Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  financial support
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 8 259-265
PL Celem badań była analiza problemu żywotności ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce. Występują różnice w poziomie ekonomicznym pomiędzy regionami. Stwierdzono niski poziom kapitału i niedofinansowanie znacznej ilości gospodarstw rolnych. Najniższą żywotność ekonomiczną posiadają gospodarstwa roln[...]
EN The purpose of the research was to analyse the issue of economic viability of farms in Poland. There are differences in economic level among regions. Low capital level and underfinancing of considerable majority of farms has been observed. Lowest economic viability is reported for farms in the follo[...]
2
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2010 nr 2 103-107
PL Rozwój polskiego sektora rolno-żywnościowego w pierwszych pięciu latach po akcesji Polski do UE należy uznać za pozytywny, zarówno w odniesieniu do rolnictwa, jak i przemysłu rolno-spożywczego, który osiągnął wysoki poziom rozwoju porównywalny z poziomem w państwach UE-15. W pełni i właściwie wykor[...]
EN The development of the Polish agricultural-food sector during the first five years after joining the European Union can be considered positive both in respect to agriculture as well as to the agricultural-food industry, where the latter has achieved high level of development comparable with the leve[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2017 z. 68 161--172
PL Osoba bezrobotna, dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego z Powiatowego Urzędu Pracy w postaci dotacji, może sfinansować rozwój swojego biznesu, jednak powinna staranie się do tego przygotować, wypełniając poprawnie wniosek o jej przyznanie, ale również winna posiąść umiejętność organizacji pracy wła[...]
EN Having received the support from Poviate Labour Office, an unemployed person is able finance the development of business activity, however he/she should carefully prepare to this process by correct completion of the grant application. The applicant should be well organized in order to prepare his/he[...]
4
84%
Materiały Budowlane
2016 nr 8 120--121
PL Wspomaganie konkurencyjności jest bardzo ważne dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W 2012 r. w regionie kujawsko-pomorskim powołano unikatowy w skali kraju fundusz zasilający najlepsze projekty innowacyjne w ramach pilotażowego programu „Voucher badawczy”. Połączenie sektora nauki i biznesu mi[...]
EN Support the competitiveness is very important for the development of a knowledge-based economy. In Kujawsko-Pomorskie region was created in 2012 unique in Poland fund to support the best innovative projects in framen work of pilot project called Research voucher. The connection between science and b[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono efekty działalności Fundacji EkoFundusz w zakresie wdrażania i rozpowszechniania w Polsce rozwiązań wykorzystujących energię słoneczną. W oparciu o dane z wielu zrealizowanych projektów słonecznych odniesiono się do wybranych zagadnień, istotnych przy podejmowaniu decyzji i[...]
EN Results of EcoFund activities are presented related to implementation and promotion of solar technics in Poland. On the basis of data from many working solar systems selected issues are discussed that are important for potential users of solar installations when taking investment decisions.
6
84%
Materiały Budowlane
2018 nr 1 60--61
PL Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom informacji dotyczących szczelności powietrznej budownictwa drewnianego. Przedstawiono zalety i wady tego typu budownictwa. Wskazano szczególne znaczenie szczelności obiektów drewnianych w porównaniu z murowanymi, problemy związane z ich nieszczelnością ora[...]
EN The aim of this article is familiarizing readers with information regarding wooden construction. In this article we can read about the advantages and disadvantages of this type of construction. There are presented the particular significance of the air-tightness of wooden objects compared to brick b[...]
7
84%
Acta Innovations
2012 no. 2 39--72
PL Artykuł pt. „Analiza uwarunkowań prawnych i systemu finansowego, wspierającego prowadzenie badań naukowych przez przedsiębiorstwa - zagadnienia klastrowe” jest poświęcony prawnym aspektom wspierania badań naukowych podejmowanych w obrębie przedsiębiorstw. W ocenie autorki działalność badawczo-rozwoj[...]
8
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej umożliwia pozyskanie wsparcia finansowego na działania zmierzające do wyrównania dysproporcji w rozwoju regionów. Jest ono udzielane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych wspólnotowych ins[...]
9
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 125--127
PL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umożliwia młodym naukowcom w programie LIDER zdobycie finansowania na realizację projektów badawczych. Program jest skierowany do osób, które mają nie więcej niż 35 lat. Średnia kwota dofinasowania projektu wynosi ponad 1mln zł na okres do 3 lat. Konkursy w programie[...]
EN The National Centre for Research and Development enables young scientists to get funding for research projects under the LEADER programme. The programme is designed for people who are not older than 35 years. The average project funding amount is more than PLN 1 million for the maximum period of 3 y[...]
10
67%
Budownictwo i Prawo
2014 R. 17, nr 4 14--18
PL W drugiej części artykułu autor kontynuuje porównanie aktów prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Omawia również program wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związany z zakupem i montażem mikroinstalacji OZE.
EN The second part of the article compares legal acts related to the sustainable sources of energy. It also defines the support prograrnme of the National Fund of Environmental Protection and Water Management on the purchase and installation of renewabIe sources of energy mirco-installations.
11
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 1 20--22
PL W artykule przedstawiono wybrane uregulowania dotyczące ograniczenia emisji na przykładzie działań podjętych w województwie małopolskim, zawarte zarówno w normach prawnych, jak i instrumentach finansowego wsparcia oczekiwanych zmian. Dotyczą one przede wszystkim ograniczenia tzw. niskiej emisji, czy[...]
EN The authors present a selection of regulation for reducing emissions on the example of action taken in the Malopolska region, included both in the legal regulations and in financial instruments supporting the expected changes. They refer to particular restrictions of low-emission, it means emissions[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last