Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  financial situation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2012 Nr 3 15--21
PL Przy zmieniających się warunkach rynkowych zdecydowana większość podmiotów gospodarczych dokonuje zmian w swojej strukturze majątkowo–kapitałowej oraz zmienia się ich kondycja finansowa. W latach 2006–2011 uwarunkowania rynkowe podlegały bardzo istotnym zmianom ze względu na kryzys gospodarczy i jeg[...]
EN In changing market conditions an overwhelming majority of business entities introduces changes in their asset and capital structure, their financial standing also changes. In the years 2006-2011 market conditions were subject to significant changes due to the economic crisis at its subsequent stages[...]
2
100%
Management
PL W artykule scharakteryzowano drugi etap przeprowadzonych badań, których głównym celem jest wyznaczenie postaci funkcji dyskryminacyjnej, umożliwiającej prognozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie lubuskim. Celem artykułu jest przedstawienie procesu budowy modelu z rocznym i dwul[...]
EN In the article there is characterised a second stage of conducted researches, whose main aim was to determine a discriminatory function which enables forecasting financial situation of companies in the Lubuskie Voivodeship. The aim of the article is to present a process of model construction with on[...]
3
100%
Management
PL W artykule scharakteryzowano pierwszy etap przeprowadzonych badań, których głównym celem jest wyznaczenie postaci funkcji dyskryminacyjnej, umożliwiającej prognozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie lubuskim. Obliczenia wykonano za pomocą programu statystycznego R, który daje mo[...]
EN In the articIe there is characterised a first stage of conducted researches, whose main aim was to determine a discriminatory function which enables forecasting financial situation of companies in the Lubuskie Voivodeship. Calculations were done with the use of the R. statistical program which enabl[...]
4
84%
Przemysł Spożywczy
2013 T. 67, nr 8 24--28
PL W ostatnich miesiącach nastąpiło kolejne spowolnienie rozwoju polskiego przemysłu spożywczego, spowodowane głównie słabnącym popytem krajowym. Wpływ tego czynnika osłabia wciąż rosnący eksport żywności i napojów, Co skutkuje utrzymaniem niewielkiego wzrostu produkcji tego sektora. Następuje także ni[...]
EN During the recent months, there has been a further slowdown in development of the Polish food industry, mainly due to weakening domestic demand. The influence of this factor reduces the growing exports of food and beverages, thereby maintaining low production increase in this sector. Also, a slight [...]
5
84%
Przemysł Spożywczy
PL W latach 90. dynamicznie wzrastała produkcja i przetwórstwo indyków. Zwiększyło się spożycie mięsa indyczego. Przy silnej koncentracji produkcji żywca pojawił się nowy ośrodek chowu indyków. Mimo rozwoju eksportu saldo obrotów mięsem i przetworami z indyków jest nadal ujemne. Sytuacja finansowa prze[...]
EN In the nineties production and processing of turkeys increased very rapidly. Consumption of turkey meat grew as well. Despite strong concentration of the live birds production a new centre has appeared. In spite of exports development the trade balance of turkey mea t and processed products is still[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Ekonomiczny W artykule przedstawiono wyniki badań sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw autobusowych realizujących przewozy pozamiejskie. Zaprezentowano wyniki takiej oceny w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. W jej bada[...]
7
67%
Ekonomia i Zarządzanie
2014 Vol. 6, no. 3 375--389
PL W artykule przeprowadzono analizę problemów związanych z rozliczaniem przychodów i kosztów umów. Badaniu poddano umowy zawierane w przedsiębiorstwach budowlanych. Przedmiotem badania były zagadnienia dotyczące zagadnień związanych z: ewidencjonowaniem przychodów i kosztów, identyfikacją przychodów k[...]
EN In this article, the problems of the accounting of contract revenues and expenses, which are the main elements of any building organization, shall be examined. A range of issues appear when reporting these revenues and expenses, the most important of which, are the identification of the contract rev[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last