Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtracja cyfrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W artykule przedstawiono definicję obiektywnej miary jakości odwzorowania sygnału wejściowego na wyjście dowolnego algorytmu DSP, a w szczególności nieliniowych filtrów cyfrowych. Współczynnik probabilistycznej wierności odwzorowania (tzw. współczynnik PIF — opracowany przez autora i omówiony we wcz[...]
EN In an article is proposed a new universal objective quality index, which is easy to calculate and applicable to various image processing applications. There is described a new definition of input-to-output signal projection fidelity coefficient for any DSP algorithm, particularly for non-linear digi[...]
2
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W artykule przedstawiono definicję miary jakości odwzorowania sygnału wejściowego na wyjście dowolnego algorytmu DSP, a w szczególności nieliniowych filtrów cyfrowych. Współczynnik probabilistycznej wierności odwzorowania bazuje na funkcji wiążącej dystrybuantę odpowiedzi algorytmu z dystrybuantą wy[...]
EN In an article described is a new definition of input-to-output signal projection fidelity coefficient for any DSP algorithm, in particularly for non-linear digital filter. The probabilistic fidelity coefficient is based on a function that assigns an algorithm distribuants: response with constraint. [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
1998 nr 12 177-186
PL Omówiono podstawowe algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów: analizę Fouriera, okna wycinające, filtrację cyfrową. Przedstawiono przykłady zintegrowanych środowisk programowania (LabVIEW, TestPoint, HPVEE), wykorzystywanych do analizy sygnałów.
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 80 161--166
PL W artykule opisano stanowisko laboratoryjne służące do cyfrowej analizy i przetwarzania sygnałów elektrycznych. Stanowisko to zostało stworzone w oparciu o oprogramowanie MATLAB, dowolną kartę pomiarową oraz interfejs graficzny programu zaimplementowany w języku C# platformy .NET. Przedstawione zost[...]
EN The article describes example of laboratory stand for the analysis and processing of digital signals. This stand has been created with use of the MATLAB Automation Server, newest National Instruments DAQ drivers (NI-DAQmx) and user interface implemented in .NET framework with use of C# language. Sta[...]
5
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
2005 Vol. 51, z. 4 555--570
PL Wysoka rozdzielczość i szybkość filtracji mogą być osiągnięte dzięki zastosowaniu w operacjach splotów formatów mieszanych DM-PCM, w których sygnał wejściowy jest przedstawiony w formacie modulacji delta (DM) a współczynniki wagowe charakterystyki impulsowej w formacie PCM. Wiadomo, że wykorzystanie[...]
EN High resolution and speed of filtration can be obtained by the use age of mixed DM-PCM formats in convolutions when input signal is represented in delta modulation (DM) format and weight factors of impulse response are represented in PCM format. It is known, that use of differential modulation DPCM [...]
6
88%
Logistyka
PL W pracy zaproponowano zmodyfikowany algorytm wygładzania wykładniczego, który minimalizuje wariancję zakłócenia przy jednoczesnym zachowaniu struktury pierwotnego sygnału. Oceny przydatności proponowanej metody dokonano wygładzając sygnał okresowy z trendem, zakłócony szumem o różnych rozkładach.
EN In this paper a new algorithm of smoothing of digital signals is presented. Proposed algorithm is based on exponential smoothing and the moving average filter. For a given number of samples corrupted by additive noise, a new sequence of samples is calculated due to minimize the variation of noise. A[...]
7
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Jednym z najcenniejszych źródeł informacji umożliwiających dokonanie oceny stanu technicznego maszyn wirujących jest okresowy sygnał drgań. W pewnych sytuacjach okazuje się, że ze względu na obecność sygnałów o charakterze stochastycznym określenie ilościowego i jakościowego udziału poszczególnych h[...]
EN Harmonic vibrations are the most important source of diagnostic information about condition of rotating machines. In particular situations precise analysis of the vibration signal is difficult because of presence of spread-spectrum process noise. This is the case especially for higher frequency comp[...]
8
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W referacie przedstawiono problemy występujące przy naprowadzaniu obiektów latających gdy pomiar wartości uchybu ma charakter nieciągły i jest zakłócony ruchami oscylacyjnymi pocisku. Wymusza to konieczność dokonania odpowiedniej korekcji i prognozowania otrzymanych wartości sygnałów uchybu. W czasi[...]
9
75%
Logistyka
2014 nr 6 10218--10222
PL W pracy przedstawiono metodę wyznaczania obszaru spalonego pokrywy gleby na podstawie obrazów w podczerwieni. Otrzymane dane wynikowe mogą być wykorzystane do opracowania lub weryfikacji modeli matematycznych symulacji komputerowej pożarów pokrywy gleby. Wyznaczanie obszaru spalonego odbywa się auto[...]
EN The paper presents a method of determining the area of burned soil cover based on infrared images. Received the resulting data can be used to develop or verify mathematical models of computer simulation of soil cover fires. Determination of the area burned is done automatically by the own computer p[...]
10
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2013 Nr 2(99) 77--83
PL Bezinwazyjne diagnozowanie silników indukcyjnych klatkowych z dodatkową klatką rozruchową jest ważnym zagadnieniem w diagnostyce eksploatacyjnej tego typu maszyn. Szczególnie jest to istotne w przypadku maszyn, dla których dokonuje się częstych i długich rozruchów. Równie ważne jest zweryfikowanie p[...]
EN Non-invasive diagnosing of induction motors with additional starting cage seems to be an important issue in operating diagnosis of this type of machines. This is particularly important in case of machinery subjected to frequent and long starts. Equally important is also to verify commonly used metho[...]
