Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pneumatyka
1999 nr 3 26-27
PL Na temat uzdatniania sprężonego powietrza pisano już wielokrotnie. W tym artykule przedstawionych zostanie kilka argumentów, które pokazują, że stosowanie właśnie filtrów firmy ultrafilter jest szczególnie korzystne.
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W arykule podjęto próbę przedstawienia modelu wysokoporowatej struktury włóknistych materiałów filtracyjnych, zwłaszcza włóknin i papierów, z zachowaniem parametrów strukturalnych i geometrycznych charakteryzujących rzeczywistą strukturę porowatą.
EN An attempt was made in the paper to show the model of high - porous structure of fibrous filtering materials, textiles and papers especially, keeping structuraland geometrical parameters, characterizing realporous structure.
3
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 10 420-422
PL Kolejna część cyklu publikacji poświęconych problematyce oczyszczania powietrza. Tym razem jej tematem jest badanie filtrów powietrza. W części pierwszej tego materiału ( "TCHK", nr 12/2007 ) przedstawione zostały badania filtrów nowych, prowadzone u producenta lub w wyspecjalizowanym ośrodku badawc[...]
EN This is the following part of the paper dealing with air cleaning. The first part of the paper (" TCHK", No. 12/2007) dealt with testing procedures of air filters. First part of the paper focused at the case of new filters which are tested on the specialized bench iocated at the manufacturer researc[...]
4
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2012 nr 1 23-26
5
80%
Instal
2009 nr 5 36-39
PL Artykuł zawiera analizę parametrów wpływających na ekspansję złoża podczas płukania powyżej minimalnej prędkości fluidyzacji. Wykorzystując badania eksperymentalne opublikowane w monografii [15] zastosowano wzory aproksymacyjne do obliczania minimalnej prędkości fluidyzacji oraz ekspansji złoża. Wyn[...]
EN The paper presents analyse for parameters which influence expansion filtration bed during backwashing over minimum fluidization velocity. Equations for calculation of minimum fluidization velocity and bed expansion, which were obtained from experimental investigations described in monography [15], w[...]
6
80%
Technologia Wody
2011 Nr 6 (14) 47-52
PL Aglomeracja poznańska jest zaopatrywana w wodę z trzech stacji uzdatniania wody: SUW Mosina, SUW Wiśniowa i SUW Gruszczyn, na których Aquanet sukcesywnie prowadzi prace modernizacyjne ulepszające technologię procesową, mające na celu uzyskanie jakości wody zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej i n[...]
7
80%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2011 nr 1 23-26
PL W artykule zestawiono przegląd prac autorów nad możliwością zastosowania hydrodynamicznej metody filtracji cieczy przemysłowych, a w szczególności wody, w trudnych warunkach eksploatacyjnych, takich jak hutnictwo czy górnictwo, pod kątem zminimalizowania strat wody i ochrony środowiska. Wykazano prz[...]
EN There is compiled a review of the authors' papers over applicability of hydrodynamic filtration method for industrial liquids, and in particular of water, under severe operating conditions, such as mining orthermal metallurgy, at an angle of minimization of water losses and environmental protection [...]
8
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 242 149-161
PL W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej a w szczególności metody eliminacji wyższych harmonicznych z przebiegów napięć i prądów zasilających. Porównane zostały właściwości rezonansowych filtrów pasywnych z energetycznymi filtrami aktywnymi. Prezentowane [...]
EN Methods of higher harmonics elimination for voltage and current waveforms have been presented in this article. Advantages and disadvantages of passive and active power filters have been compare. Theoretical analysis has been followed by results of simulations and laboratory experiments.
9
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL FWH w Muelheim w Zagłębiu Ruhry i FOSECO łączy długoletnia i partnerska współpraca. W 2001 roku FWH jako pierwsza odlewnia staliwa w Niemczech testowała filtry STELEX PrO. Obie firmy współpracowały tez blisko przy produkcji elementów do supernowoczesnego tramwaju niskopodłogowego wykonywanego na zam[...]
EN The foundry FWH in Muelheim in Ruhr Basin and FOSECO connects a longtime cooperation based on partnership. FWH as the first steel foundry tested in 2001 the filters STELEX PrO. Both firms were also closely cooperating by production of the elements for the supermodern low-floor tram produced to the [...]
