Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtry pasywne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 84 37--44
PL Metody modulacyjne kształtowania napięcia wyjściowego falowników napięcia powodują znaczne odkształcenia sygnałów wyjściowych (napięcia i prądu), co znacząco utrudnia uzyskanie wymaganej obecnie jakości sygnałów wyjściowych oraz wpływa negatywnie na pracę odbiorników energii elektrycznej. W pracy pr[...]
EN Modulation methods of shaping output voltage of voltge inverters cause considerable deformations of output signals (voltage and current), what significantly makes difficult to obtain required presently quality of output signals and negatively affects the work of receivers of electrical energy. The a[...]
2
80%
Elektro Info
2011 nr 7-8 24-29
3
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 93 37--52
PL W niniejszym artykule przedstawiono obowiązujące zapisy rozporządzeń i norm w zakresie jakości energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości wyższych harmonicznych napięcia i prądu w sieciach elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz współczynnika mocy PF. [...]
EN This article presents the applicable provisions of regulations and standards in the field of electric energy quality, with particular emphasis on the content of higher voltage and current harmonics in high, medium and low voltage power networks as well as PF power factor. The results of measurements[...]
4
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 93 53--66
PL W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez nowoczesne LED-owe źródła światła stosowane w przemyśle do oświetlania pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych oraz stosowanych do oświetlenia dróg i placów. Przedstawiono prze[...]
EN This article presents the results of measurements of parameters determining the quality of electricity consumed by modern LED light sources used in industry to illuminate office rooms, production halls and used for lighting roads and squares. Current waveforms of selected luminaires during switching[...]
5
70%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2019 No. 97 215--230
PL W niniejszym artykule przedstawiono obowiązujące rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ustawy i rozporządzenia Polskie oraz normy w zakresie jakości energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości wyższych harmonicznych napięcia i [...]
EN This paper includes overview of present European Commission's regulations, European Parliament and European Council’s directives, Polish laws and regulations as well as standards in the field of power quality with particular reference to power factor PF and higher harmonic content in power network c[...]
6
61%
Napędy i Sterowanie
PL Celem artykułu jest prezentacja przykładowej sieci przemysłowej zawierającej jednogałęziowe filtry przeznaczone do redukcji zawartości wyższych harmonicznych i kompensacji mocy biernej. Jako podstawę analizy wykorzystano istniejącą instalację, w której wystąpiły problemy eksploatacyjne związane ze w[...]
EN The objective of this paper is to present performance peculiarities of industrial power systems using single-tuned filters for limiting harmonics and improving reactive compensation. An industrial plant with existing harmonic problems was selected to investigation. Measurements were performed to cha[...]
7
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wybrane metody wyznaczania rozpływów prądów i napięć odkształconych w sieciach elektroenergetycznych oraz metody projektowania pasywnych filtrów wyższych harmonicznych.
EN The paper presents selected methods used for determination of distorted currents and voltages division in electric power networks as well as methods for design of higher harmonics passive filters.
8
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zadaniem układów energoelektronicznych (przekształtników) jest przekształcanie energii elektrycznej pobieranej ze źródła o określonych parametrach na napięcie (prąd) o kształcie i częstotliwości wymaganej przez odbiornik energii elektrycznej, a także sterowanie przepływem tej energii. Zgodnie z bież[...]
EN Enlarged technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes, from demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of i[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2010 Nr 28 143-147
PL W artykule przedstawiono metodę projektowania grupy filtrów prostych, których charakterystyka częstotliwościowa jest dobrana w sposób optymalny, z uwzględnieniem wpływu pozostałych filtrów [1,2]. Sumaryczna moc bierna pojemnościowa filtrów dla pierwszej harmonicznej ma wynosić 10kVAr. Celem grupy fi[...]
EN Presented in the paper traditional and matrix methods of calculation of passive series filters based on frequency characteristics. Some aspects concerning the work are discussed for the case of topologies of the Static Var Compensation Converters, in which it is necessary to use passive filters.
10
51%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 8 471-474
PL Przebieg funkcji sinus jako napięcia czy natężenia prądu nie zawiera żadnych innych składowych harmonicznych, a tylko jedną podstawową częstotliwość o określonej amplitudzie. W Europie wartość częstotliwości podstawowej harmonicznej pierwszego rzędu wynosi 50 Hz, drugiej 100 Hz, trzeciej 150 Hz itd.[...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wyższych harmonicznych prądów i napięć generowanych przez zakład hutniczy, w którym zainstalowane są odbiorniki nieliniowe w postaci pieców łukowych. Przedstawiono wpływ układu kompensacyjnego wyposażonego w dwa filtry bierne (pierwszy typu „C” i drugi typu „LC”[...]