11
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano implementację uniwersalnego układu mnożenia-akumulacji na układzie FPGA Cyclone II firmy Altera. Zaproponowana struktura jest oparta na idei równoległego mnożenia kilku próbek jednocześnie z wykorzystaniem wbudowanej w układ FPGA pamięci, jako bufora cyklicznego, w sposób znany z [...]
EN This paper presents an FPGA-based design and implementation of a universal multiplier-accumulator unit. The proposed structure is based on an idea of parallel multiplication of properly aligned data stored in FPGA on-chip memory used as a cyclic buffer. The example application was implemented in Alt[...]
12
63%
Journal of Applied Computer Science
EN The method of increase of efficiency of calculations of digital convolution on a basis of difference of representation of signals is offered by transformation of the impulse response (IR) OF the nonrecursive of the digital filter (DF) to a kind, at which the complexity and volume of calculations is [...]
13
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono praktyczną realizację radiolokacyjno-komputerowego systemu rejestracji szybkich obiektów. Przez szybkie obiekty rozumie się przeciwlotnicze pociski artyleryjskie o kalibrach powyżej 23 mm. System został zbudowany z wykorzystaniem stacji radiolokacyjnej ZRP -1 ''WAZA" oraz sprzę[...]
EN In this work practical realization of the radiolocational - computer recording system of the fast object is presented. Fast objects are the anti-aireraft artillery guns with a caliber 23 mm or greater. The system was built with the use of the radar station ZRP - 1 "WAZA" coupled with IBMPC computer [...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2014 Nr 6 15--23
PL W pracy przedstawiono praktyczną realizację analogowo-cyfrowego systemu rejestracji szybkich obiektów. Przez szybkie obiekty rozumie się przeciwlotnicze pociski artyleryjskie o kalibrach powyżej 23 mm. System został zbudowany z wykorzystaniem stacji radiolokacyjnej ZRP-1 „WAZA” oraz sprzężonego z ni[...]
EN In this work practical realization of the analog to digital recording system of the fast object are presented. As a fast object the anti-aircraft artillery guns whit caliber 23 mm or greater are understanding. The system was build with use of the radar station ZRP-1 “WAZA” coupling with computer IBM[...]
15
63%
Mechanik
2014 R. 87, nr 12 1024--1027
PL Przedstawiono efekty zastosowania poszczególnych filtrów profilu, opisanych w normach z serii ISO 16610, w odniesieniu do wyników pomiarów struktury geometrycznej powierzchni (SGP). Zawarto uwagi krytyczne odnoszące się do tej grupy norm oraz wskazano na istotne zmiany wprowadzone przez te dokumenty[...]
EN Presented are the results of application of particular profile filters as specified in the ISO 16610 set of standards, for estimation of the surface topography measurement results. Not only does the paper popularize modern filtration techniques, but it also gives a critical approach to the ISO 16610[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 10 201-205
PL Referat poświęcony jest zagadnieniom z zakresu inżynierii wysokonapięciowej. Obiektem zainteresowania są przebiegi impulsowe zwane udarami napięciowymi. W trakcie eksploatacji generatorów przebiegów udarowych pojawiają się sytuacje, w których na przebieg udarowy (użyteczny) nakładają się składowe ma[...]
EN This paper is devoted to the issues of the scope of high voltage engineering. The object of interests is surges waveforms called voltage surge. In the course of exploitation of surge waveforms, there are situations in which components having, for example, the character of damped oscillations imposes[...]
17
63%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2007 T. 11, z. 3 203-216
PL Artykuł ten opisuje możliwości poprawienia predykcji notowań cen i zasobów miedzi przy użyciu filtracji cyfrowej. Stanowi ona etap wstępny, który eliminuje z sygnału losowego, jakim jest notowanie giełdowe, jego wyższe harmoniczne traktowane jako zakłócenia. Po analizie widmowej ciągu notowań giełdo[...]
EN This article describes improvement capabilities of copper exchange rates prediction using digital filtering. It is considered as a preliminary step which eliminates signal's upper harmonics treated as a random noise. Having finished copper stock exchange quotation's spectral analysis the most approp[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 924--928
PL W artykule omówiony został wpływ zużycia zębów skrzyni biegów w samochodzie na generowany sygnał przyspieszenia drgań mierzony na obudowie tej skrzyni. Sygnał został przetworzony trzema metodami: analizy widmowej FFT, filtracji cyfrowej oraz analizy falkowej. Następnie opracowano miary różnicujące s[...]
EN Paper discussed the impact of tooth wear generated in the car gearbox on the acceleration vibration signal measured on the gearbox housing. The signal was processed by three methods: FFT spectral analysis, digital filtering and wavelet analysis. Then the measures to differentiate condition of gears [...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 1 54--57
PL Artykuł poświęcony jest zagadnieniom z zakresu inżynierii wysokonapięciowej. Obiektem zainteresowania są przebiegi impulsowe zwane udarami napięciowymi. W trakcie eksploatacji generatorów przebiegów udarowych pojawiają się sytuacje, w których na przebieg udarowy nakładają się składowe mające charakt[...]
EN This paper is devoted to the issues of the scope of high voltage engineering. The object of interests is surges waveforms called voltage surge. In the course of exploitation of surge waveforms, there are situations in which components having the character of damped oscillations impose on surge wavef[...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 7 117--121
PL Poniższa praca przedstawia propozycję zastosowania filtracji ułamkowego rzędu sygnału określającego wielkość aktualnego zapotrzebowania klientów na produkt. Rozpatrywany model magazynu charakteryzuje się relatywnie dużym oraz zmiennym w czasie opóźnieniem dostaw. System sterowania został oparty na s[...]
EN This paper presents proposal of using fractional order filtering of the consumer demand. Considered inventory system with variable time delay uses a feedback-feedforward control system. The paper describes integer and fractional order filters. The parameters of the filters and control system are det[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last