10
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 2 10-12
PL Opisano nowoczesną konstrukcję wkładów filtracyjnych typu BetamicronŽ4. Wskazano na ich funkcjonalność i zalety, zwłaszcza niezawodność filtracji, co decyduje o wydłużeniu okresu eksploatacji układu hydraulicznego oraz obniżeniu kosztów użytkowania.
EN The innovative filter element technology BetamicronŽ4 has been presented. It has width functionality and many advantages, like the operational reliability, what improves protection of hydraulic components and reduces operational cost.
11
80%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2004 Z. nr 4 9-17
12
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 9 45-45
PL Wielu użytkowników filtrów kieszeniowych stawia sobie pytanie, czym tak naprawdę różnią się filtry wykonane w technologii tradycyjnej, potocznie nazywane zszywanymi oraz filtry ze zgrzewanymi kieszeniami. W niniejszej publikacji autor postara się udzielić odpowiedzi na to właśnie pytanie.
13
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 8 307-309
14
80%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
EN Variable Declining Rate (VDR) and Constant Rate (CR) Filter should be backwashed precisely when maximum allowed head loss occurs, where allowed head loss is defined by technological or structural limits. It is very complex and expensive to design VDR filter plants using laboratory experiments, thus [...]
15
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/3 1557-1562
PL Przeprowadzono badania doświadczalne wpływu struktury filtra I resuspensji na proces filtracji nieustalonej. Doświadczenie obejmowało m.in. wytworzenie filtrów o założonych własnościach. W celu zaobserwowania struktury i rozkładu dendrytów powstałych na skutek czystej depozycji przez złoże filtracyj[...]
EN The experimental studies on effect of filter structure and resuspension on non-steady state filtration process were performed. The experiment included production of filter of assumed properties. For observing the structure and distribution of dendrites formed due to pure deposition, the aerosol stre[...]
16
70%
Energetyka
2007 nr 1 37-41
PL Poruszono problemy eksploatacyjne związane z obecnością tlenków wędrujących w instalacjach wodno-parowych elektrowni, świadczące o konieczności stosowania filtracji kondensatu turbinowego. Scharakteryzowano służące do tego celu filtry mechaniczne i magnetyczne. Stwierdzono, że najodpowiedniejsze są [...]
EN Mentioned are exploitation problems concerning migrating oxides in water-steam EPS installations showing the need to filtrate the turbine condensate. Characterized are mechanical and magnetic filters used for the purpose. Ascertained is that the most suitable are electromagnetic filters. They are ve[...]
17
70%
Ekotechnika
2002 nr 4 15-15
18
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Pojawienie się określonych typów uszkodzeń w silniku jest źródłem odkształcenia prądu zasilającego. W przypadku uszkodzenia łożyska amplitudy składowych harmonicznych w widmie prądu zasilajacego maszynę indukcyjną w stosunku do amplitudy składowej podstawowej są bardzo małe w porównaniu z dominującą[...]
EN The object of the investigation presented in the paper are measurements related to diagnostics of induction motors, specially damages caused to bearings. Due to the fact that the amplitude of the network voltage fundamental harmonic in the supplying for damages of bearings, there has been proposed a[...]
19
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2013 nr 6-7 287--301
PL Trzecia część cyklu artykułów poświęconych procesowi sprężania powietrza i maszynom roboczym stosowanym do jego realizacji, czyli sprężarkom. W części pierwszej („TCHK”, nr 5/2011) przedstawione zostały obszary zastosowania sprężarek i ich podział ze względu na ciśnienie i zasadę działania, a równie[...]
EN This is the third part of series of papers dealing with air compression and air compressors. In the first part (, TCHK', nr 5/2011) the range of application and classification of air compressors have been presented. Characteristic quantities have been defined. In the second part (, TCHK', nr 212013)[...]
20
61%
Studia Geotechnica et Mechanica
FR Le phénomene d'érosion des sols est largement répandu dans les régions semi-arides et arides de l'Algérie. Cette situation est aggravé par divers facteurs tels que le climat, la lithologie, les caractéristiques du sol et l'utilisation des terres. Le lessivage des sols se manifeste, lorsque les eaux [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last