Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 317
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
PL W niniejszej publikacji, rozpatrzono od strony teoretycznej proces filtracji mieszaniny cieczy i ciała stałego napływającej na siatkę filtracyjną. Ten rodzaj procesu filtracji jest charakterystyczny dla urządzeń filtracyjnych takich jak: filtry próżniowe, prasy filtracyjne oraz filtry ciśnieniowe w [...]
2
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Praca dotyczy algorytmizacji procesu tworzenia numerycznego modelu zjawiska filtracji. Przedstawiono opracowany, dwustopniowy generator siatki elementów. Przyjęto sposób szacowania błędu globalnego oraz lokalnego. Przyjęte rozwiązania algorytmiczne zweryfikowano na przykładzie filtracji pod fundame[...]
EN Algorithm of building of numerical model of ground water flow has been presented in the paper. Two-step mesh generator for FEM and method of global and local error estimation is also described. Different strategy of "h" adaptive method have been examined. Algorithms and solutions taken into conside[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
EN A mathematical model of aerobic wastewater treatment in a porous medium, which taking into account the interaction of bacteria, organic and biological inoxidizable substances was built. An algorithm of the model of nonlinear singularly perturbed tasks of the type "filtration-convection-diffusion-mas[...]
4
80%
Present Problems of Power System Control
2013 Nr 4 37--49
EN This paper presents filtration using neural network for arc fault location, which allows to determine the distance to a fault, as a result of considering natural fault loops. It is assumed that three-phase voltages and currents from both ends of the line are the input signals of the fault locator an[...]
5
80%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN A model was developed to describe the material uptake and biodeposition of bivalve Mytilus edulis. The existing blue mussel organism level models are based on contradictory assumptions and no agreement has still been found regarding the processes and environmental factors to be included into the mod[...]
6
80%
Oceanologia
2001 No. 43 (3) 279-290
EN Sandy beaches are highly exploited but very dynamic and fragile environments. Driven by waves, the water flow through the beach body is able to transport oxygen, and hence help to maintain biological activity in the porous media. The paper presents a theoretical attempt to predict the groundwater ci[...]
7
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Membrany trekowe (MT) są nowoczesnymi materiałami filtracyjnymi, które dzięki swoim właściwościom znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach, między innymi w medycynie, biotechnologii, ochronie środowiska oraz w laboratoriach i przemyśle precyzyjnym. Ponadto membrany stosuje się w technice filtracji.[...]
EN Track membranes (MT) are new filter materials which due to their properties have been applied in many fields: medicine, biotechnology, environment protection, in laboratories and precision industries. These membranes are also used in filtration. A heavy ion accelerator is used to produce MT and the [...]
8
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 3 795-806
PL Tematem prac jest przepływ cieczy zawierającej rozpuszczony gaz przez ośrodek porowaty. W wyniku spadku ciśnienia poniżej ciśnienia nasycenia na drodze przepływu może dochodzić do wytrącania się gazu w postaci pęcherzyków. Osadzają się one w przestrzeni porowej ośrodka doprowadzając do zmniejszenia [...]
EN The paper deals with a flow of liquid containing dissolved gas though a porous medium. Due to a pressure drop below the saturation pressure along the flow course, bubbles of gas can be emitted in the liquid. They are deposited in the pores of medium, desreasing its porosity and permeability. Thus, t[...]
9
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 3 807-817
PL W pracy zaprezentowano różne modele przebiegu zjawiska kolmatacji. Omówiono mianowicie trzy kinetyki opisujące przebieg zjawiska oraz odpowiadające im układy równań różniczkowych cząstkowych. Przedstawiono przykłady rozwiązań tych układów i wyznaczono w ich wyniku funkcję porowatości ośrodka w trak[...]
EN In this paper various models of the process of colmotage are presented. Three kinds of kinetics are discussed, describing the course of this phenomenon, and the relevant systems of partial differential equations. Examples of the solutions of these equations, are given and the function of porosity of[...]
10
80%
Technologia Wody
2010 Nr 5 (7) 26-29
PL W pracy badaniom mikrobiologicznym poddano wodę pobraną z niecki basenowej oraz ze zbiornika filtracyjnego jednej z pływalni warszawskich. Celem badań była prezentacja nowoczesnego systemu uzdatniania wody basenowej oraz ocena jego skuteczności, w wyniku zastosowania ziemi okrzemkowej w procesie fil[...]