EN The paper presents measurement results of higher harmonics of currents and voltages generated by a steel works in which there are installed arc fumaces being non/inear loads. There is described the influence of a compensation system equipped with two passive filters: one of type "C" and the other o[...]
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 4 126-129
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów prądów, napięć, mocy oraz wyższych harmonicznych prądów i napięć w sieci nn pewnego zakładu przemysłowego, w którym zainstalowane są odbiorniki nieliniowe, a do kompensacji mocy biernej użyto baterii kondensatorów z dławikami ochronnymi. Pomiarów dokonano w dwóc[...]
EN In the paper, results of measurements of currents, voltages, powers and higher harmonics of currents and voltages in a LV network in an industrial plant in which nonlinear receivers are installed and for the purpose of reactive power compensation the battery of condensers with protective chokes was [...]
13
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów prądów, napięć, mocy oraz wyższych harmonicznych prądów i napięć w sieci SN i nn zakładu przemysłowego zasilanego z GPZ 110 kV, w którym zainstalowane są odbiorniki nieliniowe w postaci pieców łukowych i indukcyjnych. Dokonano analizy wpływu odbiorników nielinio[...]
EN The paper presents results of measurements of currents, voltages, powers and higher harmonics of currents and voltages in the mid voltage and low voltage networks of an industrial plant supplied from CSP (Central Supply Point) 110 kV, in which there are installed nonlinear loads - arc and induction [...]
14
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono problem scentralizowanej normalizacji harmonicznych napięcia w sieci z rozłożonymi nieliniowymi obciążeniami z wykorzystaniem pasywnego filtru trzeciego rzędu. Rozważania dotyczą wyboru węzła dla instalacji filtra, obliczenia parametrów filtra oraz ocenę skuteczności wybrany[...]
EN Problem of centralized normalization of harmonic voltages in a network with distributed nonlinear loads by passive third-order filters is studied in the paper. It includes: the choice of the node for filter installation, calculation of filter parameters; efficiency evaluation of chosen filters for c[...]
15
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano koncepcję energoelektronicznych szerokopasmowych źródeł sterowanych napięć i prądów wykorzystujących przekształtniki wielokanałowe. Nowe podejście do realizacji algorytmów sterowania układem na bazie rozszerzenia klasycznej teorii próbkowania Whittakera-Kotielnikowa-Shannon[...]
EN Enlarged technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes trom demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of i[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 50 85--88
PL W artykule podano przepisy prawne określające wartość dopuszczalną wyższych harmonicznych w sieci. Opisano, jak należy korygować dobór podstawowych elementów sieci (transformatory, kable, linie, kompensatory mocy biernej) ze względu na obciążenie harmonicznymi. Przybliżono zasady doboru filtrów pasy[...]
EN The article presents the legal regulations defining the limit of high harmonic values in power network. It describes how to select correctly basic network elements (transformers, cables, lines, reactive power compensators) due to the load of harmonics. It sets out the types and principles for the se[...]
17
51%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL Zakłócenia elektromagnetyczne mogą być zredukowane za pomocą odpowiednich filtrów pasywnych. Typowe metody projektowania filtrów pasywnych nie mogą być zastosowane do projektowania filtrów dla układów energoelektronicznych. Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych filtru przeciwzakłóceniowego [...]
EN Electromagnetic interference (EMI) can be reduced to acceptable level using EMI filter circuits. Unfortunately, many known methods of filter design and optimization cannot be applied directly to power electronics, which has it own peculiarities. In this paper, the parasitic components of EMI filters[...]
18
51%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2019 Nr 1 (121) 105--110
PL Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C , tak dobranych, aby dla pulsacji ων były w rezonansie. Pojedyncz[...]
EN Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor[...]
19
51%
Napędy i Sterowanie
2019 R. 21, nr 9 122--127
PL Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C, tak dobranych, aby dla pulsacji ωv były w rezonansie. Pojedynczy[...]
EN Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor[...]
20
41%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zadaniem układów energoelektronicznych jest przekształcanie energii elektrycznej pobieranej ze źródła na napięcie (prąd) o kształcie i częstotliwości wymaganej przez odbiornik energii elektrycznej, a także sterowanie przepływem tej energii. Przekształtniki te nie powinny zakłócać pracy źródeł energi[...]
EN Technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes, from demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of input and [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last