 - 1999 the analysis was done of the capital structure financing their activity. Then the authors established basic indicators of the lia[...]
12
88%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 12 495-499
PL Autor, doskonale znający problematykę zarządzania gospodarką wodną, wskazuje na słabości w istniejącej strukturze zarządzania. Gospodarka wodna jako obszar zarządzania ulega zmianom nie zawsze uświadomionym przez środowisko zawodowe, zmianom, z którymi pewnie trzeba się pogodzić. Może powinniśmy pow[...]
EN The Author which is an outstanding expert in problems of water management points to weaknesses of existing structure of management. Water management as an area of administration is undergoing changes which not always are noticed by professional circle, but which must be accepted by us. Perhaps we sh[...]
13
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL IV artykule "Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej" [1] omówiono dokumenty unijne dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Wskazano na znaczenie tej sieci w sprawnym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz l[...]
14
88%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono i scharakteryzowano główne aspekty związane z aplikacją o dofinansowanie i realizacją projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Środki unijne, przeznaczone na rozwój firmy, jej kadry oraz na inwestycje związane z zakupem sprz[...]
EN The article features key aspects related to the application for financing and the performance of an investment project co-financed by the European Union and the state budget. The EU funds allocated to the development of the organization, its personnel and investments in equipment and apparatus make [...]
15
88%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2019 nr 60 (132) 75--83
EN Environmental protection has increasingly adopted economic dimensions, and the environment is treated as a “capital” that can be used for economic and social development. This capital must be preserved for future generations, which is why increasing attention has been paid to taking pro-ecological a[...]
16
75%
Polish Journal of Management Studies
2012 Vol. 6 129-142
PL Leasing jest jedną z najbardziej popularnych metod finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwach, zarówno tych dużych, jak i całkiem małych. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie sposobu finansowania inwestycji, trzeba ocenić, przy użyciu metod dyskontowych, która z opcji finansowania dostępnych [...]
EN Leasing is one of the most popular methods of financing of fixed assets in companies, both in the big and quite small ones. While making the decision concerning the method of financing of an investment, one needs to assess, using discount methods, which of the financing options available is the most[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 1 303-316
EN SMEs sector in Poland has limited abilities of getting bank credits, state and EU subsidies. It is only slightly supported by the state and it does not have access to the developed instruments of the EU financial market. Less stable financial and macroeconomic policy forces polish SMEs sector to use[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 55 147-158
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczenia funduszy podwyższonego ryzyka w finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych, w oparciu o przykład funduszy działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W dobie wzrastającej konkurencji globalnej innowacje są ważnym źródłem wzrostu konkuren[...]
EN . The aim of this paper is to present the importance of risk capital funds in the financing of innovative projects, based on the funds operating in the region of Central and Eastern Europe. In the age of increasing global competition innovation is an important source of growth competitiveness. But t[...]
19
75%
Przemysł Chemiczny
20
75%
Ekologia i Technika
2007 R. 15, nr 6 236-239
PL Instytucją finansującą inwestycje energetyczne, w tym inwestycje energetyki odnawialnej, jest m. in. Bank Ochrony Środowiska S.A., który oferuje komercyjne i preferencyjne formy ich kredytowania. Zasady i warunki udzielania poszczególnych kredytów omówiono w niniejszym artykule.
EN Bank Ochrony Środowiska S.A. is one of the instłtutions which finance investments in sources of energy, like investments concerned renewable energy, for example. This Bank offers commercial and preferential forms of financing such investments. All rules and conditions of lending individual credits a[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last