EN In this work the microbiological investigations of swimming pool water taken from swimming pool and from filter container of choosen swimming pool in Warsaw were done. The main subject connected with a modern system of water regeneration and assessment its effect after a diatomaceous earth using in [...]
11
80%
Instal
2009 nr 12 67-69
PL Badano krótkoterminowe zmiany mętności filtratu spowodowane podniesieniem prędkości filtracji. Stwierdzono, że przy mętnościach filtratu około 0,1 NTU gwałtowne podniesienie prędkości filtracji, spowodowane zwiększeniem natężenia dopływu do grawitacyjnych filtrów otwartych może spowodować wzrost męt[...]
EN Short term changes of filtrate turbidity caused by an increase in filtration velocity have been investigated. It has been observed that low filtrate turbidities, about 0.1 NTU, could rise to values even above 1 NTU by a sudden increase in inflow to gravitational filters open to the atmosphere. This [...]
12
80%
Instal
2010 nr 6 49-52
PL Przedstawiono kapilarny model złoża filtracyjnego, w którym średnice kapilar wyznaczono z pomierzonych wartości oporów hydraulicznych przepływu przez cały czas procesu filtracji. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obliczeń wyznaczono wartości naprężeń ścinających na powierzchni ziaren piasku p[...]
EN A capillary model of filter media has been presented. In the model diameters of capillaries have been calculated from hydraulic head losses of flow through a filtration column. Based on measure ments and calculations some values of shear stresses along filter grains have been predicted.
13
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 5 202-204
14
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/2 325-337
PL Praca poświęcona jest omówieniu wyników uzyskanych podczas badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ropopochodnych od powierzchni w głąb gruntu. Stanowisko pomiarowe przygotowano w otwartym terenie na obszarze gruntów użytkowanych rolniczo. Dokonano analizy relacji czasowych i przestrzennych za[...]
EN The paper gives a discussion of the results obtained in the course of tests on the propagation of oil contaminations from the surface to the soil. The measurement post was established in an open area within an arable land. The time and space relations of the observed filtration processes were analys[...]
15
80%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 5 178-181
PL Zapezentowano i uzasadniono pogląd o celowości tworzenia programów będących pod względem funkcjonalnym generatorami sumarycznych modeli badanych zjawisk filtracyjnych.
EN The paper presents and gives ground for opinion on purposefulness of creation of programmes which in respect of functionality would be generators of summary models of investigated filtration phenomenoms.
16
80%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 6 222-224
17
80%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 3 104-110
PL Zaproponowano cztery bezwymiarowe parametry charakteryzujące zmiany przepływu filtracyjnego przez modernizowany wał przeciwpowodziowy, umożliwiające syntetyczne, ilościowe porównanie skuteczności działania różnych wariantów rozwiązań technicznych w odniesieniu do czasu przesiąków, gradientów, wydatk[...]
EN Four dimensionless parameters describing changes in filtration flow across a modernized river embankment have been proposed. The parameters make possible the synthetic quanitative comparison of effectiveness of various variants of technical solutions wirh reference to duration of filtration, gradien[...]
18
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
2015 Vol. 37, nr 1 105--114
EN This paper presents a different, than commonly used, form of equations describing the filtration of a viscous compressible fluid through a porous medium in isothermal conditions. This mathematical model is compared with the liquid flow equations used in the theory of consolidation. It is shown that [...]
19
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2006 R. 23/1 183-189
PL W pracy zaprezentowano wyniki analizy porównawczej filtracji pionowej wybranych substancji ropopochodnych, dla których zrealizowano pomiary migracji węglowodorów na przygotowanym laboratoryjnym stanowisku pomiarowym, po kontrolowanym rozlaniu zanieczyszczeń na powierzchni modelu gruntu. Do badań uży[...]
EN This paper presents results of comparative analyses of vertical filtration of chosen pertoleum hydrocarbon substances, for which were realized measurements of hydrocarbons migration on prepared laboratory measuring position. The hydrocarbon contaminants were controlled spilt on surface of the soil m[...]
20
80%
Oceanologia
2005 No. 47 (3) 291-323
EN In this Part 2 of the paper (Part 1 was published by Massel et al. 2004) an exact close-form solution for the pore-water pressure component and velocity circulation pattern induced by surface waves is developed. This comprehensive theoretical model, based on Biot's theory, takes into account soil de[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last